Kontrollskrivning II 2008 Cell- och molekylärbiologi

advertisement
Kontrollskrivning II 2008 Cell- och molekylärbiologi Biomedicinsk teknik
Skrivningen är på totalt 3 p, varje fråga 0,5 p. Tid 10 minuter eller kortare om alla blir klara
tidigare.
Namn:
Personnummer:
Fråga 1. Ett av följande gäller inte för medfött immunsvar. Vilket?
a)
b)
c)
d)
e)
Snabbt, kroppens första försvar
En unik receptor per cell
Känner igen främmande antigen generellt.
Relativt liten variabilitet i receptoruttryck.
Konstant respons under infektion.
Svar:
Fråga 2. Ett av följande påstående stämmer inte. Vilket?
a) Antikroppar består av två antigenbindande ställen.
b) Antikroppar består av protein.
c) Antikroppar har en konstant del.
d) Antikroppar har två tunga och två lätta kedjor.
e) Antikroppar kodas av ett enda specifikt gensegment i genomet.
Svar:
Fråga 3. En inflammatorisk sjukdom i hjärnan där myelinskidorna förstörs heter
a) Myastenia gravis
b) Multipel skleros
c) Reumatoid artrit
d) Graves struma
e) Systemisk lupus erytematosus
Svar:
Fråga 4. Kromosomer hos bakterier
a) är lineära strukturer som flankeras av telomerer
b) finns ofta 10-50 stycken per cell, beroende på bakterieart
c) organiseras i en struktur som heter nukleoid
d) finns i bakteriecellens kärna
e) är har en specifik typ av bakterie-DNA
Svar:
Fråga 5. Bacteriocida antibiotika
a) dödar bakterierna
b) får tillväxten hos bakterierna att avstanna
c) får bakterierna att lysera
d) får bakterierna att “somna”
e) får bakterierna att fly kroppen
Svar:
Fråga 6: Vilket av följande sjukdomar orsakas inte av virus
a) HIV-infektion
b) West Nile feber
c) Ebola
d) Borrelia
e) TBE
Svar:
Download