Kvalitetssäkrad välfärd

Kvalitetssäkrad välfärd
Torkel Wadman
140516
Överenskommelsen
 Målet är att etablera uppföljnings- och kontrollfrågan
som en naturlig del av ledning och styrsystem
 Målet är att enskilda kommuner och
landsting/regioner ska utveckla system, rutiner och
arbetssätt för att kvalitetssäkra de tjänster som utförs
oberoende av vem som är utförare
Kommuner
 Nätverk
 Enskilt uppföljningsstöd
Landsting/regioner
 Kartläggning - hur uppföljningen sker av
primärvårdsverksamhet
 En basmodell för uppföljning är framtagen
 Kunskapsspridning
Kunskapsspridning
En bild av debatten
• Vårdskandaler
• ”Övervinster”
• Internationella riskkapitalbolag
• Fusk och oegentligheter
…… SUCK!
Utvecklingsteman i tiden
• Ökad medborgarmakt
• Ökat krav på prestation och transparens
• Marknadens intåg i välfärdssektorn
• Mätandets tidevarv
Några utgångspunkter
• Vi kan inte ”vaccinera” oss mot kvalitetsbrister men minimera riskerna
• Onödig byråkrati som konsumerar verksamhetsutrymme måste undvikas - vi har de resurser vi
har
• Dialog viktig, liksom fokus på utveckling
• Hela kedjan viktig:
uppdragsbeskrivning - utförande - uppföljning
Styrning – uppföljning…..
Agera
Planera
Studera
Göra
….i praktiken
Planera
Agera
Studera
Göra
Problem/svårigheter
• Uppföljningsbarhet
• Struktur – process - resultat
Balansen
Kontroll
-
Utveckling
Motpart
-
Samarbetspart
Tillsyn
-
Dialog
Sanktioner -
Tillit
Rutiner
-
Förtroende
”Muskler”
-
Ansvar
System
-
Flexibilitet
Erfarenheter av uppföljning
Framgångsfaktorer
-
Gör likartat oavsett utförare
-
Lägg kraft på analys och bearbetande av data
-
Presentera resultat för intresserade
-
Ha bra avtal (uppdragsbeskrivningar)
-
Man måste välja ambitionsnivå - prioritera
-
Bli inte för systematisk
-
Dialog och utvecklingsfokus
Resultatparadox
Att mäta är att styra
Det som mäts blir gjort
– men risken finns att det som mäts är
allt som blir gjort!