Inledning Ansvar Hantering av remiss Information till patient

Inledning
Regelverket för remisshantering och dess
tillämpningsanvisningar syftar till att stötta den
administrativa hanteringen av väntande patienter. Om
inget annat anges gäller nedanstående rutiner både för
mottagning och behandling.
Regelverket och tillämpningsanvisningarna baseras
bland annat på resultatet från workshops/seminarier
för vårdgivare kring remisshantering samt dialog med
vårdgaranticoacherna i Stockholms läns landsting.
Ansvar
Verksamhetschefen ansvarar för att:
 Regelverket och tillämpningsanvisningarna
tillämpas och följs upp samt att all berörd
personal har kunskap om gällande regelverk,
rutiner och ansvarsfördelning.
 Verksamhetsrutiner för hantering av väntande
patienter finns framtagna och tillämpas.
Hantering av remiss
Remiss ska ha skickats i samråd med patienten och
först när vård eller förfrågan om vård är aktuell.
När remiss inkommit ska, inom ramen för
verksamhetens aktuella uppdrag samt utifrån
medicinskt motiverat behov, beslut om besök och
behandling tas.
Remiss som inte leder till att patient tas emot ska
besvaras och i svaret ska ingå en motivering till varför.
Vid behov besvaras remissen med begäran om
komplettering alternativt kan komplettering ske via
brev, telefon eller personlig kontakt.
En remiss gäller fram till dess att patienten fått hjälp
för sin sjukdom/sina symptom, dock högst ett år från
beslutsdatum. Detta förutsätter att det inte rör sig om
en akut/subakut remiss och patientens sjukdomsbild ej
förändrats i väsentliga delar.
Patienter ska inte sättas upp på väntelista:
 Om det tydligt framgår av VISS, vårdprogram
eller uppdrag i avtal att remissen skickats till
vårdgivare på fel vårdnivå. u Om remissen är
ofullständig.
 Om patienten inte är färdigutredd inför
behandling. För många tillstånd finns kriterier för
färdigutredd på www.viss.nu.
Viss är en webbplats som innehåller samlad
medicinsk och administrativ information mellan
olika vårdnivåer inom primärvården i
Stockholmsregionen. Viss ska fungera som ett stöd i
besluten vid handläggning av patienten.
Information till patient
Patienten ska informeras om:
 Hur lång väntetid det är till mottagningsbesök och
behandling. I de fall väntetiden är längre än vad
vårdgarantins tidsgränser tillåter ska du också
informera patienten om vårdgarantin och
valmöjligheter. Patienten kan välja att avsäga sig
vårdgarantin.
 I samband med information om valfrihet och
vårdgaranti ska patienterna informeras om att det
ofta går snabbare att få tid hos en annan
specialistläkare, än specialistläkare i
allmänmedicin, om de har en remiss och att
prioritering sker efter medicinska behov.
 Telefonnummer och eventuella telefontider samt
andra kontaktvägar dit patienten kan vända sig vid
behov. Telefon till Hälso- och
sjukvårdsförvaltningens Vårdgarantikansli är 08123 134 00.
 Att denne ska meddela om åtgärd inte längre är
aktuell, till exempel om patienten har blivit
omhändertagen av annan vårdgivare, inte längre är
intresserad eller om patientens hälsotillstånd
förbättrats.
 Förändringar hos vårdgivaren, till exempel om
väntetiden blir längre än planerat eller om
verksamhetens uppdrag förändras. Patienten ska
också då informeras om sina rättigheter och
valmöjligheter. Även remittenten ska informeras i
dessa fall.
Kvalitetssäkrade väntelistor
Väntelistor ska vara aktuella och innehålla
patienter som är klara för avsett
besök/behandling. En kontinuerlig genomgång
och uppdatering av väntelistorna ska göras minst
var tredje månad.
Rapportering till nationella
väntetidsdatabasen
Vilka patienter ska rapporteras som Patientvald
väntan, Medicinskt orsakad väntan och Särskilt
orsakad väntan till den nationella
väntetidsdatabasen? Du hittar frågor och svar om
definitionerna på nästa sida.
Patientvald väntan (PvV)
Patienter som har väntat längre än vad
vårdgarantins tidsgräns anger. Patienten är
informerad och har aktivt avstått erbjudande om
vård inom vårdgarantins tidsgräns.
Medicinskt orsakad väntan (MoV)
Patienter där hälso- och sjukvårdspersonal bedömer
och beslutar att patientens hälsotillstånd (av
medicinska skäl) inte tillåter att planerat
förstabesök/undersökning/behandling genomförs.
Särskilt orsakad väntan (SoV)
Särskilt orsakad väntan är en avvikelse som
enbart används av BUP-enheterna och andra
berörda enheter. Landsting och regioner som av
tekniska skäl inte kan registrera och rapportera
SoV, registrerar i stället MoV i de situationer
som beskrivs i tabellen nedan. Väntande som
ingår i gruppen SoV kan exkluderas vid
redovisningen av väntande då dessa inte är
aktivt väntande.
För mer information om riktlinjer för registrering
av avvikelser kontakta Sveriges Kommuner och
Landsting.
Frågor och svar om patientvald väntan, medicinskt orsakad väntan
och särskilt orsakad väntan
Patientvald väntan (PvV)
Patienten blir erbjuden en tid inom vårdgarantins gräns men
tackar nej till denna. Man kommer överens om en tid bortom
vårdgarantins gräns och informerar om att det innebär att
patienten avsäger sig vårdgarantin.
Registrering
PvV, Ja
Patienten blir erbjuden en tid inom vårdgarantins gräns men vill
boka om den och ny tid kan inte ges inom tidsgränsen.
PvV, Nej
Man kommer överens om en tid inom vårdgarantins gräns som
patienten sedan vill ändra. Man kommer överens om en tid
bortom vårdgarantins gräns och informerar om att det innebär att
patienten avsäger sig vårdgarantin.
PvV, Ja
Vårdgivaren kan inte erbjuda patienten vård inom vårdgarantins
gräns men informerar inte om möjligheten till vård hos annan
vårdgivare med kortare väntetider. Patienten erbjuds tid bortom
tidsgränsen som patienten accepterar.
PvV, Nej
Vårdgivaren kan inte erbjuda tid inom vårdgarantins gräns och
patienten erbjuds vård hos annan vårdgivare med kortare
väntetider. Patienten tackar nej till det och accepterar att vänta
längre än 30 respektive 90 dagar. Patienten är informerad om att
denne då avsäger sig vårdgarantin.
PvV, Ja
Vårdgivaren kan inte erbjuda vård inom vårdgarantins gräns.
Ingen annan klinik i landet kan heller erbjuda vård inom
tidsgränsen.
PvV, Nej
Patienten erbjuds besök eller behandling inom vårdgarantins
gräns, men meddelar uttryckligen att han/hon inte vill eller kan
komma inom tre månader.
Patienten ombeds höra av sig någon månad
innan vårdkontakt passar. Registrera inte
på väntelista för besök förrän patienter åter
hör av sig.
Patienten är osäker på om denna vill få behandling över huvud
taget.
Skicka tillbaka remiss till remittent
Patienten vill träffa särskild läkare trots att väntetiden överstiger
vårdgarantins gräns.
PvV, Ja
Patienten är informerad om alternativen och att dennes val
innebär att han/hon avsäger sig vårdgarantin.
PvV, Nej
Patienten uteblir från planerad vårdkontakt. Vid senare
direktkontakt träffas överenskommelse om tid för ny vårdkontakt.
Informera patienten om att vid ett andra
uteblivande kommer remissen att
returneras till remittenten.
Patienten uteblir en eller flera gånger och/eller går inte att nå via
brev eller telefon (inkl patienter med skyddad adress).
Om vårdgivaren inte kan nå patienten trots
upprepade försök, återsänds remissen till
remittenten.
Patienten avbokar överenskommen tid och/eller uteblir vid flera
tillfällen, vilket leder till att tidsgränsen överskrids.
Informera patienten att remissen
returneras till remittenten, men patienten
kan höra av sig när motivationen ökat.
Vårdgivaren erbjuder bokning via webben (t.ex. Mina
Vårdkontakter) och det finns lediga tider inom tidsgränsen som
patienten kan välja. Patienten väljer dock en tid som ligger
utanför tidsgränsen.
PvV, Ja
Medicinskt orsakad väntan (MoV)
En bakomliggande sjukdom upptäcks under väntetiden som bedöms
förlänga väntetiden utöver vårdgarantins gräns.
MoV, Ja
Patienten drabbas av akut sjukdom eller skada som bedöms förlänga
väntetiden utöver vårdgarantins gräns.
MoV, Ja
Tillfällig sjukdom av relativt övergående slag hindrar planerad
vårdkontakt. Vårdgivaren kan erbjuda en tid inom tidsgränsen.
MoV, Nej
Tillfällig sjukdom av relativt övergående slag hindrar planerad
vårdkontakt. Vårdgivaren kan inte erbjuda en tid inom tidsgränsen.
MoV, Ja
Patienten ska genomgå behandlingar i omgångar under en längre tid
enligt särskilt vårdprogram. Registrering som väntande möjliggör
klinikens långsiktiga planering.
MoV, Ja
Annan åtgärd ska ske på egen eller annan klinik före planerad
vårdkontakt (t.ex. radiologisk undersökning, ultraljud, arbets-EKG)
MoV, Nej
Patienten väntar på besök hos särskild specialist som har unik
kompetens. (Det går därmed inte att byta vårdgivare för att uppfylla
vårdgarantin.)
MoV, Nej
Särskild orsakad väntan (SoV)
Ena föräldern har sökt vård (BUP) för barnet, men den andra
föräldern vill inte att barnet ska träffa BUP.
SoV, Ja
Finns på Vårdgivarguiden:
www.vardgivarguiden.se/Behandla/Remittering
www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/styrdokument/vardgaranti
Dokument reviderat av Regina Rodau 2017-05-10