Patientlag - Landstinget Dalarna

advertisement
Patientiagen innehåller
bestämmelser om
Patientlag
Delbetänkande
(SO U 2013:2)
Patientmaktsutredningen
•
•
•
Information
Samtycke
Delaktighet
Val av behandlingsalternativ
•
Förnyad medicinsk bedömning
Överlämnades i januari 2013
Samla bestämmelser som
• Fast vårdkontakt och individuell
planering
• Tydliggör patientens möjlighet till
inflytande
• Tillgänglighet
• Val av utförare
• Har direkt betydelse för vårdens
• Personuppgift och intyg
utformning
• Synpunkter, klagomål och
patientsäkerhet
F'f\
j
• Övriga bestämmelser kvar i HSL
Stärka och tydliggöra patientens
ställning
• Tilläggsdirektiv att se över HSL
Främja patientens integritet
självbestämmande och delaktighet
• Ny lag om Hälso- och sjukvårdens
organisation (OP 30juni 2013)
Lagen ska dessutom vara lättillgänglig,
pedagogisk och överskådlig
~!j
Information
Delaktighet
• Hälsotillstånd
• Metoder för undersökning , vård
och behandling
• Hälso- och sjukvården utformas
i samråd med patienten
• Närstående får delta om
lämpligt och patienten inte
motsätter sig det
• Tidpunkt
• Förväntade förloppet, risker
och biverkningar
• Barn - Sträva efter samverkan
med vårdnadshavare när det
inte är olämpligt
• Eftervård
la,,:'
Information
När det är aktuellt
·Välja vårdgivare
·Vårdgarantin
·Övrigt i lagen
·EES-vård. Försäkringskassan
"'I
Förnyad medicinsk
bedömning "second opinion"
Livshotande eller särskilt allvarlig
sjukdom eller skada. Möjlighet till
förnyad med icinsk bedömning .
"Second opin ion " som begrepp
skrivs in i lagen.
Även utanför det egna
landstinget.
,,
la'="
Samtycke
• Hälso- och sjukvård får inte ges
utan patientens samtycke
• Barns inställning klarläggas.
Alder och mognad avgör
• Akutvård ges även om
samtycke inte kan fås p.g.a.
medvetslöshet
• Inte bara tillfäll igt saknar
förmåga att samtycka ges vård. . .
patie
.., \
la,=" Val av behandlingsalternativ
• Om flera alternativ. Vetenskap
och beprövad erfarenhet.
Patienten ges möjlighet att
välja ( gäller inte kom munal HoS)
• Erbjuda den valda
behandlingen om det framstår
som befogat
Fast vårdkontakt och
individuell planering
• Hemlandstinget står för kostnaderna
• Hemlandstingets remissregler gäller
• Hemlandstinget bekostar inte
patientens merkostnader, resor och
• Fast vårdkontakt utses om
patienten så begär eller om det är
nödvändigt
• Möjlighet att välja fast
läkarkontakt i primärvården
uppehälle inom ramen för fria
vårdval
"'='
Tillgänglighet
1Välja all öppen vård i andra
landsting . Hemlandstingets
prioriteringar och indikationsgränser
tillämpas inte
Patienter ska erbjudas
vårdgaranti inom det egna
landstinget.
Utredningen föreslår aU
vårdgarantin vidareutvecklas
!
I
Patienternas möjligheter aU
välja - nya principer
\ f'f)
\
Val av utförare
Patient ska få möjlighet att
välja offentligt finansierad
primärvård och öppen
specialistvård inom hela landet
J
Personuppgifter och intyg
Personuppgifter utformas så
att integriteten respekteras.
Synpunkter, klagomål och
patientsäkerhet
• Nämnder som skall stödja
patienter
• Patient informeras om
vårdskador
I'~
Övrigt
• Ge en myndighet i uppdrag att ansvara för
nationell informationsinsatser om den nya
lagen och andra frågor som kan röra
patientens ställning
• Förtydliga övriga myndigheters
informationsuppdrag till patienter och
medborgare
• Stöd till genomförande av lagen
P'fl!
Download