Datavärdskap: Biologisk mångfald

advertisement
Datavärdskap: Biologisk mångfald
ArtDatabanken, SLU
Jonas Sandström
Oskar Kindvall
Johan Liljeblad
Biologisk mångfald omfattar
Svensk fågeltaxering
Sträckfågelräkning vid Falsterbo
Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby
Svensk sjöfågelinventering
Insjöfåglar
Artkartering av fladdermöss
Utter
Svensk dagfjärilsövervakning
Floraväkteri
Skyddsvärda träd
Miljögifter i biota (starar), jordbruksmark
Smågnagare i skogen, fjäll
Stannfåglar i stora skogsområden
Epifytiska lavar och mossor i bokskog
Häckande fåglar i fjällen
Stormusslor
Kustfåglar i Bottniska viken
Åtgärdsprogram för hotade arter
Basinventering
Uppföljning av skyddade områden
Biogeografisk uppföljning
Fåglar
Växter
Fjärilar
Däggdjur
Insekter
Lavar
Mollusker
m.fl.
Mångfald av dataset med olika
metoder och olika parametrar
Mångfald av dataset med olika
metoder och olika parametrar
Flexibla datalagrings
krav
system
Mångfald av dataset med olika
metoder och olika parametrar
Flexibla datalagrings
krav
system
krav
Harmonisering av data och begrepp
• Taxonomisk harmonisering – Dyntaxa
• Harmonisering av andra begrepp och format
• Riktlinjer för datastruktur hos utförare
Dagens
portaler
förför
lagring/uttag
av uttag
artdata
Våra
portaler
resurs
inmatning och
av data
Nya
2014
2015
201?
Trädportalen
Musselportalen
Sök/Uttag av data via Artportalen
Flera möjligheter till presentation i portaler
Flera möjligheter till presentation i portaler
Flera uttagsmöjligheter i portaler
Datauttag med andra datakällor och skikt i
Analysportalen
Utökad presentation av resultat i Analysportalen
Gjorda förbättringar
•
•
•
•
•
•
Större dataflexibilitet – tex metodspecifika parametrar
Bättre användarhantering – roller, behörighet via Useradmin
Dyntaxa förbättringar
Granskningsläge före publicering av data
Bättre uttag och analysmöjligheter – Analysportal
Mer kringdata tex kategorisering av taxon (substrat, biotop etc)
ger bättre filtrering - analysmöjligheter
Planerade alt önskade förbättringar
•
•
•
En Artportal för alla organismer vår 2015
•
•
Validering - kvalitetsmärkning
Nya funktioner i Artportalen vår 2015
Fortsatt harmonisering/samvisning av dataset och dataskikt –
Analysportalen
Bestämningshjälp på nätet – Nycklar mm
Förbättringar av utförare/beställare
•
•
•
•
Harmonisering av termer och datastruktur hos utförare
Bättre kommunikation kring avtal med utförare från
beställaren. Vilka krav kan vi som datavärd ställa på utförare
Många utförare som ska lämna data till Artportalen. Svårt att
hålla koll på leveranser
Download