Människors beteende och behov i krissituationer

advertisement
Människors beteende och
behov i krissituationer
Ann Enander
Ledarskapscentrum
Försvarshögskolan
Teman
Reaktioner vid samhällskris:
teman
•
Svenska erfarenheter - en tillbakablick
•
Krisens psykologiska och sociala dimensioner
•
Krisens olika ansikten
•
Reaktioner hos medborgare: individuella och kollektiva
•
Medborgare som resurs i kris
•
Ledarrollen i kris
Ann Enander 2016
Ett samspel av föreställningar och förväntningar
Ann Enander
2016
Risk och kris i samhället:” svenska ryggsäcken”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1986
1986
1988
1990
1994
1997
1998
2003
2004
2005
2009
2010
2014
2015
2015
2015
Ann Enander 2016
Mordet på Olof Palme
Tjernobylolyckan
bussolycka i Norge / Kista
Brand Scandinavian Star
M/s Estonia förlisning
Giftskandal Hallandsåsen
Göteborgsbranden
Mordet Anna Lindh
Tsunami, sydostasien
Stormen Gudrun
A(H1N1) influensan
Terrorattentat Stockholm
Skogsbrand Västmanland
Flyktingströmmar till Europa
Skolskjutning Trollhättan
Höjd hotnivå
• Naturhändelser
• Akuta hot/brand
• Diffusa toxiska hot
• Smittspridning/pandemi
• Sociala kriser /oro
• Terrorhandling
Svåra händelser uppfattas och tolkas utifrån:
•
Typ av risk eller hot
•
Uppfattningar om orsak och skuld
•
Erfarenheter och sammanhang
•
Hantering av händelsen (”krisen efter krisen”)
•
Dramaturgin (”bilden av krisen”)
”all disasters are social events …” (Henry Quarantelli)
Ann Enander
2016
Krisens psykologiska dimensioner
Klar
Bristande
kontroll
Personlig
kontroll
Oklar
Ann Enander 2016
Kollektiva reaktioner / st y r k a
Reaktioner i relation till upplevda orsaksförhållanden
Ann Enander 2016
Mänsklig ondska, illvilja
Mänsklig försummelse
Mänskliga misstag
Naturlig orsak, naturkatastrof
Samhälleliga reaktioner /socialt trauma förstärks av
• Hotens natur (skräck, affektivt laddade)
• Vilka som drabbas / offer och berörda (barn)
• Hur de drabbas och typ av skada (avsikt /illvilja)
• Brott mot förtroenderelationer (samhällelig /
privat)
• Sprickor i sociala väven (”fasaden krackelerar”)
Ann Enander
2016
Exempel på frågor för ”social analys” av en händelse
•
Vilken typ av risk/hot? Klar/diffus? Otäck, skrämmande?
Katastrofpotential? Vilka drabbas, vilka berörs och vilka
handlingsmöjligheter finns?
•
Kommer det upp skuldfrågor? Nu – framöver? Vilka
berörs?
•
Har det inträffat liknande tidigare? Erfarenheter som
underlättar hanteringen eller försvårar?
•
Vilken inramning får händelsen? Vilka bilder lyfts fram,
vilken symbolik används, dras paralleller?
•
Vilka konsekvenser kan förutses på kort / lång sikt?
Ann Enander
2016
Reaktioner i kris: krisens olika ansikten
Natur-/miljökatastrof
Risk - beslutssituation
Ann Enander
2016
Osynligt ”smygande” hot
Akut livshot
Social oro /kris
Naturhändelser
Stormen Gudrun
Stormen Per
• Stor variation i sårbarhet
• Stark konvergens
• Betydelse av sammanhang
Översvämning
Snöoväder
• Falsklarmsproblematik
• Låg frekvens post-traumatiska
reaktioner
• Behov av stödinsatser för
förlust av miljö/livsvärden
Ann Enander 2016
Storm, brand – förstörd miljö
Drabbade av skogsbranden i Västmanland:
- ”Det är bara skog” vs tradition, framtidstro,
rekreation, kapitalvärde
- ”Jag gruvar mig inför våren”
- Olikheter i kompensation, försäkringshjälp
- Misstro mot myndigheter, utredningar
- Att vara föremål för forskning - tveeggat
- Kränkande katastrofturism
Ann Enander 2016
Akut hot
• Initial tröghet i att uppfatta hot
Estonia
Diskoteksbrand
Skogsbranden
• Vanor och rutiner styrande
(arena-,
eventolyckor)
• Stressreaktioner
• Söker ledarskap
mentala
fysiska
emotionella
• Förutsättningar för panik – men
ändå ovanligt
• Ngt högre frekvens posttraumatiska reaktioner
Ann Enander 2016
Det ovanliga fenomenet ”panik”
Karakteriseras som:
Förekomst kan relateras till:
- Extrem rädsla
•
Akut påtagligt hot
- Förlust av kontroll
•
Möjlighet att fly som
upplevs snart upphöra
•
Upplevelser av att vara
ensam / övergiven
•
Avsaknad av ledarskap
- Irrationella handlingar
- Social kontroll och
normer upphör
Ann Enander 2016
Felaktiga förväntningar och myter om människors beteende
har allvarliga konsekvenser
• Flera exempel på negativa erfarenheter hos
drabbade i mötet med samhällets aktörer
• Olika syn på allmänhetens behov kan bidra till
problem i samverkan
• Myter och felaktiga förväntningar
- hindrar realistisk planering för kriser
- försämrar hanteringsförmågan vid kris
Ann Enander 2016
Hur man reagerar påverkas av många faktorer, till exempel:
•
•
•
•
•
Förberedelser
Träning
Fysisk kondition
Psykisk kondition
Livserfarenhet
Före händelsen
Ann Enander 2016
•
•
•
•
•
Närhet
Grad av fara
Sinnesintryck
Möjlighet att agera
Ansvar
Under händelsen
• Samhällets åtgärder
• Stöd
• Personliga förhållanden
Efter händelsen
Diffusa toxiska hot
Tjernobyl
Hallandsåsen
(PFAS i dricksvatten)
• Hotet osynligt, ”finns överallt”
• Hög ”skräck”-faktor
• Oklarhet skapar utrymme för
skilda tolkningar
• Avsaknad av ”låg punkt”
• Brist på egen kontroll en stress
faktor
• Stigmatisering, känsla av att
vara ”besmittad”
Ann Enander 2016
Smittspridning/
pandemi
• Beslutsproblematik: enskild vs
kollektiv hänsyn
Fågelinfluensa
A(H1N1) influensa
(Ebola)
• Riskuppfattning + kunskap +
förtroende + upplevt ansvar
• Informationssökande och förtroende
A(H1N1): 2 vägar till vaccinering:
- Tror på risken
- Tror på myndigheter
Ann Enander 2016
Samspel medborgares – myndigheters hanteringsförmåga
Tilltro till myndigheters förmåga
Hög
Hög
Låg
Proaktivt
engagemang
Personliga
lösningar
”Följarskap”
Mental ”flykt”
Bedömd
egen förmåga
Låg
Ann Enander
2016
Förtroende/social tillit grundas på
upplevelse av:
• Kompetens
• Objektivitet
• Öppenhet
• Omsorg
• Gemensamma värderingar
”trust comes on foot and
leaves on horseback”
Ann Enander 2016
Socialt genererade kriser,
sociala förändringar
• ”det man inte vill se” i samhället
• Syndabockar och skuld
Akuta:
våld/skjutningar,
• Intensiv mediabevakning
pedofili, mord, vanvård av
• Social ”stämpling” /stigmatisering
barn/äldre
Eskalerande:
konflikter
ekonomisk kris
flyktingströmmar
• Ingen ”lågpunkt”, rättsprocesser som
milstolpar
• Utsatta individer, grupper (även
medarbetare)
• Komplexa förväntningar på samhället /
det offentliga
Ann Enander 2016
Att känna sig ensam
• Veta, men inte kunna berätta
• Agera i konflikt med värderingar
• Uppgift ”i det tysta”
• Bristande feedback på resultat
• Bristande stöd
Ann Enander 2016
Symbolernas betydelse vid kollektiv social kris
Begrepp, bilder, handlingar som
- minner om tidigare erfarenheter och
prövningar
- uttrycker gemensamma värderingar
- kanaliserar känsloströmningar
- skapar mening
Ann Enander 2016
Förväntningar på ledarskap vid traumatiska händelser
• ”Grief leadership”, stärka uthållighet och motståndskraft
• Empati, engagemang, social sammanhållning, riktning
• Kanalisering av känslor i adaptiv riktning
• Tolkning, milstolpar och återhämtning
• Nyanserad användning av symbolhandlingar
• Balansera byråkrati och flexibilitet
Ann Enander 2016
För att hantera en kris behöver För att stödja människor vid
människor en känsla av:
en kris bör ledare förmedla:
• Förståelse (coherence)
• Information
• Kontroll (control)
• Riktning/ motivation och
framtidstro
• Gemenskap
(connectedness)
Ann Enander
2016
• Omsorg och empati
Avslutningsvis: steg mot starkare ledarskap och samspel i kris
• Utveckla förmågan att ställa den “sociala diagnosen” i kris
• Ifrågasätt egna (och andras) förutfattade uppfattningar
• Tillämpa kunskapen i realistisk planering
• Säkerställ medborgarperspektiv i planer och övningar
• Dra lärdom av inträffade händelser
• Ta uppgiften på allvar
Ann Enander
2016
Lästips för självreflektion
Sitting in the hot seat. Rhona Flin (1996)
Managing the unexpected. Karl Weick & Kathleen Sutcliffe.
The unthinkable – who survives when disaster strikes and
why. Amanda Ripley (2008)
Thinking fast and slow. Daniel Kahneman (2012)
Året utan sommar. Erika Fatland (2013)
Ann Enander 2016
Download