Företagsekonomi B - UU Studentportalen

advertisement
Företagsekonomi B
Ekonomi- och Verksamhetsstyrning
Skriftligt prov, 28 november 2009
Skrivtid:
Tillåtna hjälpmedel:
kl 9-12 (3 timmar)
Miniräknare (dock inte i mobiltelefon)
Detta skriftliga prov omfattar 16 frågor och kan maximalt ge 40 studieenheter (SE). För
godkänt krävs 20 SE. Maximalt antal studieenheter du kan erhålla för dina svar framgår av
varje fråga.
Besvara frågorna på den särskilda svarsblanketten (sid 8-15) som skall tas loss från det
skriftliga provet och lämnas in separat.
Vid rättningen beaktas enbart dina svar på svarsblanketten. När resultatet anslagits kan du
åberopa din bifogade "kladdlösning” om du anser att rena slarvfel påverkat din lösning. En
förutsättning för att en omprövning skall göras är att du lämnat in din ”kladdlösning”
hophäftad med svarsblanketten. Den slutliga bedömningen av eventuella slarvfel görs av
rättande lärare.
Kom ihåg att skriva namn och personnummer på alla sidor av den ”kladdlösning” du
eventuellt lämnar in.
Lösningsförslag anslås på kurshemsidan (Studentportalen) senast måndag 2 december kl
13.00. Resultaten anslås senast fredag 11 december kl 13.00. Tid och plats för utkvittering av
skrivningen meddelas via kurshemsidan i anslutning till att resultaten anslås.
Du får behålla denna tentamensdel (sid 1-7) med frågor!
Lycka till!
Fråga 1 (8 SE)
Här nedan återfinns 16 påståenden. Markera med kryss om påståendet är Sant eller Falskt.
Varje riktigt besvarat påstående ger 0,5 SE, varje felaktigt ett avdrag på 0,5 SE. Obesvarat
påstående ger 0 SE. Lägsta antal SE på frågan är dock 0.
Ange om nedanstående påståenden är sanna eller falska
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lönsamhet = Resultat / Kapital
Det finns enligt Ax et al fyra huvudslag av ekonomiskt ansvar; lönsamhetsansvar,
resultatansvar, intäkts- eller bidragsansvar och kostnadsansvar.
(Faktisk volym – Kritisk volym) / Kritisk volym = Säkerhetsmarginal
Ett exempel på en degressivt rörlig kostnad är mängdrabatt.
Fasta kostnader / Täckningsgrad = Kritisk total intäkt
När en realränta används vid kalkylering har man tagit hänsyn till inflationen.
Vid användande av normal(års)metoden vid kalkylering ger högre kapacitet än
det normala en överabsorption (övertäckning) av fasta kostnader.
Ett av ABC-kalkylens centrala begrepp är ”aktivitet”.
Täckningsbidraget över den kritiska punkten = vinsten
Vid budgetering fokuseras alltid – på övergripande nivå - två budgetar:
resultatbudget och budgeterad balansräkning.
Ett fördel med rullande budget är att man slipper den externa redovisningens
räkenskapsår.
Den interna redovisningen vänder sig till intressenter såsom ledning och
bolagsstämma.
Bruttovinst = Bruttomarginal x Intäkt
Om man tar skillnaden mellan standardkostnad och
faktisk kostnad erhålls budgeterad kostnad.
Justerat Eget kapital (EK) erhålls om (1-skattesats) x obeskattade reserver dras
ifrån det egna kapitalet (EK).
I en variant av hävstångsformeln erhålls Räntabiliteten på Eget kapital (EK)
genom att multiplicera Räntabiliteten på totalt kapital Rt med
skuldsättningsgraden S/E (alternativ S/EK).
Fråga 2 (2 SE)
I vilken kurslitteratur förs en dialog innehållande en mängd metaforer och där följande
centrala citat går att finna:
”We create a picture of an organization, or the “economy”, what ever you like, and on the
basis of that picture (not some underlying “real” reality of which no-one is aware), people
think and act. And by responding to that picture of reality, they make it so: it becomes real in
its consequences. And what is more, when people respond on that picture, and the
consequences occur, they see it as proof of having correctly conveyed reality. Clever, isn´t it?
That is how society works.”
1.
2.
3.
4.
5.
Barnard: The Environment of Decision
Hines: Financial accounting: In Communicating Reality, We Construct reality
Johnson: Who moved my cheese?
Marginson – Ogden: Coping with ambiguity through the budget…
Miller – O´Leary: Accounting and the construction of the governable person
Fråga 3 (3 SE, 1 SE per rätt svar)
AB Saldo redovisar följande resultat- och balansräkningar (kkr):
RESULTATRÄKNING
Intäkter
- KSV
- Övriga kostnader
- Avskrivningar
+ Ränteintäkter
- Räntekostnader
- Skatt
Redovisat resultat
År 2006
5 300
- 3 000
-1 200
- 600
+ 100
- 370
230
-50
180
BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Likvida medel
061231
2 000
800
900
1 400
Eget kapital
Lån
Leverantörsskulder
Övriga korta skulder räntebärande
2 000
1 900
700
500
Du ska i nedanstående uppgifter fokusera det totala kapitalet.
a) Beräkna Vinstmarginalen (Vinstprocenten). Svara med procent och en decimal t ex
10.5 %
b) Beräkna Kapitalomsättningshastigheten. Svara med två decimaler t ex 0.85.
c) Om du multiplicerar a) och b) med varandra så erhålls Räntabiliteten på totalt kapital.
Vad kallas denna formel?
Fråga 4 (3 SE)
I ett företag som tillverkar två produkter har man upprättat nedanstående produktkalkyler
(kr/st):
Produkt A
Produkt B
Direkta tillverkningskostnader
100
120
Indirekta tillverkningskostnader
250
300
Tillverkningskostnad
350
420
En nyanställd nyutexaminerad ekonom hävdar dock att orsakssambandet mellan de kostnader
som fördelats och påläggsbasen inte är solklara. Hon föreslår därför att fördelningen sker med
en alternativ påläggsbas, vilket istället skulle ge nedanstående kalkyler (kr):
Produkt A
Produkt B
Direkta tillverknings kostnader
100
120
Indirekta tillverkningskostnader
270
X
Tillverkningskostnad
370
Y
Hur stor är den indirekta kostnad som kommer att läggas på en produkt B (X) givet denna
senare fördelning? Observera att du inte endast kan svara med en siffra utan även måste
göra ett antagande. Endast en siffra ger således inga SE.
Fråga 5 (2 SE)
I ett företag får man leveransproblem relaterat till ett litet, men ack så viktigt, kretskort. Under
den närmaste månaden räknar men med att endast få 2 000 kretskort levererade. Vilken
produktionsmix ska man välja under denna månad om man vill maximera resultatet?
Använd nedanstående produktkalkyler som bas (stycken och kronor)
Produkt A
Produkt B
Produkt C
Rörlig direkt kostnad
100
150
200
Fast fördelad indirekt tillverkningskostnad
300
450
600
Fasta fördelad administrations- och
100
100
100
Självkostnad
500
700
900
Vinstpålägg
50
50
70
Försäljningspris
550
750
970
3
5
7
200
300
200
försäljningskostnader
Övrig information
Antal kretskort per produkt
Maximal försäljning (st)
Fråga 6 (2 SE)
I ett av powerpoint-underlagen från Karin Brunssons föreläsning om sk ”klassiker” görs en
distinktion av hur Taylor och Fayol förhåller sig begreppet hierarki. Förklara hur Taylor och
Fayol skiljer sig åt avseende hur de förhåller sig till begreppet hierarki.
Fråga 7 (1 SE)
I motsats till vad titeln antyder handlar boken ”Who moved my cheese” om något annat än ost
(och möss). Förklara, med utgångspunkt från ekonomistyrning, med ett ord vad boken ”Who
moved my cheese” handlar om.
Fråga 8 (2 SE)
I Karin Brunssons bok, ”Ekonomistyrning – om mått, makt och människor” ställs frågan: Blir
det bättre med feministisk styrning?” Många anser att denna typ av styrning är ett recept för
framgång och att företag skulle bli både mer effektiva och mer lönsamma om de använde sig
av s k feministisk styrning. Ge två exempel på vad som utmärker denna typ av styrning och
vad s k feministiska chefer därigenom förväntas kunna åstadkomma.
Fråga 9 (1 SE)
I ett av powerpoint-underlagen från Arne Sjöbloms föreläsning om budgetering nämns att
Dwight D. Eisenhower ansåg att “Plans are nothing; planning is everything”. Förklara vad
som är konsekvensen av denna syn på planering.
Fråga 10 (2 SE)
I ett av powerpoint-underlagen från Elizabeth Neu-Moréns föreläsning om ”Styrning i
kommuner” förklaras begreppet ”New Public Management” - ”företagisering” av offentlig
sektor. Ge två exempel på vad som utmärker ”New Public Management”.
Fråga 11 (3 SE; 2 SE för exemplen och 1 SE för förklaringen)
Det balanserade styrkortet består, i den grundmodell som presenterades av Kaplan&Norton,
av fyra perspektiv. Välj ett av dessa fyra perspektiv och exemplifiera två mål och två mått
som passar bra till just detta perspektiv, samt förklara även varför dessa mål och mått passar
bra till det perspektiv du valt.
Fråga 12 (2 SE)
Vid diskussioner kring värdet och nyttan av att använda budget som underlag för
verksamhetsplanering och -styrning har det framkommit kritik mot användandet av
budgetering. Bland annat kan Jan Wallander, Handelsbankens tidigare styrelseordförande,
förknippas med denna kritik. Ange två exempel på de argument som Jan Wallander anför mot
användandet av budgetering.
Fråga 13 (3 SE; 1 SE för förklaringen och 2 SE för exemplen)
I DNE-boken nämns att ekonomistyrningens styrmedel kan klassificeras i tre grupper:
formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. Förklara vad som
skiljer dessa tre klassificeringar åt och ge exempel på minst två av de styrmedel som ingår i en
av dessa tre grupper. Du får välja grupp själv.
Fråga 14 (2 SE)
Vad är skillnaden mellan bruttovinst och bruttomarginal?
Fråga 15 (2 SE)
Ange en fördel och en nackdel med marknadsbaserad internprissättning.
Fråga 16 (2 SE)
Ange två syften med standardkostnader.
Detta var det skriftliga provets sista fråga
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Skriftligt prov, 28 november 2009
SVARSBLANKETT (sid 8-15)
Samtliga svar skall skrivas in i denna svarsblankett.
Eventuella kladdpapper ska häftas fast i anslutning till svarsblanketten.
Namn: (TEXTA) ____________________________________________________________
Personnummer: _____________________________________________________________
Fråga
Antal möjliga
SE
1
8
2
2
3
3
4
3
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10
2
11
3
12
2
13
3
14
2
15
2
16
2
Summa
40
Antal erhållna SE
(uppgifterna fylls i
av rättande lärare)
Betyg:
Fråga 1 (8 SE)
Nedan finns 16 påståenden som, enligt Ax, Johansson och Kullvén, är
sanna eller falska. Markera med kryss i respektive kolumn om
respektive påstående är Sant eller Falskt. Varje korrekt svar ger 0,5
SE och varje felaktigt 0,5 SE i avdrag. Ej besvarade påståenden ger 0
SE. Lägsta poäng som kan erhållas på uppgiften är 0 SE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lönsamhet = Resultat / Kapital
Det finns enligt Ax et al fyra huvudslag av ekonomiskt ansvar;
lönsamhetsansvar, resultatansvar, intäkts- eller bidragsansvar och
kostnadsansvar.
Faktisk volym – Kritisk volym / Kritisk volym = säkerhetsmarginal
Ett exempel på en degressivt rörlig kostnad är mängdrabatt.
Ett vanligt antagande vid resultatplanering är att täckningsgraden
(Tg) är fast.
När en realränta används vid kalkylering har man tagit hänsyn till
inflationen.
Vid användande av normal(års)metoden vid kalkylering ger högre
kapacitet än det normala en överabsorption (övertäckning) av fasta
kostnader.
Ett av ABC-kalkylens centrala begrepp är ”aktivitet”.
Täckningsbidraget över den kritiska punkten = vinsten
Vid budgetering fokuseras alltid två budgetar: resultatbudget och
budgeterad balansräkning.
Ett fördel med rullande budget är att man slipper den externa
redovisningens räkenskapsår.
Den interna redovisningen vänder sig till intressenter såsom ledning
och bolagsstämma.
Bruttovinst = Bruttomarginal x Intäkt
Om man tar skillnaden mellan standardkostnad och
faktisk kostnad erhålls budgeterad kostnad.
Justerat Eget kapital (EK) erhålls om (1-skattesats) x obeskattade
reserver dras ifrån det egna kapitalet (EK).
I en variant av hävstångsformeln erhålls Räntabiliteten på Eget
kapital (EK) genom att multiplicera Räntabiliteten på totalt kapital
Rt med skuldsättningsgraden S/E (alternativ S/EK).
Fråga 2 (2 SE).
Sant Falskt
SE
Fråga 3 (3 SE, 1 SE per rätt svar)
a)
b)
c)
Fråga 4 (3 SE).
Fråga 5 (2 SE).
Fråga 6 (2 SE)
Fråga 7 (1 SE)
Fråga 8 (2 SE)
Fråga 9 (1 SE)
Fråga 10 (2 SE)
Fråga 11 (3 SE; 2 SE för exemplen och 1 SE för förklaringen)
Fråga 12 (2 SE)
Fråga 13 (3 SE; 1 SE för förklaringen och 2 SE för exemplen)
Fråga 14 (2 SE)
Fråga 15 (2 SE)
Fråga 16 (2 SE)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards