Document

advertisement
Enheten för tandvårdsstöd
ansvarar för
Landstingets
tandvårdsstöd
för särskilda
patientgrupper
budget 2017 – 34 mkr
2017-01-15
1
Tandvårdsstödet
gäller för vissa sjuka och
funktionshindrade vuxna.
I stället för vanlig kostnad,
betalar man besöksavgift
som i sjukvården.
(Barn och ungdomar har fri tandvård)
2017-01-15
2
Man väljer själv
var man vill få sin
tandbehandling, på
Folktandvården eller
privattandvården
2017-01-15
3
Vem får tandvårdsstöd?
Den som har omfattande
personligt omvårdnadsbehov
Den som behöver tandvård vid
långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning
Den som behöver tandvård som
led i en sjukdomsbehandling
2017-01-15
4
N-tandvård
”Nödvändig tandvård”
Personer som har omfattande behov av
personlig omvårdnad
Särskilda boenden, gruppbostäder
Omfattande hemtjänst eller anhörigvård
Den största gruppen, ca 6000 personer i
Dalarna
2017-01-15
5
Gult kort för N-tandvård.
Högkostnadskort och frikort är
detsamma som i sjukvården
2017-01-15
6
F-tandvård
”Tandvård vid långvarig sjukdom
eller funktionsnedsättning”
Personer som har stora svårigheter att
sköta sin munhygien eller att genomgå
tandvårdsbehandling
Endast vissa diagnoser
Ett läkarintyg med funktionsbedömning
krävs
2017-01-15
ca 1600 personer i Dalarna
7
F-tandvård
F1 Svår psykisk funktionsnedsättning
F2 Parkinsons sjukdom
F3 Multipel skleros, MS
F4 Cerebral pares, CP
F5 Reumatoid artrit, RA
F6 Systemisk lupus erythematosus, SLE
2017-01-15
8
F-tandvård
F7 Sklerodermi
F8 Amyotrofisk lateralskleros, ALS
F9 Orofacial funktionsnedsättning
F10 Symtom som kvarstår sex månader
efter det att personen har fått
hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
F11 Sällsynta diagnoser med eller utan
orofaciala symptom.
2017-01-15
9
F-tandvård
Läkarintyg blankett SOSFS 2012:17
2017-01-15
10
F-tandvård
ICF:s bedömningskriterier vid
Parkinsons sjukdom:
Läkarintyget skickas till Enheten för
tandvårdsstöd, Box 350, 783 27 Säter
2017-01-15
11
Blått kort för F-tandvård
Högkostnadskort och frikort är
detsamma som i sjukvården
2017-01-15
12
S-tandvård
”Tandvård som led i en
sjukdomsbehandling”
Tillfällen då utredning och behandling i
tandvården är en väsentlig förutsättning för
en medicinsk behandling,
t.ex. infektionssanering av tänderna inför
hjärtklaffoperation eller organtransplantation
ca 1000 personer/år i Dalarna
2017-01-15
13
Inget kort för S-tandvård
Högkostnadskort och frikort är
detsamma som i sjukvården
2017-01-15
14
Statligt tandvårdsbidrag från
Försäkringskassan
Läs mera på www.forsakringskassan.se
eller www.1177.se
2017-01-15
15
Statligt tandvårdsstöd från
Försäkringskassan
600 kr/halvår
2017-01-15
1) Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling
2) Muntorrhet pga strålbehandling (öron-, näs-,
Personer med
mun- eller halsregionen)
sjukdom eller
3) Sjögrens syndrom
funktionsnedsättning
4) Kronisk obstruktiv lungsjukdom
som medför risk för
5) Cystisk fibros
försämrad tandhälsa
6) Ulcerös colit
och där förebyggande
tandvårdsbehandling
7) Crohns sjukdom
kan minska denna risk
8) Tarmsvikt
9) Frätskador på tänderna och anorexia nervosa,
bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom
10) Svårinställd diabetes
11) Dialysbehandling
12) Immunosuppression pga läkemedel
13) Organtransplantation
16
STB, särskilt
tandvårdsbidrag
läkarintyg blankett SOSFS 2012:16
2017-01-15
17
Kontakta Enheten för tandvårdsstöd
för mera information
Anna-Kari, Kristina, Carina, Agnieszka
[email protected]
0225-49 42 11
[email protected]
0225-49 42 02
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards