Välkommen till Vuxna barn

advertisement
Välkommen
tilltill
Vuxna
barn/anhörig-veckor!
Välkommen
Vuxna
barn-veckor.
Är du ett vuxet barn?
Ärvara
du”vuxet
ett vuxet
barn?att man växt upp i en familj med beroendeproblem, psykisk störning eller kroAtt
barn” innebär
Att
vara
”vuxet
barn”
innebär
man
vuxitsådana
upp i en
familj med beroendeproblem,
psykisk
störningsärskilda övernisk sjukdom. Du som växer att
upp
under
förhållanden
har av nödvändighet
utvecklat
eller
kronisk
sjukdom.
Du
som
växer
upp
under
sådana
förhållanden
har
av
nödvändighet
utvecklat
levnadsstrategier. Som vuxen leder strategierna till olika livsproblem: Relationssvårigheter, tillitsbrist gentesärskilda överlevnadsstrategier. Som vuxen leder strategierna till olika typer av livsproblem:
mot andra människor och starka kontrollbehov.
Relationsproblem, tillitsbrist gentemot andra människor och starka kontrollbehov. Ofta har
Ofta har ”vuxna barn” dålig självkänsla och svårt att göra egna känslor och behov viktiga. Du bär kanske
”vuxna barn” dålig självkänsla och svårt att göra egna känslor och behov viktiga.
på
ospecifika känslor av skuld och skam? Många kompenserar sin kärleksbrist med att vara duktiga och högDu bär kanske på ospecifika känslor av skuld och skam?
presterande.
Många kompenserar sin kärleksbrist med att vara duktiga och högpresterande
Eller
du anhörig?
Omärvåra
kursveckor
Som
anhörig
nära vän
till personer
med
beroendeproblem,
psykisk sjukdom eller kronisk sjukdom är du
I en varm ocheller
stödjande
atmosfär
får du en
möjlighet
att möta och bearbeta
också
drabbad.
Alla
som
lever
i
nära
kontakt
med
sådana
livsproblem
påverkas. I ett äktenskap tvingas
dina problem. Tillsammans med andra med liknande problem får du
maken/makan
till en anpassning
möjlighet till spegling
och stöd. som efterhand blir alltmer tvingande. Som anhörig utvecklar man lätt ett
medberoende
till problemet
och till slutgör
förlorar
man kontrollen
över situationen och behöver hjälp utifrån
Du möter ditt ”inre
barn” i gestaltterapi,
familjeskulptur,
bildövningar,
för
att komma
meditation
och vidare.
så kallade delningar. Genom föreläsningar får du hjälp att
teoretiskt förstå dynamiken i ditt problem. Där berättar vi bland annat om
familjesystemet
och olika roller samt om hur ett medberoende utvecklas
Om
våra kursveckor
och
kan
brytas.
I en varm och stödjande atmosfär ges du möjlighet att möta och bearbeta dina problem. Tillsammans med
andra med liknande bakgrund får du spegling och stöd. Du möter ditt ”inre barn” i gestaltterapi, gör familKursveckor:
Plats: meditation Kursledare:
jeskulptur,
bildövningar,
och så kallade delningar.
Genom
våra
föreläsningar
får
du
hjälp
att teoretiskt förstå dynamiken i ditt
problem.
Peter
Blyme Där berättar vi om
Stenungsögården Ewa Östebrant
Hösten 2009
Gestaltterapeut
bland
annat
olika roller
samt om hur ett medberoende
utvecklas och kan brytas.
av och
Vecka
46 om familjesystemet ochGrundare
och transaktionsKostnad:
föreståndare
analytiker CTA.
på kvinno8 500 kr inkl
Plats:
Kursledare:
Mångårig
moms*
behandlingserfarenhet
Peter
Blyme
Göteborgstrakten.
(privatperson) PlatshemmetEwa
VillaÖstebrandt
Leva.
som
konsult
Grundare av och föreGestaltterapeut
och
meddelas
9 500 krsenare.
inkl
Addiktolog/
och
utbildare. Handledare
i
ståndare på kvinnobetransaktionsanalytiberoendeterapeut.
Samtalsterapeut
moms*
missbruksfrågor.
handlingshemmet Villa
ker CTA.
Kostnad:
Våren 2010
(företag, etc)
med gestaltterapeutisk
inriktning.
Leva. med missbruk,
Mångårig erfarenhet
9* 500
kr inkl moms* (pri1- 5 februari
Helpension.
Har arbetat
Addiktolog/beroendesom konsult och
vatperson)
medberoende
och folkhälsa i tjugo år.
terapeut.
utbildare.
11 500 kr inkl moms*
Samtalsterapeut med gestaltterapeutisk Handledare i missbruksfrågor.
(företag, etc)
Anmälan:
inriktning.
* Helpension
Ewa Östebrant Villa Leva 031-484888, 073-804
88 88,med
[email protected]
Har arbetat
missbruk, medberoenPeter Blyme Vadstena Gestaltdialog, 0143-12305,
070-523
15 72,
de och folkhälsa
i tjugo
år. [email protected]
9-13 november
Kursveckor:
Våren 2010
Vecka2009
9
Hösten
1-5 november
mars
9-13
Kurserna arrangeras i samverkan mellan Villa Leva och Vadstena Gestaltdialog
www.villaleva.se - www.gestaltdialog.com
Download