Pressmeddelande 2002-10-23
Lär för livet på Skolforum!
Den 19 september 2002 gick startskottet för den landsomfattande kampanjen Lär för livet på Bok &
Biblioteksmässan i Göteborg. Lär för livet är den ideella föreningen Läsrörelsens andra kampanj och en
naturlig vidareutveckling av den första som pågick i två år.
Lär för livet tar upp lusten till lärandet i ett livslångt perspektiv där skola, folkbildning, populärvetenskap, media,
kultur, forskning och andra kanaler är medel att arbeta med. Det handlar om att hitta rätt i det väldiga
informationsflödet och hur vi omvandlar information till kunskaper.
- Med Lär för livet vill vi lyfta fram rätten till kunskap, rätten till sitt eget lärande och sin egen läroprocess.
Nyckelordet är nyfikenheten, säger Elisabet Reslegård, kampanjledare för Lär för Livet/Läsrörelsen.
Under Skolforum på Stockholmsmässan den 28-30 oktober arrangerar Lär för livet/Läsrörelsen ett antal
seminarier kring lek- och lärlust, vägen till kunskap och språkutveckling. Kan man leka sig till lärande? Kan man
lära sig att leka? Kring dessa frågar pratar Ylva Andersson, special- och dramapedagog tillsammans med
Margareta Öhman, fortbildare, författare och barnpsykolog i seminariet ”Leklust – Lärlust”. I seminariet
”Kunskapens omvägar” diskuterar Sven Erik Liedman, professor i idé och lärdomshistoria tillsammans med
Ingela Josefsson, professor i arbetslivskunskap kring vägar och omvägar till kunskap. Veli Tuomela, fil dr i
tvåspråkighet, talar om språkutvecklande arbetsätt i förskolor och grundskolor kring barn med andra modersmål
än svenska i seminariet ”Att få en syl i vädret”. Lär för livet står också bakom en rad programpunkter i
bokcafét med bland andra Björn Ranelid som talar om livet som bildningsgång och vad som driver en författare
och Vivi Edström berättar om vem Selma Lagerlöf egentligen var. Läs hela programmet på www.larforlivet.nu.
Lär för livet finns i monter C06:70.
Några av många projekt
Lär för livet pågår under två år och i den långa raden projekt märks;
”Lekens betydelse för lärandet” görs i samarbete med förskolor och grundskolor, de främsta lekexperterna och
lekforskarna och lyfter fram lekens betydelse för fantasi, inre bilder och kreativa lösningar. Några lekfulla
personer som knutits till projektet är uppfinnaren Håkan Lans, regissören Suzanne Osten, musikern Tuomo
Haapala och astronomen Marie Rådbo. Lekens betydelse för lärande kommer att pågå under hela kampanjen och
startade redan i augusti 2002 med att över en miljon Lek & Lär CD ROM-spel av originalkvalitet ingick i Happy
Meal på McDonald’s.
Ett av projekten riktar sig till Sveriges författare med uppmaningen: Skriv en skönlitterär bok om Dagens
Europa, inspirerad av Selma Lagerlöfs ”Nils Holgerssons underbara resa”. Boken, som produceras i samarbete
med Lärarförbundet, Liber och Nørhaven A/S kommer att delas ut till alla femteklassare hösten 2004.
För att stimulera ungdomars intresse för naturvetenskap tar Lär för livet hjälp av forskare från Naturhistoriska
riksmuseet och skådespelare från den så kallade Vetenskapsteatern i projektet ”Vetenskap och teater”. Projektet
vänder sig till sjundeklassare i 50 skolor från norr till söder, med start i februari 2003.
”Konstmobilen” är ett samarbete med Moderna Museet c/o Riksutställningar som kommer att föra ut kunskap
om den nutida, expressiva konsten till årskurs 9 i ett trettiotal skolor runt om i landet under hösten 2002 och
våren 2003.
Handens kunskap lyfts fram i samarbete med Nordiska museet och Sveriges Hemslöjsdsföreningars
Riksförbund. Tillsammans med Tidningsutgivarna/Sveriges dagstidningar planeras breda temadagar som lyfter
fram processkapande nyheter på såväl global som lokal nivå. I samarbete med ABF ordnas föreläsningar på olika
orter kring lärande och i samarbete med UR produceras programserier.
Under hela kampanjen fortsätter samarbetet med många av de 120 tidigare samarbetpartner och många nya
kommer till. Några är Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, Skolverket, Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen och
Statens kulturråd, läns och folkbiblioteken, tryckerier, pappersbruk, affischeringsföretag, olika bokförlag, teatrar,
museer och bildningsförbund.
I september 2003 kommer Lär för livet/Läsrörelsen tillsammans med Vetenskapsrådet och UR göra
populärvetenskap till ett stort tema på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.
Mer information om ovanstående och andra projekt inom kampanjen finns på www.larforlivet.nu
Bakom kampanjen Lär för livet finns föreningen Läsrörelsen med Bengt Westerberg som ordförande.
Kampanjledare är, som tidigare, Elisabet Reslegård som också ledde Dyslexi- och Psykekampanjerna, två
landsomfattande attitydförändringskampanjer som pågick under slutet av 90-talet. Elisabet Reslegård fick
nyligen Nationalencyklopedins Kunskapspris. I Läsrörelsens styrelse ingår redaktören Marianne von
Baumgarten-Lindberg, professorn Bo Göranzon, bibliotekskonsulenten Siv Hågård, författaren och
litteraturkritikern Göran Hägg, f.d. kanslichefen på Lärarförbundet Lars-Erik Klason, ledarskapskonsulenten
Tina Lindemalm, överintendenten Agneta Lundström och folkbildaren Kurt Stern.
För mer information om Lär för livet/Läsrörelsen, kontakta gärna pressekreterare
Stina Balkfors på telefon 08-642 95 44 eller via mail, [email protected]