Kurskod: 3PA018 - Studentportalen

advertisement
KURSBESKRIVNING PATOLOGI 1,5 P
SJUKGYMNASTPROGRAMMET T2
Kurskod: 3PA018
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Huvudområde saknas.
Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G).
Inrättad: 2007-03-15
Inrättad av: Programkommittén för sjukgymnastprogrammet
Kursplan gäller från: vecka 13, 2007
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 9 godkända poäng varavminst 1 godkänd
kurs i sjukgymnastik från termin 1.
Mål
Grundläggande kunskaper om patologiska processer i människokroppen.
MÅL FÖR KURSEN
Efter genomgången kurs ska studenten kunna redogöra för:
-Grundläggande tumörlära.
-Inflammatoriska processer med fokus på ledsjukdomar.
-Hjärtpatologi med tonvikt på hjärtsvikt.
-Grundläggande lungpatologi.
-Grundläggande neuropatologi.
Innehåll med delmål:
1. Allmän patologi:
- Ha en grundläggande förståelse vad klinisk patologi innebär
- Kunna definiera grundläggande termer inom allmän patologi
- Kunna redovisa det principiella förloppet för hur en cell kan reagera på stress och yttre
stimuli.
2. Tumörlära:
- Kunna definiera begreppen ”benign”, ”malign”, samt känna till de morfologiska skillnaden
mellan dessa två tillstånd
- Ha en grundförståelse om cancerutveckling
- Känna till olika sätt för metastasering av cancer
- Ha en grundförståelse om tumörgradering och stadieindelning
3. Obduktionsetik:
- Veta varför en obduktion genomförs (klinisk och rättsmedicinsk, naturlig och onaturlig
dödsfall)
- Grundläggande kunskap om flera obduktionslagen samt känna till betydelsen av dödsbevis
och dödsorsakintyg.
- Känna till säkra och osäkra likfenomen
4. Akut och kronisk inflammation:
- Känna till begreppen ”akut inflammation” och ”kronisk inflammation”, dess orsaker samt de
fem kardinaltecken för akut inflammation
- Känna till reumatoid artrit och artros
- Känna till skillnader mellan inflammation och infektion
- Känna till exempel på akuta inflammationer i olika organ
- Känna till exempel på granulomatösa inflammationer
5. Neuropatologi och neuromuskulära sjukdomar:
- Få grundläggande kunskap om diagnostiska metoder i neuropatologi, inklusive
muskelpatologi
- Känna till de viktigaste sjukdomsgrupper i centrala nervsystemet och i
skelettmuskelsystemet
- Kunna riskfaktorer utvecklingsmekanismer och komplikationer till stroke
- Känna till Alzheimer sjukdom som den viktigaste representant för neurodegenerativa
sjukdomar
- Känna till morbus Duchenne som representant för muskeldystrofier
- Få grundläggande kunskap om inflammatoriska myopatier
- Känna till diagnostiska kriterier för fibromyalgi
6. Lungpatologi:
- Förstå systematiken av lungsjukdomar/taxonomi
- Få grundläggande kunskap om tuberkulos, cystisk fibros, lungcancer
- Kunna definiera hur lungsjukdomar indelas funktionell, kunna ge exempel
- Kunna beskriva lungornas anatomi och histologi
- Kunna indelningen av pneumoni
- Kunna mycket väl vad är rökningsorsakade lungsjukdomar
- Kunna mycket väl orsaken till pneumoni
7. Hjärta- och kärlpatologi:
- Känna till begreppen: ednokardit, myokardit, perikardit, cardiomyopati, vaskulit, aneurysm,
cor pulmonale
- Kunna de olika stadierna av hjärtinfarkten
- Kunna mycket väl riskfaktorerna samt komplikationerna till hjärtinfarkt,
- Kunna mycket väl etiologin, kliniska tecken (symtom) vid olika typer av hjärtsvikt.
Undervisning
Undervisningen ges i form av föreläsningar och en obligatorisk demonstration
(mikroskopidemonstration av inflammation/tumörer) samt en obduktionsdemonstration.
Examination
För nöjaktigt genomgången kurs och registrering av kurspoäng krävs godkänd skriftlig
tentamen samt intygat närvaro till den obligatoriska demonstrationen.
Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare
4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge
ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i
tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.
Kurslitteratur
Gäller från: vecka 13, 2007
Lowe, J; Stevens, A
Pathology. 2 ed. eller nyare
Edinburgh : Mosby, 2000
Eller
Kumar, V; Abbas, A et al
Robbins Basic Pathology, 7 ed eller nyare
Saunders 2007
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards