Antikroppar mot MAG (myelinassocierat glykoprotein)

advertisement
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Labmedicin Skåne
Info: anti-MAG
Sida: 1 (1)
Godkänd av Martin Olsson
Version:
1
15-02-05
Antikroppar mot MAG
(myelinassocierat glykoprotein)
Provtagning, provtagningsmaterial och hantering
Prov: blod tas i SST rör (gul propp 5 ml Skåneförrådet)
Minsta analysvolym: 300 µl serum
Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.
Transport
Kan transporteras i rumstemperatur.
Indikation
Utredning av polyneuropati associerad med M-komponent av IgM-klass.
Svar
Analysen utföres en gång per vecka.
Svar anges som Påvisat/Ej påvisat
Referensintervall
Ej påvisbar
Metod/Analysprincip
IgM-antikroppar påvisas med indirekt immunfluorescensteknik (IIF). Patientserum analyseras på
vävnadssnitt av cerebellum, tarm, pankreas och perifer nerv från primat.
Metoden är kvalitativ.
Medicinsk bakgrund
MAG är ett protein som i centrala och perifera nervsystemet och har betydelse för myelinisering. AntiMAG-antikroppar binder till antigener och aktiverar komplement.
Omkring hälften av patienterna med IgM monoklonala gammopatier och associerade perifera
neuropatier har antikroppar mot MAG.
Svårighetsgraden av polyneuropatin har inte samband med mängden anti-MAG-antikroppar.
Litteraturreferenser
1.
Skogh T, Rönnelid J och Dahle C. Autoantikroppsanalyser i Klinisk immunologi. Truedsson L. Upplaga 1
(ISBN13:9789144074269).
S:\Immunologi\Sektion_ALLERGI\Analysportalen\Analysportalen_MAG_140306.doc
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards