Krav på samtycke förtydligas

advertisement
Patientlagen
1 januari 2015
1
Utveckling patientinflytande
•2007 Valfrihet primärvård Halland
•2009 Lag om valfrihetssystem
 Individens val styr
 Tvingande för landsting vid införandet av vårdval inom
primärvården from 1 januari 2010
 Utvecklas även inom specialistvård
• 2015 Ny patientlag från 1 januari
2
Utveckling
Läkarfokus
Kallelser
Upptagningsområde
Patient/invånarfokus
Inbjudan/Dialog
Valfrihet
Ställer krav på information och
nytt förhållningssätt!
3
Patientmaktsutredningen
”hur patientens ställning inom och inflytande över
hälso- och sjukvården kan stärkas (…) förbättra
förutsättningarna för en god och jämlik vård (…)
1. Prop. 2013/14:106 Patientlag. Beslut i riksdagen före
sommaruppehållet 2014. Träder ikraft 1 jan. 2015
2. Lag om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Socialdepartementet bereder.
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) upphör när både Patientlagen och
organisationslagen trätt i kraft.
4
Syftet med patientlagen
• Stärka och tydliggöra patientens ställning
• Främja patientens integritet, självbestämmande och
delaktighet.
• En perspektivförskjutning. Makten förskjuts från den
medicinska professionen till patienten.
5
Patientlagens innehåll
•
Inledande bestämmelser (1 kap.)
•
Tillgänglighet (2 kap.)
•
Information (3 kap.)
•
Samtycke (4 kap.)
•
Delaktighet (5 kap.)
•
Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.)
•
Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.)
•
Ny medicinsk bedömning (8 kap.)
•
Val av utförare (9 kap.)
•
Personuppgifter och intyg (10 kap.)
•
Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)
6
Möjlighet att välja utförare
i andra landsting
• Välja offentligt finansierad öppen vård i andra landsting
• Omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti
Följa hemlandstingets remisskrav
I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna
invånare
• Lista sig i andra landsting
• Få ny medicinsk bedömning
• Välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård
• Välja fast läkar- och vårdkontakt
7
Översyn av riksavtalet för utomlänsvård
• Fritt att söka öppen vård och välja utförare inom den
offentligt finansierade vården i hela landet
Vårdgaranti undantag
Gäller även vaccination, intyg, hälsoundersökningar
Tillämpningar ses över avtals- remiss- och fakturarutiner
• Medicinsk service även i annat landsting
• Lista sig på vårdcentral i annat landsting
• Sluten vård oförändrat, godkännande från hemlandsting
Information kommer på Vårdgivarwebben
8
Förändrat befolkningsansvar
Det medicinska behovet ska efter den 1 januari 2015 styra
vilken patient som ska få öppen vård först.
Beskattningsrätt
Betalningsansvar
Vårdansvar
Länets
befolkning
Länets
befolkning
De som söker
öppen vård i
länet
9
Komplettering av HSL 4 § tredje stycket betalningsansvar och remisskrav
Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård
enligt 3 § svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges
med stöd av andra stycket.
”Landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av ett annat
landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Dessa patienter omfattas inte av
landstingets vårdgaranti. I övrigt ska vården ges på samma villkor som dem
som gäller för de egna invånarna.” Detta gäller all öppen vård, inkl vaccination,
intyg samt åtgärder som inte är på grund av sjukdom eller skada.
Undantag i de fall vårdlandsting har krav på remiss och dessa inte remissregler
inte följs. Inledningsvis har 5 landsting krav på remiss till läkarbesök. Se skl.se
Patientens remiss ska, inom öppen vård, skickas direkt till privat vårdgivare.
Betalning till privat vårdgivare ska gå direkt via vårdlandstinget.
10
Informationsplikten
utvidgas och förtydligas
11
Förtydligat krav på information
Patientlagen 3 kap. Information
1 § Patienten ska få information om:
1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling,
3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård,
5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet,
6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar,
7. eftervård, och
8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada.
Vårdpersonal ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har
förstått innehåll och betydelse.
Informationen ska anpassas efter individens förutsättningar. Ska vid behov
kunna ges i skriftlig form.
12
2 § Patienten ska även få information om:*
1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast
läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt
finansierad hälso- och sjukvård,
2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och
en fast vårdkontakt,
3. vårdgarantin, och
4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om
vård i ett annat EES-land eller i Schweiz
* När det är aktuellt i det enskilda fallet.
13
Skriftlig information
E-tjänster på 1177.se via Mina vårdkontakter
Inloggning via e-legitimation eller lösenord krävs.
Via tjänsten eJournal på nätet kan patienten få direkt åtkomst till delar av sina
journalanteckningar.
Efter slutenvård ta del av sjuksköterskans sammanfattande
utskrivningsanteckning samt uppgifter om sina läkarkontakter.
Läsa upprättad Vårdplan
1177.se Vårdguiden
Tusentals kvalitetssäkrade medicinska artiklar om olika sjukdomar, besvär,
undersökningar och behandlingar. Visst material på andra språk
Barnavdelningen – tecknade filmer för barn
inför sjukhusbesök eller tandläkarbesök. Även
Engelska, spanska och arabiska.
14
Krav på samtycke förtydligas
Hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens
samtycke.
Om en patient avstår från viss vård och
behandling ska han eller hon få information om
vilka konsekvenser det kan få
Samtycke till fortsatt vård får när som helst tas
tillbaka.
Nödvändig vård får ges vid akut fara om
patientens vilja inte kan utredas.
15
Ny medicinsk bedömning
Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig
sjukdom eller skada få möjlighet att få en ny
medicinsk bedömning i valfritt landsting
Patienten ska erbjudas den behandling som den
nya bedömningen kan ge anledning till om
behandlingen står i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet
16
Barn ska ges möjlighet till delaktighet
• Bestämmelser om barns
inflytande över sin vård införs i
lagen
• Barn ska få möjlighet att
uttrycka sin inställning till den
aktuella vården eller
behandlingen
• Barns delaktighet ska
underlättas
17
Download