Till dig som är blodgivare

advertisement
nationell
biobanksla
information
samtycke
kslagen
information
mtycke
en
samtycke
nationell
Till dig som är blodgivare
Som blodgivare ger Du blod för transfusion till
andra människor. Biobankslagen innebär att vi
måste be om Ditt samtycke för att vi ska kunna
spara blod eller blodprov, som lämnas vid blodgivningen, under en längre tid.
Vad är en biobank?
Ditt samtycke
En biobank är en samling med prov (blod, blodprov, cellprov, vävnadsprov) som tas inom hälsooch sjukvården, sparas en längre tid (längre tid än
2 månader) och som kan härledas till den som
lämnat provet.
Om du samtycker till att ditt blod får sparas, registreras ditt samtycke vid anmälan till blodgivning.
Varför behöver blod sparas?
Sällsynt blod fryses och sparas för den patient som
behöver använda hela världen som blodcentral för
att kunna få tillräckligt med blod vid en transfusion.
Även vanliga blodkomponenter fryses och sparas
för vårdens behov. Det är omöjligt att i förväg förutspå om en blodkomponent kommer att sparas en
kortare eller längre tid. Därför behövs ett samtycke
för att blodet ska kunna användas på bästa sätt.
Varför behöver prov sparas?
Det behövs bland annat för kontroll eller uppföljning i de tester som utförs vid en blodgivning eller
inför en blodtransfusion. Det har alltid ingått i
sjukvårdens rutiner att ta tillvara prov för utbildning, utvecklings- och kvalitetsarbete, ett arbete
som kommer patienterna till nytta.
Kommer mitt blod att användas på ett
annat sätt än tidigare?
Nej, liksom tidigare måste vi ha Ditt tillstånd för
att använda blod till forskningsändamål.
Kommer ett nej att påverka min ställning
som blodgivare?
Ett nej medför att Du inte kan vara blodgivare
eftersom blod kan behöva sparas under en längre
tid.
Så skyddas prov
Sparade prov förvaras så att obehöriga inte kan
komma åt dem. Personuppgifter skyddas av
patientdatalagen, offentlighets- och
sekretesslagen, hälso- och sjukvårdslagen,
patientsäkerhetslagen, och personuppgiftslagen.
Mer information
Vill du ha mer information kan du fråga din
blodcentral. Du hittar också information på
www.geblod.nu
Din insats som blodgivare är unik och oersättlig!
NATIONELLA
BIOBANKSRÅDET
www.biobanksverige.se
Download