Information NPÖ till medborgare

advertisement
Som patient har man rätt att stå utanför
sammanhållen journalföring. Man kan välja att
spärra uppgifter som man inte vill ska finnas
tillgängliga för andra vårdgivare.
NPÖ
Nationell patientöversikt
Man kan när som helst begära att dessa tas bort.
Planerat införande i xxx kommun under månad 2013/4
Nationell Patientöversikt ger
På webbplatsen 1177.se kan man läsa mer om
regler och rättigheter kring sammanhållen
journalföring.
Ökad vårdkvalitet
En helhetsbild av patientens tidigare
diagnoser, provresultat och medicinering
gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge
rätt behandling i tid
Ökad patientsäkerhet
Kontaktinformation, Nationell Patient Översikt:
<Namn kontaktperson>
<Titel / roll kontaktperson>
<telefon nummer till kontaktperson>
<mail adress till kontaktperson>
Rätt beslutsunderlag minskar risken för
felbehandlingar eller felmedicinering
Ökad effektivitet
Delad information minskar kostsamt
dubbeljobb och innebär att patienten kan få
hjälp snabbare.
Ökat inflytande
Patientens samtycke behövs och man har
rätt att spärra uppgifter
En patient har idag ofta kontakt med flera olika
vård- och omsorgsgivare, som var och en
dokumenterar och förvarar sin journalinformation
lokalt. Eftersom det då blir svårt att få en
helhetsbild av patienten uppstår ibland osäkerhet
vid medicinska bedömningar och nya kontakter.
Den nya tjänsten Nationell patientöversikt ger
behöriga användare möjlighet att, efter patientens
samtycke och godkännande, läsa viktig
patientinformation som dokumenterats i de olika
journalsystem som finns hos landsting, kommun
och privata vårdgivare.
Information som diagnos, provresultat,
läkemedelsordinationer och vårdplaner blir till
gängliga för alla anslutna huvudmän via internet.
Inom Socialtjänsten i xxxx kommun pågår just nu
arbetet med att införa sammanhållen journalföring.
Det innebär att behörig vårdpersonal efter
samtycke har möjlighet att få tillgång till uppgifter
i journaler hos andra vårdgivare –landsting,
kommuner och privata vårdgivare. Syftet är att
vårdpersonal om behov uppstår, enklare ska kunna
få hela bilden av patientens vårdhistorik och
vårdbehov.
Det är bara vårdpersonal som har en pågående
patientrelation som får ta del av uppgifter i en
patientjournal och syftet är att med informationen
som stöd kunna ge en god och säker vård. Detta
gäller oberoende av vilket landsting, kommun eller
privat vårdgivare som man som patient söker vård
hos. Ingen vårdpersonal kan läsa i journaler från
andra vårdgivare utan att patienten gett sitt
samtycke.
Download