Ställningstagande - Rädda Barnens förhållande till

advertisement
Ställningstagande - Rädda Barnens förhållande till
Sverigedemokraterna
- fastställdes av styrelsen den 7 mars 2014.
I Rädda Barnens stadgar framgår att vi är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden
folkrörelse. Rädda Barnens verksamhet tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnets
rättigheter, vi riktar främst in oss på att hjälpa de barn som har svårast att få sina rättigheter
tillgodosedda. Arbetet mot diskriminering ska genomsyra vårt arbete.
Medlemsrörelsens starka engagemang för allas lika värde manifesteras inte minst av vår
verksamhet för ensamkommande flyktingbarn.
Rädda Barnens bedömning är att det finns avgörande skillnader mellan Rädda Barnens och
Sverigedemokraternas respektive värdegrunder. Det handlar bland annat om partiets motstånd
mot att Sverige ska vara en trygg plats för barn på flykt och avståndstagandet från det
mångkulturella samhällsbygget. På område efter område manifesteras en för Rädda Barnen
oacceptabel syn på människan.
Mot den bakgrunden gör Rädda Barnens styrelse följande ställningstagande:

Rädda Barnens värdegrund skiljer sig från vad vi uppfattar som Sverigedemokraternas
grundläggande värderingar.

Rädda Barnen deltar inte i Sverigedemokraternas arrangemang.

Rädda Barnen tackar nej till inbjudningar från Sverigedemokraterna och vi bjuder inte
in Sverigedemokraterna till våra arrangemang.
1 (3)
Tillämpningar för distrikt och lokalföreningar
Sverigedemokraterna kan i förekommande fall göra anspråk på att sympatisera med vår
agenda. Det skulle exempelvis kunna röra sig om kommunala åtgärdsprogram mot
barnfattigdom. Även om det på det aktuella området kan verka okontroversiellt att föra en
dialog som även inkluderar SD-politiker, är det inte lämpligt att göra det. Eftersom vi menar
att Sverigedemokraterna motverkar Rädda Barnens syfte är det fel att legitimera partiet och
partiets politik.
I normalfallet är det inte heller så att Sverigedemokraterna har någon möjlighet att påverka
den praktiska politiken i kommuner och landsting. I de flesta fall är det alltså oproblematiskt
för oss att prioritera andra politiska kontakter. Att avstå från kontakter med
Sverigedemokraterna innebär inte att vi tappar inflytande över den politiska processen.
Frågor och svar
En person approcherar styrelsemedlem i lokalförening: ”Jag sympatiserar med SD. Är
jag välkommen som medlem i Rädda Barnen?”
Svar: Vem eller vilka du röstar på är vi inte intresserade av. Men om du är aktiv i SD är du
inte välkommen som medlem. Sverigedemokraternas värderingar stämmer inte överens med
Rädda Barnens värderingar.
Jag är aktiv i min lokalförening, och Rädda Barnen driver en påverkanskampanj inför
valet. Vi uppvaktar politiska partier för samtal i vår fråga, ska vi även uppvakta SD,
som ju sitter med i kommun-/landstingsstyrelsen?
Svar: Nej, det är inte lämpligt. Det finns inte heller något som säger att vi måste uppvakta alla
beslutsfattare i kommuner och landsting.
Är det trots allt inte bra att försöka samtala med SD-are och försöka övertyga dem om
det riktiga i att ha en generös invandringspolitik, rättigheter för papperslösa barn osv?
Svar: Det finns inga förbud mot samtal eller att på begäran förse enskilda SD-politiker med
informationsmaterial. Däremot är det viktigt att hålla avstånd till Sverigedemokraterna som
parti.
I samband med valkampanjen skriver vi öppna brev till partierna i vår
kommunledning. Ska vi skriva till alla utom SD? Det verkar ju konstigt.
Svar: Ja, ni kan skriva till sd. När det gäller öppna brev som riktar sig till en större grupp är
det att jämföra med att lämna ut skriftligt informationsmaterial. Det vill säga vi bedriver inget
aktivt påverkansarbete specifikt riktat till SD-politiker.
I en debattartikel som handlar om att avskaffa avgifterna till den kommunala
musikskolan finns ett antal politiker med bland undertecknarna. En av politikerna
tillhör Sverigedemokraterna. Betyder det att någon från Rädda Barnen inte kan vara
med och skriva under artikeln? Trots att innehållet är bra?
Svar: Företrädare för Rädda Barnen skriver inte under debattartiklar tillsammans med SDpolitiker. Även om det i en enskild fråga kan vara så att Sverigedemokraterna har samma
ståndpunkt som Rädda Barnen. Sakfrågorna är underordnade våra grundvärderingar.
2 (3)
Rädda Barnens lokalförening arrangerar en debatt där en viktig lokal fråga ska
diskuteras. Kan vi bjuda in en representant från Sverigedemokraterna?
Svar: När Rädda Barnen står som arrangör och bjuder in Sverigedemokraterna innebär det att
vi bidrar till att ge partiet en plattform. Vi bjuder inte in Sverigedemokraterna till våra
arrangemang.
Lokalradion arrangerar en debatt där alla partier i kommunfullmäktige (även
Sverigedemokraterna) är representerade. En reporter hör av sig och vill att Rädda
Barnens lokalförening ska vara på plats och fråga ut partierna om barns rättigheter.
Måste vi tacka nej?
Svar: Nej, det är inte nödvändigt. I det här fallet är det radion som arrangerar och står för
inbjudan.
3 (3)
Download