Samtycke till hemsida ÅSK

advertisement
SAMTYCKE TILL PUBLICERING PÅ INTERNET OCH ÅSK HEMSIDA
Behandling av personuppgifter omfattas av regler i Personuppgiftslagen (SFS
1998:204). Samtycke är ett centralt begrepp i lagen. Detta innebär: ”varje slag av
frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade, efter att
ha fått information, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller
henne” (3§).
För att få publicera personuppgifter, namn och foto på internet måste Åsaka Sportklubb
ha ett samtycke från föreningsmedlemmen. Detta samtycke omfattar också publicering
på Åsaka Sportklubb hemsida.
Samtycke till publicering gäller från medlemsinträde till det att medlemmen begär
utträde ur föreningen eller skriftligt återkallar samtycket.
Även den som är underårig kan lämna samtycke men Åsaka Sportklubb har valt att
sätta denna gräns till dess medlemmen är myndig, dvs 18 år. Detta innebär att för
medlemmar under 18 år skall samtycke inhämtas från vårdnadshavare. Från det att
medlemmen är 14 år skall både vårdnadshavare och icke myndig medlem lämna
samtycke till publicering.
Nedanstående uppgifter fylls i textat
NAMN
FÖDD ( ÅR – MÅN – DAG )
Jag tillåter publicering på Internet/ ÅSK Hemsida av bild, namn och ålder
på mig/ mitt barn ( underårig medlem ).
JA
NEJ
Underskrifter
Ort och datum
Medlems underskrift ( underårig medlem )
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare (gemensam vårdnad)
Detta samtycke gäller fr o m
Samtycket inlämnas till Åsaka Sportklubb kansli/ledare där det förvaras och dit
även eventuellt återkallande av samtycke görs.
Download