Till Psykiatrin om tandvårdsstöd

advertisement
December 2012
Till Psykiatrin om
tandvårdsstöd
NYHETER OM TANDVÅRDSSTÖDET 2013
Från den 2013-01-01 kommer det att finnas tre
nivåer av tandvårdsstöd för personer med
psykiska sjukdomar och funktionshinder.
De tre nivåerna av tandvårdsstöd vid psykisk
sjukdom beskrivs i korthet här. Ett läkarintyg
krävs alltid. Gå vidare till Socialstyrelsens
föreskrifter och Beställarenhetens anvisningar
och läs mera om detaljerna.
SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG
Nivå ett innebär att den som tar minst en
medicin som har muntorrhet som biverkning
enl. FASS och som dessutom visar muntorrhet
vid salivmätning på tandklinik, får ett särskilt
tandvårdsbidrag (STB).
Man får 600 kr/halvår, från
Försäkringskassan, att använda till
Undersökning/förebyggande behandling hos
tandläkare och/eller tandhygienist.
Läs mer om Särskilt tandvårdsbidrag:
Föreskrift inklusive blanketten Läkarintyg:
Socialstyrelsens föreskrift Särskilt
tandvårdsbidrag SOSFS 2012:16
http://www.socialstyrelsen.se/tandvard/nytttand
vardsstod2013
Blanketten finns inlagd i
• Take Cares blankettlista
• Navet >blankettdatabas, sökord
”Tandvårdsstöd Särskilt
tandvårdsbidrag”.
• www.ltdalarna_be/tandvard >
Blanketter
• Navet: Beställarenheten för tandvård >
Blanketter
Läkarintyget lämnas till patienten, för att
uppvisas för tandläkare.
TANDVÅRD VID LÅNGVARIG SJUKDOM
ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNING (FTANDVÅRD)
Nivå två är ett tandvårdsstöd för bl.a. den som
har stora svårigheter att sköta sin munhygien
eller att genomgå behandling i tandvården på
grund av långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning.
Psykiska sjukdomar som kan leda till sådan
funktionsnedsättning är t.ex. depressions- och
bipolära sjukdomar, ångestsjukdomar,
paranoida sjukdomstillstånd, emotionella
personlighetsstörningar och hjärnskador
orsakade av missbruk.
Om funktionsnedsättningen är svår till
fullständig, avseende förmåga
att sköta munhygienen eller att genomgå
behandling i tandvården, så utfärdar
Beställarenheten ett blått tandvårdskort. Det
berättigar till bastandvård mot hälso- och
sjukvårdsavgift.
Fast protetik (kronor och broar) och
implantatbehandlingar ingår inte.
Läs mer om F-tandvård:
Föreskrift inklusive blanketten Läkarintyg:
Socialstyrelsens föreskrift Tandvård vid
långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning SOSFS 2012:17
http://www.socialstyrelsen.se/tandvard/nytttand
vardsstod2013
Blanketten finns inlagd i
• Take Cares blankettlista
• Navet > blankettdatabas, sökord
”Tandvårdsstöd funktionsnedsättning”
• www.ltdalarna_be/tandvard >
Blanketter
• Navet Beställarenheten för tandvård >
Blanketter
Läkarintyget skickas med internposten till
Beställarenheten för tandvård, Säter eller
Beställarenheten för tandvård, Box 350, 783
27 Säter
December 2012
NÖDVÄNDIG TANDVÅRD (N-TANDVÅRD)
Nivå tre är tandvårdsstöd för personer med
en allvarlig psykossjukdom med omfattande
social funktionsnedsättning, stort
omvårdnadsbehov och som saknar kapacitet
för att sköta sin person inkl. sin tandvård.
Exempel på sådana psykiska sjukdomar är
svår affektiv sjukdom och svår schizofreni.
I N-tandvård utfärdar Beställarenheten ett gult
tandvårdskort som berättigar till nödvändig
tandvård mot hälso- och sjukvårdsavgift.
Fast protetik (kronor och broar) och
implantatbehandling kan ingå efter särskild
prövning hos Beställarenheten.
Blanketten för N-tandvård::
”Beskrivning av omvårdnadsbehov”
Blanketten finns inlagd i
• Take Cares blankettlista
• Navet >blankettdatabas, sökord
”Tandvårdsstöd Särskilt
tandvårdsbidrag”.
• www.ltdalarna_be/tandvard >
Blanketter eller För psykiatrin
• Navet > Beställarenheten för tandvård
> Blanketter eller För psykiatrin
Blanketten skickas med internposten till
Beställarenheten för tandvård i Säter eller
postadress: Box 350, 783 27 Säter
LÄS MER OM TANDVÅRDSSTÖDEN
Dokumentet:
”Landstingets tandvårdsstöd - Anvisningar
för psykiatrin”
•
•
www.ltdalarna_be/tandvard > För
psykiatrin
Navet > Beställarenheten för tandvård
> För psykiatrin
Broschyren
”Om tandvårdsstöd”
• www.ltdalarna_be/tandvard > För
psykiatrin
• Navet > Beställarenheten för tandvård
> För psykiatrin
Anna-Kari, Kristina och Carina
Beställarenheten för tandvård
[email protected]
Download