Mätning av tryck, en fråga om tid

advertisement
Mätning av tryck – en fråga om tid
Mätning av tryck med tryckmattor
Efter mätningen erhålls en tryckfördelningsbild,
som varierar från produkt till produkt.
Moderna tryckmattor har gett goda möjligheter
att mäta tryck under människor som sitter eller
ligger för att på detta sätt ge ett mått på
materialens/produkternas förmåga att fördela
trycket och därmed öka komforten.
Vid mätningen placeras tryckmattan på den
produkt man vill undersöka….
… och en person sättersig på underlaget.
Genom att tryckmattorna är indelade i små
enheter kan man få en bra uppfattning om hur
trycket varierar och därmed var risken för dålig
komfort, obehag eller skador är som störst.
Efter vilken tid skall man mäta?
Swerea IVF använder sedan drygt tio år tillbaka
en utrustning som tillverkas av Xsensor.
Alf Börjesson 2010-05-20
1
Ganska snart märkte vi, att resultaten
påverkades av belastningstiden. Ju längre man
satt eller låg på mattan, desto högre blev det
uppmätta trycket.
031-706 60 00 www.swereaivf.se
Mätning avtryck – en fråga om tid
Till en början antog vi att detta berodde på, att
egenskaperna hos underlaget förändrades med
tiden och vi har också hört detta från andra.
För att ta hand om och kompensera för
tryckmattornas kortsiktiga variationer gör vi
också kontrollmätningar med kända vikter före
och efter mätningar på madrasser, dynor etc.
Ett exempel på hur trycket ändras med tiden
visas i nedanstående diagram.
Mätningar görs med låg belastning…
Till en början ligger trycket på drygt 50 mm Hg
medan det på sluter närmar sig 80.
Frågan är då om detta är en sann tryckökning,
som beror på att egenskaperna hos underlaget
förändras, eller om det beror på något annat.
…och hög belastning.
För att få ett svar på denna fråga gjorde vi som
jämförelse en mätning efter en kort tid (2
minuter) och tog sedan bort mattan.
Belastningen av underlaget fick dock fortsätta
under ytterligare 88 minuter. Därefter gjordes en
ny tryckmätning. Vi fick även då ett något högre
värde, men ökningen var endast ca 5 mm Hg.
Vi har därför dragit slutsatsen att den väsentliga
orsaken till att trycket stiger beror på att
tryckmattans egenskaper ändras.
Vi har beslutat att vid standardiserad mätning av
tryck på olika material och produkter alltid göra
utvärderingen efter 2 minuters belastning. Om
just två minuter är det optimala valet vet vi inte,
men det är en praktiskt användbar tid och det
blir lika från gång till gång.
Vi ser också till att kalibrera och kontrollera
våra tryckmattor efter just två minuters
belastning.
Kalibreringen görs en gång per år med hjälp av
en vakuumpump, en manometer och ett speciellt
fodral, som med hjälp av det skapade
undertrycket ger ett definierat tryck över hela
mattan.
2
Om vi vid en viss undersökning finner, att
mätningarna med referensvikter ger 6 % högre
resultat än det teoretiskt beräknade värdet,
korrigerar vi det uppmätta värdet hos vårt
provföremål genom att dividera med 1,06.
Genom ovanstående förfarande får vi en klart
förbättrad noggrannhet och tillförlitlighet hos
mätresultaten.
December 2010
Alf Börjesson
www.swereaivf.se
Download