Människors beteende och behov i krissituationer

advertisement
Människors beteende och
behov i krissituationer
Ann Enander
Ledarskapscentrum
Försvarshögskolan
Teman
Reaktioner vid samhällskris:
teman
•
Svenska erfarenheter - en tillbakablick
•
Krisens psykologiska och sociala dimensioner
•
Krisens olika ansikten
•
Reaktioner hos medborgare: individuella och kollektiva
•
Medborgare som resurs i kris
•
Ledarrollen i kris
Ann Enander 2016
Ett samspel av föreställningar och förväntningar
Ann Enander
2016
Risk och kris i samhället:” svenska ryggsäcken”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1986
1986
1988
1990
1994
1997
1998
2003
2004
2005
2009
2010
2014
2015
2015
2015
Ann Enander 2016
Mordet på Olof Palme
Tjernobylolyckan
bussolycka i Norge / Kista
Brand Scandinavian Star
M/s Estonia förlisning
Giftskandal Hallandsåsen
Göteborgsbranden
Mordet Anna Lindh
Tsunami, sydostasien
Stormen Gudrun
A(H1N1) influensan
Terrorattentat Stockholm
Skogsbrand Västmanland
Flyktingströmmar till Europa
Skolskjutning Trollhättan
Höjd hotnivå
• Naturhändelser
• Akuta hot/brand
• Diffusa toxiska hot
• Smittspridning/pandemi
• Sociala kriser /oro
• Terrorhandling
Svåra händelser uppfattas och tolkas utifrån:
•
Typ av risk eller hot
•
Uppfattningar om orsak och skuld
•
Erfarenheter och sammanhang
•
Hantering av händelsen (”krisen efter krisen”)
•
Dramaturgin (”bilden av krisen”)
”all disasters are social events …” (Henry Quarantelli)
Ann Enander
2016
Krisens psykologiska dimensioner
Klar
Bristande
kontroll
Personlig
kontroll
Oklar
Ann Enander 2016
Kollektiva reaktioner / st y r k a
Reaktioner i relation till upplevda orsaksförhållanden
Ann Enander 2016
Mänsklig ondska, illvilja
Mänsklig försummelse
Mänskliga misstag
Naturlig orsak, naturkatastrof
Samhälleliga reaktioner /socialt trauma förstärks av
• Hotens natur (skräck, affektivt laddade)
• Vilka som drabbas / offer och berörda (barn)
• Hur de drabbas och typ av skada (avsikt /illvilja)
• Brott mot förtroenderelationer (samhällelig /
privat)
• Sprickor i sociala väven (”fasaden krackelerar”)
Ann Enander
2016
Exempel på frågor för ”social analys” av en händelse
•
Vilken typ av risk/hot? Klar/diffus? Otäck, skrämmande?
Katastrofpotential? Vilka drabbas, vilka berörs och vilka
handlingsmöjligheter finns?
•
Kommer det upp skuldfrågor? Nu – framöver? Vilka
berörs?
•
Har det inträffat liknande tidigare? Erfarenheter som
underlättar hanteringen eller försvårar?
•
Vilken inramning får händelsen? Vilka bilder lyfts fram,
vilken symbolik används, dras paralleller?
•
Vilka konsekvenser kan förutses på kort / lång sikt?
Ann Enander
2016
Reaktioner i kris: krisens olika ansikten
Natur-/miljökatastrof
Risk - beslutssituation
Ann Enander
2016
Osynligt ”smygande” hot
Akut livshot
Social oro /kris
Naturhändelser
Stormen Gudrun
Stormen Per
• Stor variation i sårbarhet
• Stark konvergens
• Betydelse av sammanhang
Översvämning
Snöoväder
• Falsklarmsproblematik
• Låg frekvens post-traumatiska
reaktioner
• Behov av stödinsatser för
förlust av miljö/livsvärden
Ann Enander 2016
Storm, brand – förstörd miljö
Drabbade av skogsbranden i Västmanland:
- ”Det är bara skog” vs tradition, framtidstro,
rekreation, kapitalvärde
- ”Jag gruvar mig inför våren”
- Olikheter i kompensation, försäkringshjälp
- Misstro mot myndigheter, utredningar
- Att vara föremål för forskning - tveeggat
- Kränkande katastrofturism
Ann Enander 2016
Akut hot
• Initial tröghet i att uppfatta hot
Estonia
Diskoteksbrand
Skogsbranden
• Vanor och rutiner styrande
(arena-,
eventolyckor)
• Stressreaktioner
• Söker ledarskap
mentala
fysiska
emotionella
• Förutsättningar för panik – men
ändå ovanligt
• Ngt högre frekvens posttraumatiska reaktioner
Ann Enander 2016
Det ovanliga fenomenet ”panik”
Karakteriseras som:
Förekomst kan relateras till:
- Extrem rädsla
•
Akut påtagligt hot
- Förlust av kontroll
•
Möjlighet att fly som
upplevs snart upphöra
•
Upplevelser av att vara
ensam / övergiven
•
Avsaknad av ledarskap
- Irrationella handlingar
- Social kontroll och
normer upphör
Ann Enander 2016
Felaktiga förväntningar och myter om människors beteende
har allvarliga konsekvenser
• Flera exempel på negativa erfarenheter hos
drabbade i mötet med samhällets aktörer
• Olika syn på allmänhetens behov kan bidra till
problem i samverkan
• Myter och felaktiga förväntningar
- hindrar realistisk planering för kriser
- försämrar hanteringsförmågan vid kris
Ann Enander 2016
Hur man reagerar påverkas av många faktorer, till exempel:
•
•
•
•
•
Förberedelser
Träning
Fysisk kondition
Psykisk kondition
Livserfarenhet
Före händelsen
Ann Enander 2016
•
•
•
•
•
Närhet
Grad av fara
Sinnesintryck
Möjlighet att agera
Ansvar
Under händelsen
• Samhällets åtgärder
• Stöd
• Personliga förhållanden
Efter händelsen
Diffusa toxiska hot
Tjernobyl
Hallandsåsen
(PFAS i dricksvatten)
• Hotet osynligt, ”finns överallt”
• Hög ”skräck”-faktor
• Oklarhet skapar utrymme för
skilda tolkningar
• Avsaknad av ”låg punkt”
• Brist på egen kontroll en stress
faktor
• Stigmatisering, känsla av att
vara ”besmittad”
Ann Enander 2016
Smittspridning/
pandemi
• Beslutsproblematik: enskild vs
kollektiv hänsyn
Fågelinfluensa
A(H1N1) influensa
(Ebola)
• Riskuppfattning + kunskap +
förtroende + upplevt ansvar
• Informationssökande och förtroende
A(H1N1): 2 vägar till vaccinering:
- Tror på risken
- Tror på myndigheter
Ann Enander 2016
Samspel medborgares – myndigheters hanteringsförmåga
Tilltro till myndigheters förmåga
Hög
Hög
Låg
Proaktivt
engagemang
Personliga
lösningar
”Följarskap”
Mental ”flykt”
Bedömd
egen förmåga
Låg
Ann Enander
2016
Förtroende/social tillit grundas på
upplevelse av:
• Kompetens
• Objektivitet
• Öppenhet
• Omsorg
• Gemensamma värderingar
”trust comes on foot and
leaves on horseback”
Ann Enander 2016
Socialt genererade kriser,
sociala förändringar
• ”det man inte vill se” i samhället
• Syndabockar och skuld
Akuta:
våld/skjutningar,
• Intensiv mediabevakning
pedofili, mord, vanvård av
• Social ”stämpling” /stigmatisering
barn/äldre
Eskalerande:
konflikter
ekonomisk kris
flyktingströmmar
• Ingen ”lågpunkt”, rättsprocesser som
milstolpar
• Utsatta individer, grupper (även
medarbetare)
• Komplexa förväntningar på samhället /
det offentliga
Ann Enander 2016
Att känna sig ensam
• Veta, men inte kunna berätta
• Agera i konflikt med värderingar
• Uppgift ”i det tysta”
• Bristande feedback på resultat
• Bristande stöd
Ann Enander 2016
Symbolernas betydelse vid kollektiv social kris
Begrepp, bilder, handlingar som
- minner om tidigare erfarenheter och
prövningar
- uttrycker gemensamma värderingar
- kanaliserar känsloströmningar
- skapar mening
Ann Enander 2016
Förväntningar på ledarskap vid traumatiska händelser
• ”Grief leadership”, stärka uthållighet och motståndskraft
• Empati, engagemang, social sammanhållning, riktning
• Kanalisering av känslor i adaptiv riktning
• Tolkning, milstolpar och återhämtning
• Nyanserad användning av symbolhandlingar
• Balansera byråkrati och flexibilitet
Ann Enander 2016
För att hantera en kris behöver För att stödja människor vid
människor en känsla av:
en kris bör ledare förmedla:
• Förståelse (coherence)
• Information
• Kontroll (control)
• Riktning/ motivation och
framtidstro
• Gemenskap
(connectedness)
Ann Enander
2016
• Omsorg och empati
Avslutningsvis: steg mot starkare ledarskap och samspel i kris
• Utveckla förmågan att ställa den “sociala diagnosen” i kris
• Ifrågasätt egna (och andras) förutfattade uppfattningar
• Tillämpa kunskapen i realistisk planering
• Säkerställ medborgarperspektiv i planer och övningar
• Dra lärdom av inträffade händelser
• Ta uppgiften på allvar
Ann Enander
2016
Lästips för självreflektion
Sitting in the hot seat. Rhona Flin (1996)
Managing the unexpected. Karl Weick & Kathleen Sutcliffe.
The unthinkable – who survives when disaster strikes and
why. Amanda Ripley (2008)
Thinking fast and slow. Daniel Kahneman (2012)
Året utan sommar. Erika Fatland (2013)
Ann Enander 2016
Download
Random flashcards
Create flashcards