Psykisk ohälsa – medikaliserar vi normala livsproblem?

advertisement
Psykisk ohälsa –
medikaliserar vi normala livsproblem?
Jörgen Herlofson
Leg läkare, psykiater, leg psykoterapeut
Akademiska sjukhuset
Uppsala
Ja troligen… men det här är en komplex fråga!
Var går gränsen mellan friskt och sjukt?
Disease=
Sjukdom
Illness=
Må dåligt
Sickness=
Sjukroll
Svar: Det finns ingen gräns – det är en förhandlingsfråga!
Stress – må dåligt – psykisk ohälsa – psykisk diagnos
Normala livsproblem
Adaptiv potential
Arbete, studier
Familj
Sociala problem
Normer och ideal
Sjukdom
Gå i behandling
Vara sjukskriven
Resurser
Svagheter
Motivation
(självförtroende,
självkänsla,
målinriktning,
tro, hopp)
När påfrestningar överstiger den adaptiva kapaciteten
ökar risken för psykisk ohälsa, men även för fysisk ohälsa
Stressrelaterad ohälsa
•
Depression, ångest
•
Hjärt-kärlsjukdom
•
Muskuloskeletal smärta
•
Nedsatt immunförsvar
•
Sömnstörning
•
Metabolt syndrom
•
Funktionella tarmbesvär
•
…
Fem perspektiv
1) Nya patientlagen
2) Samhälle
3) Den enskilde patienten
4) Läkaren
5) Vårdorganisationen
Nya patientlagen:
• Från mottagare av vård till medskapare
• Stärka och tydliggöra patientens ställning
• Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet
Källa: SKL:s bildmaterial om Nya patientlagen
Samhälle:
Familj, skola, kommun, arbetsmarknad
1) Krav på diagnos vid avvikelser/särdrag
2) Systemproblem omformuleras till individproblem
3) Psykiatrin som samhällets ”städgumma”
Den enskilde patienten:
1) Kan önska legitimitet för svårigheter och lidande
2) Kan ha orealistiska förväntningar på funktionsförmåga
3) Upplevd press i arbete, studier och familj
4) Normal funktionsförmåga ett allt snävare begrepp för många
Läkaren:
1) Synsättskonflikt – sjukdomsfokusering och hälsoinriktning
2) Rollkonflikt – empatisk medskapare och vaktpost åt samhället
3) Hellre en åtgärd för mycket än en för lite – rädsla för kritik
4) Upplevd press från patienter, media, IVO och organisationen
5) Den oundvikliga felbarheten ett tabutema (se LT 38/15)
6) Part-motpartsrelation till andra instanser och organisationer
Vårdorganisationen:
1) Omhändertagande en djupt rotad tradition
2) Bristande personcentrering i systemet
3) Ständigt ökande byråkratisering med inriktning på kontroll
4) Besparingskrav skapar överdrivet fokus på kortsiktig effektivitet
5) Svårigheter att säkerställa läkarkontinuitet
Tack för ordet!
Jörgen Herlofson
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards