DIGITALKAMERA
Användarhandbok
Sv
Varumärkesinformation
• Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken
eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
• Macintosh, Mac OS och QuickTime är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och andra länder. iFrame-logotypen och iFrame-symbolen är
varumärken som tillhör Apple Inc.
• Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Inc.
• SDXC-, SDHC- och SD-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• PictBridge är ett varumärke.
logotyp och High-Definition Multimedia Interface är varumärken
• HDMI,
eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
• Alla andra produktnamn som nämns i den här handboken eller annan dokumentation
som medföljde din Nikon-produkt är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör respektive ägare.
AVC Patent Portfolio License
Den här produkten är licensierad under AVC Patent Portfolio License för personligt
och icke-kommersiellt bruk för en konsument för (i) kodning av video i enlighet
med AVC-standard (”AVC-video”) och/eller (ii) avkodning av AVC-video som har
kodats av en konsument i samband med personlig och icke-kommersiell aktivitet
och/eller erhållits från en videoleverantör som har licensierats för att tillhandahålla
AVC-video. Ingen licens ges eller är underförstådd för någon annan användning.
Mer information kan fås från MPEG LA, L.L.C.
Se http://www.mpegla.com.
Introduktion
Komma igång
Grundläggande fotografering och visning: läget
A (Auto)
Mer om fotografering
Mer om visning
Redigera bilder
Filminspelning och filmuppspelning
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
Grundläggande kamerainställningar
Kameravård
Teknisk information och index
i
För din säkerhet
Undvik att skada Nikon-produkten, dig själv eller andra genom att läsa och
följa nedanstående säkerhetsföreskrifter i sin helhet innan du börjar använda
produkten. Förvara säkerhetsanvisningarna där alla som använder produkten
har tillgång till dem.
Den här symbolen representerar varningar och information som du bör läsa innan
du använder Nikon-produkten för att undvika eventuella skador.
VARNINGAR!
Stäng av produkten
om något fel uppstår
Om det kommer rök eller någon
ovanlig lukt från kameran eller
laddningsnätadaptern kopplar du bort
laddningsnätadaptern och tar bort
batteriet genast. Var försiktig så du inte
bränner dig. Om du fortsätter använda
produkten kan det uppstå skador. När
du har avlägsnat eller kopplat bort
strömkällan bör du ta utrustningen till
ett auktoriserat Nikon-servicecenter för
kontroll.
Ta inte isär produkten
Om du rör vid delarna inne i kameran
eller laddningsnätadaptern kan du
skada dig. Reparationer bör endast
utföras av kvalificerade tekniker. Om du
råkar tappa eller stöta till kameran eller
laddningsnätadaptern så att den
öppnas kopplar du från produkten och/
eller avlägsnar batteriet och lämnar in
produkten på ett auktoriserat
Nikonservicecenter för kontroll.
ii
Använd inte kameran eller
laddningsnätadaptern i
närheten av lättantändlig gas
Använd inte elektronisk utrustning
i närheten av lättantändlig gas eftersom
det finns risk för explosion eller brand.
Titta inte mot solen genom
sökaren
Att titta på solen eller andra starka
ljuskällor genom sökaren kan orsaka
permanenta synskador.
Hantera kameraremmen
försiktigt
Låt aldrig barn bära kameran
med kameraremmen runt halsen.
Förvara produkten utom
räckhåll för barn
Var försiktig och förvara produkten
utom räckhåll för barn så att de inte
stoppar batteriet eller andra smådelar
i munnen.
För din säkerhet
Iakttag försiktighet vid
hantering av batteriet
Batteriet kan läcka eller explodera
till följd av ovarsam hantering. Iaktta
följande försiktighetsåtgärder när du
hanterar batteriet för användning
med den här produkten:
• Stäng av produkten innan du byter
batteriet. Om du använder
laddningsnätadaptern / nätadaptern
ska du kontrollera att den är
frånkopplad.
• Använd endast ett uppladdningsbart
litiumjonbatteri EN-EL5 (medföljer).
Ladda batteriet genom att placera
det i kameran och ansluta
laddningsnätadapter EH-69P
(medföljer).
• Var noga så att du inte sätter
i batteriet upp och ned eller
åt fel håll.
• Undvik att kortsluta eller ta isär
batteriet eller att försöka ta bort eller
öppna batteriets isolering eller hölje.
• Utsätt inte batteriet för hög värme
eller eld.
• Sänk inte ned batteriet i vatten
och utsätt det inte för väta.
• Sätt tillbaka batterihållaren
när du transporterar batteriet.
Transportera eller förvara inte
batteriet med metallföremål,
t.ex. halsband eller hårspännen.
• Ett helt urladdat batteri tenderar att
läcka. Undvik skador på produkten
genom att avlägsna urladdade
batterier.
• Avbryt genast all användning
om batteriet ändrar färg eller form.
• Om vätska från det skadade batteriet
kommer i kontakt med kläder eller
hud, sköljer du omedelbart med
rikligt med vatten.
•
•
•
•
•
•
Observera följande
försiktighetsåtgärder när du
hanterar laddningsnätadaptern
Håll adaptern torr. Om du inte
gör det kan den fatta eld eller
bli strömförande.
Avlägsna damm på eller runt
uttagets metalldelar med en torr
trasa. Om du fortsätter att använda
adaptern kan den fatta eld.
Rör inte vid kontakten och gå inte
nära laddningsnätadaptern vid
åskväder. Om du gör det kan du få en
elektrisk stöt.
Undvik att skada, ändra, dra i eller
böja USB-kabeln, placera under
tunga föremål och att utsätta den för
värme eller eld. Om skyddshöljet
skadas så att själva kabeltrådarna
syns ska du ta med dig
batteriladdaren till ett auktoriserat
Nikon-servicecenter för kontroll. Om
du inte gör det kan den fatta eld eller
bli strömförande.
Rör inte vid kontakten eller
laddningsnätadaptern med våta
händer. Om du gör det kan du få en
elektrisk stöt.
Använd inte med reseomvandlare
eller adaptrar som konstruerats för att
omvandla en spänning till en annan
eller med likström-till-växelströmomvandlare. Om du inte följer dessa
försiktighetsåtgärder kan produkten
skadas, eller så kan det orsaka
överhettning eller brand.
iii
För din säkerhet
Använd rätt kablar
Använd endast kablar som medföljer
produkten eller som säljs av Nikon
när du ansluter kablar i in- och
utgångskontakterna för att undvika fel
och säkra optimal produktprestanda.
Var försiktig med rörliga delar
Var försiktig så att du inte klämmer
fingrar eller annat i objektivskyddet eller
andra rörliga delar.
CD-ROM-skivor
De CD-ROM-skivor som medföljer
produkten bör inte spelas upp i vanliga
CD-spelare. Om du spelar upp CD-ROMskivorna på en vanlig CD-spelare kan
detta orsaka hörselskador eller skador på
utrustningen.
Var försiktig när du
använder blixten
Om blixten avfyras nära en persons
ögon kan detta orsaka tillfällig
synförsämring. Var särskilt försiktig när
du fotograferar barn och tänk på att
blixten aldrig bör vara närmare än 1 m
från motivet.
iv
Använd inte blixten om
blixtfönstret rör vid en
person eller ett föremål
Om du gör det kan den orsaka
brännskador eller börja brinna.
Undvik kontakt med
flytande kristaller
Var försiktig om monitorn går sönder så
att du inte skadar dig på det krossade
glaset, och låt inte de flytande
kristallerna från bildskärmen komma i
kontakt med huden, ögonen eller
munnen.
Stäng av strömmen vid
användning inuti ett flygplan
eller på ett sjukhus
Stäng av strömmen när du befinner dig
inuti ett flygplan under start och
landning. Följ sjukhusets anvisningar
om du befinner dig på ett sjukhus.
Elektromagnetiska vågor från kameran
kan störa flygplanets elsystem eller
sjukhusets instrument.
Anmärkningar
Att observera för kunder i Europa
FÖRSIKTIGT
RISK FÖR EXPLOSION OM
BATTERIET BYTS UT MOT ETT
BATTERI AV FEL TYP.
BORTSKAFFA ANVÄNDA BATTERIER
ENLIGT ANVISNINGARNA.
Den här symbolen anger
att produkten måste lämnas
till separat insamling.
Följande gäller endast
användare i europeiska
länder:
• Den här produkten ska lämnas till
separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte
produkten tillsammans med
det vanliga hushållsavfallet.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
Denna symbol anger att
batteriet inte får slängas
bland övrigt avfall.
Följande gäller endast
användare i europeiska
länder:
• Alla batterier, oavsett om de är
märkta med denna
återvinningssymbol eller inte, måste
sopsorteras och lämnas in för
återvinning. Det får inte slängas
bland hushållssoporna.
• Mer information får du från
återförsäljaren eller av de lokala
myndigheter som ansvarar för
avfallshanteringen där du bor.
v
Innehåll
För din säkerhet ...................................................................................................................................... ii
VARNINGAR! ............................................................................................................................................................... ii
Anmärkningar ......................................................................................................................................... v
Introduktion ...........................................................................................................................................1
Om den här handboken ...................................................................................................................... 1
Information och föreskrifter............................................................................................................... 2
Kamerans delar ....................................................................................................................................... 4
Kamerahus ..................................................................................................................................................................4
Ändra monitorns vinkel ......................................................................................................................................6
Fälla upp och fälla ned blixten .......................................................................................................................7
Sätta fast kameraremmen och objektivlocket......................................................................................7
Monitor .........................................................................................................................................................................8
Vanliga funktioner ...............................................................................................................................11
Kommandoratten................................................................................................................................................11
Multiväljaren ...........................................................................................................................................................12
d (Meny)-knappen.......................................................................................................................................13
Växla mellan flikar på menyskärmen .......................................................................................................13
Använda kameramenyer.................................................................................................................................14
Trycka ned avtryckaren halvvägs/hela vägen ned..........................................................................15
x (Monitor)-knappen....................................................................................................................................16
s (informationsvisning)-knappen ....................................................................................................17
Komma igång ..................................................................................................................................... 18
Sätta i batteriet .....................................................................................................................................18
Ta ut batteriet.........................................................................................................................................................19
Ladda batteriet .....................................................................................................................................20
Starta och stänga av kameran .....................................................................................................................23
Ställa in visningsspråk, datum och tid..........................................................................................24
Sätta i minneskortet............................................................................................................................26
Ta ur minneskortet..............................................................................................................................................26
vi
Innehåll
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto).............................................. 28
Steg 1 Starta kameran och välj läget A (Auto) ........................................................................28
Indikatorer som visas i läget A (Auto) ..................................................................................................29
Steg 2 Komponera en bild ................................................................................................................30
Använda sökaren .................................................................................................................................................30
Använda zoomen ................................................................................................................................................31
Steg 3 Fokusera och fotografera.....................................................................................................32
Steg 4 Visa och ta bort bilder...........................................................................................................34
Visa bilder (bildvisningsläge) ........................................................................................................................34
Ta bort onödiga bilder......................................................................................................................................35
Använda blixten ...................................................................................................................................36
Ställa in blixtläget.................................................................................................................................................37
Ta bilder med självutlösare...............................................................................................................39
Använda fokusläge..............................................................................................................................40
Ställa in fokusläget ..............................................................................................................................................41
Använda manuell fokusering .......................................................................................................................42
Justera ljusstyrkan (exponeringskompensation) .....................................................................43
Mer om fotografering ...................................................................................................................... 44
Välja motivtyp för fotografering (funktionsratt) .......................................................................44
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp) ...................................................................45
Fotografering med den motivtyp som valts av kameran (Automatisk motivtyp).......46
Välja en motivtyp för bildtagning (Alternativ) ...................................................................................48
Ta bilder med Enkelt panorama .................................................................................................................60
Visa bilder som spelats in med Enkelt panorama............................................................................62
Ta bilder med Panorama Assist ...................................................................................................................63
Ta bilder på leende ansikten (smart porträtt-läge)..................................................................65
Smart porträtt-meny..........................................................................................................................................67
vii
Innehåll
Exponeringsinställningar (lägena j, k, l, m) ........................................................................69
Lägena j, k, l, m............................................................................................................................................69
j (Programautomatik)-läge..........................................................................................................................71
k (Slutarstyrd automatik)-läge....................................................................................................................72
l (Bländarstyrd automatik)-läge...............................................................................................................73
m (Manuell)-läge.................................................................................................................................................74
Serietagning (läge j, k, l, m)......................................................................................................76
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m) ...............................81
Bildkvalitet................................................................................................................................................................83
Bildstorlek .................................................................................................................................................................84
Optimera bild.........................................................................................................................................................87
Vitbalans ....................................................................................................................................................................90
ISO-känslighet........................................................................................................................................................92
Mätning .....................................................................................................................................................................93
Exponeringsgaffling...........................................................................................................................................94
AF-områdesläge ...................................................................................................................................................95
Fotografera på rörliga motiv vid fotografering (följ rörligt motiv).........................................99
Autofokusläge..................................................................................................................................................... 101
Blixtexp.komp...................................................................................................................................................... 101
Brusreducering, lång exp. ............................................................................................................................ 102
Aktiv D-Lighting................................................................................................................................................. 103
Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt.................................................................................. 104
Använda M (User Setting (användarinställningar)-läge) .................................................... 108
Spara inställningarna i M.............................................................................................................................. 109
Fotografera i M (User Setting (användarinställningar))-läge.................................................. 109
Återställa sparade inställningar................................................................................................................ 110
viii
Innehåll
Mer om visning ................................................................................................................................111
Funktioner i helskärmsläge ........................................................................................................... 111
Visa bilder som tagits i serietagningsläge (sekvens)................................................................... 113
Ta bort bilder i en sekvens .......................................................................................................................... 114
Visa flera bilder: Miniatyrbildsvisning........................................................................................ 115
Kalendervisning................................................................................................................................................. 117
Ta en närmare titt: Visningszoom................................................................................................ 118
Visa bilder efter kategori ................................................................................................................ 120
Sortera favoritbilder (läget Favoritbilder) ................................................................................ 122
Lägga till bilder i ett album......................................................................................................................... 122
Visa bilder i ett album .................................................................................................................................... 124
Ta bort bilder från ett album...................................................................................................................... 125
Använda läget Favoritbilder....................................................................................................................... 126
Ändra albumikoner.......................................................................................................................................... 127
Hitta bilder i läget Sortera automatiskt..................................................................................... 129
Visa bilder i läget Sortera automatiskt ................................................................................................. 129
Funktioner i läget Sortera automatiskt................................................................................................ 131
Visa bilder efter datum (Visa efter datum)............................................................................... 132
Visa bilder i läget Visa efter datum......................................................................................................... 132
Funktioner i läget Visa efter datum........................................................................................................ 133
Visningsalternativ: Visningsmeny ............................................................................................... 134
a Utskriftsbeställning: Markera bilderna och ange antalet kopior som
ska skrivas ut ........................................................................................................................................................ 135
b Bildspel........................................................................................................................................................... 138
d Skydda ........................................................................................................................................................... 139
Välja bilder............................................................................................................................................................. 140
f Rotera bild .................................................................................................................................................... 141
i Dölj bild.......................................................................................................................................................... 141
E Röstmemo ....................................................................................................................................................... 142
h Kopiera: Kopiera bilder mellan internminnet och minneskortet ................................ 144
C Alternativ för visa sekvens ................................................................................................................... 145
C Välj huvudbild ............................................................................................................................................. 145
ix
Innehåll
Redigera bilder .................................................................................................................................146
Bildredigeringsfunktioner.............................................................................................................. 146
Redigera bilder................................................................................................................................... 148
k Snabbretuschering: Förbättra kontrast och mättnad....................................................... 148
I D-Lighting: Förbättra ljushet och kontrast ............................................................................... 149
e Mjuka hudtoner: Ge motivets hud mjukare hudtoner..................................................... 150
p Filtereffekt: Digitalt filter .......................................................................................................................... 152
g Småbild: Minska bildstorlek............................................................................................................... 154
j Svart kant: Lägga till en svart kant på bilder ........................................................................... 155
a Beskär: Skapa en beskuren kopia .................................................................................................... 156
Filminspelning och filmuppspelning .......................................................................................157
Spela in filmer..................................................................................................................................... 157
Spela in filmer i slow motion och fast motion (HS-film)........................................................... 160
Ta stillbilder under inspelning av filmer.............................................................................................. 162
Använda filmmenyn ....................................................................................................................................... 163
Filmalternativ....................................................................................................................................................... 164
Alternativ för HS-film ...................................................................................................................................... 165
Starta insp. med HS-hast.............................................................................................................................. 165
Autofokusläge..................................................................................................................................................... 166
Elektronisk VR ...................................................................................................................................................... 167
Vindbrusreducering ........................................................................................................................................ 167
Filmvisning .......................................................................................................................................... 168
Redigera filmer ................................................................................................................................................... 169
Spara en bildruta från en film som en stillbild................................................................................ 170
Ta bort onödiga filmer................................................................................................................................... 170
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare...................................................171
Ansluta till en TV................................................................................................................................ 171
Ansluta till en dator.......................................................................................................................... 173
Innan du ansluter kameran ........................................................................................................................ 173
Överföra bilder från kameran till en dator......................................................................................... 174
Ladda kameran ansluten till en dator .................................................................................................. 178
Ansluta till skrivare ........................................................................................................................... 179
Ansluta kameran till en skrivare............................................................................................................... 180
Skriva ut en bild i taget ................................................................................................................................. 181
Skriva ut flera bilder......................................................................................................................................... 182
x
Innehåll
Grundläggande kamerainställningar.......................................................................................185
Inställningsmeny............................................................................................................................... 185
Välkomstbild ........................................................................................................................................................ 187
Tidszon och datum.......................................................................................................................................... 188
Monitorinställningar ....................................................................................................................................... 191
Skriv ut datum .................................................................................................................................................... 192
Vibrationsreducering...................................................................................................................................... 193
Rörelsedetektering........................................................................................................................................... 195
AF-hjälpbelysning ............................................................................................................................................ 196
Röda ögon-reducering.................................................................................................................................. 196
Digital zoom......................................................................................................................................................... 197
Tilldela sidozoomreglage............................................................................................................................. 198
Ljud............................................................................................................................................................................ 199
Auto av .................................................................................................................................................................... 199
Formatera minne/Formatera minneskort ......................................................................................... 200
Språk/Language ................................................................................................................................................ 201
TV-inställningar .................................................................................................................................................. 201
Ladda från dator ................................................................................................................................................ 202
Återställ filnumrering...................................................................................................................................... 202
Blinkningsvarning............................................................................................................................................. 203
Återställ alla .......................................................................................................................................................... 205
Versionsinfo .......................................................................................................................................................... 208
Kameravård .......................................................................................................................................209
Kameravård ......................................................................................................................................... 209
Rengöring.............................................................................................................................................................. 211
Lagring .................................................................................................................................................................... 212
xi
Innehåll
Teknisk information och index ...................................................................................................213
Extra tillbehör..................................................................................................................................... 213
Godkända minneskort................................................................................................................................... 214
Fil- och mappnamn .......................................................................................................................... 215
Felmeddelanden ............................................................................................................................... 217
Felsökning ........................................................................................................................................... 222
Specifikationer ................................................................................................................................... 229
Kompatibla standarder.................................................................................................................................. 233
Index ...................................................................................................................................................... 234
xii
Introduktion
Om den här handboken
Introduktion
Grattis till din nya Nikon COOLPIX P500-digitalkamera. Avsikten med den här
handboken är att hjälpa dig att ta bilder med din Nikon digitalkamera.
Läs handboken noga innan du börjar använda kameran och förvara den där
alla som använder kameran har tillgång till den.
Symboler och ikoner
För att göra det lättare för dig att snabbt hitta den information som du behöver
används följande symboler och ikoner:
B
Den här ikonen representerar
varningar och information som du
bör läsa innan du använder kameran,
för att undvika skador på produkten.
D
Den här ikonen representerar tips
och extrainformation som kan vara
till hjälp när du använder kameran.
C
Den här ikonen representerar
anmärkningar och information
som du bör läsa innan du
använder kameran.
A
Den här ikonen anger att
ytterligare information finns någon
annanstans i handboken.
Beteckningar
• SD-minneskort (Secure Digital), SDHC-minneskort, och SDXC-minneskort kallas
för ”minneskort”.
• Inställningen vid inköpstillfället kallas för ”standardinställningen”.
• Namnen på menyalternativ som visas på kamerans monitor, och namnen på
knappar eller meddelanden som visas på datorskärmen visas med fet stil.
Skärmexempel
I den här handboken utesluts ibland bilder från exempelvisningar från monitorn
och sökaren så att monitorindikatorerna kan visas tydligare.
Illustrationer och skärmvisning
Illustrationer och text som visas i den här handboken kan skilja sig från den verkliga
visningen på kameran.
C
Internminne och minneskort
Bilder som tas med den här kameran kan lagras i kamerans internminne eller på flyttbara minneskort.
Om det sitter ett minneskort i kameran används minneskortet. Om det sitter ett minneskort i kameran
sparas alla nya bilder på minneskortet och funktionerna radera, visa och formatera kan endast göras
för bilderna på minneskortet. Minneskortet måste tas bort innan internminnet kan formateras eller
användas för att spara, radera eller visa bilder.
1
Information och föreskrifter
Livslångt lärande
Introduktion
Som en del av Nikons engagemang i fortlöpande produktsupport och utbildning finns kontinuerligt
uppdaterad information på följande webbplatser:
• Användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• Användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• Användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
På de här webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar på vanliga frågor (FAQ),
samt allmänna råd om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare information kan
finnas hos närmaste Nikon-återförsäljare. Besök webbadressen nedan för kontaktinformation:
http://imaging.nikon.com/
Använd endast elektroniska tillbehör från Nikon
Nikon COOLPIX-kameror är mycket avancerade och innefattar komplexa elektroniska kretsar. Endast
elektroniska tillbehör från Nikon (t.ex. batteriladdare, batterier, laddningsnätadaptrar och
nätadaptrar) som har certifierats av Nikon för användning med den här digitalkameran från Nikon,
har utvecklats och testats för att fungera enligt de drifts- och säkerhetskrav som gäller för dessa
elektroniska kretsar.
OM DU ANVÄNDER ELEKTRONISKA TILLBEHÖR AV ANDRA MÄRKEN ÄN NIKON KAN DU SKADA
KAMERAN OCH GÖRA DIN NIKON-GARANTI OGILTIG.
Om du använder uppladdningsbara Li-ion-batterier från tredje part som inte har Nikonhologrammet kan det störa kamerans normala funktioner eller göra att batterierna överhettas,
antänds, spricker eller läcker.
Kontakta en auktoriserad Nikon-återförsäljare om du vill ha mer information om tillbehör till din
Nikon-kamera.
Nikon-hologram: Bekräftar att
enheten är en äkta Nikon-produkt.
Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen
Innan du tar bilder vid viktiga tillfällen eller tillställningar (t.ex. på ett bröllop eller innan du tar med
kameran på en resa) bör du ta en testbild för att förvissa dig om att kameran fungerar som den ska.
Nikon kan inte hållas ansvarigt för skador eller utebliven vinst som har uppkommit till följd av
funktionsfel.
Om handböckerna
2
• Ingen del av handböckerna för den här produkten får reproduceras, överföras, skrivas av,
översättas till ett annat språk eller lagras i ett förvaringssystem i någon form eller med
några medel, utan föregående skriftligt medgivande från Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för maskinoch programvaran som beskrivs i dessa handböcker utan föregående meddelande.
• Nikon kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador som har uppkommit till följd
av användningen av denna produkt.
• Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att försäkra att informationen i de här handböckerna
är så exakt och fullständig som möjligt. Skulle du mot förmodan upptäcka fel eller brister är vi
tacksamma om du påtalar sådana felaktigheter till närmaste Nikon-återförsäljare (adress anges separat).
Information och föreskrifter
Anmärkning avseende kopierings- och reproduktionsförbud
Introduktion
Observera att enbart innehavet av material som är digitalt kopierat eller reproducerat med hjälp
av en skanner, digitalkamera eller annan enhet kan vara straffbart enligt lag.
• Material som inte får kopieras eller reproduceras enligt lag
Det är förbjudet att reproducera sedlar, mynt, värdehandlingar, statsobligationer eller
premieobligationer, även om sådana kopior eller avbildningar är märkta med ordet ”Oäkta”
eller liknande. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller värdepapper som
används i andra länder. Det är förbjudet att kopiera eller reproducera oanvända frimärken eller
förfrankerade postkort som ges ut av staten utan föregående tillstånd av vederbörlig myndighet.
Det är förbjudet att kopiera eller reproducera frimärken som ges ut av staten och certifierade
dokument som anges i gällande lagstiftning.
• Anmärkningar beträffande särskilda kopior och reproduktioner
Varningar har utfärdats beträffande kopiering och reproduktion av värdehandlingar som ges
ut av privata företag (aktier, fakturor, checkar, presentkort o.s.v.), busskort eller kuponger, förutom
då ett rimligt antal kopior behövs för användning av ett företag. Det är även förbjudet att kopiera eller
reproducera pass som utfärdats av statliga myndigheter, licenser som getts ut av Aventliga
myndigheter och privata grupper samt ID-kort och biljetter, t.ex. busskort och måltidskuponger.
• Copyrightregler
Kopieringen och reproduktionen av upphovsrättsskyddat kreativt material som böcker, musik,
målningar, trätryck, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av nationella och internationella
upphovsrättslagar. Använd inte den här produkten i syfte att framställa olagliga kopior eller på annat
sätt som strider mot gällande upphovsrättslagar.
Kassering av datalagringsenheter
Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hållet om du tar bort
bilder eller formaterar datalagringsenheter som minneskort eller det inbyggda kameraminnet.
Borttagna filer kan ibland återställas från kasserade lagringsenheter med hjälp av kommersiellt
tillgängliga program, vilket kan medföra risk för illvillig användning av personliga bilddata.
Det åligger användaren att skydda sådan information mot obehörig användning.
Innan du kasserar en datalagringsenhet eller säljer eller ger den till någon annan bör du radera
samtliga data med hjälp av ett kommersiellt borttagningsprogram, eller formatera enheten och
sedan fylla den med bilder som inte innehåller någon privat information (t.ex. bilder på en blå
himmel). Glöm inte att ersätta eventuella bilder som används för alternativet Välj en bild i
inställningarna för Välkomstbild (A187). Var försiktig när du kasserar datalagringsenheter så att du
inte skadar dig själv eller orsakar materiella skador.
3
Kamerans delar
Kamerahus
Blixten uppfälld
Introduktion
1
23 4
5
6
8
4
9 10 11
7
12
1
Ögla för kamerarem.......................................7
9
2
Strömbrytare/strömlampa ........... 23, 199
3
C (serietagningsläge)-knapp...... 59, 77
4
Funktionsratt ...................................................44
5
Mikrofon (stereo).................................142, 157
Zoomreglage ..................................................31
f : Vidvinkel...........................................31
g : Tele......................................................31
10
h: Miniatyrbildsvisning..............115
i : Visningszoom ............................ 118
j : Hjälp ...................................................45
6
Blixt........................................................................ 36
7
m (blixtuppfällning)-knapp...............7, 36
8
Lock för strömkontakt (för anslutning till
en nätadapter som säljs separat)..... 213
11
Avtryckare .................................................15, 32
Lampa för självutlösare .............................39
AF-hjälplampa .............................................196
12 Objektiv................................................. 211, 229
Kamerans delar
1
2
3 4
5
6
Kamerans
undersida
7 8 9
Introduktion
19
10 11
12
13 14 15 16 17
18
20 21
22 23 24
1
Sidozoomreglage.........................................31
13 Monitor ..................................................8, 17, 29
2
Högtalare..............................................143, 168
14 c (bildvisning)-knapp.............................34
3
x (monitor)-knapp..................................16
15 Multiväljare .......................................................12
4
Dioptrijusteringskontroll..........................30
16 k (aktivera alternativ)-knapp...............12
5
Elektronisk sökare................................. 16, 30
17 d-knapp.......13, 45, 82, 135, 163, 186
6
s (informationsvisning)-knapp...17
18 l (radera)-knapp ....................35, 143, 170
7
b (e filminspelning)-knapp........... 157
19 Stativgänga
8
Filmlägesväljare .......................................... 157
20
9
Kommandoratt .............................................. 11
10 USB/AV-kontakt .....................171, 174, 180
11 HDMI -minikontakt................................... 171
12 Anslutningslock.....................171, 174, 180
Lucka till batterifack/
minneskortsfack ....................................18, 26
21 Luckspärr....................................................18, 26
22 Minneskortsfack ............................................26
23 Batterispärr ...............................................18, 19
24 Batterifack..........................................................18
5
Kamerans delar
Ändra monitorns vinkel
Introduktion
Monitorn kan vinklas 82° nedåt eller 90° uppåt. Detta är praktiskt när man tar bilder
och håller kameran högt eller lågt.
B
6
Om monitorn
• Använd inte för mycket kraft när du ändrar monitorns vinkel.
• Monitorn är inte rörlig i horisontalled.
• Återställ monitorn till normalläge vid normal användning.
Kamerans delar
Fälla upp och fälla ned blixten
Introduktion
Tryck på m (blixtuppfällning)-knappen för att fälla upp blixten.
• Se ”Använda blixten” (A36) för mer information om inställning av blixten.
• När du inte ska använda blixten fäller du ner den genom att försiktigt trycka tills
den klickar på plats.
Sätta fast kameraremmen och objektivlocket
Fäst objektivlocket på remmen och fäst därefter remmen
i kameran (på två ställen).
B
Objektivlock
• Ta bort objektivlocket innan du börjar fotografera.
• När du inte tar bilder, till exempel när strömmen är avstängd eller
när du bär kameran, bör du sätta på objektivlocket på kameran
för att skydda objektivet.
7
Kamerans delar
Monitor
Introduktion
Följande indikatorer kan visas på monitorn under fotografering och uppspelning
(verklig visning beror på de aktuella kamerainställningarna). Se sidan 17 för
information om hur du växlar visningen på monitorn.
Fotografering
48
47
46
5
4
7
2
6
1
45
3
9
8
10
11
44
12
13
14
43
15
42
17 18
38, 39
37
41
19
20
35
40
34
16
1/250
F5.6
32
27
999
26
21
33
22
25
23
999
9999
36
31
30 29 28
1m00s
a
b
49
50
1/250
8
F5.6
1342
24
Kamerans delar
Introduktion
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Fotograferingsläge*
........................................28, 44, 45, 65, 69, 108
Fokusläge...........................................................40
Zoomindikator................................................31
Fokusindikering..............................................32
AE/AF-L-indikator..........................................64
Blixtindikator....................................................38
Blixtläge ..............................................................36
Kompensation för
blixtexponering ..........................................101
Indikator för batterinivå ............................28
Brusreducering, lång exponering....102
Rörelsedetekteringsikon........................195
Ikon för vibrationsreducering
(stillbilder).......................................................193
Ikon för elektronisk VR (filmer) ...........167
Aktiv D-Lighting .........................................103
Visa/dölj histogram...................................191
Skriv ut datum .............................................192
Indikator för resmål...................................188
”Datum inte inställt”-indikator...........217
Vindbrusreducering .................................167
Filmalternativ................................................164
Alternativ för HS-film ...............................165
Bildkvalitet.........................................................83
Bildstorlek ..........................................................84
Enkelt panorama...........................................60
(a) Antal återstående exponeringar
(stillbilder)...................................................28
(b) Filmlängd.................................................157
26 Indikator för internminne ....................... 29
27 Bländarvärde................................................... 70
Fokusområde (manuellt,
28 mitten) .........................................................32, 95
29 Fokusområde (för auto)............................ 95
Fokusområde (för ansiktsavkänning,
30 husdjursavkänning )....................59, 65, 95
Fokusområde
31 (för Följ rörligt motiv)................................. 99
32 Slutartid.............................................................. 70
33 Handhållen/stativ .................................48, 49
34 ISO-känslighet.........................................38, 92
35 Exponeringskompensationsvärde .... 43
36 Exponeringsindikator ................................ 74
37 Mjuka hudtoner............................................ 67
38 Leendeutlösare.............................................. 67
39 Blinkningsskydd............................................ 68
40 Svartvit + färg................................................. 89
41 Monokromfilter ............................................. 89
42 Bildoptimering............................................... 87
43 Vitbalans ............................................................ 90
44 Exponeringsgaffling................................... 94
45 Indikator för självutlösare.................39, 59
46 Serietagningsläge.................................59, 76
47 Motljus (HDR) ................................................. 50
48 Panoramafotografering............................ 58
49 Spotmätningsområde............................... 93
50 Centrumvägt område ............................... 93
* Ikonerna varierar beroende på fotograferingsläget.
9
Kamerans delar
Bildvisning
Introduktion
4
1
21
20
19
23
22
2 3
5
6
7
15/05/2011 12:00
9999.JPG
18
17
16
15
9 10
8
999/999
14
13
11
999/999
9999/9999
a
b
1
Tagningsdatum ............................................. 24
13 Indikator för internminne........................ 34
2
Tagningstidpunkt......................................... 24
3
Låsikon..............................................................139
4
Sekvensvisning.................................113, 145
Visningsguide för Enkelt
panorama.......................................................... 62
14 Guide för sekvensuppspelning......... 113
Guide för filmuppspelning.................. 168
5
Volymindikator .................................142, 168
15 Svart kant ....................................................... 155
Albumikon i läget favoritbilder1 .......124
6 Kategoriikon i läget för sortera
automatiskt1 ................................................129
16 Ikon för filtereffekter ................................ 152
17 Mjuka hudtoner -ikon............................. 150
7
Indikator för batterinivå ........................... 28
18 Utskriftsbeställning -ikon ..................... 135
8
Filmalternativ2 ..............................................164
19 Småbild..................................................154, 156
9
Bildkvalitet2 ...................................................... 83
20 D-Lighting -ikon......................................... 149
10
Bildstorlek2 ....................................................... 84
21 Snabbretuscheringsikon....................... 148
11 Enkelt panorama-indikator .................... 62
12
1
2
10
12
1m00s
(a) Aktuellt bildnummer/totalt antal
bilder............................................................. 34
(b) Filmlängd.................................................168
22 Röstmemoindikator................................. 142
23 Filnummer och filtyp............................... 215
Ikonen för det valda albumet eller den valda kategorin i läget Sortera automatiskt i
visningsläget visas.
Ikonen som visas varierar beroende på vilken inställning som gällde vid
fotograferingstillfället.
Vanliga funktioner
Kommandoratten
Introduktion
Du använder kommandoratten för att välja
alternativ på en menyskärm eller för att ställa
in någon av följande funktioner.
Vid fotografering
Funktionsratt inställd på j
Justera det flexibla programmet
A
71
Funktionsratt inställd på k
Justera slutartiden
72
Funktionsratt inställd på l
Justera bländarvärde
73
Funktionsratt inställd på m
Justera slutartiden eller bländarvärdet (Tryck
på K på multiväljaren för att växla mellan
inställningar.)
74
Läge
Beskrivning
Vid bildvisning
Läge
Beskrivning
A
34,
111,
115
Helskärmsläge eller
miniatyrbildsvisning
Välj en bild
Kalendervisning
Välj ett datum
Visningszoom
Ändra zoomnivå
118
Filmvisning
Spola framåt eller bakåt
168
Under paus i film eller redigering
Spola framåt eller bakåt en bildruta
168
117
11
Vanliga funktioner
Multiväljaren
Introduktion
Används genom att trycka på upp (H), ned (I), vänster (J), höger (K) på
multiväljaren eller på k (aktivera alternativ)-knappen.
För fotografering
Visa menyn för m (blixtläge) (A36) eller
välj alternativet ovan
Visa menyn för
n (Självutlösare)
(A39)
Visa guiden för o
(exponeringskompensation)
(A43) *
Blixtläge
Bekräfta val
Visa menyn för D (fokusläge) (A40) eller
välj alternativet nedan
* I fotograferingsläget m (manuell) väljer du att ställa in slutartiden eller bländarvärdet när
kommandoratten vrids (A74).
För bildvisning
Välj föregående
bild
15/05/2011 15:30
0004.JPG
Välj nästa bild
4 132
För menyskärmen
Välj alternativet
ovan
Välj alternativet till
vänster/Återgå till
föregående skärm
Välj alternativet
nedan
12
Fotograferingsmeny
Välj alternativet till
höger/Visa
undermeny eller
bekräfta val
Bekräfta val eller
visa undermeny
Bildkvalitet
Bildstorlek
Optimera bild
Vitbalans
ISO-känslighet
Mätning
Exponeringsgaffling
Vanliga funktioner
d (Meny)-knappen
Introduktion
Tryck på d-knappen för att visa menyn för
det valda läget och välja inställningar för
menyalternativen.
• Använd multiväljaren för att flytta runt i
menyerna (A12).
Visas när menyn
G visas när det finns
innehåller två eller
föregående menyalternativ
flera sidor
Flik för menyer i det aktuella fotograferingsläget*/
flik för menyn för bildvisningläge
Fotograferingsmeny
Flik för filmmeny (i fotograferingsläge)/
bildvisningsmeny (i uppspelningsläge)
Flik för att visa inställningsmenyn
Bildkvalitet
Bildstorlek
Optimera bild
Vitbalans
ISO-känslighet
Mätning
Exponeringsgaffling
Visas när det finns fler menyalternativ
* De visade flikarna varierar beroende på det valda fotograferingsläget.
• A (auto)-läge: Automenyflik
• C (motivtyp): Motivtypsmenyflik (A45)
• j (Nattlandskap): Menyflik för nattlandskap (A48)
• e (Nattporträtt): Menyflik för nattporträtt (A49)
• o (Motljus): Menyflik för motljus (A50)
• F (Smart porträtt): Menyflik för smart porträtt (A67)
• j, k, l, m, M: Fotograferingsmenyflik (A81)
Växla mellan flikar på menyskärmen
På menyskärmen som visas när du trycker på d-knappen väljer du fliken längst
till vänster för att växla till menyn för den valda fliken.
Fotograferingsmeny
Bildkvalitet
Bildstorlek
Optimera bild
Vitbalans
ISO-känslighet
Mätning
Exponeringsgaffling
Tryck på multiväljaren J
för att markera fliken.
Fotograferingsmeny
Bildkvalitet
Bildstorlek
Optimera bild
Vitbalans
ISO-känslighet
Mätning
Exponeringsgaffling
Tryck på H eller I på
multiväljaren för att välja
en annan flik och tryck
antingen på k-knappen
eller K.
Inställningar
Välkomstbild
Tidszon och datum
Monitorinställningar
Skriv ut datum
Vibrationsreducering
Rörelsedetektering
AF-hjälpbelysning
Motsvarande meny visas.
13
Vanliga funktioner
Använda kameramenyer
Introduktion
1
Tryck på d-knappen.
Bildkvalitet
Bildstorlek
Optimera bild
Vitbalans
ISO-känslighet
Mätning
Exponeringsgaffling
2
Tryck på H eller I på
multiväljaren för att välja ett
alternativ och tryck sedan på
K eller k-knappen.
• Alternativ kan även väljas genom att
vrida kommandoratten (A11).
• Tryck på J för att byta flikar (A13).
3
4
Fotograferingsmeny
AF-områdesläge
Autofokusläge
Blixtexp.komp.
Brusreducering, lång exp.
Aktiv D-Lighting
Spara user settings
Återställ user settings
Multiväljare
Tryck på H eller I för att välja ett alternativ
och tryck på k-knappen.
• Inställningen tillämpas.
Autofokusläge
Enkel AF
Aktiv AF
Tryck på d-knappen när du är klar med inställningen.
• Kameran stänger menyn.
14
Fotograferingsmeny
Vanliga funktioner
Trycka ned avtryckaren halvvägs/hela vägen ned
Tryck ned halvvägs för
att låsa fokus och
exponering.
Introduktion
• Kameran har en tvåstegs-avtryckare. För att ställa in fokus och exponering
trycker du ned avtryckaren halvvägs och stannar när du känner motstånd. När
avtryckaren trycks ned halvvägs ställs fokus och exponering (slutartid och
bländarvärde) in. Fokus och exponering förblir låsta så länge avtryckaren hålls
ned halvvägs.
• Medan avtryckaren hålls ned i detta läge utlöser du slutaren och tar en bild
genom att trycka ned avtryckaren helt. Var försiktig när du trycker ned
avtryckaren så att du inte skakar kameran eftersom detta kan leda till suddiga
bilder.
Tryck ned hela vägen
ned för att ta en bild.
15
Vanliga funktioner
x (Monitor)-knappen
Introduktion
Tryck på x (monitor)-knappen för att växla mellan monitorn och sökaren. Växla till
det läge som passar fotograferingsförutsättningarna. Du kan till exempel använda
sökaren på ljusa platser när det är svårt att se bilden på monitorn.
Monitor
Sökare
1/250
1/250
B
F5.6
1342
1342
Dioptrijustering för sökaren
Om sökarens dioptri inte är tydlig och bilden är svår att se
justerar du dioptrin med dioptrijusteringskontrollen. Titta i
sökaren och vrid dioptrijusteringskontrollen tills bilden är tydlig.
• Var försiktig så att du inte skadar ditt öga med fingertopparna
eller naglarna.
16
F5.6
Dioptrijusteringskontroll
Vanliga funktioner
s (informationsvisning)knappen
Introduktion
Tryck på s (informationsvisning)-knappen
för att växla mellan informationen som visas på
monitorn under fotografering och visning.
För fotografering
1/250
F5.6
1342
Visa information
Visa bilden och
fotograferingsinformationen.
1/250
F5.6
1342
Filmbild
Visar området för en film i
en ram.
Informationen dold
Visa endast bilden.
För bildvisning
15/05/2011 15:30
0004.JPG
100NIKON
0004.JPG
P
1/250 F5.6
4 132
Visa fotoinformation
Visa den tagna bilden och
fotoinformationen.
ISO
4
+1.0
200
132
Visa
fotograferingsinformation
Informationen dold
Visa endast den tagna bilden.
(förutom för filmer)
Visa högdagrar1, histogram2 och
fotograferingsinformation3.
1 De ljusaste partierna av bilden (partier med högdagrar) blinkar. Använd högdagrar som en
vägledning när exponeringen ställs in.
2 Histogrammet är en typ av stapeldiagram som visar ljusfördelningen i bilden. Den horisontella
axeln motsvarar pixlarnas ljusstyrka, med mörka färgtoner till vänster och ljusa färgtoner till höger.
Den vertikala axeln visar antalet pixlar.
3 Den fotograferingsinformation som visas omfattar mappnamn, filnamn, använt fotograferingsläge
(j, k, l eller m), slutartid, bländarvärde, exponeringskompensation, ISO-känslighet och aktuellt
filnummer/totalt antal exponeringar.
j visas när ett av fotograferingslägena A, y, j, e, o, F eller j är valt.
17
Komma igång
Sätta i batteriet
Sätt i ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL5 (medföljer) i kameran.
• Ladda batteriet innan du använder det första gången eller när det håller på att
laddas ur (A20).
Skjut luckans spärr till Y-sidan (1) och
öppna luckan till batterifacket/
minneskortsfacket (2).
2
Sätt i batteriet.
Komma igång
1
• Använd batteriet för att skjuta den
orangefärgade batterispärren
nedåt i den riktning som visas (1)
och skjut in batteriet (2).
• När batteriet är helt isatt låses det
på plats av batterispärren.
Batterifack
B
Sätta i batteriet korrekt
Kameran kan skadas om batteriet sätts i upp och ned eller åt fel håll. Var noga
med att kontrollera att batteriet är vänt åt rätt håll.
3
18
Stäng luckan till batterifacket/
minneskortsfacket (1) och skjut luckans spärr
mot Z-läget (2).
Sätta i batteriet
Ta ut batteriet
B
Komma igång
Stäng av kameran (A23) och kontrollera att
strömlampan är släckt och monitorn är avstängd innan
du öppnar luckan till batterifacket/minneskortsfacket.
Om du vill ta ut batteriet öppnar du luckan till
batterifacket/minneskortsfacket och skjuter den
orangefärgade batterispärren i den riktning som pilen
visar (1), därefter tar du batteriet rakt ut utan att vinkla det (2).
• Kameran, batteriet och minneskortet kan vara varma direkt efter att du använt
kameran. Var försiktig när du tar ut batteriet eller minneskortet.
Om batteri
• Var noga med att läsa och följa varningarna under ”För din säkerhet” (Aii) innan batteriet används.
• Var noga med att läsa och följa varningarna under ”Batteriet” (A210) innan batteriet används.
• Om batteriet inte ska användas under en längre tid ska du ladda upp det minst en gång var sjätte
månad och ladda ur det helt innan du lägger undan det igen.
19
Ladda batteriet
Ladda det medföljande uppladdningsbara litiumjonbatteriet EN-EL5 då det sitter i
kameran genom att ansluta den medföljande laddningsnätadaptern EH-69P till
kameran via den medföljande USB-kabeln UC-E6 och därefter ansluta
laddningsnätadaptern till ett eluttag.
1
Förbereda laddningsnätadaptern EH-69P.
Komma igång
Om en resenätadapter* medföljer fäster du den på
laddningsnätadapterns kontakt. Tryck fast resenätadaptern tills den
sitter ordentligt på plats. När de två är anslutna ska du inte använda
kraft för att ta bort resenätadaptern eftersom det kan skada
produkten.
* Resenätadapterns utformning varierar beroende på i vilket land
eller region som kameran har köpts.
Laddningsnätadaptern som säljs i Argentina och Korea har en
resenätadapter monterad vid leverans.
2
Sätt i batteriet i kameran (A18).
Starta inte kameran.
3
Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta
laddningsnätadaptern till kameran.
• Se till att kontakterna sitter åt rätt håll. Var noga så att du sätter i kontakterna rakt och
var försiktig när du ansluter eller kopplar bort USB-kabeln.
USB-kabel
20
Ladda batteriet
4
Anslut laddningsnätadaptern till ett eluttag.
Strömlampan blinkar långsamt orange för att indikera att
batteriet laddas.
Det tar cirka fyra timmar och 50 minuter att ladda ett helt
urladdat batteri.
Komma igång
Följande översikt beskriver strömlampans
status när kameran är ansluten till
eluttaget.
Strömlampa
5
Beskrivning
Blinkar långsamt
(orange)
Batteriet laddas.
Släckt
Batteriet laddas inte. När strömlampan slutar blinka orange och
släcks är laddningen klar.
Flimrar (orange)
• Den omgivande temperaturen är inte lämplig för ladda
batteriet. Ladda upp batteriet inomhus i en
omgivningstemperatur på mellan 5 °C och 35 °C.
• USB-kabeln eller laddningsnätadaptern är inte ordentligt
ansluten, eller så är det problem med batteriet. Koppla bort
USB-kabeln eller laddningsnätadaptern och anslut den
korrekt, eller byt ut batteriet.
Koppla bort laddningsnätadaptern från eluttaget och koppla sedan
bort USB-kabeln.
21
Ladda batteriet
B
Om laddningsnätadaptern
Komma igång
• Laddningsnätadapter EH-69P ska endast användas med kompatibla enheter. Använd den inte
med en enhet av annat märke eller modell.
• Var noga med att läsa och följa varningstexterna för laddningsnätadaptern på sidan iii och
avsnittet ”“Batteriet” (A210)” före användning.
• EH-69P är kompatibel med eluttag med 100-240 V AC, 50/60 Hz. Vid användning i andra länder ska
vid behov en resenätadapter (finns i handeln) användas. Kontakta din resebyrå för mer information
om resenätadaptrar.
• Laddningsnätadaptern EH-69P är avsedd för laddning av batteriet när det är isatt i kameran. När
kameran är ansluten till ett eluttag med laddningsnätadaptern kan inte kameran startas.
• Använd inte under några omständigheter en USB-nätadapter av annat märke eller annan modell
än laddningsnätadapter EH-69P. Om du inte följer dessa anvisningar kan kameran överhettas eller
skadas.
C
Nätströmskälla
• Om nätadaptern EH-62A (säljs separat: A213) används strömförsörjs kameran från ett eluttag
vilket gör att du kan fotografera och visa bilder.
• Använd inte under några omständigheter en nätadapter av annat märke eller annan modell än
EH-62A. Om du inte följer dessa anvisningar kan kameran överhettas eller skadas.
D
Laddning med hjälp av dator eller batteriladdare
• Vid anslutning av COOLPIX P500 till en dator laddas också det uppladdningsbara litiumjonbatteriet
EN-EL5 (A178, 202).
• EN-EL5 kan laddas, utan kameran, med hjälp av batteriladdaren MH-61 (säljs separat; A213).
22
Ladda batteriet
Starta och stänga av kameran
C
Komma igång
Ta bort objektivlocket innan du startar
kameran.
Starta kameran genom att trycka på
strömbrytaren.
Strömlampan (grön) tänds och monitorn
aktiveras (strömlampan släcks när
monitorn aktiveras).
Stäng av kameran genom att trycka på strömbrytaren igen. När strömmen stängs
av släcks även monitorn och strömlampan.
• När kameran är avstängd kan den startas i visningsläge genom att c-knappen
hålls nedtryckt (A34).
Meddelande
Om Stäng av kameran, ta bort objektivskyddet och starta kameran på nytt. visas kontrollerar
du att objektivlocket är borttaget och trycker på strömbrytaren för att starta kameran igen.
C
Vänteläge (Auto av)
Om inga åtgärder utförs stängs monitorn av automatiskt, kameran övergår till vänteläge och
strömlampan blinkar. Kameran stängs av när vänteläget fortsätter under cirka tre minuter.
• Slå på monitorn igen med en av följande åtgärder när strömlampan blinkar.
- Tryck på strömbrytaren, avtryckaren, c-knappen eller b (e filminspelning)-knappen.
- Vrid på funktionsratten.
• Kameran ställs i vänteläge efter cirka en minut (standardinställning) i fotograferingsläget eller
bildvisningsläget.
• Tiden som förflyter innan kameran går över i vänteläge kan ändras via Auto av (A199) i
inställningsmenyn (A185).
23
Ställa in visningsspråk, datum och tid
Dialogrutor för inställning av språk och kamerans klocka visas första gången du
startar kameran.
1
Starta kameran genom att trycka på
strömbrytaren.
Komma igång
• Strömlampan tänds och därefter aktiveras monitorn
(strömlampan släcks när monitorn aktiveras).
2
Tryck på H eller I på
multiväljaren för att välja önskat
språk och tryck på k-knappen.
Språk/Language
Multiväljare
3
Tryck på H eller I för att välja Ja och tryck på
k-knappen.
• Om du vill avbryta inställningen av tidszon och datum
väljer du Nej.
Polski
Português
Русский
Română
Suomi
Svenska
Avbryt
Tidszon och datum
Vill du välja tidszon och ställa in
datum och tid?
Ja
Nej
Avbryt
4
Tryck på J eller K för att välja din tidszon
hemma (Tidszon) (A190) och tryck på
k-knappen.
London
Casablanca
Åter
D
Sommartid
Aktivera sommartid med H på skärmen för val av tidszon som visas
i steg 4 om du vill ställa in datum och tid i en tidszon där sommartid
gäller.
• W-ikonen visas överst på skärmen när funktionen är aktiverad.
• Tryck på I för att stänga av.
London
Casablanca
Åter
24
Ställa in visningsspråk, datum och tid
5
Tryck på H, J, I eller K för att ställa in datum
och tid och tryck på k-knappen.
Datumformat
År/månad/dag
Månad/dag/år
Dag/månad/år
Datum och tid
D
M
Å
15
05
2011
• För att välja ett alternativ: Tryck på K eller J (väljs i
följande ordning: D (dag) ➝ M (månad) ➝ Å (år) ➝
15
10
timme ➝ minut).
• För att ställa in innehållet: Tryck på H eller I. Datum
Ändra
och tid kan även ställas in genom att vrida
kommandoratten (A11).
• Avsluta inställningen: Välj minut, kontrollera att objektivlocket är avtaget och tryck
därefter på k-knappen eller K.
• När inställningen är klar skjuts objektivet ut något och fotograferingsskärmen visas.
D
Komma igång
6
Tryck på H eller I för att välja
datumvisningsordningen och tryck på
k-knappen eller på K.
Stämpla datum och ändra datum och tid
• För att stämpla datum på bilderna vid fotografering ställer du först in datum och tid och ställer in
Skriv ut datum (A192) i inställningsmenyn (A185).
• För att ändra datum och tid för kameraklockan ställer du in Tidszon och datum (A188) i
inställningsmenyn (A185).
25
Sätta i minneskortet
Data sparas i kamerans internminne (cirka 102 MB) eller på SD-minneskort (Secure
Digital) som kan köpas i handeln (A214).
Om ett minneskort sätts i kameran sparas data automatiskt på minneskortet
och data som har sparats på minneskortet kan visas, tas bort eller överföras.
Om du vill använda internminnet ska du ta bort minneskortet.
• Vid filminspelning krävs ett minneskort.
Komma igång
1
Kontrollera att strömlampan och monitorn är
avstängda och öppna luckan till batterifacket/
minneskortsfacket.
• Se till att stänga av kameran innan du öppnar luckan.
2
Sätt i minneskortet.
• Skjut in minneskortet tills det klickar på
plats.
Minneskortsfack
B
Sätta i minneskortet korrekt
Om du sätter i minneskortet upp och ned eller bak och fram kan kameran eller
minneskortet skadas. Var noga med att kontrollera att minneskortet är vänt åt rätt håll.
3
Stäng luckan till batterifacket/minneskortsfacket.
Ta ur minneskortet
Stäng av kameran och kontrollera att strömlampan är
släckt och monitorn är avstängd innan du öppnar luckan
till batterifacket/minneskortsfacket.
Tryck lätt in minneskortet med ett finger (1) för att mata
ut det en bit och dra det därefter rakt ut (2).
• Kameran, batteriet och minneskortet kan vara varma
direkt efter att du använt kameran. Var försiktig när du
tar ut batteriet eller minneskortet.
26
Sätta i minneskortet
B
Formatera ett minneskort
B
Spärren för skrivskydd
När minneskortets spärr är i ”låst” läge går det inte att skriva
data till eller ta bort data från minneskortet. Om du vill spara
data, ta bort data eller formatera minneskortet och spärren är i
”låst” läge ska du skjuta spärren till dess ursprungliga läge för
att låsa upp minneskortet.
B
Komma igång
Minneskortet är inte
Om meddelandet till höger visas när kameran slås på, måste
formaterat. Formatera
minneskortet formateras innan det kan användas. Observera att
minneskort?
formatering (A200) tar bort alla bilder och andra data på
minneskortet permanent. Se till att göra kopior av alla data som
Ja
du vill behålla innan du formaterar minneskortet.
Nej
För att formatera väljer du Ja med multiväljaren och trycker på
k-knappen. När bekräftelsedialogrutan visas, väljer du Formatera
och trycker på k-knappen för att starta formateringen.
• Stäng inte av kameran och öppna inte luckan till batterifacket/minneskortsfacket förrän
formateringen är färdig.
• Första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i denna kamera ska du
formatera det (A200) med den här kameran.
Spärr för skrivskydd
Minneskort
• Använd bara SD-minneskort (Secure Digital).
• Gör inte något av följande under formatering, medan data skrivs eller tas bort från minneskortet
eller under dataöverföring till en dator. Om du inte följer dessa anvisningar kan det leda till förlust
av data eller skador på minneskortet:
- Mata ut minneskortet
- Avlägsna batteriet
- Stäng av kameran
- Koppla bort nätadaptern
• Formatera inte minneskortet med en dator.
• Ta inte isär eller modifiera minneskortet.
• Undvik att tappa eller böja kortet och utsätt det inte för vatten eller kraftiga stötar.
• Vidrör inte kortkontakterna med fingrarna eller med metallföremål.
• Sätt inte fast etiketter eller klisterlappar på minneskortet.
• Utsätt inte kortet för direkt solljus, lämna det inte instängt i bilen eller i områden med höga
temperaturer.
• Utsätt det inte för fukt, damm eller frätande gaser.
27
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
Steg 1 Starta kameran och välj läget A (Auto)
Det här avsnittet innehåller information om hur du tar bilder i läget A (Auto), ett
automatiskt ”sikta och tryck”-läge som rekommenderas för mindre erfarna
digitalkameraanvändare.
1
Ta bort objektivlocket och tryck på
strömbrytaren för att starta kameran.
• Objektivet fälls ut något och monitorn slås på.
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
2
Ställ in
funktionsratten
på A.
Autoläge
3
Kontrollera batterinivån och antalet
återstående exponeringar.
Indikator för batterinivå
Batterinivå
Monitor
Beskrivning
b
Hög batterinivå.
B
Låg batterinivå. Förbered dig på att
ladda eller byta batteriet.
N
Batteriet är
slut.
Kan inte ta bilder.
Ladda eller byt ut batteriet.
1/250
F5.6
32
Antal återstående
exponeringar
Antal återstående exponeringar
Antalet återstående exponeringar visas.
Antalet bilder som kan sparas beror på internminnets eller minneskortets återstående
kapacitet, bildkvalitet och bildstorlek (A85).
28
Steg 1 Starta kameran och välj läget A (Auto)
Indikatorer som visas i läget A (Auto)
Fotograferingsläge
A visas i läget
A (Auto).
1/250
F5.6
32
Filmalternativ
Endast när ett
minneskort är isatt
visas typen av film för
filminspelning (A157,
164, 165).
Bländarvärde (A70)
Indikator för internminne
Bilder sparas i internminnet (cirka 102 MB).
När minneskortet sitter i visas inte C och
bilder spelas in på minneskortet.
Bildkvalitet/bildstorlek
Aktuell bildkvalitet
(komprimeringsgrad) och
bildstorlek visas.
Standardinställningarna är W
(Normal) för bildkvalitet och
J (4000×3000) för bildstorlek.
När monitorn har stängts av i viloläget för att spara ström (strömlampan blinkar) (A199)
aktiverar du monitorn igen på ett av följande sätt.
- Tryck på strömbrytaren, avtryckaren, c-knappen eller b (e filminspelning)-knappen.
- Vrid på funktionsratten.
C
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
Slutartid (A70)
Ikon för
vibrationsreducering
Minskar effekten av
kameraskakning.
Om blixten
När blixten är nedfälld är blixtinställningen låst på avstängd och W visas överst på monitorn. I
situationer där blixten behövs, t.ex. på mörka platser eller vid fotografering av motiv i motljus, ska du
se till att fälla upp blixten (A37).
C
Tillgängliga funktioner i läget A (Auto)
• Blixtläget (A36) kan ändras, och inställningarna för självutlösare (A39), fokusläge (A40) och
exponeringskompensation (A43) kan justeras.
• Genom att trycka på d-knappen kan du ange inställningarna för
fotograferingsmenyalternativen Bildkvalitet (A83) och Bildstorlek (A84).
D
Vibrationsreducering
• Se Vibrationsreducering (A193) i inställningsmenyn (A185) för mer information.
• Ställ Vibrationsreducering i läget Av när du använder ett stativ för att stabilisera kameran under
fotografering.
29
Steg 2 Komponera en bild
1
Förbered kameran.
• Håll kameran stadigt i båda händerna.
• Håll fingrar, hår, rem och andra föremål borta från objektivet, blixten, AF-hjälplampan
och mikrofonen.
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
2
Komponera en bild.
• Placera huvudmotivet nära mitten av monitorn.
1/250
Använda sökaren
Använd sökaren för att komponera bilder när starkt ljus
gör det svårt att se bilden på monitorn. Tryck på
x-knappen för att byta sökaren (A16).
Om sökaren är oskarp justerar du
dioptrijusteringskontrollen till en position där bilden är
tydlig (A16).
• Var försiktig så att du inte skadar ditt öga med
fingertopparna eller naglarna.
32
Dioptrijusteringskontroll
x-knapp
30
F5.6
Sökare
Steg 2 Komponera en bild
Använda zoomen
Digital zoom
När kameran zoomas till maximal optisk zoomposition, aktiveras den digitala
zoomen genom att vrida och hålla zoomreglaget mot g.
Digital zoom kan förstora motivet upp till cirka 4× den maximala förstoringen för
den optiska zoomen.
Maximal optisk zoom
Digital zoom är aktiverad
• Kameran fokuserar i ramens mitt och fokusområdet visas inte när digital zoom är
aktiverad.
C
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
Zooma ut
Zooma in
Använd zoomreglaget för att aktivera den optiska
zoomen.
Vrid zoomreglaget åt g för att zooma in och förstora
motivet. Vrid zoomreglaget mot f för att zooma ut och
öka det området som är synligt i ramen.
• När kameran är på är zoomen i den maximal
vidvinkelpositionen.
• Om du roterar zoomreglaget hela vägen i någon
riktning justeras zoomen snabbt, och om du roterar
den delvis i någon riktning justeras zoomen långsamt.
• En zoomindikator visas överst på monitorn när
Optisk zoom Digital zoom
zoomreglaget roterats.
• Zoomen kan även användas genom att sidozoomreglaget (A5) vrids mot
g eller f.
Funktionen för sidozoomreglaget kan ställas in i Tilldela sidozoomreglage
(A198) i inställningsmenyn (A185).
Digital zoom och interpolering
Till skillnad från den optiska zoomen använder den digitala zoomen en digital
bildbehandlingsprocess som kallas interpolering för att förstora bilder vilket ger en viss försämring av
bildkvaliteten beroende på bildstorleken (A84) och förstoring för digital zoom.
Interpolering tillämpas på zoompositioner bortom V vid tagning av stillbilder.
När zoomen ökas bortom V-positionen initieras interpolering och zoomindikatorn blir gul för att
indikera att interpolering tillämpas.
Positionen för V flyttas till höger efter hand som bildstorleken minskar vilket gör det möjligt att
bekräfta zoompositioner vid vilka det går att ta stillbilder utan interpolering vid den aktuella
bildlägesinställningen.
När bildstorleken är liten
• Med Digital zoom (A197) i inställningsmenyn (A185) går det att begränsa förstoringen för
digital zoom inom ett område där bilderna inte försämras eller ställa in digital zoom så att den inte
används.
31
Steg 3 Fokusera och fotografera
1
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
• När avtryckaren trycks ned halvvägs (A15) ställer
kameran in fokus och exponering (slutartid och
bländarvärde).
Fokus och exponering förblir låsta så länge avtryckaren
hålls ned halvvägs.
• Kameran fokuserar automatiskt på det motiv som
befinner sig i mitten av fokusområdet. När motivet är i
fokus lyser fokusindikeringen grönt.
1/250
F5.6
• När digital zoom är aktiverad fokuserar kameran på motivet i skärmens mitt och
fokusområdet visas inte. När motivet är i fokus lyser fokusindikeringen (A8) grönt.
• När avtryckaren trycks ned halvvägs och fokusområdet eller fokusindikeringen blinkar
rött, kan kameran inte kan fokusera. Ändra kompositionen och tryck ned avtryckaren
halvvägs igen.
2
Tryck ned avtryckaren helt.
• Slutaren utlöses och bilden spelas in på minneskortet
eller i internminnet.
B
32
Tryck ned avtryckaren halvvägs.
När motivet är nära kameran
Om kameran inte kan fokusera, försöker du fotografera med p (makronärbild) i fokusläget
(A40) eller motivtypen Närbild (A55).
Steg 3 Fokusera och fotografera
B
Under inspelning
Medan indikatorn som visar antalet återstående exponeringar blinkar, sparas bilder. Öppna inte
luckan till batterifacket/minneskortsfacket. Om strömmen bryts eller kortet tas ut under dessa
omständigheter kan det orsaka förlust av data eller skada på minneskortet eller kameran.
B
Autofokus
D
Fokuslås
Använd fokuslås för att fokusera på motiv som inte är i mitten när Mitten väljs som AF-områdesläge.
• Se till att avståndet mellan kameran och motivet inte ändras.
• Exponeringen är låst när avtryckaren hålls nedtryckt halvvägs.
1/250
F5.6
32
Placera motivet
i bildrutans
mitt.
D
1/250
Tryck ned
avtryckaren
halvvägs.
F5.6
1/250
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
Autofokus fungerar kanske inte som förväntat i följande situationer. I vissa ovanliga fall kanske inte
motivet är i fokus trots att det aktiva fokusområdet eller fokusindikeringen lyser grönt:
• Motivet är mycket mörkt
• Föremål med mycket olika ljusstyrka finns i motivet (t.ex. om solen finns bakom motivet så att det
förefaller mycket mörkt)
• Ingen kontrast mellan motivet och omgivningen (t.ex. ett porträttmotiv med en vit tröja som står
framför en vit vägg)
• Flera objekt är på olika avstånd från kameran (t.ex. ett djur i en bur)
• Motiv som upprepar samma mönster (till exempel fönsterpersienner eller byggnader med flera
fönsterrader i samma form)
• Motivet rör sig snabbt
I de situationer som beskrivs ovan kan du försöka med att trycka ned avtryckaren halvvägs flera
gånger för att fokusera om, eller att fokusera på ett annat objekt och använda fokuslås. När fokuslås
används måste avståndet mellan kameran och motivet då fokuseringen låstes vara detsamma som
för det aktuella motivet.
Kamerans fokus kan också ställas in med hjälp av manuell fokusering (A42).
F5.6
Kontrollera att
Fortsätt att hålla
Tryck ned
fokusområdet avtryckaren nedtryckt avtryckaren
lyser grönt.
halvvägs och
helt för att ta
komponera om
bilden.
bilden.
AF-hjälplampa
Vid dålig belysning kan det hända att AF-hjälplampan (A196) tänds när avtryckaren trycks ned
halvvägs.
33
Steg 4 Visa och ta bort bilder
Visa bilder (bildvisningsläge)
Tryck på c (bildvisnings)-knappen.
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
c (Bildvisnings)knapp
• Den senaste bilden som har tagits visas i
helskärmsläge.
• Tryck på H eller J på multiväljaren för att
visa föregående bild. Tryck på I eller K för
att visa nästa bild. Fortsätt hålla ned H, I,
J eller K för att snabb bläddra igenom
bilderna.
Multiväljare
Bilder kan även väljas genom att vrida
kommandoratten.
• Bilderna kan visas snabbt i låg upplösning direkt efter att man växlar till föregående eller
nästa bild.
• För att återgå till fotograferingsläge trycker du på c-knappen igen eller trycker på
avtryckaren eller b-knappen (e filminspelning).
• C visas när bilderna som är sparade i internminnet visas. När
15/05/2011 15:30
0004.JPG
minneskortet sitter i visas inte C och bilderna som är
sparade på minneskortet visas.
4
4
Indikator för internminne
C
När monitorn stängs av för att spara ström
Tryck på c-knappen för att slå på monitorn igen när strömlampan blinkar (A199).
C
Tillgängliga alternativ i bildvisningsläge
Se ”Mer om visning” (A111) eller ”Redigera bilder” (A146) för mer information.
C
Tryck på c-knappen för att sätta på kameran
När kameran är avstängd kan man starta den i visningsläge genom att hålla c-knappen nedtryckt.
Objektivet skjuts inte ut.
C
34
Visa bilder
• Tryck på x-knappen för att växla mellan monitorn och sökaren (A16).
• Tryck på s-knappen för att växla mellan att visa eller dölja fotoinformationen eller
fotograferingsinformationen på monitorn (A17).
• Bilder som tagits med ansiktsprioritet (A97) eller husdjursavkänning (A59) roteras automatiskt
när de visas i helskärmsläge beroende på ansiktets orientering (utom för bilder som tagits med
serietagning (A76) eller Exponeringsgaffling (A94) inställt).
• När bilder som tagits med serietagning visas behandlas varje serie bilder som en grupp och endast
gruppens ”huvudbild” visas (se ”Visa bilder som tagits i serietagningsläge (sekvens)” (A113) för
mer information).
Steg 4 Visa och ta bort bilder
Ta bort onödiga bilder
1
Tryck på l-knappen för att ta bort den bild
som visas på monitorn.
• För att avsluta trycker du på d-knappen.
2
Tryck på H eller I på multiväljaren för att välja
önskad raderingsmetod och tryck på
k-knappen.
Radera
3
Aktuell bild
Radera valda bilder
Alla bilder
Tryck på H eller I för att välja Ja och tryck på
k-knappen.
Radera 1 bild?
• Borttagna bilder kan inte återställas.
• Välj Nej och tryck på k-knappen för att avbryta.
Ja
Nej
Använd skärmen Radera valda bilder
1
Tryck på J eller K på multiväljaren för att
välja en bild som ska tas bort och tryck på
H för att lägga till y på bilden.
Radera valda bilder
• Tryck på I för att ta bort y och ångra valet.
• Vrid zoomkontrollen (A4) mot g (i) för att återgå till
helskärmsläget eller f (h) för att visa miniatyrbilder.
2
Åter
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
• Aktuell bild: Endast den aktuella bilden eller röstmemot
(A143) tas bort.
• Radera valda bilder: Flera bilder kan väljas och tas bort.
Mer information finns i ”Använd skärmen Radera valda
bilder”.
• Alla bilder: Alla bilder är borttagna.
ON/OFF
Lägg till y till alla önskade bilder och tryck därefter på k-knappen
för att bekräfta valet.
• En bekräftelsedialogruta visas. Följ anvisningarna på monitorn.
B
Om borttagning
• Raderade bilder kan inte återställas. Överför viktiga bilder till en dator innan du tar bort dem.
• Skyddade bilder kan inte tas bort (A139).
• Ta bort bilder som tagits med funktionen för serietagning ➝ ”Ta bort bilder i en sekvens” (A114)
C
Ta bort den bild som togs senast i fotograferingsläge
Tryck på l-knappen i fotograferingsläget för att ta bort den senast tagna bilden.
35
Använda blixten
På mörka platser eller när du fotograferar i motljus kan du fotografera bilder med blixt
genom att fälla upp blixten. Du kan ställa in ett blixtläge som är anpassat till
fotograferingsförhållandena.
• Blixten har en räckvidd på cirka 0,5 till 8,0 m för vidvinkelzoomposition och cirka
2,2 till 4,5 m för telezoomposition (när ISO-känslighet är inställd på Auto).
U
Auto
Blixten avfyras automatiskt vid svagt ljus.
V
Auto med röda ögon-reducer.
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
Reducerar röda ögon i porträttbilder.
W
Av
Blixten avfyras inte.
X
Upplättningsblixt
Blixten avfyras när en bild tas oavsett hur ljust motivet är. Används för att ”lätta upp”
(belysa) skuggor och motiv i motljus.
Y
Långsam synk
Upplättningsblixt kombineras med lång slutartid. Passar för kvälls- och nattporträtt
som innehåller ett bakgrundslandskap. Blixten belyser huvudmotivet. Långa
slutartider används för att fånga bakgrunden i nattbilder eller vid svag belysning.
Z
Synk på bakre ridå
Upplättningsblixten avfyras precis innan slutaren stängs, vilket skapar en effekt av
ljusstrimmor bakom motiv i rörelse.
C
Inställning av blixtläge
• Standardinställningen för blixtläge varierar beroende på fotograferingsläget (A44).
- A (auto)-läge: U Auto
- y (motivtyp): Alternativen varierar beroende på motiven (A46 till 59).
- j (Nattlandskap): låst på W (Av)
- e (Nattporträtt): låst på V (automatisk, med röda ögon-reducering)
- o (Motljus): låst på X (upplättningsblixt) (när HDR är Av), låst på W (Av) (när HDR är På) (A50)
- F (Smart porträtt): U (automatisk blixt) (när blinkningsskyddet är Av), låst i läget W (Av) (när
blinkningsskyddet är På) (A68).
- j, k, l, m, M: U Auto
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
• I följande situationer sparas blixtlägesinställningen i kamerans minne även sedan kameran stängts
av.
- När fotograferingsläget är j, k, l eller m
- Vid fotografering med V (automatisk, med röda ögon-reducering) i A (auto)-läget
36
Använda blixten
Ställa in blixtläget
1
Tryck på m (blixtuppfällning)-knappen.
• Blixten fälls upp.
• När blixten är nedfälld låses blixtläget till W (Av).
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
2
Tryck på m (blixtläge) på multiväljaren.
• Blixtlägesmenyn visas.
3
Tryck på H eller I på multiväljaren för att
välja önskat läge och tryck på k-knappen.
Blixtläge
• Det läge som har valts för blixten visas.
• När U (Auto) aktiveras visas D bara i några
sekunder även om monitorns indikatorer (A17) är
påslagna.
• Om en inställning inte bekräftas genom att du trycker
på k-knappen inom några sekunder, avbryts valet.
B
1/250
F5.6
32
Fälla ner blixten
När du inte ska använda blixten fäller du ner den genom att försiktigt
trycka ned den.
37
Använda blixten
B
Fotografering i svagt ljus eller med blixten inställd på W (Av)
• Du rekommenderas använda ett stativ när du fotograferar för att stabilisera kameran och undvika
de effekter som kameraskakningar medför. När kameran stabiliseras med ett stativ ställer du
Vibrationsreducering (A193) på Av i inställningsmenyn (A185).
• E kan visas i fotograferingsskärmen. När E visas har ISO-känsligheten ökat automatiskt.
• Brusreducering kan användas vid en del fotograferingsförhållanden, t ex vid svag belysning. När
brusreduceringsfunktionen är aktiverad kan det ta längre tid att spara bilder.
B
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
38
Om hur du använder blixten
Reflektioner från dammpartiklar i luften kan synas som ljusa punkter i bilderna. För att minska dessa
reflektioner ställer du in blixten på W (Av) eller tar bilder med blixten nedfälld.
C
Blixtindikator
Blixtindikatorn visar blixtens status när avtryckaren trycks ned
halvvägs.
• Tänd: Blixten utlöses när bilden tas.
• Blinkar: Blixten laddas. Vänta några sekunder och försök igen.
• Släckt: Blixten avfyras inte när bilden tas.
C
Röda ögon-reducering
Denna kamera använder avancerad röda ögon-reducering (”Röda ögon-reducering i kameran”).
Förblixtar avfyras flera gånger med låg intensitet före huvudblixten och reducerar röda ögon.
Om kameran känner av röda ögon när en bild sparas kommer det påverkade området dessutom att
behandlas så att de röda ögonen reduceras ytterligare innan bilden sparas.
Observera följande när bilder tas:
• På grund av förblixtarna uppstår en liten fördröjning mellan ögonblicket då avtryckaren trycks ned
och fram tills det att själva bilden tas.
• Tiden det tar att spara bilden ökar något.
• Röda ögon-reducering kanske inte alltid ger det önskade resultatet i en del situationer.
• I extremt sällsynta fall kan områden som inte har röda ögon påverkas av den avancerade röda
ögon-reduceringens bearbetning. Välj i sådana fall ett annat läge och försök igen.
När Röda ögon-reducering (A196) i inställningsmenyn är inställt på Förblixt av, utlöses slutaren
omedelbart när avtryckaren trycks ned hela vägen.
Ta bilder med självutlösare
Självutlösaren är lämplig för att ta gruppbilder och reducera skakningar när
avtryckaren trycks.
När du använder självutlösaren rekommenderas du att använda stativ. Ställ in
Vibrationsreducering (A193) i inställningsmenyn (A185) på Av när du
använder ett stativ för att stabilisera kameran.
1
Tryck på n (självutlösare) på multiväljaren.
• Menyn för självutlösare visas.
Tryck på H eller I på multiväljaren för att
välja 10s eller 2s och tryck på k-knappen.
• 10s (tio sekunder): lämpligt för gruppbilder.
• 2s (två sekunder): lämpligt för att undvika
kameraskakning.
• Det läge som har valts för självutlösaren visas.
• Om k-knappen inte trycks ned inom några sekunder
avbryts valet.
3
Självutlösare
Komponera bilden och tryck ned
avtryckaren halvvägs.
• Fokus och exponering ställs in.
4
1/250
F5.6
1/250
F5.6
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
2
Tryck ned avtryckaren helt.
• Självutlösaren startar och antalet sekunder
som återstår innan slutaren utlöses visas.
Självutlösarlampan blinkar medan timern
räknar ner. Ungefär en sekund innan slutaren
utlöses slutar lampan att blinka och förblir
tänd.
• När slutaren utlöses ställs självutlösaren på
OFF.
• Om du vill stoppa timern innan bilden har
tagits trycker du på avtryckaren igen.
9
39
Använda fokusläge
Välj ett fokusläge som passar för önskad motivtyp.
A
Autofokus
Kameran justerar fokuseringen automatiskt efter avståndet till motivet. Används när
avståndet mellan motiv och objektiv är 50 cm eller mer, eller 2,2 m eller mer när
kameran har zoomat in till den maximala telefotopositionen.
D
Makronärbild
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
Används för närbilder av blommor eller små föremål.
Det kortaste fotograferingsavståndet varierar beroende på zoomens förstoring.
I zoompositionen där ikonen F och zoomindikatorn lyser grönt (vidvinkelsidan från
ikonen K) kan kameran fokusera på motiv så nära som cirka 10 cm från objektivet.
I zoompositionen som är tre steg från maximal vidvinkelposition mot
telefotopositionen kan kameran fokusera på motiv så nära som cirka 1 cm från
objektivet.
B
Oändlighet
Används vid fotografering av motiv på avstånd genom fönsterrutor och vid
landskapsfotografering.
Fokusområdet eller fokusindikatorn (A8) lyser alltid grönt när avtryckaren trycks
ned halvvägs. Kameran kanske emellertid inte kan fokusera på föremål som finns
nära. Blixtläget är inställt på W (av).
E
Manuell fokusering
Fokus kan justeras för motiv som befinner sig på ett avstånd mellan 1 cm och
oändligheten från objektivet (A42).
Fokuslägen som är tillgängliga i varje fotograferingsläge
A
j, k, l, m, M
A (Autofokus)
w1
w1
D (Makronärbild)
w
w
B (Oändlighet)
w
w
–
w
E (manuell
fokusering)
40
y
2
j
e
o
F
–
w
w
w
–
–
–
–
w
–
–
–
–
–
–
–
1
2
Standardinställning för varje fotograferingsläge.
Tillgängliga fokuslägen och standardinställning varierar mellan olika motivtyper (A46 till 59).
C
Ställa in fokusläget
• För fotograferingslägena j, k, l och m sparas ändringar av fokuslägesinställningen i kamerans
minne även sedan kameran stängts av.
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
Använda fokusläge
Ställa in fokusläget
1
Tryck på p (fokusläge) på
multiväljaren.
• Fokuslägesmenyn visas.
Fokus
Tryck på H eller I på multiväljaren för att
välja önskat fokusläge och tryck på
k-knappen.
• Valt fokusläge visas.
• När A (autofokus) aktiveras visas P bara i några
sekunder även om monitorns indikatorer (A17) är
påslagna.
• Om en inställning inte bekräftas genom att du trycker
på k-knappen inom några sekunder, avbryts valet.
C
1/250
F5.6
32
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
2
Makronärbild
Om fotograferingsmenyn Autofokusläge (A101) ställts in på Aktiv AF när fotograferingsläget
j, k, l, m eller M används, fokuserar kameran kontinuerligt tills du trycker ned avtryckaren halvvägs
och fokuseringen låses. Ett ljud hörs när kameran fokuserar.
I andra fotograferingslägen aktiveras Aktiv AF automatiskt när makroläget aktiveras (förutom
motivtypen Husdjursporträtt .
C
Oändlighet
Om du ställer in fokusläget på oändlighet medan du använder läget A (auto) eller lägena
j, k, l, m och M, visas inte fokusområdet på skärmen.
41
Använda fokusläge
Använda manuell fokusering
Tillgänglig när fotograferingsläget är j, k, l, m, M eller i motivläget Sport. Välj ett
fotograferingsläge med funktionsratten (A44).
1
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
• Använd multiväljaren för att välja
E (manuell fokusering) och tryck på
Fokus
k-knappen.
• W visas överst på monitorn och
bildområdet och det förstorade mittområdet på bilden visas samtidigt.
2
Justera fokus.
• Använd multiväljaren för att justera fokus medan du visar
bilden på monitorn.
• Tryck på H för att fokusera på motiv som befinner sig
långt borta.
1/250 F5.6
• Tryck på I för att fokusera på motiv som befinner sig
nära.
• Tryck ned avtryckaren halvvägs för att kontrollera kompositionen. Tryck ned
avtryckaren helt för att ta bilden.
3
Tryck på k-knappen.
• Det inställda fokusläget är låst. Du kan fortsätta att ta
bilder med låst fokusläge.
• För att justera om fokus trycker du på k-knappen igen
för att visa skärmen i steg 2.
• För att ändra tillbaka till autofokus går du tillbaka till steg
1 och väljer en annan inställning än E.
C
42
Tryck på p (fokusläge) på
multiväljaren för att visa
inställningsmenyn för fokusläge.
1/125
F5.6
1342
E (manuell fokusering)
• I steg 2 indikerar figuren som visas med mätaren till höger på monitorn ett ungefärligt avstånd (m)
vid vilket motivet kan vara i fokus när mätaren är nära mitten. Beroende på zoompositionen visas 1
(vidvinkelposition), 3 eller 5 (telefotoposition). Kontrollera motivet på monitorn för att se om
motivet är i fokus.
• Tryck ner avtryckaren halvvägs för att förhandsvisa ett ungefärligt skärpedjup (området i fokus
bakom och framför motivet).
• Ställ in Tilldela sidozoomreglage (A198) i inställningsmenyn (A185) på Manuell
fokusering för att fokusera med sidozoomreglaget istället för med H eller I i steg 2.
• Digital zoom är inte tillgänglig.
Justera ljusstyrkan (exponeringskompensation)
Genom att justera exponeringskompensation vid fotografering, kan den totala
ljusheten i bilden justeras så att bilder blir ljusare eller mörkare.
1
Tryck på o (exponeringskompensation) på
multiväljaren.
• Guiden för exponeringskompensation och histogram
visas.
Tryck på H eller I på multiväljaren
för att välja kompensationsvärde.
Guide för exponeringskompensation
• Använd positiv (+)
exponeringskompensation för att göra
bilden ljusare.
• Använd negativ (–)
exponeringskompensation för att göra
bilden mörkare.
+0.3
Histogram
Exponeringskompensationsvärde
3
Tryck på k-knappen för att ställa in
kompensationsvärdet.
• Om k-knappen inte trycks inom några sekunder ställs
valet in och inställningsmenyn försvinner.
• När ett annat exponeringskompensationsvärde än 0.0
tillämpas visas värdet med H-indikatorn på monitorn.
4
+0.3
32
Grundläggande fotografering och visning: läget A (Auto)
2
Tryck på avtryckaren för att ta en bild.
• Om du vill avbryta inställningen för exponeringskompensation återgår du till steg
1 och ändrar värdet till 0.0.
C
Exponeringskompensationsvärde
• Exponeringskompensationsvärdet som tillämpades i läget j, k eller l sparas i kamerans minne
även efter att kameran stängs av.
• När fotograferingsläget är m (manuell) (A74) eller motivtypen är Fyrverkeri (A57) kan
exponeringskompensationen inte användas.
D
Använda histogrammet
Ett histogram är ett diagram som visar fördelningen av färgtoner i bilden. Använd guiden när du
använder exponeringskompensation och fotograferar utan blixten.
• Den horisontella axeln motsvarar pixlarnas ljusstyrka, med mörka färgtoner till vänster och ljusa
färgtoner till höger. Den vertikala axeln visar antalet pixlar.
• När exponeringskompensationen ökas förskjuts fördelningen av färgtoner åt höger och när den
minskas förskjuts fördelningen av färgtoner åt vänster.
43
Mer om fotografering
Välja motivtyp för fotografering (funktionsratt)
Vrid funktionsratten och rikta in ikonen mot markeringen för att välja en av följande
fotograferingslägen.
Autoläge
Läge j, k, l, m (A69)
Mer om fotografering
Med dessa lägen får du
större kontroll över slutartid
och bländarvärde.
A Autoläge (A28)
Ett automatiskt ”sikta och
tryck”-läge som
rekommenderas för mindre
erfarna
digitalkameraanvändare.
M User setting
(användarinställningar)-läge
(A108)
Det går att spara
inställningskombinationer som
ofta används vid fotografering.
De sparade inställningarna kan
snabbt hämtas för fotografering
genom att funktionsratten vrids
till M.
F-läge Smart porträtt
(A65)
Kameran känner av leende
ansikten med hjälp av
ansiktsprioritet och utlöser
slutaren automatiskt.
Funktionen Mjuka hudtoner
gör att mänskliga hudtoner
får en mjukare framtoning.
Motivtyp (A45)
Fotografera med inställningar som är lämpliga för motivet genom att välja ett av
motivlägena.
y (motivtyp): Om du väljer en av de 15 olika motivtyperna så optimeras
kamerainställningarna automatiskt för det valda motivet.
Med Automatisk motivtyp väljer kameran automatiskt den optimala motivtypen för
enklare fotografering.
j (Nattlandskap): Skapar bilder av nattlandskap med minskad suddighet och mindre brus
eller fångar atmosfären i ett nattlandskap med lång slutartid.
e (Nattporträtt): Blixten avfyras för att lysa upp porträttmotivet samtidigt som atmosfären
från kvälls- eller nattbilden bibehålls.
o (Motljus): Blixten avfyras för att förhindra att motiv i motljus döljs av skugga eller så kan
HDR-funktionen användas för att ta bilder med hög kontrast.
44
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
När en av följande motivtyper väljs med funktionsratten eller i motivtypsmenyn tas
bilder med optimerade inställningar för den valda motivtypen.
j Nattlandskap (A48)
e Nattporträtt (A49)
R Motljus (A50)
Vrid funktionsratten till j,
e eller R och ta bilder.
y (motivtyp)
x
Automatisk motivtyp
(standardinställning) (A46)
i Skymning/gryning (A54)
b Porträtt (A51)
k Närbild (A55)
c Landskap (A51)
u Mat (A56)
d Sport (A52)
l Museum (A57)
f Party/inomhus (A52)
m Fyrverkeri (A57)
Z Strand (A53)
n Svartvit reprokopia (A57)
z Snö (A53)
p Panorama (A58)
h Solnedgång (A53)
O Husdjursporträtt (A59)
Mer om fotografering
Tryck på d-knappen för att visa motivtypsmenyn och välj en av följande
fotograferingsmotivtyper.
Motivtypsmeny
Automatisk motivtyp
Porträtt
Landskap
Sport
Party/inomhus
Strand
Snö
• För motivtyper som använder blixt måste du trycka på m (blixtuppfällning)-knappen
för att fälla upp blixten innan du tar bilden.
• Välj en motivtyp i motivtypsmenyn och vrid zoomreglaget (A4) mot g (j) för att
visa en beskrivning (hjälp) för det motivet. Återgå till den ursprungliga motivtypen
genom att rotera zoomreglaget till g (j) igen.
C
Bildkvalitet och bildstorlek
Om du trycker på d-knappen i motivtypsläget kan du ställa in Bildkvalitet (A83) och
Bildstorlek (A84). Ändringar som gjorts för bildkvalitet och bildstorlek gäller för alla
fotograferingslägen (utom för fotograferingsläge M).
45
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
Fotografering med den motivtyp som valts av kameran
(Automatisk motivtyp)
Genom att komponera en bild, väljer kameran automatiskt optimal motivtyp för
enklare fotografering.
• d: Autoläge (allmän fotografering)
• g: Nattlandskap
• e: Porträtt
• i: Närbild
• f: Landskap
• j: Motljus
• h: Nattporträtt
Mer om fotografering
1
Vrid funktionsratten till y.
2
Tryck på d-knappen för att visa
motivtypsmenyn, välj
x Automatisk motivtyp med
den vridbara multiväljaren och
tryck på k-knappen.
Motivtypsmeny
• Automatisk motivtyp aktiveras.
• Om blixten inte är uppfälld visas
meddelandet Blixten är nedfälld..
• Tryck på m (blixtuppfällning)-knappen för att fälla upp blixten.
3
Komponera motivet och ta bilden.
• Ikonen för fotograferingsläge ändras.
• Tryck ned avtryckaren halvvägs för att ställa in fokus och
exponering. När motivet är i fokus lyser fokusområdet
(aktivt fokusområde) grönt.
• Tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden.
46
Automatisk motivtyp
Porträtt
Landskap
Sport
Party/inomhus
Strand
Snö
1/250
F5.6
1342
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
B
Om automatisk motivtyp
• Digital zoom är inte tillgänglig.
• Beroende på fotograferingsförutsättningarna väljer kameran eventuellt inte önskad motivtyp. Om
detta inträffar växlar du till A (auto)-läge (A28) eller väljer önskad motivtyp manuellt (A48).
C
Fokusera i läget automatisk motivtyp
• I Automatisk motivtyp känner kameran av och fokuserar på ett ansikte (se ”Fotografering med
ansiktsprioritet” (A97) för mer information).
• När ikonen för fotograferingsläge är d eller i (Närbild), på samma sätt som när AFområdesläge (A95) är inställt på Auto, väljer kameran automatiskt ett eller flera av de nio
fokusområden som innehåller motivet närmast kameran.
C
Fotografering med Nattlandskap och Nattporträtt när automatisk
motivtyp är valt
C
Blixt
Mer om fotografering
• Om kameran växlar till g (Nattlandskap) när Automatisk motivtyp används, tas bilderna med
serietagning och kameran kombinerar dessa bilder för att spara en enda bild.
• När kameran växlar till h (Nattporträtt) när Automatisk motivtyp används, låses blixtläget på
långsam synk och röda ögon-reducering för fotografering av personer (kameran tar inte bilder med
serietagning).
• På mörka platser rekommenderas användning av stativ. Ställ Vibrationsreducering (A193) i
läget Av när du använder ett stativ för att stabilisera kameran.
• Blixtlägesinställningarna U (Auto) (standardinställning) eller W (Av) (A36) kan användas.
- När U (Auto) används väljer kameran automatiskt optimal blixtlägesinställning för den
motivtyp som har valts.
- När W (Av) är inställt avfyras inte blixten även om den är uppfälld.
• Om du inte vill använda blixten kan du fotografera med blixten nedfälld.
C
Tillgängliga funktioner i läget för automatisk motivtyp
• Inställningar för självutlösare (A39) och exponeringskompensation (A43) kan justeras.
• Knappen p (fokusläge) (A12, 40) på multiväljaren är inte tillgänglig.
47
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
Välja en motivtyp för bildtagning (Alternativ)
• Funktionsratten kan användas för att välja motivtyp vid fotografering (A44).
• Se ”Fotografering med den motivtyp som valts av kameran (Automatisk
motivtyp)” (A46) för mer information om motivtypen Automatisk motivtyp.
• X som visas för varje motivtyp är inställningen för blixtläget när blixten är
uppfälld (A36). n är inställningen för Självutlösare (A39), p är inställningen
för fokusläge (A40) och o är inställningen för exponeringskompensation
(A43).
Mer om fotografering
j Nattlandskap
Använd detta läge för att fånga atmosfären i nattlandskap.
Tryck på d-knappen för att välja Utan stativ eller Med
stativ i Nattlandskap.
Q
• Utan stativ (standardinställning): Med detta läge kan du
fotografera med minimalt med kameraskakningar och brus
även när du håller kameran i handen.
- Y-ikonen visas på fotograferingsskärmen.
- När j-ikonen uppe till vänster på monitorn lyser grönt, trycker du ned avtryckare hela
vägen för att ta en bildserie som kombineras till en bild och sparas.
- När avtryckaren trycks ned hela vägen ska du hålla kameran stilla utan att flytta den tills
en stillbild visas. Efter att du tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan monitorn
växlat till fotograferingsskärmen.
- Bildvinkel (bildområdet) som visas i den sparade bilden är smalare än det som visas på
monitorn vid fotograferingen.
• Med stativ: Välj detta läge om kameran har stabiliserats, till exempel med ett stativ.
- Z-ikonen visas på fotograferingsskärmen.
- Vibrationsreducering (A193) ställs automatiskt in på Av oavsett vilket alternativ
som användes i inställningsmenyn (A185).
- Tryck ned avtryckare hela vägen för att ta en bild med lång slutartid.
• Kamerans fokus ställs in på oändlighet. Fokusområdet lyser alltid grönt när avtryckaren
trycks ner halvvägs. På grund av att kameran fokuserar på oändlighet kan den dock
eventuellt inte fokusera på närliggande föremål.
• Digital zoom är inte tillgänglig.
• AF-hjälplampan (A196) tänds inte.
X
*
48
W
n
Av*
p
B
o
0.0*
Andra inställningar kan väljas.
Q: Brusreducering utförs på bilder som tas med motivtyper som använder Q och tar därför längre
tid att spela in.
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
Q
e Nattporträtt
Använd detta läge för porträtt som tas vid solnedgång eller
under natten. Blixt används för att lysa upp motivet medan
känslan av bakgrunden bibehålls.
Tryck på d-knappen för att välja Utan stativ eller Med stativ
i Nattporträtt.
• Med stativ (standardinställning): Välj detta läge om kameran har stabiliserats, till exempel
med ett stativ.
- Z-ikonen visas på fotograferingsskärmen.
- Vibrationsreducering (A193) ställs automatiskt in på Av oavsett vilket alternativ som
användes i inställningsmenyn (A185).
- Tryck ned avtryckare hela vägen för att ta en bild med lång slutartid.
Mer om fotografering
• Utan stativ: Med detta läge kan du fotografera med minimalt med kameraskakningar och
brus även när du håller kameran i handen.
- Y-ikonen visas på fotograferingsskärmen.
- När e-ikonen uppe till vänster på monitorn lyser grönt, trycker du ned avtryckare hela
vägen för att ta en bildserie som kombineras till en bild och sparas.
- När avtryckaren trycks ned hela vägen ska du hålla kameran stilla utan att flytta den tills
en stillbild visas. Efter att du tagit en bild ska du inte stänga av kameran innan monitorn
växlat till fotograferingsskärmen.
- Bildvinkel (bildområdet) som visas i den sparade bilden är smalare än det som visas på
monitorn vid fotograferingen.
- Om motivet flyttas medan kameran fotograferar med serietagning kan bilden förvrängas,
överlappas eller bli suddig.
• Ta bilder med blixten uppfälld.
• Digital zoom är inte tillgänglig.
• Kameran känner av och fokuserar automatiskt på ett ansikte (se ”Fotografering med
ansiktsprioritet” (A97) för mer information).
- Om kameran känner av flera ansikten fokuserar den på ansiktet närmast kameran.
- När funktionen Mjuka hudtoner gett huden en mjukare framtoning (på upp till tre
personer) sparar kameran bilden (A66).
- Om kameran inte känner av några ansikten fokuserar den på motivet i bildrutans mitt.
X
1
2
V1
n
Av2
p
A
o
0.02
Upplättningsblixt används med röda ögon-reducering.
Andra inställningar kan väljas.
Q: Brusreducering utförs på bilder som tas med motivtyper som använder Q och tar därför längre
tid att spela in.
49
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
o Motljus
Används när ljuset kommer bakifrån det motiv du fotograferar så att ansiktsdragen eller
detaljerna skuggas.
Tryck på d-knappen för att justera inställningarna för HDR-kompositbild (high dynamic
range) i HDR för fotograferingsmotiv.
• När HDR är inställt på Av (standardinställning): Blixten
avfyras för att motverka att motivet hamnar i skugga.
- Ta bilder med blixten uppfälld.
- Tryck ned avtryckaren hela vägen för att ta en bild.
Mer om fotografering
• När HDR är inställt på På: Använd när du tar bilder med
mycket ljusa och mörka områden i samma bild.
- Ikonen P visas på fotograferingsskärmen. Om det
finns mycket ljusa och mycket mörka områden i bilden,
lyser o-ikonen grönt.
- Digital zoom är inte tillgänglig.
- När avtryckaren trycks ned hela vägen tar kameran bilder
i snabb serietagning och sparar följande två bilder.
- En bild som bearbetas med D-Lighting (A149) vid
fotograferingstidpunkten
- En HDR-sammansatt bild (effekter från överexponering och underexponering
minskas)
- Den andra bilden som sparas är en HDR-kompositbild. Om bara en bild kan sparas,
sparas endast en bild som bearbetats med D-Lighting.
- När avtryckaren trycks ned hela vägen ska du hålla kameran stilla utan att flytta den tills
en stillbild visas. Det kan ta ett tag att spara bilden efter att den tagits. Stäng inte av
kameran förrän monitorn återgår till fotograferingsskärmen.
- Bildvinkel (bildområdet) som visas i den sparade bilden är smalare än det som visas på
monitorn vid fotograferingen.
• Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.
m
1
2
50
m/W1
n
Av2
p
A
När HDR ställs in på annat än Av låses blixtläget på X (upplättningsblixt).
När HDR ställs in på annat än På låses blixtläget på W (av).
Andra inställningar kan väljas.
o
0.02
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
y M b Porträtt
Använd detta läge för porträtt.
• Kameran känner av och fokuserar automatiskt på ett ansikte
(se ”Fotografering med ansiktsprioritet” (A97) för mer
information).
• Om kameran känner av flera ansikten fokuserar den på
ansiktet närmast kameran.
• När funktionen Mjuka hudtoner gett huden en mjukare
framtoning (på upp till tre personer) sparar kameran bilden
(A66).
• Om kameran inte känner av några ansikten fokuserar den på motivet i bildrutans mitt.
• Digital zoom är inte tillgänglig.
*
V*
n
Av*
p
A
o
0.0*
o
0.0*
Andra inställningar kan väljas.
y M c Landskap
Använd det här läget för livfulla landskap och stadsmiljöer.
• Kamerans fokus ställs in på oändlighet. Fokusområdet eller
fokusindikatorn (A8) lyser alltid grönt när avtryckaren trycks
ned halvvägs. På grund av att kameran fokuserar på
oändlighet kan den dock eventuellt inte fokusera på
närliggande föremål.
• AF-hjälplampan (A196) tänds inte.
X
*
W
n
Av*
p
B
Mer om fotografering
X
Andra inställningar kan väljas.
51
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
y M d Sport
Mer om fotografering
Använd detta läge för dynamiska, fartfyllda bilder som fryser en
rörelse i en enda bild och fångar rörelse i en serie med bilder.
Med serietagning kan du ta tydliga ögonblicksbilder av rörliga
motiv.
• Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden. Kameran
justerar fokus kontinuerligt tills avtryckaren trycks ned
halvvägs för att låsa fokus.
• När avtryckaren hålls helt nedtryckt tas upp till fem bilder med en hastighet på ungefär åtta
bilder per sekund (bps) när Bildkvalitet är inställt på Normal och Bildstorlek är inställt på
F 4000×3000.
• Fokus, exponering och vitbalans har samma värden som den första bilden i varje serie.
• Bildfrekvensen vid serietagning kan variera beroende på aktuell inställning för bildkvalitet
och bildstorlek samt beroende på vilket minneskort som används.
• AF-hjälplampan (A196) tänds inte.
X
1
2
W
n
Av
p
A1
o
0.02
o
0.02
E (manuell fokusering) kan väljas.
Andra inställningar kan väljas.
y M f Party/inomhus
Lämpligt vid fotografering på fester. Återger stämningen av
stearinljus och annan bakgrundsbelysning i inomhusmiljö.
• Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.
• Håll kameran stadigt eftersom bilder lätt påverkas av
kameraskakning. När du tar bilder vid svag belysning
rekommenderas användning av stativ. Ställ
Vibrationsreducering (A193) i läget Av när du använder
ett stativ för att stabilisera kameran under fotografering.
X
1
2
52
V1
n
Av2
p
A
Långsam synk med läget röda ögon-reducering kan användas. Andra inställningar kan väljas.
Andra inställningar kan väljas.
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
y M Z Strand
Fångar ljuset i motiv som stränder och solglittrande vatten.
• Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.
X
*
U*
n
Av*
p
A
o
0.0*
A
o
0.0*
o
0.0*
Andra inställningar kan väljas.
y M z Snö
X
*
U*
n
Av*
p
Andra inställningar kan väljas.
Mer om fotografering
Fångar ljusstyrkan i motiv som solbelysta snöfält.
• Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.
O
y M h Solnedgång
Bevarar de djupa nyanserna i soluppgångar och solnedgångar.
• Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.
X
*
W*
n
Av*
p
A
Andra inställningar kan väljas.
O: I motiv där O är indikerat rekommenderas du att använda ett stativ. Ställ
Vibrationsreducering (A193) i läget Av när du använder ett stativ för att stabilisera kameran.
53
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
OQ
y M i Skymning/gryning
Bevarar färgerna i det svaga, naturliga ljuset strax före
soluppgången eller efter solnedgången.
• Kamerans fokus ställs in på oändlighet. Fokusområdet eller
fokusindikatorn (A8) lyser alltid grönt när avtryckaren trycks
ned halvvägs. På grund av att kameran fokuserar på
oändlighet kan den dock eventuellt inte fokusera på
närliggande föremål.
• AF-hjälplampan (A196) tänds inte.
X
*
W
n
Av*
p
B
o
0.0*
Andra inställningar kan väljas.
Mer om fotografering
54
O: I motiv där O är indikerat rekommenderas du att använda ett stativ. Ställ
Vibrationsreducering (A193) i läget Av när du använder ett stativ för att stabilisera kameran.
Q: Brusreducering utförs på bilder som tas med motivtyper som använder Q och tar därför längre
tid att spela in.
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
y M k Närbild
Fotografera blommor, insekter och andra små motiv på kort
avstånd.
• Inställningen för fokusläge (A40) ändras till D
(makronärbild) och kameran zoomar automatiskt till den
position som har det kortaste avståndet som kameran kan
fokusera på.
X
1
2
W1
n
Av2
p
p
o
Mer om fotografering
• Det närmaste avståndet vid vilket kameran kan fokusera varierar beroende på zoomens
position.I zoompositionen där ikonen F och zoomindikatorn lyser grönt (vidvinkelsidan
från ikonen K) kan kameran fokusera på motiv så nära som cirka 10 cm från objektivet.
I zoompositionen som är tre steg från maximal vidvinkelposition mot telefotopositionen
kan kameran fokusera på motiv så nära som cirka 1 cm från objektivet.
• AF-områdesläge ställs in på Manuell så att fokusområdet kan väljas (A95). Tryck på
k-knappen och tryck på H, I, J eller K på multiväljaren för att flytta fokusområdet.
För att justera följande inställningar trycker du på k-knappen för att tillfälligt avbryta val
av fokusområde och därefter justera varje inställning.
- Blixtläge eller självutlösare
- Exponeringskompensation
• Kameran fokuserar kontinuerligt på olika motiv med autofokus tills du trycker ned
avtryckaren halvvägs för att låsa fokuseringen.
• Eftersom bilderna lätt påverkas av kameraskakningar ska man kontrollera att
Vibrationsreducering (A193) är aktiverat och hålla kameran stadigt.
0.02
Andra inställningar kan väljas. Observera att vid blixtfotografering kan blixten eventuellt inte lysa
upp hela motivet vid avstånd kortare än 50 cm.
Andra inställningar kan väljas.
55
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
y M u Mat
Använd detta läge när du tar bilder av mat.
• Inställningen för fokusläge (A40) ändras till D (makronärbild)
och kameran zoomar automatiskt till den position som har det
kortaste avståndet som kameran kan fokusera på.
• Det närmaste avståndet vid vilket kameran kan fokusera varierar beroende på zoomens
position.I zoompositionen där ikonen F och zoomindikatorn lyser grönt (vidvinkelsidan
från ikonen K) kan kameran fokusera på motiv så nära som cirka 10 cm från objektivet.
I zoompositionen som är tre steg från maximal vidvinkelposition mot telefotopositionen
kan kameran fokusera på motiv så nära som cirka 1 cm från objektivet.
Mer om fotografering
• Du kan justera nyansen med ett skjutreglage till vänster i
monitorn. Tryck på H på multiväljaren för att öka den röda
nyansen och på I för att öka den blå nyansen.
Nyansjusteringarna sparas i kamerans minne även sedan
kameran stängts av.
1/250
1342
• AF-områdesläge ställs in på Manuell så att fokusområdet kan väljas (A95). Tryck på
k-knappen och tryck på H, I, J eller K på multiväljaren för att flytta fokusområdet.
För att justera följande inställningar trycker du på k-knappen för att tillfälligt avbryta val
av fokusområde och därefter justera varje inställning.
- Nyans
- Självutlösare
- Exponeringskompensation
• Kameran fokuserar kontinuerligt tills fokus låses genom att du trycker ned avtryckaren
halvvägs.
• Eftersom bilderna lätt påverkas av kameraskakningar ska man kontrollera att
Vibrationsreducering (A193) är aktiverat och hålla kameran stadigt.
X
*
56
F5.6
W
n
Andra inställningar kan väljas.
Av*
p
p
o
0.0*
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
y M l Museum
Används i inomhusmiljöer där blixtfotografering är förbjuden
(t.ex. på museer och konstgallerier) eller i andra situationer där
du inte vill använda blixten.
• Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.
• BSS (Best Shot Selector) (A76) kan användas vid
fotografering.
• Eftersom bilderna lätt påverkas av kameraskakningar ska man
kontrollera att Vibrationsreducering (A193) är aktiverat
och hålla kameran stadigt.
• AF-hjälplampan (A196) tänds inte.
X
W
n
Av1
p
o
0.01
B
o
0.0
A2
o
0.01
A2
Andra inställningar kan väljas.
D (makronärbild) kan väljas.
Mer om fotografering
1
2
O
y M m Fyrverkeri
Långa slutartider används för att fånga det effektfulla
ljusskådespelet i fyrverkerier.
• Kamerans fokus ställs in på oändlighet. Fokusindikeringen
(A8) lyser alltid grönt när avtryckaren trycks ner halvvägs. På
grund av att kameran fokuserar på oändlighet kan den dock
eventuellt inte fokusera på närliggande föremål.
• AF-hjälplampan (A196) tänds inte.
X
W
n
Av
p
y M n Svartvit reprokopia
Ger skarpa bilder av text eller teckningar på en vit yta eller i
tryck.
• Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.
• Använd läget p (makronärbild) i fokusläget (A40) med
detta läge för att ta bilder på nära håll.
• Text och teckningar i färg kanske inte återges perfekt.
X
1
2
W1
n
Av1
p
Andra inställningar kan väljas.
D (makronärbild) kan väljas.
O: I motiv där O är indikerat rekommenderas du att använda ett stativ. Ställ
Vibrationsreducering (A193) i läget Av när du använder ett stativ för att stabilisera kameran.
57
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
y M p Panorama
Använd detta läge för att ta panoramabilder.
Välj Enkelt panorama eller Panorama Assist på skärmen som visas när motivtyp
p Panorama är valt.
• Enkelt panorama (standardinställning): Tar panoramabilder, som kan visas på kameran,
genom att flytta kameran i den riktning du vill skapa panoramabilden.
Mer om fotografering
➝ Se ”Ta bilder med Enkelt panorama” (A60).
➝ Se ”Visa bilder som spelats in med Enkelt panorama” (A62).
• Panorama Assist: Tar flera bilder samtidigt som skarvarna kontrolleras. Överför bilder till
en dator och använd den medföljande programvaran Panorama Maker 5 (A177) för att
sätta ihop dem till en enda panoramabild.
➝ Se ”Ta bilder med Panorama Assist” (A63).
X
n
Av2
p
A3
o
0.04
4
Andra inställningar kan väljas vid fotografering i Panorama Assist.
Självutlösaren tillgänglig vid fotografering i Panorama Assist.
När du fotograferar Enkelt panorama går det att välja B (oändlighet).
När du fotograferar Panorama Assist går det att välja D (makronärbild) eller B (oändlighet).
Andra inställningar kan väljas.
B
Om utskrift av panoramabilder
1
2
3
58
W1
När man skriver ut panoramabilder kanske hela bilden inte skrivs ut beroende på
skrivarinställningarna. Dessutom kanske det inte går att skriva ut beroende på skrivaren.
För mer information, se skrivarens handbok eller kontakta ett fotolabb för digitalbilder.
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
y M O Husdjursporträtt
X
1
2
3
W
n
Y1
p
Av kan väljas. Självutlösaren 10s eller 2s kan inte användas.
D (makronärbild) kan väljas.
Andra inställningar kan väljas.
A2
o
Mer om fotografering
Använd detta läge för att fotografera hundar och katter.
Kameran känner av och fokuserar på ansikten på en hund eller
katt. När motivet är i fokus utlöses slutaren automatiskt
(automatisk slutare (standardinställning)) och kameran tar tre
bilder.
• Ansikten som kameran känner av visas i en dubbelram som
anger fokusområdet och när ett ansikte är i fokus lyser
dubbelramen i grönt.
Upp till fem ansikten på husdjur kan kännas av samtidigt. Om
kameran känner av flera ansikten visas fokusområdet i
dubbelramen runt det största ansiktet på monitorn och
1342
1/250 F5.
F5.6
enkelramar visas runt de andra ansiktena.
• Även om ansiktet på ett husdjur inte känns av trycker du på avtryckare för att utlösa
slutaren.
- Om kameran inte känner av några ansikten på husdjur fokuserar den på motivet i mitten
av bilden.
• Tryck på V (serietagningsläge)-knappen (A4) för att ändra serietagningsinställningarna.
- Enbildstagning: En bild tas varje gång du trycker på avtryckaren. När Enbildstagning
är valt visas U i ett antal sekunder på fotograferingsskärmen.
- Serietagning (standardinställning): I läget för Automatisk slutare
(standardinställning) tar kameran tre bilder när den fokuserar på ansiktet som
identifierats (Bildfrekvens: upp till cirka 1,8 bps när bildkvaliteten är Normal och
bildstorleken är F 4000×3000). När automatisk slutare inte används tar kameran cirka
24 bilder med en hastighet på cirka 1,8 bilder per sekund då avtryckaren trycks ned helt
(när bildkvaliteten är Normal och bildstorleken är F 4000×3000). När Serietagning
är valt visas V på fotograferingsskärmen.
• Tryck på J (n) på multiväljaren för att ändra inställninmrna för automatisk slutare.
- Automatisk slutare (standardinställning): När kameran fokuserar på det ansikte som
kändes av utlöses slutaren automatiskt. När Automatisk slutare är valt visas d på
fotograferingsskärmen.
- Av: Tryck ned avtryckaren för att utlösa slutaren.
• Automatisk slutare ställs in automatiskt på Off i följande situationer.
- Vid serietagning med husdjursporträtt upprepas automatiskt slutare fem gånger
- När kameran fortsätter från vänteläget för att spara ström (A23)
- När internminnet eller minneskortet blir fullt.
För att fortsätta fotografera med hjälp av Automatisk slutare ska du trycka på J (n) på
multiväljaren och återställa.
• Digital zoom är inte tillgänglig.
• AF-hjälplampan (A196) tänds inte. Knappljud och slutarljud (A199) är inaktiverade.
• I vissa fall känner inte kameran av hundar eller katter eller så känner kameran av andra djur,
beroende på avståndet mellan kameran och husdjuret, åt vilket håll husdjuret är vänt, hur
snabbt det rör sig, ljusheten och andra fotograferingsförhållanden.
0.03
59
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
Ta bilder med Enkelt panorama
Mer om fotografering
1
Vrid funktionsratten till y.
2
Tryck på d-knappen för att visa
motivtypsmenyn, välj p Panorama
med multiväljaren och tryck på
k-knappen.
3
Välj V Enkelt panorama och tryck på
k-knappen.
4
Välj en räckvidd mellan W Normal (180°)
eller X Bred (360°), och tryck på
k-knappen.
Motivtypsmeny
Panorama
Husdjursporträtt
Bildkvalitet
Bildstorlek
Panorama
Enkelt panorama
Panorama Assist
Enkelt panorama
Normal (180°)
Bred (360°)
• Bildstorleken (Bredd × Höjd) när kameran hålls i
liggande orientering är följande.
- W Normal (180°): 3200 × 560 när kameran flyttas
horisontellt, 1024 × 3200 när kameran flyttas vertikalt
- X Bred (360°): 6400 × 560 när kameran flyttas horisontellt, 1024 × 6400 när
kameran flyttas vertikalt
• Kombinationen av flyttriktning och bredd × höjd för bildstorleken när kameran hålls i
stående orientering är motsatt till ovanstående.
60
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
5
Komponera första delen av panoramamotivet
och tryck ned avtryckaren halvvägs för att
justera fokus.
•
•
•
•
•
6
Zoomen låses i vidvinkelposition.
Stödlinjen visas på skärmen.
1/250 F5.6
Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.
Exponeringskompensation (A43) kan justeras.
Om varken fokus eller exponering kan ställas in för huvudmotivet, använd
fokuslåset (A33).
1342
Mer om fotografering
Tryck ned avtryckaren hela vägen och
släpp den.
• I-ikonen som visar aktuell panoramariktning visas.
7
Flytta långsamt kameran rakt i en av de fyra
riktningarna för att börja fotografera.
• När kameran känner av panoramariktningen börjar
kameran att fotografera.
• Stödlinjen som visar aktuell fotograferingspunkt visas.
• När stödlinjen som visar fotograferingspunkten når
slutpunkten avslutas fotograferingen.
Stödlinje
Exempel på kameraförflyttning
• Håll kameran stadigt och flytta den horisontellt och vertikalt, som när man ritar en båge.
• Flytta kameran från den ena ändan till den andra inom cirka 15 sekunder när räckvidden för
panoramabilden är 180° och inom cirka 30 sekunder när räckvidden är 360°.
61
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
B
Om Enkelt panorama
• Bildområdet som visas i den sparade bilden är smalare än det som visas på monitorn vid
fotograferingen.
• När hastigheten för kamerarörelse är för hög eller om det förekommer kraftiga kameraskakningar
kan ett fel uppstå vid fotografering.
• Panoramabilder sparas inte när fotograferingen avbryts innan hälften av räckvidden för
panoramabilden har nåtts.
• När fotograferingen når mer än halva räckvidden för panoramabilden men avslutas innan
slutpunkten, kommer det område som inte fotograferas bli grått.
Visa bilder som spelats in med Enkelt panorama
Mer om fotografering
Växla till visningsläge (A34, 111), visa bilden som tagits
med Enkelt panorama i helskärmsläge och tryck på
k-knappen. Kameran visar bildens kortsida över hela
skärmen och flyttar bilden automatiskt.
2011/05/15
15/05/2011 15:30
0004.JPG
4 132
• Bilden rullas i den riktningen som
panoramafotograferingen.
• Tryck på multiväljaren för att snabbspola framåt eller
bakåt.
Visningsreglagen visas längst upp på monitorn vid
bildvisning. När du väljer ett visningsreglage med
J eller K på multiväljaren och trycker på k-knappen
kan följande funktioner utföras.
Om du vill
Använd
Beskrivning
Spola tillbaka
A
Rullar snabbt tillbaka så länge k-knappen är nedtryckt.
Spola framåt
B
Rullar snabbt framåt så länge k-knappen är nedtryckt.
Följande åtgärder kan utföras med visningsreglagen överst på
monitorn när uppspelningen är pausad.
Pausa
Slut
E
G
C
Spolar tillbaka så länge k-knappen är nedtryckt.*
D
Rullar så länge k-knappen är nedtryckt.*
F
Startar automatisk rullning på nytt.
Återgå till helskärmsläge.
* Bilder kan även rullas genom att kommandoratten vrids.
B
62
Om visning av bilder som spelats in med Enkelt panorama
Panorama-bilder inspelade med andra funktioner än Enkelt panorama för COOLPIX P500 kan inte
rullas eller zoomas på den här kameran.
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
Ta bilder med Panorama Assist
Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden. Det blir enklare att komponera
bilden om man använder ett stativ. När kameran stabiliseras med ett stativ ställer du
Vibrationsreducering (A193) i läget Av i inställningsmenyn (A185).
Vrid funktionsratten till y.
2
Tryck på d-knappen för att visa
motivtypsmenyn, välj p Panorama
med multiväljaren och tryck på
k-knappen.
3
Välj U Panorama Assist och
tryck på k-knappen.
• Ikonen I visas för att ange i vilken riktning
bilderna sätts ihop.
4
Motivtypsmeny
Panorama
Husdjursporträtt
Bildkvalitet
Bildstorlek
Mer om fotografering
1
Panorama
Enkelt panorama
Panorama Assist
Använd multiväljaren för att välja riktning och
tryck på k-knappen.
• Välj riktningen i vilken bilderna sammanfogas i den
färdiga panoramabilden: höger (I), vänster (J), upp
(K) eller ner (L).
1342
1/250 F5.6
• Den gula ikonen (II) flyttas till den riktning som
trycktes, tryck därefter på k-knappen för att välja
riktningen. En vit ikon (I) visas i den valda riktningen.
• Om det behövs kan du använda inställningar för blixtläge (A36), självutlösare (A39),
fokusläge (A40) och exponeringskompensation (A43) i det här steget.
• Tryck en gång till på k-knappen för att välja riktningen på nytt.
63
Fotografering anpassad efter motivet (motivtyp)
5
Komponera den första delen av
panoramamotivet och ta den första
bilden.
• 1/3 av bilden visas som genomskinlig.
1/250
6
1342
Ta nästa bild.
Mer om fotografering
• Matcha konturerna för nästa bild så att en
tredjedel av ramen överlappar på den
föregående bilden och tryck ned avtryckaren.
• Upprepa tills du har tagit så många bilder som
behövs för att färdigställa motivet.
7
F5.6
Slut
1341
Tryck på k-knappen när du är klar med fotograferingen.
• Kameran återgår till steg 4.
B
Om Panorama Assist
• Gör inställningar för blixtläge, självutlösare, fokusläge och exponeringskompensation innan du tar
den första bilden. Inställningarna kan inte ändras efter att du ha tagit de första bilden. Bilder kan
inte tas bort och inställningar för zoom, Bildkvalitet (A83) eller Bildstorlek (A84) kan inte
justeras efter att den första bilden tagits.
• Panoramaserien avbryts om funktionen för automatisk avstängning (A199) utlöser vänteläget
under fotografering. För att undvika detta rekommenderar vi att du anger att en längre tid ska
förflyta innan den automatiska avstängningsfunktionen aktiveras.
D
R (exponeringslås)-indikator
I Panorama Assist-läget har alla bilderna i panoramat samma
inställningar för exponering, vitbalans och fokus som den första
bilden.
När den första bilden tas visas R för att indikera att
inställningarna för exponering, vitbalans och fokus är låsta.
Slut
D
1341
Skapa panoramabilder
Överför bilder till en dator (A174) och använd Panorama Maker 5 (A177) för att sätta ihop dem till
en enda panoramabild.
Installera Panorama Maker 5 på en dator med den medföljande cd-skivan ViewNX 2.
D
64
Mer information
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
Ta bilder på leende ansikten (smart porträtt-läge)
Med standardinställningen känner kameran av leende ansikten med hjälp av
ansiktsprioritet och utlöser slutaren automatiskt (leendeutlösarfunktion).
Funktionen Mjuka hudtoner gör att mänskliga hudtoner får en mjukare framtoning.
1
Vrid funktionsratten till F (Smart porträtt).
• Kameran går över i smart porträtt-läge.
2
Komponera bilden.
3
Mer om fotografering
• Rikta kameran mot motivet.
• När kameran känner av ett ansikte visas fokusområdet
som innehåller ansiktet med en dubbel ram.
• Upp till tre ansikten kan kännas av. Om fler än ett ansikte
1/250 F5.6
1/25
känns av, markeras det ansikte som är närmast mitten av
ramen med en dubbel ram och övriga ansikten med en
enkel ram
• När mer än ett ansikte känns av trycker du på k-knappen för att välja vilket ansikte
kameran ska fokusera på. Tryck på J eller K på multiväljaren för att välja vilket ansikte
kameran ska fokusera på och tryck sedan på k-knappen.
Slutaren löses automatiskt ut.
• Om kameran känner av ett leende på ansiktet som omges av en dubbel ram utlöses
slutaren automatiskt av Leendeutlösare-funktionen (A67).
• Varje gång slutaren utlöses upprepas automatisk fotografering med identifiering av
ansikten och leenden.
4
Avsluta fotografering.
• För att avsluta automatisk fotografering av leende ansikten stänger du antingen av
kameran, ställer in Leendeutlösare på Av eller vrider funktionsratten till ett annat
fotograferingsläge.
65
Ta bilder på leende ansikten (smart porträtt-läge)
B
Om smart porträtt-läge
• Digital zoom är inte tillgänglig.
• Under vissa förhållanden kan det hända att ansikten och leenden inte känns av korrekt.
• Mer information finns i ”Om ansiktsprioritet” (A98).
B
Om mjuka hudtoner
Mer om fotografering
• Vid fotografering med funktionen för mjuka hudtoner ökar tiden det tar att spara bilderna något.
• Beroende på omständigheterna kan det hända att det inte märks några synliga effekter av
funktionen för mjuka hudtoner, eller att områden som inte tillhör ansiktet bearbetas, även om
kameran identifierar ett ansikte vid tagningstillfället. Om önskad effekt inte uppnås ställer du in
Mjuka hudtoner på Av och fotograferar på nytt.
• Graden av mjuka hudtoner kan inte ställas in då motivtyperna e (Nattporträtt) eller Porträtt
används.
• Funktionen för mjuka hudtoner kan även tillämpas på bilder efter det att de tagits (A150).
C
Automatisk avstängning vid användning av leendeutlösare
När Leendeutlösare är inställd på På stänger den automatiska avstängningsfunktionen (A199) av
kameran i följande situationer om inga åtgärder utförs.
• Kameran kan inte känna av något ansikte.
• Kameran har känt av ett eller flera ansikten, men kan inte känna av ett leende ansikte.
C
När lampan för självutlösare blinkar
När leendeutlösaren används, blinkar lampan för självutlösare när kameran känner av ett ansikte och
flimrar omedelbart efter att slutaren utlöses.
C
Utlösa slutaren manuellt
Slutaren kan även utlösas genom att avtryckaren trycks ned. Om kameran inte känner av några
ansikten fokuserar den på motivet i bildrutans mitt.
C
Tillgängliga funktioner i smart porträtt-läget
• Blixtläget inaktiveras när Blinkningsskydd ställs in på På. Blixtläget (A36) ändras till U (auto)
när Blinkningsskydd ställs in på Av (andra inställningar kan väljas).
• Om Leendeutlösare ställs in på Av kan självutlösaren (A39) ställas in.
• Fokusläget är låst på A (autofokus).
• Exponeringskompensation (A43) kan justeras.
• Om du trycker på d-knappen för att visa F (Smart porträtt)-menyn, kan du ändra
inställningarna för Bildkvalitet, Bildstorlek, Mjuka hudtoner, Leendeutlösare och
Blinkningsskydd.
D
Mer information
Mer information finns i ”Autofokus” (A33).
66
Ta bilder på leende ansikten (smart porträtt-läge)
Smart porträtt-meny
I smart porträtt-läge kan följande funktioner ställas in när d-knappen (A13)
trycks för att visa F smart porträtt-menyn.
• Leendeutlösare och Blinkningsskydd kan inte användas samtidigt.
Bildkvalitet
Inställningarna för Bildkvalitet (A83) kan ändras. Ändringar som gjorts för
bildkvalitet gäller för alla fotograferingslägen (utom för fotograferingsläge M).
Bildstorlek
Inställningarna för Bildstorlek (A84) kan ändras. Ändringar som gjorts för
bildstorlek gäller för alla fotograferingslägen (utom för fotograferingsläge M).
Ställ in mjuka hudtoner. När slutaren utlöses känner kameran av upp till tre ansikten
och bearbetar bilden så att ansiktena får en mjukare framtoning, och därefter sparas
bilden.
Effekten för denna funktion kan ställas in på Hög, Normal (standardinställning) eller
Låg. När Av väljs inaktiveras funktionen Mjuka hudtoner.
• När funktionen Mjuka hudtoner är aktiverad visas ikonen för aktuell inställning på
monitorn under fotografering (A8). När Av väljs visas ingen ikon för aktuell
inställning. Effekterna av aktuell inställning för mjuka hudtoner kan dessutom inte
förhandsgranskas på monitorn under fotografering. Kontrollera bilderna efter
fotografering för att bekräfta.
Mer om fotografering
Mjuka hudtoner
Leendeutlösare
• På (standardinställning): Kameran utlöser automatiskt slutaren om ett leende
känns av i ansiktet som omges av en dubbel ram. När blixten inte avfyras utlöses
slutaren fem gånger varje gång en bild tas, och bilden där flest personer ler sparas.
• Av: Kameran utlöser inte slutaren automatiskt med leendeutlösaren; slutaren
utlöses först då avtryckaren trycks ned.
• När leendeutlösaren är aktiverad visas aktuell inställning under fotograferingen
(A8). När Av väljs visas ingen ikon för aktuell inställning.
67
Ta bilder på leende ansikten (smart porträtt-läge)
Blinkningsskydd
Mer om fotografering
68
Vid inställningen På utlöses slutaren fem gånger då avtryckaren trycks ned helt en
gång; kameran väljer en bild där personerna på bilden har ögonen öppna och
sparar denna bild.
• Meddelandet till höger visas i några sekunder när
kameran registrerar en bild där någon kan ha
blinkat.
En blinkning upptäcktes i bilden
som nyss togs.
• När Blinkningsskydd ställs in på På, ställs
Leendeutlösare in på Av. Tryck ned avtryckaren
för att utlösa slutaren.
• Vid inställningen På kan inte blixten användas.
• Standardinställningen är Av.
• När blinkningsskyddet är aktiverat visas aktuell inställning under fotograferingen
(A8). När Av väljs visas ingen ikon för aktuell inställning.
Visa smart porträtt-menyn
Vrid funktionsratten till läget F (Smart porträtt).
Tryck på d-knappen (A13) för att visa smart porträtt-menyn.
• Använd multiväljaren för att välja och ställa in menyalternativ (A12).
• Tryck på d-knappen för att stänga smart porträtt-menyn.
Exponeringsinställningar (lägena j, k, l, m)
Lägena j, k, l, m
Genom att vrida på funktionsratten kan du ta bilder i följande fyra
exponeringslägen: j (Programautomatik), k (Slutarstyrd automatik),
l (Bländarstyrd automatik) och m (Manuell).
Utöver att du kan ställa in slutartid och bländarvärde själv kan du även välja en
mängd avancerade inställningar, till exempel ändra ISO-känsligheten och
vitbalansen i fotograferingsmenyn (A81).
Läge
k
l
m
Mer om fotografering
j
Beskrivning
Användning
Kameran ställer automatiskt in
slutartid och bländarvärde för
optimal exponering. Ett
Programautomatik flexibelt program som ändrar
Rekommenderas i de flesta
(A71)
kombinationen av slutartid och situationer.
bländarvärde med samma
exponering kan användas
(A71).
Används för att ta bilder av
Användaren väljer slutartid och snabbrörliga motiv med korta
Slutarstyrd
kameran väljer automatiskt
slutartider, eller för att betona
automatik (A72)
bländarvärde.
rörelsen hos ett rörligt motiv
med lång slutartid.
Används för att skapa oskärpa
Användaren väljer
Bländarstyrd
i bakgrunden eller för att få
bländarvärde och kameran
automatik (A73)
både förgrund och bakgrund i
väljer automatiskt slutartid.
fokus.
Används för att kontrollera
Manuell
Användaren kontrollerar både
exponeringen enligt
(A74)
slutartid och bländarvärde.
fotograferingsförhållandena.
Du kan fotografera i lägena j (Programautomatik), k (Slutarstyrd automatik),
l (Bländarstyrd automatik) eller m (Manuell) även om funktionsratten ställs in på
M (user setting (användarinställningar)-läge). Inställningskombinationer (user
settings) (användarinställningar) som ofta används vid fotografering kan sparas i M
(A108).
C
Funktioner som är tillgängliga i lägena j, k, l och m
• Blixtläget (A36) kan ändras, och inställningarna för självutlösare (A39), fokusläge (A40) och
exponeringskompensation (A43) kan justeras.
• Tryck på d-knappen för att justera inställningarna i fotograferingsmenyn (A81).
69
Exponeringsinställningar (lägena j, k, l, m)
D
Slutartid och bländarvärde
Samma exponering kan uppnås med olika kombinationer av
slutartid och bländarvärde – du kan frysa eller skapa oskärpa i
rörelser och kontrollera skärpedjupet. Följande bilder visar hur
slutartid och bländarvärde påverkar exponeringen. När
inställningen för ISO-känslighet (A92) ändras, ändras även
områdena för slutartider och bländarvärden inom vilka korrekt
exponering kan erhållas.
1/250
F5.6
Slutartid
Slutartid
Mer om fotografering
Kort slutartid
1/1000 sek.
Lång slutartid
1/30 sek.
Bländarvärde
Stor bländare
(lågt f-nummer)
f/3,4
70
Liten bländare
(högt f-nummer)
f/8
1342
Bländarvärde
Exponeringsinställningar (lägena j, k, l, m)
j (Programautomatik)-läge
Kameran ställer automatiskt in slutartid och bländarvärde för optimal exponering.
1
2
Vrid funktionsratten till j.
1/250
F5.6
1342
1/500
F4.0
1342
Komponera och ta bilden.
Mer om fotografering
• Med standardinställningen väljer kameran automatiskt
ett eller flera av de nio fokusområden som innehåller
motivet närmast kameran. När motivet är i fokus lyser
fokusområdet (det aktiva fokusområdet) grönt
(maximalt nio områden) (A95).
Flexibelt program
I läget A (Programautomatik) kan olika kombinationer av slutartid
och bländarvärde väljas utan att exponeringen ändras genom att
man vrider på kommandoratten (”flexibelt program”). En asterisk
(A) visas bredvid lägesindikatorn (j) i den övre vänstra delen av
monitorn när flexibla program används.
• Vrid kommandoratten åt höger för stora bländaröppningar
(låga f-nummer) om du vill skapa oskärpa i bakgrundsdetaljer, eller
korta slutartider för att kunna fånga motiv som rör sig snabbt.
• Vrid kommandoratten åt vänster för små bländaröppningar (höga
f-nummer) om du vill öka skärpedjupet, eller långa slutartider för
att framhäva rörelsen hos ett motiv.
• För att inaktivera flexibla program vrider du kommandoratten tills
asterisken (A) inte längre visas. Att välja ett annat
fotograferingsläge eller stänga av kameran inaktiverar också
flexibla program.
B
Om fotografering med j (Programautomatik)
Om motivet är för mörkt eller ljust kanske det inte går att erhålla lämplig exponering. I sådana fall
blinkar indikatorn för slutartid och indikatorn för bländarvärde när avtryckaren trycks ner halvvägs.
Det går eventuellt att erhålla lämplig exponering genom att ändra inställningar, till exempel
ISO-känsligheten (A92).
C
Slutartid
Kontrollintervallet för slutartiden varierar beroende på inställningen för ISO-känslighet. Intervallet
begränsas dessutom vid serietagning (A107).
71
Exponeringsinställningar (lägena j, k, l, m)
k (Slutarstyrd automatik)-läge
Användaren väljer slutartid och kameran väljer automatiskt bländarvärde.
• Slutartiden kan ställas in mellan den kortaste tiden på 1/1500 och upp till två
sekunder.
Mer om fotografering
1
Ställ in funktionsratten på k.
2
Vrid kommandoratten för att välja
ett värde för slutartid.
1/250
3
F5.6
1342
Fokusera och fotografera.
• Med standardinställningen väljer kameran automatiskt
ett eller flera av de nio fokusområden som innehåller
motivet närmast kameran. När motivet är i fokus lyser
fokusområdet (det aktiva fokusområdet) grönt
(maximalt nio områden) (A95).
B
Om fotografering med k (Slutarstyrd automatik)
• Om motivet är för mörkt eller ljust kanske det inte går att erhålla lämplig exponering med den
inställda slutartiden. I sådana fall blinkar indikatorn för slutartid när avtryckaren trycks ner halvvägs.
Välj en annan slutartid och försök igen.
• Vid slutartider på 1/4 sekund eller mindre kan brus uppstå i bilden. I sådana situationer lyser
indikatorn för slutartid röd. Du rekommenderas att ställa in Brusreducering, lång exp. (A102)
på På.
C
72
Slutartid
Kontrollintervallet för slutartiden varierar beroende på inställningen för ISO-känslighet. Intervallet
begränsas dessutom vid serietagning (A107).
Exponeringsinställningar (lägena j, k, l, m)
l (Bländarstyrd automatik)-läge
Användaren väljer bländarvärde och kameran väljer automatiskt slutartid.
1
Ställ in funktionsratten på l.
2
Vrid på kommandoratten för att
välja bländarvärdet (f/-numret).
1/250
3
F5.6
1342
Fokusera och fotografera.
• Med standardinställningen väljer kameran automatiskt
ett eller flera av de nio fokusområden som innehåller
motivet närmast kameran. När motivet är i fokus lyser
fokusområdet (det aktiva fokusområdet) grönt
(maximalt nio områden) (A95).
B
Mer om fotografering
• Bländarvärdet kan ställas in i intervallet
f/3,4 till 8 (vidvinkelpositionen) och
f/5,7 till 8 (telefotopositionen).
Om fotografering med l (Bländarstyrd automatik)
Om motivet är för mörkt eller ljust kanske det inte går att erhålla lämplig exponering med det inställda
bländarvärdet. I sådana fall blinkar indikator för bländarvärde när avtryckaren trycks ner halvvägs. Välj
ett annat bländarvärde och försök igen.
C
Slutartid
Kontrollintervallet för slutartiden varierar beroende på inställningen för ISO-känslighet. Intervallet
begränsas dessutom vid serietagning (A107).
D
Bländare och zoom
Bländarvärdet (f-nummer) indikerar objektivets ljushet. Stora bländare (uttrycks genom låga
f-nummer) släpper in mer ljus i kameran och små bländare (höga f-nummer) släpper in mindre ljus.
När kameran är inzoomad kan bländarvärdet ändras inom intervallet f/3,4 till 5,7. Bländarvärdet ökar
(blir mörkare) vid zoomning till telefotopositionen och minskar (blir ljusare) vid zoomning till
vidvinkelpositionen.
73
Exponeringsinställningar (lägena j, k, l, m)
m (Manuell)-läge
Användaren kontrollerar både slutartid och bländarvärde.
• Slutartiden kan ställas in mellan den kortaste tiden på 1/1500 och upp till
åtta sekunder.
Mer om fotografering
1
Ställ in funktionsratten på m.
2
Tryck på K på multiväljaren för att aktivera slutartidsinställningen.
• Den aktiva inställningen växlar mellan slutartid och bländare varje gång man trycker på
K på multiväljaren.
• Vid slutartider på 1/4 sekund eller längre lyser indikatorn för slutartid röd (A72).
3
Vrid kommandoratten för att välja
ett värde för slutartid.
• Vid justering av bländarvärdet eller
slutartiden visas avvikelsen från kamerans
uppmätta exponeringsvärde i
exponeringsindikatorn.
• Avvikelsens storlek i exponeringsindikatorn
anges i EV (–2 till +2 EV i steg om 1/3 EV).
Indikatorn till höger visar att bilden
kommer att överexponeras med 1 EV (+1).
1/125
F5.6
1342
Exponeringsindikator
Överexponerad
+2
+0
-2
4
Underexponerad
Tryck på K på multiväljaren för att aktivera
bländarinställningen.
1/125
74
F5.6
1342
Exponeringsinställningar (lägena j, k, l, m)
5
Vrid kommandoratten för att välja
ett bländarvärde.
• Upprepa vid behov stegen 2 till 5 för att
ändra inställningarna för slutartid och
bländarvärde tills önskad exponering
uppnås.
6
1/125
F8.0
1342
Fokusera och fotografera.
B
Mer om fotografering
• Med standardinställningen väljer kameran automatiskt
ett eller flera av de nio fokusområden som innehåller
motivet närmast kameran. När motivet är i fokus lyser
fokusområdet (det aktiva fokusområdet) grönt
(maximalt nio områden) (A95).
Om ISO-känslighet
När ISO-känslighet (A92) ställs in på Auto (standardinställning), Auto. hög ISO-känslig. eller
Auto inom fast intervall låses ISO-känsligheten till ISO 160.
C
Slutartid
Kontrollintervallet för slutartiden varierar beroende på inställningen för ISO-känslighet. Intervallet
begränsas dessutom vid serietagning (A107).
75
Serietagning (läge j, k, l, m)
Använd detta läge för att fånga detaljerna i ett rörligt motiv genom att fotografera
bilder i serier.
• Denna funktion kan användas när fotograferingsläget är j, k, l, m eller M.
U
Enbildstagning (standardinställning)
En bild tas varje gång du trycker på avtryckaren.
k
Serietagning H
Medan avtryckare hålls nedtryckt tas bilder kontinuerligt med en hastighet på
cirka åtta bilder per sekund (med Normal bildkvalitet och med bildstorleken
F 4000×3000). Fotograferingen avslutas när avtryckaren släpps eller när fem
bilder har tagits.
m
Serietagning L
Mer om fotografering
Medan avtryckaren hålls nedtryckt tas cirka 24 bilder kontinuerligt med en
hastighet på upp till cirka 1,8 bps. (Med Normal bildkvalitet och med
bildstorleken F 4000×3000).
q
Förfotominne
Förfotograferingsminne gör det enkelt att fånga perfekta stunder genom att spara
bilder från innan avtryckaren trycktes ned hela vägen. Fotografering med
förfotograferingsminne startar när avtryckaren trycks ned halvvägs och fortsätter
när avtryckaren trycks ned hela vägen (A79).
• Bildfrekvens: upp till 15 bps
• Antal bilder: upp till 25 bilder (inklusive upp till fem bilder i
förfotograferingsminnet)
• Bildstorleken för inspelning låses på B (1600 × 1200 pixlar).
• Fotografering avslutas när avtryckaren släpps eller när maximala antalet bilder
har tagits.
C n Serietagning H: 120 bilder/sek.
Varje gång avtryckaren trycks ned hela vägen tas kontinuerligt 50 bilder med en
hastighet på cirka 1/125 sekund eller snabbare.
• Bildstorleken för inspelning låses på A (1280 × 960 pixlar).
Cj
Serietagning H: 60 bilder/sek.
Varje gång avtryckaren trycks ned hela vägen tas kontinuerligt 25 bilder med en
hastighet på cirka 1/60 sekund eller snabbare.
• Bildstorleken för inspelning låses på B (1600 × 1200 pixlar).
D
76
BSS (Best Shot Selector)
BSS rekommenderas vid fotografering i svag belysning utan blixt, när kameran är
inzoomad eller i andra situationer där det är troligt att kameraskakningar ger
suddiga bilder.
Kameran tar kontinuerligt upp till tio bilder medan avtryckaren hålls nedtryckt.
Den skarpaste bilden (bilden med mest detaljer) i serien väljs och sparas
automatiskt.
Serietagning (läge j, k, l, m)
W
Multibild 16
Varje gång avtryckaren trycks ned hela vägen tar kameran
16 bilder med cirka 30 bilder per sekund och sammanställer
dem sedan till en enda bild.
• Bildkvaliteten för fotografering är låst på Normal och
bildstorleken är låst på D (2560 ×1920 pixlar).
• Digital zoom är inte tillgänglig.
X
Intervalltimertagning
Kameran tar stillbilder automatiskt med angivet intervall (A79).
Ställa in serietagningsmenyn
Tryck på C (serietagningsläge)-knappen.
Mer om fotografering
1
• Serietagningsmenyn visas.
2
Använd multiväljaren för att ställa in
serietagningsmenyn och tryck på
k-knappen.
Serietagning L
• Det valda serietagningsläget visas.
• När U (single) aktiveras visas h bara i några sekunder
även om monitorns indikatorer (A17) är påslagna.
1/250
F5.6
1342
77
Serietagning (läge j, k, l, m)
B
Om serietagning
Mer om fotografering
• Blixt kan inte användas vid serietagning (förutom för fotografering med intervalltimer).
Inställningarna för fokus, exponering och vitbalans har samma värden som den första bilden i varje
serie.
• Det kan ta en stund att spara bilder efter fotografering. Hur lång tid det tar att spara de fångade
bilderna beror på antalet bilder, bildkvalitet, bildstorlek, hastigheten som kameran skriver till
minneskortet etc.
• När ISO-känsligheten ökar kan brus uppstå i bilder som tagits.
• Hastigheten vid serietagning kan minska beroende på bildkvalitet, bildstorlek, typ av minneskort
som används och fotograferingsförhållanden.
• När serietagning ställs in på Förfotominne, Serietagning H: 120 bilder/sek., Serietagning H:
60 bilder/sek. eller Multibild 16, kan randningar eller skillnader i ljushet eller nyans uppstå i
bilder som tagits i belysning som flimrar med höga hastigheter, till exempel lysrör,
kvicksilverlampor eller natriumlampor.
• När serietagning ställs på Förfotominne, Serietagning H: 120 bilder/sek. eller Serietagning
H: 60 bilder/sek. blir eventuellt inte exponeringen korrekt (bilder kan bli överexponerade) i bilder
som tas under ljusa soliga dagar.
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
B
Om BSS (Best Shot Selector)
BSS är lämplig för att fotografera orörliga motiv. BSS ger kanske inte önskat resultat om motivet är i
rörelse eller om kompositionen ändras.
C
Bilder som tagits med serietagning
Varje gång bilder tas med Serietagning H, Serietagning L, Förfotominne, Serietagning H: 120
bilder/sek. eller Serietagning H: 60 bilder/sek. sparas de tagna bilderna som en ”sekvens”
(A113).
78
Serietagning (läge j, k, l, m)
C
Förfotominne
När Förfotominne väljs startar fotograferingen när avtryckaren trycks ned halvvägs under
0,5 sekunder eller längre, och bilder som tagits innan avtryckaren trycks ned hela vägen sparas
tillsammans med bilder som tagits efter att den trycks ned hela vägen. Upp till fem bilder kan sparas
i förfotominnet.
Inställningen för förfotominnet kan kontrolleras på monitorn vid fotografering (A8). När
förfotominnet inte är inställt visas ingen ikon. Ikonen för förfotominnet lyser grönt medan avtryckaren
trycks ned halvvägs.
Tryck ner halvvägs
Tryck ner hela vägen
Mer om fotografering
Bilder som sparats vid
halvvägs nedtryckning
Bilder som sparats vid
nedtryckning hela vägen
• Om antalet återstående exponeringar är mindre än fem går det inte att fotografera med
förfotominne. Kontrollera att det finns mer än fem eller flera exponeringar kvar före fotografering.
Intervalltimerfotografering
Bilder tas automatiskt med angivna intervall.
Välj mellan 30 s, 1 min, 5 min eller 10 min.
1
Tryck på C (serietagningsläge)-knappen för
att visa serietagningsmenyn (A76), använd
multiväljaren för att välja X
Intervalltimertagning och tryck därefter på
k-knappen.
Intervalltimertagning
79
Serietagning (läge j, k, l, m)
2
Välj intervallet mellan varje bild och tryck på
k-knappen.
• Kameran återgår till fotograferingsskärmen.
• Maximala antalet bildrutor som kan tas under
intervalltimerfotografering skiljer sig beroende på
intervallen mellan varje bild.
- 30 s: 600 bilder
- 1 min: 300 bilder
- 5 min: 60 bilder
- 10 min: 30 bilder
Mer om fotografering
3
30 s
Tryck ned avtryckaren hela vägen för att ta den
första bilden.
• Monitorn stängs av och strömlampan blinkar mellan
bilderna.
• Monitorn återaktiveras automatiskt innan nästa bild tas.
1/250
4
F5.6
600
Tryck ned avtryckaren hela vägen en gång till för att avbryta
fotografering.
• Inspelningen stannar automatiskt om internminnet eller minneskortet blir fullt, eller
när antalet tagna bilder når den övre gränsen.
B
Om intervalltimerfotografering
• Använd ett fulladdat batteri så att inte kameran oväntat stängs av under fotografering.
• Använd nätadaptern EH-62A (säljs separat) om du vill ha kameran påslagen under längre
tidsperioder. Använd under inga som helst omständigheter någon annan nätadapter än EH-62A.
Om du inte följer dessa anvisningar kan kameran överhettas eller skadas.
• Vrid inte på funktionsratten till en annan inställning under pågående intervalltimerfotografering.
D
80
Mer information
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Vid fotografering i läge j, k, l, m och M (A108) har fotograferingsmenyn
följande alternativ.
A83
Bildkvalitet
Välj bildkvalitet (komprimeringsgrad) för de bilder som tas. Detta kan även ställas in i
menyerna för andra fotograferingslägen.
Bildstorlek
A84
Välj bildformat för de bilder som tas. Detta kan även ställas in i menyerna för andra
fotograferingslägen.
Optimera bild
A87
Ändra inställningarna för att optimera bilder enligt motivtyp eller dina preferenser.
A90
Anpassa vitbalansen till ljuskällan för att skapa bilder med naturliga färger.
ISO-känslighet
A92
Ställ in ISO-känsligheten så den passar motivets ljushet.
Mätning
A93
Välj hur kameran mäter motivets ljushet
Exponeringsgaffling
Mer om fotografering
Vitbalans
A94
Variera exponeringen något i en bildserie.
AF-områdesläge
A95
Välj hur fokusområdet bestäms.
Autofokusläge
Välj hur kameran fokuserar.
A101
Blixtexp.komp.
A101
Justera blixtnivån.
Brusreducering, lång exp.
A102
Reducera bruset i bilder tagna med långa slutartider.
Aktiv D-Lighting
A103
Förhindra att detaljer i högdagrar och skuggor går förlorade när du tar bilder.
Spara user settings
A109
Spara aktuella redigerade inställningar till funktionsratten M.
Återställ user settings
A110
Återställa sparade inställningar i M till standardinställningarna.
81
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Visa fotograferingsmenyn
Välj j (Programautomatik), k (Slutarstyrd automatik), l (Bländarstyrd automatik),
m (Manuell) eller M (User settings (användarinställningar)) genom att vrida
funktionsratten.
Tryck på d-knappen för att visa fotograferingsmenyn.
Fotograferingsmeny
Bildkvalitet
Bildstorlek
Optimera bild
Vitbalans
ISO-känslighet
Mätning
Exponeringsgaffling
Mer om fotografering
• Tryck på multiväljaren för att välja alternativ och ställa in funktioner i
menyer (A12).
• Tryck på d-knappen för att lämna fotograferingsmenyn.
B
Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt
En del funktioner kan inte aktiveras tillsammans med andra (A104).
C
82
Navigera i kamerans meny
Man kan även använda kommandoratten istället för att trycka på H eller I på multiväljaren.
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Bildkvalitet
Ställ in på j, k, l eller m M d (fotograferingsmeny) M Bildkvalitet
Välj komprimeringsgrad för bilderna.
Högre bildkvalitet ger mera detaljerade bilder, men också större filer, vilket
begränsar det antal bilder man kan ta.
a Fine
Fin bildkvalitet (komprimeringsgrad 1: 4), lämpligt för förstoringar eller utskrifter med
hög kvalitet.
b Normal (standardinställning)
Grundläggande bildkvalitet (komprimeringsgrad 1:16), passar för bilder som ska
skickas via e-post eller användas på webbsidor.
Mer om fotografering
Normal bildkvalitet (komprimeringsgrad 1: 8), lämplig för de flesta tillämpningar.
c Basic
Ikonen för aktuell inställning visas på monitorn i fotograferings- och visningsläget
(A8 till 10).
C
Bildkvalitetsinställning
• Bildkvaliteten kan även ställas in i andra fotograferingslägen än j, k, l eller m genom att du
trycker på d-knappen.
• Inställningen används även för andra fotograferingslägen (förutom för fotograferingsläge M).
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
D
Mer information
Mer information finns i ”Antal återstående exponeringar” (A85).
83
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Bildstorlek
Ställ in på j, k, l eller m M d (fotograferingsmeny) M Bildstorlek
Välj bildformat i pixlar för de bilder som tas.
Ju större bilden är, i desto större format kan den skrivas ut eller visas utan att bli
märkbart ”kornig” men antalet bilder som kan tas begränsas.
Omvänt kräver bilder som tas i mindre storlekar mindre minne, vilket gör att de
lämpar sig att skickas med e-post eller att läggas ut på webben.
Bildstorlek
Beskrivning
Mer om fotografering
F
4000×3000
(standardinställning)
Tar mer detaljerade bilder än de som tas vid E 3264×2448
eller D 2592×1944.
E
3264×2448
D
2592×1944
Bra balans mellan filstorlek och kvalitet gör detta till det bästa
alternativet i de flesta situationer.
C
2048×1536
B
1600×1200
A
1280×960
J
1024×768
Tar bilder med en storlek som passar bra för att visas på t.ex.
en datorskärm.
f
640×480
Tar bilder som passar bra för visning på en TV med
skärmformatet 4:3, eller för att skickas som e-postbilaga.
I
3984×2656
Tar bilder med samma proportioner (3:2) som de bilder man
tar med kameror som använder 35 mm film.
u
3968×2232
O
1920×1080
Tar bilder med samma proportioner (16:9) som TV-apparater
med bredbild använder.
H
2992×2992
Tar helt kvadratiska bilder.
Mindre än F 4000×3000, E 3264×2448 och
D 2592×1944 för att kunna ta fler bilder.
Ikonen för aktuell inställning visas på monitorn i fotograferings- och visningsläget
(A8 till 10).
C
84
Inställning för bildstorlek
• Bildstorleken kan även ställas in i andra fotograferingslägen än j, k, l eller m genom att du trycker
på d-knappen.
• Inställningen används även för andra fotograferingslägen (förutom för fotograferingsläge M).
• Bildstorleken är låst till B 1600×1200 för Förfotominne eller Serietagning H: 60 bilder/sek.,
A 1280×960 för Serietagning H: 120 bilder/sek. (A76).
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
C
Antal återstående exponeringar
Följande tabell visar det ungefärliga antalet bilder som kan lagras i internminnet och på ett 4 GB
minneskort för respektive kombination av Bildstorlek (A84) och Bildkvalitet (A83). Observera
att antalet exponeringar som kan sparas varierar beroende på bildens komposition (på grund av
JPEG-komprimeringen). Dessutom kan det här antalet variera beroende på minneskortets tillverkare,
även om kapaciteten är densamma.
Bildstorlek
Bildkvalitet
Internminne
(102 MB)
Minneskort1
(4 GB)
Utskriftsstorlek2
(cm)
Fine
Normal
Basic
17
35
68
650
1 280
2 510
34 × 25
E 3264×2448
Fine
Normal
Basic
26
52
101
970
1 910
3 650
28 × 21
D 2592×1944
Fine
Normal
Basic
41
81
153
1 520
2 940
5 480
22 × 16
C 2048×1536
Fine
Normal
Basic
65
126
235
2 410
4 640
8 620
17 × 13
B 1600×1200
Fine
Normal
Basic
104
199
346
3 770
7 100
12 000
14 × 10
A 1280×960
Fine
Normal
Basic
156
286
470
5 740
10 000
17 200
11 × 8
J 1024×768
Fine
Normal
Basic
235
411
658
8 620
15 000
24 100
9×7
f 640×480
Fine
Normal
Basic
470
731
940
17 200
24 100
30 100
5×4
I 3984×2656
Fine
Normal
Basic
20
39
77
730
1 450
2 800
34 × 22
u 3968×2232
Fine
Normal
Basic
24
47
91
880
1 720
3 350
34 × 19
O 1920×1080
Fine
Normal
Basic
98
182
329
3 550
6 700
12 000
16 × 9
H 2992×2992
Fine
Normal
Basic
23
46
91
860
1 700
3 350
25 × 25
Mer om fotografering
F 4000×3000
(standardinställning)
85
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
1 Om antalet återstående exponeringar är 10 000 eller fler visas antalet återstående exponeringar
som ”9999”.
2 Utskriftsstorlek vid en utgående upplösning på 300 dpi.
Utskriftsstorlekar beräknas genom att man delar antalet pixlar med skrivarupplösningen (dpi) och
multiplicerar med 2,54 cm. Om bilderna har samma inställning för bildstorlek kommer däremot
bilder som skrivs ut med en högre upplösning att skrivas ut i en mindre storlek än vad som angetts,
och de som skrivs ut med en lägre upplösning kommer att skrivas ut i en större storlek än vad som
angetts.
D
Om utskrift av bilder med storleken 1:1
Ställ in skrivaren på ”Ram” när du skriver ut bilder med storleken inställd på 1:1.
Bilderna kanske inte skrivs ut i förhållandet 1:1 beroende på skrivaren.
Se skrivarens instruktionsbok eller rådfråga en auktoriserad skrivaråterförsäljare för mer information.
Mer om fotografering
86
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Optimera bild
Ställ in på j, k, l eller m M d (fotograferingsmeny) M Optimera bild
Ändra inställningarna för att optimera bilder enligt motivtyp eller dina preferenser.
Kontrast, mättnad, skärpa och andra inställningar kan justeras i detalj.
g
Normal (standardinställning)
Standardoptimering; rekommenderas i de flesta situationer.
h
Mjukare
Mjukar upp konturer och ger naturliga resultat som lämpar sig för porträtt eller
retuschering på en dator.
Livfull
Förbättrar mättnaden och ger levande röda och gröna färger. Bilder blir skarpare och
får högre kontrast.
i
Mer livfull
Maximerar färgmättnad, kontrast och skärpa för detaljerade bilder med skarpa
konturer.
j
Mer om fotografering
o
Porträtt
Kontrasten minskar medan hudtoner får naturlig struktur och mjuk känsla.
k
Anpassad
Anpassar inställningarna för bildoptimering (A88).
p
Svartvitt
För bilder i svartvitt eller sepia (A89).
När bildoptimeringen är aktiverad visas aktuell inställning under fotograferingen
(A8). När Normal väljs visas ingen ikon för aktuell inställning.
B
Om bildoptimering
• Om inställningen för bildoptimeringen ställs in på Normal, Mjukare, Livfull, Mer livfull, Porträtt
eller Standard i Svartvitt, varierar resultaten med exponeringen och motivets position i ramen
även om fotograferingsförhållandena förblir desamma. För att få konsekventa resultat i en bildserie
väljer du Anpassad och en annan inställning än Auto för kontrast, skärpa och mättnad.
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
87
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Anpassa i bildoptimering
Välj Anpassad om du vill justera följande alternativ var
för sig.
Anpassad
Kontrast
Bildskärpa
Färgmättnad
Kontrast
Mer om fotografering
Styr kontrasten.
Lägre inställningar förhindrar förlust av detaljer i
högdagrar vid stark belysning eller i direkt solljus.
Högre inställningar bevarar detaljer i dimmiga
landskap och andra motiv med låg kontrast.
Standardinställningen är Auto.
Kontrast
Auto
Normal
Låg
Medellåg
Medelhög
Hög
Bildskärpa
Välj hur mycket konturer ska skärpas vid fotografering.
Välj höga inställningar för skarpa konturer och låga
inställningar för mjukare konturer.
Standardinställningen är Auto.
Bildskärpa
Auto
Normal
Låg
Medellåg
Medelhög
Hög
Av
Färgmättnad
Anger hur livfulla färgerna ska vara.
Välj måttlig för mindre mättade färger och förstärkt för
livfullare färger.
Standardinställningen är Auto.
B
88
Färgmättnad
Auto
Normal
Måttlig
Utökad
Om bildskärpa
Effekterna av bildskärpning kan inte förhandsgranskas på monitorn under fotografering. Kontrollera
resultatet i visningsläget.
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Svartvita bilder i bildoptimering
När Svartvitt väljs är alternativen som beskrivs nedan
Svartvitt
tillgängliga.
Standard
Anpassad
• Välj Standard för att ta bilder i grundläggande
svartvitt.
• Välj Anpassad för att manuellt justera Kontrast,
Svartvitt + färg
Bildskärpa och Monokromfilter.
• När alternativet Svartvitt + färg aktiveras (w) tas
samtidigt en svartvit bild och en bild i färg av samma motiv.
Följande alternativ kan justeras under Anpassad.
Samma som Optimera bild ➝ Anpassad ➝ Kontrast (A88).
Bildskärpa
Samma som Optimera bild ➝ Anpassad ➝ Bildskärpa (A88).
Monokromfilter
Denna effekt simulerar svartvit fotografering med
hjälp av ett färgfilter.
• Gul, Orange, Röd:
Ökar kontrasten. Kan användas för att tona ner
ljusstyrkan på himlen i landskapsbilder. Ett orange
filter ger en högre kontrast än ett gult filter, medan
ett rött filter ger högre kontrast än ett orange.
Mer om fotografering
Kontrast
Monokromfilter
Inget
Gul
Orange
Röd
Grön
Sepia
• Grön:
Ger mjuka hudtoner. Lämpligt för porträtt.
• Sepia:
Lägger på en sepiaton så att det påminner om ett gammalt foto.
C
Svartvitt + färg
Färgbilder som tas när Svartvitt + färg är aktiverat är samma som de bilder man tar när
bildoptimeringen är inställd på Normal.
89
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Vitbalans
Ställ in på j, k, l eller m M d (Fotograferingsmeny) M Vitbalans
Mer om fotografering
Färgen på ljuset som reflekteras från ett objekt varierar med färgen på ljuskällan.
Den mänskliga hjärnan kan anpassa sig efter förändringar i färgen hos ljuskällan,
vilket gör att vita objekt uppfattas som vita oavsett om de befinner sig i skugga,
direkt solljus eller belysning från en glödlampa. Digitala kameror kan efterlikna den
här anpassningen av det mänskliga ögat genom att bearbeta bilder i enlighet med
färgen på ljuskällan. Detta kallas ”vitbalans”. Välj en vitbalansinställning som
motsvarar ljuskällan innan bilden tas för att få en naturlig färgsättning.
Även om standardinställningen Auto kan användas vid de flesta typer av belysning,
kan du använda en vitbalansinställning som har anpassats efter en särskild ljuskälla,
för att åstadkomma mer tillförlitliga resultat.
a Auto (standardinställning)
Vitbalansen justeras automatiskt för att passa ljusförhållandena. Det bästa
alternativet i de flesta situationer.
b
Förinspelad manuell
Används vid fotografering under ovanliga ljusförhållanden. Mer information finns i
”Förinspelad manuell” (A91).
c
Dagsljus*
Vitbalansen justeras för direkt solljus.
d
Glödlampa*
Använd det här alternativet vid glödlampsbelysning.
e
Lysrör (FL1 till FL3)
Använd det här alternativet vid olika typer av lysrörsbelysning. Välj mellan FL1 (vitt
fluorescerande ljus), FL2 (dagsljus vitt/neutralt fluorescerande ljus) och FL3
(fluorescerande ljus).
f
Moln*
Används vid fotografering i molnigt väder.
g
Blixt*
Använd det här alternativet med blixt.
* Sju fininställningsalternativ blir tillgängliga. ”+”-riktningen förstärker blå nyanser och ”–”-riktningen
förstärker röda nyanser.
När vitbalans är aktiverat visas aktuell inställning under fotograferingen (A8). När
Auto väljs visas ingen ikon för aktuell inställning.
C
90
Om vitbalans
• Vid andra vitbalansinställningar än Auto eller Blixt ställer du blixten på W (Av) (A36).
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Förinspelad manuell
Använd detta läge när du vill ta bilder under ovanliga ljusförhållanden (till exempel
lampor med rödaktigt ljus) och få det att se ut som om de tagits i normalt ljus.
Använd proceduren nedan för att mäta vitbalansvärden vid den belysning som
används under fotograferingen.
1
Placera ett vitt eller grått referensobjekt i samma belysning som
kommer att användas vid fotograferingen.
2
Visa fotograferingsmenyn (A81), använd
multiväljaren för att ställa in Vitbalans på
b Förinspelad manuell och tryck därefter
på k-knappen.
3
Välj Spela in.
Auto
Förinspelad manuell
Dagsljus
Glödlampa
Lysrör
Moln
Blixt
Förinspelad manuell
• Välj Avbryt och tryck på k-knappen för att tillämpa
det senaste uppmätta vitbalansvärdet. Det senaste
uppmätta vitbalansvärdet ställs in.
Mer om fotografering
• Objektivet fälls ut till zoompositionen för mätningen.
Vitbalans
Avbryt
Spela in
4
Rikta kameran mot ett vitt eller grått
referensobjekt i ramen för referensobjekt.
Förinspelad manuell
Avbryt
Spela in
Komposition av
referensobjekt
5
Tryck på k för att mäta vitbalansvärdet.
• Slutaren utlöses och det nya vitbalansvärdet ställs in (ingen bild sparas).
B
Om förinspelad manuell
Kameran kan inte mäta ett vitbalansvärde när blixten avfyras. Vid fotografering med blixt ställer du in
Vitbalans på Auto eller Blixt.
91
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
ISO-känslighet
Ställ in på j, k, l eller m M d (fotograferingsmeny) M ISO-känslighet
När ISO-känsligheten ökar krävs mindre ljus vid fotografering.
Högre ISO-känslighet gör att mörkare motiv kan fotograferas. Dessutom kan bilder
tas med kortare slutartider och oskärpa som orsakas av kameraskakning eller av att
motivet rört sig kan minskas, även när det gäller motiv med liknande ljushet.
• Även om högre ISO-känslighet är effektivare vid fotografering av mörka motiv,
fotografering utan blixt, fotografering med kameran zoomad m.m. kan bilder
innehålla brus.
Mer om fotografering
ISO-känslighet
• Auto (standardinställning): Känsligheten är ISO 160 när det finns tillräckligt med
ljus, kameran kompenserar genom att öka känsligheten till maximalt ISO 800 vid
dålig belysning.
• Auto. hög ISO-känslig.: ISO-känsligheten ställs in automatiskt inom området
ISO 160 till 1600, enligt motivets ljusstyrka.
• Auto inom fast intervall: Välj område inom vilket kameran automatiskt justerar
ISO-känsligheten. Välj mellan ISO 160-200 (standardinställning) eller ISO 160400. Kameran ökar inte känsligheten utöver det högsta värdet inom det valda
området. Ställ in det högsta värdet för ISO-känslighet för effektiv kontroll av
mängden ”kornighet” som visas i bilderna.
• 160, 200, 400, 800, 1600, 3200: ISO-känsligheten låses vid det angivna värdet.
Längsta slutartid
När fotograferingsläget är j eller l och ISO-känslighet är inställt på Auto, Auto.
hög ISO-känslig. eller Auto inom fast intervall ställs slutartiden in på det värde
där den automatiska ISO-känslighetsregleringen träder i funktion (1/125 till en
sekund). Standardinställningen är Ingen. Om exponeringen är otillräcklig med den
inställda slutartiden höjs ISO-känsligheten automatiskt för att ge korrekt exponering.
Om exponeringen är otillräcklig även efter höjning av ISO-känsligheten ökas
slutartiden.
När ISO-känslighet är aktiverad visas aktuell inställning under
fotograferingen (A8).
• När Auto väljs visas inte E-ikonen vid ISO 160, men den visas om
ISO-känsligheten automatiskt ökar till över 160 (A38).
• V visas när Auto. hög ISO-känslig. valts, och U och maximalt
ISO-känslighetsvärde visas när Auto inom fast intervall valts.
C
92
Om ISO-känslighet
• I läget m (manuell) låses känsligheten på ISO 160 om Auto, Auto. hög ISO-känslig. eller Auto
inom fast intervall valts.
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Mätning
Ställ in på j, k, l eller m M d (fotograferingsmeny) M Mätning
Förfarandet att mäta ljusheten för motivet för att bestämma exponeringen kallas för
”mätning”.
Använd detta alternativ för att ställa in hur kameran mäter exponering.
G
Matrix (standardinställning)
Använder en brett område av skärmen för mätning.
Detta mätningsläge ger lämplig exponering för flera olika
fotograferingsförhållanden. Rekommenderas för normal fotografering.
Centrumvägd
Kameran mäter hela bilden men lägger den största vikten på motivet som befinner
sig i mitten av bilden. Detta läge är lämpligt för porträtt eller andra motiv för att
fastställa exponeringen med hjälp av ljusförhållandena i mitten av bilden. Kan
användas med fokuslås (A33) för mätning av motiv utanför bildens mitt.
r
Spot
Kameran mäter området som cirkeln omger i mitten av bilden. Detta läge
rekommenderas när motivet som mäts är mycket ljusare eller mörkare än
bakgrunden. Kontrollera att motivet befinner sig inom området som visas med
cirkeln innan du fotograferar. Kan användas med fokuslås (A33) för mätning av
motiv utanför bildens mitt.
s
Mer om fotografering
q
Spot AF-omr.
Kameran mäter det markerade fokusområdet för att fastställa exponeringen. Endast
tillgängligt när Manuell eller Auto väljs för AF-områdesläge (A95).
B
Om mätning
• När digital zoom aktiveras, vid förstoringar på 1,2× till 1,8×, ställs Mätning på Centrumvägd och
vid förstoringar på 2,0× till 4,0×, ställs den på Spot. Observera att när den digitala zoomen används
visas inte det uppmätta området på monitorn.
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
D
Mätningsområde
Det aktiva mätningsområdet visas på monitorn när Centrumvägd eller Spot är valt för
Mätning (A8).
93
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Exponeringsgaffling
Ställ in på j, k eller l M d (fotograferingsmeny) M Exponeringsgaffling
Fotografering med serietagning kan utföras medan exponeringen (ljushet)
automatiskt ändras. Detta är praktiskt när det är svårt att justera ljusheten för en bild.
±0,3
Kameran varierar exponeringen med 0 EV, –0,3 EV och +0,3 EV över de följande tre
bilderna. De tre bilderna tas i följd när avtryckaren trycks ned hela vägen.
±0,7
Mer om fotografering
Kameran varierar exponeringen med 0 EV, –0,7 EV och +0,7 EV över de följande tre
bilderna. De tre bilderna tas i följd när avtryckaren trycks ned hela vägen.
±1,0
Kameran varierar exponeringen med 0 EV, –1,0 EV och +1,0 EV över de följande tre
bilderna. De tre bilderna tas i följd när avtryckaren trycks ned hela vägen.
Av (standardinställning)
Exponeringsgaffling utförs inte.
När exponeringsgaffling är aktiverad visas aktuell inställning under fotograferingen
(A8). När Av är valt visas ingen ikon för aktuell inställning.
B
Om exponeringsgaffling
• Exponeringsgaffling är inte tillgängligt i läget m (manuell).
• När exponeringskompensation (A43) och ±0,3, ±0,7 eller ±1,0 i Exponeringsgaffling ställs in
samtidigt tillämpas de kombinerade exponeringskompensationsvärdena.
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
D
94
Mer information
Mer information finns i ”Visa bilder som tagits i serietagningsläge (sekvens)” (A113).
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
AF-områdesläge
Ställ in på j, k, l eller m M d (Fotograferingsmeny) M AF-områdesläge
Du kan ställa in hur kameran väljer fokusområdet för autofokus.
a
a Auto (standardinställning)
Kameran väljer automatiskt ett eller flera av de nio
fokusområden som innehåller motivet närmast
kameran.
Tryck ned avtryckaren halvvägs för att aktivera
fokusområdet.
När man trycker ned avtryckaren halvvägs visas
fokusområdet som kameran valt på monitorn (upp till
9 områden).
x
1/250
1/25
1342
F5.6
Mer om fotografering
Ansiktsprioritet
Kameran känner av och fokuserar automatiskt på ett
ansikte (se ”Fotografering med ansiktsprioritet” (A97)
för mer information).
Om kameran känner av flera ansikten fokuserar den på
ansiktet närmast kameran.
Vid fotografering av icke-mänskliga motiv, eller motiv
där något ansikte inte kan kännas av, ställs
AF-områdesläget in på Auto. Kameran väljer
automatiskt ett eller flera av de nio fokusområden som
innehåller motivet närmast kameran.
Fokusområde
1/250
F5.6
1342
Fokusområd
Manuell
Välj manuellt fokusposition från 99 områden på
skärmen. Detta alternativ är lämpligt i situationer där
motivet är relativt stilla och inte är placerat i mitten av
bilden.
Tryck på H, I, J eller K på multiväljaren för att flytta
fokusområdet till där motivet finns och ta en bild.
• För att justera följande inställningar trycker du på
k-knappen för att tillfälligt avbryta val av
Fokusområde
fokusområde och därefter justera varje inställning.
Områden som kan väljas
- Blixtläge, fokusläge eller självutlösare
- Exponeringskompensation
Tryck på k-knappen igen för att återgå till fönstret för val av fokusområde.
• Vid en inställning för Bildstorlek (A84) på H 2992×2992, finns 81
fokusområden tillgängliga.
95
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
y
Mitten
Kameran fokuserar på motivet i mitten av bilden.
Fokusområdet visas alltid i mitten på bilden.
1/250
F5.6
1342
Fokusområde
s
Mer om fotografering
Följ rörligt motiv-funktionen startar så snart du väljer
ett motiv att fokusera på, och fokusområdet rör sig då
och följer motivet. Se ”Fotografera på rörliga motiv vid
fotografering (följ rörligt motiv)” (A99).
B
96
Följ rörligt motiv
Om AF-områdesläge
• När den digitala zoomen är i funktion fokuserar kameran på motivet i mitten av fokusområdet,
oavsett inställningen för alternativet AF-områdesläge.
• I vissa sällsynta fall när man fotograferar motiv för vilka autofokus inte fungerar som förväntat
(A33) kanske motivet inte är i fokus.
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Fotografering med ansiktsprioritet
Kameran känner av och fokuserar automatiskt på ett mänskligt ansikte.
Funktionen för ansiktsavkänning fungerar i följande situationer.
• När Ansiktsprioritet valts för AF-områdesläge (A95)
• När e (Nattporträtt) (A49), Automatisk motivtyp (A46) eller
Porträtt (A51) väljs i motivtyp
• När smart porträtt-läget är valt (A65)
1
Komponera bilden.
• När kameran känner av ett ansikte visas fokusområdet
som innehåller ansiktet med en dubbel gul ram.
F5.6
1342
• När kameran upptäcker mer än ett ansikte, varierar funktionen enligt nedan beroende
på fotograferingsläge.
Fotograferingsläge
Lägena j, k, l, m, M
(Ansiktsprioritet)
Motivtyperna e
(nattporträtt), Automatisk
motivtyp eller Porträtt
Smart porträtt-läge
Ansikten omges av en dubbel
ram
Antal ansikten som
känns av
Ansiktet närmast kameran
* Övriga ansikten omges av en
enkel ram.
Upp till 12
Ansiktet närmats mitten av
ramen
* Övriga ansikten omges av en
enkel ram.
Upp till 3
Mer om fotografering
1/250
1/25
97
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
2
Tryck ned avtryckaren halvvägs.
• Kameran fokuserar på det ansikte som har markerats
med en dubbel ram. Den dubbla ramen lyser grön och
fokus är låst.
• Den dubbla ramen blinkar när kameran inte kan
fokusera på ansiktet. Tryck ned avtryckaren halvvägs
1/250 F5.6
igen och fokusera.
• Tryck ned avtryckaren hela vägen för att ta bilden.
• Vid användning av Leendeutlösare i smart porträtt-läge utlöses slutaren automatiskt
om kameran känner av att ansiktet i den dubbla ramen ler (A67), även om
avtryckaren inte trycks ned.
Mer om fotografering
B
98
Om ansiktsprioritet
• När Ansiktsprioritet valts för AF-områdesläge ändras inställningen automatiskt till Auto om
något ansikte inte kan kännas av då avtryckaren trycks ned halvvägs.
• Om inga ansikten kan kännas av när avtryckaren trycks ned halvvägs för motivtypen
e (Nattporträtt) eller Porträtt, eller för smart porträtt-läget, fokuserar kameran på motivet som
befinner sig i fokusområdets mitt.
• Kameran kanske inte känner av ansikten i följande situationer:
- När ansikten delvis döljs av solglasögon eller liknande
- När ansikten tar upp för stor eller för liten del av bilden
• Om kameran känner av mer än ett ansikte, är vilket ansikte kameran fokuserar på beroende av
fotograferingsförhållandena, till exempel vilket ansikte som är vänt mot kameran.
• I vissa sällsynta fall när man tar bilder på motiv som autofokus eventuellt inte klarar som förväntat
(A33) kan det hända att motivet inte befinner sig i fokus trots att den dubbla ramen lyser grönt.
Om du inte kan fokusera ändrar du inställningen för AF-område till Manuell eller Mitten, eller
prova att fotografera med fokuslås (A33) genom att växla fotograferingsläget till ett läge som
autoläge och fokusera på nytt på ett annat motiv på samma avstånd.
• Bilder som tagits med ansiktsprioritet roteras automatiskt när de visas i helskärmsläge eller i
miniatyrbildsvisningsläge beroende på ansiktets orientering (utom bilder som tagits när
serietagning (A76) eller Exponeringsgaffling (A94) var inställt).
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Fotografera på rörliga motiv vid fotografering
(följ rörligt motiv)
Följ rörligt motiv-funktionen startar så snart du väljer ett motiv att fokusera på, och
fokusområdet rör sig då och följer motivet.
1
Välj s Följ rörligt motiv och tryck på
k-knappen.
• Kameran går över till att följa rörligt motiv och en vit ram
visas i mitten av bilden.
3
Fotograferingsmeny
AF-områdesläge
Autofokusläge
Blixtexp.komp.
Brusreducering, lång exp.
Aktiv D-Lighting
Spara user settings
Återställ user settings
AF-områdesläge
Ansiktsprioritet
Auto
Manuell
Mitten
Följ rörligt motiv
Mer om fotografering
2
Visa fotograferingsmenyn (A82), använd
multiväljaren för att välja AF-områdesläge
och tryck på k-knappen.
Välj ett motiv.
• Komponera motivet i mitten på ramen och tryck på
k-knappen.
- Motivet har registrerats.
- När kameran inte kan fokusera på motivet lyser
ramen rött. Ändra kompositionen och försök igen.
• Så snart motivet registrerats omges fokusområdet av en
gul ram, och följ rörligt motiv-funktionen startar.
• För att byta motiv trycker du på k-knappen och väljer
sedan ett nytt motiv.
• Om kameran tappar uppsikt över motivet försvinner
fokusområdet; registrera motivet på nytt.
Start
1/250
F5.6
99
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
4
Tryck på avtryckaren för att ta bilden.
• Om kameran fokuserar på fokusområdet när
avtryckaren trycks ned halvvägs lyser fokusområdet
grönt och fokuseringen låses.
• Om kameran inte kan fokusera blinkar fokusområdet.
Tryck ned avtryckaren halvvägs igen för att fokusera.
• Om avtryckaren trycks ned halvvägs när fokusområdet
inte visas fokuserar kameran i mitten av bilden.
• Tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden.
1/250
F5.6
Mer om fotografering
B
100
Om att följa rörliga motiv
• Digital zoom är inte tillgänglig.
• Ställ in zoomposition, blixtläge, fokusläge eller meny innan ett motiv registreras. Om någon av
dessa inställningar ändras efter det att ett motiv registrerats avbryts funktionen.
• Under vissa omständigheter (t.ex. om motivet rör sig snabbt, om det förekommer kraftiga
kameraskakningar, eller om det förekommer flera motiv med liknande utseende) kan det hända att
kameran inte kan registrera eller spåra ett motiv, eller att den spårar ett annat motiv. Det kan
dessutom hända att motivet inte spåras korrekt, beroende på faktorer som exempelvis motivets
storlek och hur ljust det är.
• I vissa sällsynta fall när man tar bilder på motiv som autofokus eventuellt inte klarar som förväntat
(A33) kan det hända att motivet inte befinner sig i fokus trots att fokusområdet lyser grönt. Om
du inte kan fokusera ändrar du inställningen för AF-område till Manuell eller Mitten, eller prova
att fotografera med fokuslås (A33) genom att växla fotograferingsläget till ett läge som autoläge
och fokusera på nytt på ett annat motiv på samma avstånd.
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Autofokusläge
Ställ in på j, k, l eller m M d (fotograferingsmeny) M Autofokusläge
Välj hur kameran fokuserar.
A
Enkel AF (standardinställning)
Kameran fokuserar endast när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
B
Aktiv AF
Kameran fokuserar kontinuerligt tills du trycker ned avtryckaren halvvägs. Används
för rörliga motiv. Ett ljud hörs när kameran fokuserar.
Om autofokusläge
Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
D
Autofokusläget för filminspelning
Autofokusläge för filminspelning kan ställa in med Autofokusläge (A166) i filmmenyn (A163).
Mer om fotografering
C
Blixtexp.komp.
Ställ in på j, k, l eller m M d (fotograferingsmeny) M Blixtexp.komp.
Blixtkompensation används för att justera blixteffekten med ±2,0 EV i steg om
1/3 EV, vilket förändrar huvudmotivets ljusstyrka i förhållande till bakgrunden.
-0.3 till -2.0
Blixteffekten reduceras från –0,3 till –2,0 EV, i steg om 1/3 EV, för att förhindra onödiga
högdagrar eller reflektioner.
0.0 (standardinställning)
Blixteffekten justeras inte.
+0.3 till +2.0
Blixteffekten ökas från +0,3 till +2,0 EV, i steg om 1/3 EV, för att få bildens huvudmotiv
att framstå som ljusare.
När blixtkompensation är aktiverad visas aktuell inställning under fotograferingen
(A8). När 0.0 väljs visas ingen ikon för aktuell inställning.
101
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Brusreducering, lång exp.
Ställ in på j, k, l eller m M d (fotograferingsmeny) M Brusreducering, lång exp.
Vid fotografering på mörka platser med lång slutartid kan bilder påverkas av brus.
Ställ in för att minska detta brus. När brusreduceringen för lång exponering används
tar det längre tid att spara bilderna efter att de tagits.
a Auto (standardinställning)
Brusreduceringen aktiveras vid långa slutartider då det är troligt att bilderna drabbas
av brus.
m
Mer om fotografering
Brusreducering används på bilder som tagits med slutartider på 1/4 sekund eller
längre. Du rekommenderas att ändra detta till På vid fotografering med långa
slutartider.
När brusreduceringen för lång exponering används visas ikonen j på monitorn
under fotograferingen (A8).
C
102
På
Om Brusreducering, lång exp.
Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Aktiv D-Lighting
Ställ in på j, k, l eller m M d (fotograferingsmeny) M Aktiv D-Lighting
Ställ in ”Aktiv D-Lighting” före fotografering för att bevara detaljer i högdagrar och
skuggor. Den tagna bilden återskapar kontrasteffekterna som de ses direkt med
ögat. Detta är speciellt effektivt för fotografering av motiv med hög kontrast, t ex
ljusa motiv utomhus som fotograferas från ett mörkt rum eller när du tar bilder av
ett skuggigt motiv på en solig strand.
a Hög, b Normal, c Låg
Ställ in nivån som används för Aktiv D-Lighting vid fotografering.
Av (standardinställning)
Aktiv D-Lighting används inte.
När Aktiv D-Lighting är aktiverat visas aktuell inställning under fotograferingen
(A8). När Av väljs visas ingen ikon för aktuell inställning.
B
Mer om fotografering
k
Om Aktiv D-Lighting
• Det krävs extra tid för att registrera bilder vid fotografering med Aktiv D-Lighting.
• Exponeringen minskas i jämförelse med tagning med Aktiv D-Lighting inställd på Av. För att
säkerställa rätt gradering justeras områden med högdagrar, skuggområden och mellantoner innan
bilderna sparas.
• Denna funktion kan inte användas samtidigt med vissa andra funktioner. Mer information finns i
”Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt” (A104).
B
Aktiv D-Lighting kontra D-Lighting
Alternativet Aktiv D-Lighting i fotograferingsmenyn minskar exponeringen före fotografering för att
optimera det dynamiska området. Alternativet D-Lighting (A149) i visningsmenyn optimerar det
dynamiska området i bilder efter tagning.
103
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Funktioner som inte kan tillämpas samtidigt
En del inställningar i blixtläget, fokusläget, självutlösaren och fotograferingsmenyn
kan inte användas med andra funktioner.
Begränsad funktion
Blixtläge
Inställning
Fokusläge (A40)
Beskrivning
När B (oändlighet) väljs för fotografering är inte
blixten tillgänglig.
Serietagning (A76) När Serietagning H, Serietagning L,
Förfotominne, Serietagning H: 120 bilder/sek.,
Serietagning H: 60 bilder/sek., BSS eller
Multibild 16 väljs för fotografering är inte blixten
tillgänglig.
Mer om fotografering
104
Exponeringsgaffling
(A94)
Blixten är inte tillgänglig.
Självutlösare
AF-områdesläge
(A95)
När Följ rörligt motiv väljs för fotografering är
Självutlösare inte tillgängligt.
Fokusläge
AF-områdesläge
(A95)
När Följ rörligt motiv väljs för fotografering är
E (manuell fokus) inte tillgängligt.
Bildkvalitet
Serietagning (A76) När Multibild 16 väljs för fotografering, låses
Bildkvalitet på Normal.
Bildstorlek
Serietagning (A76) • Bildstorlek är låst på D (2560×1920 pixlar) när
Multibild 16 väljs för fotografering.
• Bildstorlek är låst på B (1600×1200 pixlar) när
Förfotominne eller Serietagning H: 60
bilder/sek. väljs för fotografering.
• Bildstorlek är låst på A (1280×960 pixlar) när
Serietagning H: 120 bilder/sek. väljs för
fotografering.
Optimera bild
Aktiv D-Lighting
(A103)
När Aktiv D-Lighting används för fotografering,
låses Kontrast-inställningen för Anpassad eller för
Anpassad i Svartvitt till Auto under alternativen
för Optimera bild.
Vitbalans
Optimera bild
(A87)
När Svartvitt väljs för Optimera bild, låses
Vitbalans till Auto.
ISO-känslighet
Serietagning (A76) • Vid fotografering med Förfotominne,
Serietagning H: 120 bilder/sek., Serietagning
H: 60 bilder/sek. eller Multibild 16, ställs ISOkänslighet in automatiskt efter ljusheten när
fotograferingsläget j, k eller l används.
Inställningen för ISO-känslighet låses på 160 för
fotograferingsläget m.
• Vid fotografering med Serietagning L går det
inte att välja 3200. Om Serietagning L väljs när
ISO-känslighet är inställt på 3200 ändras
känsligheten till 1600.
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Begränsad funktion
Inställning
Beskrivning
När AF-områdesläge är inställt på Mitten medan
Mätning är inställt på Spot AF-omr., ändras
inställningen för Mätning automatiskt till Matrix.
Aktiv D-Lighting
(A103)
Mätning återställs till Matrix när Aktiv
D-Lighting ställs in på något annat läge än Av.
Serietagning
(A76)/
Exponeringsgaffling
(A94)
Serietagning och Exponeringsgaffling är inte
tillgängliga samtidigt.
Exponeringsgaffling återställs till Av när
serietagning ställs in på något annat läge än
Enbildstagning.
Inställningen för serietagning återställs till
Enbildstagning när Exponeringsgaffling ställs
in på något annat läge än Av.
Självutlösare (A39)
Serietagning och Självutlösare är inte tillgängliga
samtidigt.
Optimera bild
(A87)
När Svartvitt väljs och Svartvitt + färg aktiveras i
Optimera bild, innebär detta att Serietagning H,
Serietagning L, Förfotominne, Serietagning H:
120 bilder/sek., Serietagning H: 60 bilder/sek.,
BSS, Multibild 16 och Exponeringsgaffling inte
är tillgängliga.
När kryssrutan för Svartvitt + färg markeras
innebär detta att inställningen för serietagning
återställs till Enbildstagning och
Exponeringsgaffling återställs till Av. För
samtidig inspelning i svartvitt och färg med
Intervalltimertagning väljer du först
inställningen Svartvitt + färg, och därefter
Intervalltimertagning.
Brusreducering, lång
exp. (A102)
När På väljs för Brusreducering, lång exp. är
Serietagning H, Förfotominne, Serietagning H:
120 bilder/sek., Serietagning H: 60 bilder/sek.
och Multibild 16 inte tillgängligt.
Fokusläge (A40)
• När någon annan inställning än Följ rörligt
motiv är valt och B (oändlighet) är valt som
fokusläge för fotografering ställs kamerans fokus
in på oändlighet oavsett vad som tillämpats för
alternativet AF-områdesläge.
• När E (manuell fokusering) ställts in kan inte
AF-områdesläge ställas in.
Mätning (A93)
När Mätning är inställd på Spot AF-omr. eller
Spot, är Följ rörligt motiv inte tillgänglig.
Autofokusläge
Fokusläge (A40)
När fokusläget är inställt på E (manuell fokusering)
går det inte att ställa in Autofokusläge.
Brusreducering,
lång exp.
Serietagning (A76) När Multibild 16 väljs för fotografering är
Brusreducering, lång exp. inte tillgängligt.
Serietagning/
Exponeringsgaffling
AF-områdesläge
Mer om fotografering
AF-områdesläge
(A95)
Mätning
105
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Begränsad funktion
Beskrivning
När ISO-känslighet är inställd på Auto. hög ISOkänslig. eller 3200, är Aktiv D-Lighting inte
tillgänglig. När Auto. hög ISO-känslig. eller 3200
är valt, återställs Aktiv D-Lighting till Av.
ISO-känslighet
(A92)
Skriv ut datum
Serietagning (A76) När Serietagning H, Serietagning L,
Förfotominne, Serietagning H: 120 bilder/sek.,
Serietagning H: 60 bilder/sek. eller BSS väljs för
fotografering är inte Skriv ut datum-funktionen
tillgänglig.
Mer om fotografering
Exponeringsgaffling
(A94)
Skriv ut datum-funktionen är inte tillgänglig.
Blinkningsvarning
Serietagning
(A76)/
Exponeringsgaffling
(A94)
Blinkningsvarning är inte aktiverat när Serietagning
är inställt på någon annan inställning än
Enbildstagning eller när exponeringsgaffling är
aktiverat.
Digital zoom
Fokusläge (A40)
Digital zoom kan inte användas när E (manuell
fokusering) är valt.
AF-områdesläge
(A95)
Den digitala zoomen kan inte användas vid
fotografering med Följ rörligt motiv.
Serietagning (A76) Digital zoom kan inte användas när Multibild 16 är
valt för fotografering.
B
106
Inställning
Aktiv D-Lighting
Mer information
Mer information finns i ”Om digital zoom” (A197).
Fotograferingsalternativ: Fotograferingsmeny (lägena j, k, l, m)
Slutartid
Mer om fotografering
Kontrollintervallet för slutartiden varierar beroende på inställningen för ISO-känslighet.
Kontrollintervallet ändras dessutom i följande serietagningsinställningar.
Inställning
Kontrollintervall
ISO-känslighet (A92)1
Auto2,
1/1500 till 2 s (läge j, k)
ISO 160-4002 i Auto inom 1/1500 till 4 s (läge l)
fast intervall
1/1500 till 8 s (läge m)
1/1500 till 2 s (läge j, k, l)
Auto. hög ISO-känslig.2
1/1500 till 8 s (läge m)
ISO 160-2002 i Auto inom
1/1500 till 2 s (läge j, k)
fast intervall
1/1500 till 8 s (läge l, m)
ISO 160, 200
1/1500 till 2 s (läge j, k)
ISO 400, 800
1/1500 till 4 s (läge l, m)
ISO 1600
1/1500 till 2 s
ISO 3200
1/1500 till 1/2 s
Serietagning (A76)
Förfotominne
1/4000 till 1/60 s
Serietagning H: 120
1/4000 till 1/125 s
bilder/sek.
Serietagning H: 60
1/4000 till 1/60 s
bilder/sek.
Multibild 16
1/4000 till 1/30 s
1 ISO-känslighetsinställningen begränsas beroende på serietagningsinställningen (A104).
2 I läget m låses ISO-känsligheten på 160.
107
Använda M (User Setting (användarinställningar)-läge)
Inställningskombinationer som används ofta vid fotografering (user setting
(användarinställningar)) kan sparas i M. De sparade inställningarna kan snabbt
hämtas för fotografering genom att funktionsratten vrids till M. Detta är praktiskt
när du vill fotografera med dessa inställningar eller om du bara vill ändra
inställningarna lite. Det går att fotografera i j (programautomatik), k (slutarstyrd
automatik), l (bländarstyrd automatik) och m (manuell). Följande inställningar kan
sparas under M.
Grundläggande inställningar
Mer om fotografering
Fotograferingslägen
j, k, l, m (A69)1
Monitorvisning (A16, 17)2
Zoomposition (A31)2
Blixtläge (A36)
Fokusläge (A40)3
Exponeringskompensation
(A43)
Bildkvalitet (A83)
Bildstorlek (A84)
Optimera bild (A87)
Vitbalans (A90)4
ISO-känslighet (A92)
Mätning (A93)
Exponeringsgaffling (A94)
AF-områdesläge (A95)5
Autofokusläge (A101)
Blixtexp.komp. (A101)
Brusreducering, lång exp.
(A102)
Aktiv D-Lighting (A103)
Serietagning (A76)
Fotograferingsmeny
1 Välj standard fotograferingsläge. Det aktuella flexibla programmet (vid inställningen j), slutartiden
(vid inställningarna k och m) eller bländaren (vid inställningarna l och m) sparas också.
2 Den aktuella inställningen för monitorvisning och zoomposition sparas också.
3 Det aktuella fokusavståndet sparas också vid inställningen E (manuell fokusering).
4 Det förinställda värdet för förinspelad manuell gäller för fotograferingslägena j, k, l, m och M.
5 Den aktuella positionen för fokusområdet sparas när AF-områdesläge ställs in på Manuell.
B
108
Om klockbatteriet
Om det interna klockbatteriet (A189) laddas ur, återställs inställningarna som sparats i M. Du
rekommenderas att skriva ned alla viktiga inställningar.
Använda M (User Setting (användarinställningar)-läge)
Spara inställningarna i M
Ofta använda inställningar för fotografering kan ändras och sparas i M.
1
Ställ in funktionsratten på önskat
exponeringsläge.
• Vrid till j, k, l eller m.
• Inställningarna kan sparas även om ratten ställts in på
M (standarinställningarna för fotograferingsläge j är
sparade då du köper kameran).
Ändra till en inställning som väljs ofta.
Mer om fotografering
2
3
Tryck på d-knappen.
• Fotograferingsmenyn visas.
• Tryck på multiväljaren för att välja alternativ och ställa in
funktioner i menyn (A12).
4
Använd multiväljaren för att välja Spara user
settings och tryck på k-knappen.
• Klar-skärmen visas och de aktuella inställningarna
sparas.
Fotograferingsmeny
AF-områdesläge
Autofokusläge
Blixtexp.komp.
Brusreducering, lång exp.
Aktiv D-Lighting
Spara user settings
Återställ user settings
Fotografera i M (User Setting (användarinställningar))-läge
Vrid funktionsratten till M för att hämta inställningarna
som sparats i Spara user settings.
• Komponera bilden med motivet och fotografera med
dessa inställningar eller ändra inställningarna enligt
dina behov.
• Inställningskombinationerna som hämtas när
funktionsratten vrids till M kan ändras hur många gånger som helst i Spara user
settings.
109
Använda M (User Setting (användarinställningar)-läge)
Återställa sparade inställningar
Inställningarna som sparats för M kan återställas.
1
2
Välj Ja och tryck på k-knappen.
Mer om fotografering
• De sparade inställningarna återställs.
Fotograferingsmeny
AF-områdesläge
Autofokusläge
Blixtexp.komp.
Brusreducering, lång exp.
Aktiv D-Lighting
Spara user settings
Återställ user settings
Återställ user settings
User settings kommer att
återställas till standardvärden. OK?
Ja
Nej
C
110
Välj Återställ user settings i
fotograferingsmenyn och tryck på
k-knappen.
Återställning av M
Inställningar som sparats som användarinställningar återställs på följande sätt:
• Fotograferingsläge: j (programautomatik)
• Monitorvisning: Informationsdisplay
• Zoomposition: maximal vidvinkelposition
• Blixtläge: U (auto)
• Fokusläge: A (autofokus)
• Exponeringskompensation: 0.0
• Serietagning: Enbildstagning
• Fotograferingsmeny Samma som standardinställningen för respektive alternativ
Mer om visning
Funktioner i helskärmsläge
I fotograferingsläge trycker du på
c (bildvisnings)-knappen för att gå till visningsläget
och visa bilderna som har tagits (A34). Följande
funktioner är tillgängliga i helskärmsläget.
15/05/2011 15:30
0004.JPG
4 132
Funktion
Använd
Välja bilder
f (h)
Visningszoom
g (i)
Dölj eller visa
fotograferingsinformation
s
Växla mellan
bildvisningsenheter
x
Visa enskilda bilder i en
sekvens
k
Bilder som spelats in med
Enkelt panorama
Spela upp filmer
A
11,
12
115,
117
118
Mer om visning
Miniatyrbilds-/
kalendervisning
Beskrivning
Tryck på H, I, J eller K för att välja
en bild som ska visas.
Tryck och håll ned H, I, J eller K för
att snabb bläddra igenom bilderna.
Bilder kan även väljas genom att vrida
kommandoratten.
Visa 4, 9, 16 eller 72 miniatyrbilder. Vrid
zoomreglaget mot f (h) i
miniatyrbildsvisningen med 72 bilder
för att ändra till kalendervisning (utom
i läget Visa efter datum).
Förstora den bild som visas på
monitorn upp till cirka 10×.
Tryck på k-knappen för att återgå till
helskärmsläget
Dölj eller visa
fotograferingsinformation och
bildinformation på monitorn.
Växla mellan monitorn och den
elektroniska sökaren.
Om knappen trycks när en sekvens
visas med endast huvudbilden, visas
alla bilder i sekvensen som enskilda
bilder. Tryck på H på multiväljaren för
att återgå till att endast visa
huvudbilden.
Visa den aktuella bildens kortsida så att
den fyller hela skärmen och rulla bilden
automatiskt.
Spela upp filmerna som visas.
17
16
113
62
168
111
Funktioner i helskärmsläge
Funktion
Ta bort bilder
Använd
l
Visa menyer
Växla till annat
visningsläge
d
Beskrivning
Välj raderingsmetod och ta bort bilden
eller bilderna.
Om du använder läget Favoritbilder
(A122) Sortera automatiskt (A129)
eller Visa efter datum (A132) kan
bilder i samma album, kategori eller
med samma fotograferingsdatum tas
bort.
Visa menyn för det valda läget.
Visa menyn och välj fliken
N (visningsläge) för att växla till
läget Favoritbilder, Sortera automatiskt
eller Visa efter datum.
A
35,
114
13
120
c
Mer om visning
b (e)
C
112
Tryck på c-knappen eller avtryckaren.
Du kan även växla till fotografering
34,
genom att trycka på b (e
157
filminspelning)-knappen.
Växla till
fotograferingsskärmen
Ändra bildernas orientering (vertikal eller horisontell)
Ändra orienteringen med hjälp av Rotera bild (A141) i visningsmenyn (A135) efter fotografering.
Funktioner i helskärmsläge
Visa bilder som tagits i serietagningsläge (sekvens)
4
5
Följande funktioner är tillgängliga när varje enskild bild i en sekvens visas.
• Välj en bild: Tryck på J eller K på multiväljaren. Bilder kan även väljas genom
att vrida kommandoratten.
• Zooma in: Vrid zoomreglaget till g (i) (A118).
D
Mer om visning
Bilder som tagits i det följande serietagningsläget sparas som en grupp (kallad
”sekvens”) varje gång du fotograferar.
• Serietagning H, Serietagning L, Förfotominne, Serietagning H: 120
bilder/sek. eller Serietagning H: 60 bilder/sek. i serietagningsmenyn (A76)
• Exponeringsgaffling (A94) i fotograferingsmenyn (A81)
• Serietagning i motivtypen Sport (A52) eller Husdjursporträtt (A59)
I helskärmsläge eller miniatyrbildsvisningsläge (A115) används den första bilden
i en sekvens som ”huvudbild”, dvs. den representerar bilderna i sekvensen.
• F visas på visningsskärmen för bilder som tagits i en sekvens.
Tryck på k-knappen medan huvudbilden för en sekvens 15/05/2011 15:30
0004.JPG
visas i helskärmsläge, för att visa varje enskild bild i
sekvensen. Tryck på H på multiväljaren för att återgå till
att endast visa huvudbilden.
Alternativ för sekvensvisning
Välj Alternativ för visa sekvens (A145) i visningsmenyn för att ange att alla sekvenser ska visas
med huvudbilden eller för att alla bilder i dem ska visas enskilt.
D
Ändra huvudbild i en sekvens
Huvudbilden för en sekvens kan ändras med Välj huvudbild (A145) i visningsmenyn.
113
Funktioner i helskärmsläge
Ta bort bilder i en sekvens
Mer om visning
När Alternativ för visa sekvens (A145) är inställt på Endast huvudbild i
visningsmenyn, om l-knappen trycks och raderingsmetoden väljs, tas
efterföljande bilder bort.
• När en sekvens visas endast med dess huvudbild:
- Aktuell bild: När sekvensen väljs tas alla bilder bort i den sekvensen.
- Radera valda bilder: När huvudbilden väljs på skärmen för borttagning av
valda bilder (A35) tas alla bilder bort i den sekvensen.
- Alla bilder: Alla bilder inklusive sekvensen som visas tas bort.
• När bilder i en sekvens visas individuellt genom att trycka på k-knappen medan
nyckelbilden visas innan man trycker på l-knappen:
Borttagningsmetoder ändras till följande.
- Radera aktuell bild: Ta endast bort den bild som
visas.
Radera
- Radera valda bilder: Välj flera bilder i sekvens för
borttagning på skärmen för borttagning av valda
Radera aktuell bild
bilder (A35).
Radera valda bilder
Radera
hela sekvensen
- Radera hela sekvensen: Alla bilder i sekvensen,
inklusive bilden som visas, tas bort.
B
Om sekvensvisning
Bilder som tagits i serietagning med andra kameror än COOLPIX P500 kan inte visas som en sekvens.
C
Tillgängliga alternativ för visningmenyn i sekvensvisning
Om d-knappen trycks under visning av huvudbild är följande menyfunktioner tillgängliga för
bilderna i den sekvensen.
➝ A148
➝ A149
• Snabbretuschering1
• D-Lighting1
1
➝
A150
➝ A152
• Filtereffekter1
• Mjuka hudtoner
➝ A135
➝ A138
• Bildspel
• Utskriftsbeställning2
➝ A139
➝ A141
• Skydda2
• Rotera bild1
➝ A141
➝ A154
• Småbild1
• Dölj bild2
➝ A142
➝ A144
• Kopiera2
• Röstmemo1
➝ A155
➝ A145
• Svart kant1
• Alternativ för visa sekvens
➝ A145
➝ A122
• Favoritbilder2
• Välj huvudbild
1
2
114
Tryck på d-knappen när enskilda bilder visas. Inställningar kan tillämpas på enskilda bilder.
Om d-knappen trycks under visning av huvudbild kan samma inställningar tillämpas på alla
bilder i den sekvensen. Tryck på d-knappen när enskilda bilder visas för att tillämpa
inställningarna på enskilda bilder.
Visa flera bilder: Miniatyrbildsvisning
Vrid zoomreglaget mot f (h) i helskärmsläge
(A34, 111) för att visa bilder som miniatyrbilder i
miniatyrbildsvisningsläget.
1 / 132
Följande åtgärder kan utföras i läget för
miniatyrbildsvisning.
A
Välja bilder
Tryck på H, I, J eller K på multiväljaren.
Bilder kan även väljas genom att vrida
kommandoratten.
11,
12
Öka antalet
miniatyrbilder som
visas/Visa kalender
Vrid zoomreglaget mot f (h) för att öka
antalet miniatyrbilder från 4 ➝ 9 ➝16 ➝72.
Vrid zoomreglaget mot f (h) i
miniatyrbildsvisningen med 72 bilder för
att ändra till kalendervisning (utom i läget
Visa efter datum).
I kalendervisning kan bilderna väljas efter
datum genom att du flyttar markören
(A117).
Vrid mot g (i) för att återgå till
miniatyrbildsvisning.
Minska antalet
miniatyrbilder som visas
Återgå till
helskärmsläget
Ta bort bilder
Använd
f (h)
g (i)
Mer om visning
Beskrivning
Om du vill
Vrid zoomreglaget mot g (i) för att minska
antalet miniatyrbilder från 72 ➝16 ➝ 9 ➝ 4.
Vrid mot g (i) igen när 4 miniatyrbilder
visas för att återgå till helskärmsläge.
34,
111
k
Tryck på k-knappen.
l
Välj raderingsmetod och ta bort bilden eller
bilderna.
Om du använder läget Favoritbilder
35
(A122) Sortera automatiskt (A129) eller
Visa efter datum (A132) kan bilder i
samma album eller kategori tas bort.
115
Visa flera bilder: Miniatyrbildsvisning
Om du vill
Beskrivning
A
Tryck på c-knappen eller avtryckaren. Du
kan även växla till fotografering genom att
trycka på b (e filminspelning)-knappen.
34,
157
Använd
c
Växla till
fotograferingsskärmen
b (e)
Mer om visning
C
Ikoner på miniatyrbilderna
Ikonerna till höger visas när bilder med
inställningarna Utskriftsbeställning (A135)
och Skydda (A139) väljs.
Ikonerna till höger visas när en bild i en
sekvens (A113) väljs.
Filmer visas som filmbildrutor (i
miniatyrbildsvisning med 72 bilder visas
D längst upp på monitorn när en film väljs).
C
Låsikon
Ikon för utskriftsbeställning
Sekvensvisning
Filmbildrutor
Miniatyrbildsvisning i läget
Favoritbilder och Sortera automatiskt
• I läget Favoritbilder (A122) visas ikonen för det album som
spelas upp längst upp till höger på monitorn.
• I läget Sortera automatiskt (A129) visas den aktuella bildens
kategoriikon längst upp till höger på monitorn.
116
1 / 132
1/
3
Visa flera bilder: Miniatyrbildsvisning
Kalendervisning
Vrid zoomreglaget mot f (h) under visningsläge när
72 miniatyrbilder visas (A115) för att ändra till
kalendervisning (förutom läget Visa efter datum.
Flytta markören och välj bilder genom att välja ett
datum. Datum för vilka det finns bilder är understrykna
i gult.
2011 05
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
3
Följande åtgärder kan utföras i läget för kalendervisning.
Om du vill
Använd
Välja datum
B
k
g (i)
A
Tryck på H, I, J eller K på multiväljaren. Ett
datum kan även väljas genom att vrida
kommandoratten.
11,
12
Växla till helskärmsläget för att visa den första
bilden för det datumet.
34,
111
Vrid zoomreglaget till g (i).
-
Mer om visning
Återgå till
helskärmsläget
Återgå till visning av
bildlistan
Beskrivning
Om kalendervisning
• Bilder som tagits utan inställt datum behandlas som bilder som tagits ”1 januari 2011”.
• Knapparna d och l är inaktiverade medan kalendern visas.
D
Läget Visa efter datum
Endast bilder som tagits samma datum kan visas i läget Visa efter datum (A132). Alternativen för
Visa efter datum (A133) är också endast tillgängliga för bilder som tagits de valda datumen.
117
Ta en närmare titt: Visningszoom
Om du vrider zoomreglaget mot g (i) i helskärmsläget
(A34) zoomas den aktuella bilden in och bildens
mittersta del förstoras och visas.
• Guiden i nedre högra hörnet visar vilken del av bilden
som har förstorats.
Följande åtgärder kan utföras när bilderna är
inzoomade.
Om du vill
Använd
3.0
Beskrivning
A
g (i)
Vrid zoomreglaget till g (i). Zoomen ökar
upp till cirka 10×. Zoomen ökas också om
man vrider kommandoratten åt höger.
11,
31
f (h)
Vrid zoomreglaget mot f (h). När
förstoringsgraden når 1× återgår visningen
till helskärmsläget.
Zoomen minskar också om man vrider
kommandoratten åt vänster.
11,
31
Tryck på H, I, J eller K på multiväljaren
för att flytta visningsområdet till andra delar
av bilden.
12
k
Tryck på k-knappen.
34,
111
Ta bort bilder
l
Välj raderingsmetod och ta bort bilden eller
bilderna.
Om du använder läget Favoritbilder
35
(A122) Sortera automatiskt (A129) eller
Visa efter datum (A132) kan bilder i samma
album eller kategori tas bort.
Beskära bild
d
Zooma in
Zooma ut
Mer om visning
Flytta visningsområdet
Återgå till
helskärmsläget
Tryck för att spara endast den synliga delen
som en separat fil.
156
Tryck på c-knappen eller avtryckaren. Du
kan även växla till fotografering genom att
trycka på b (e filminspelning)-knappen.
34,
157
c
Växla till
fotograferingsskärmen
b (e)
118
Ta en närmare titt: Visningszoom
Bilder som tagits med fuktionen för
ansiktsprioritet eller husdjursavkänning
När zoomreglaget vrids mot g (i) i helskärmsläge för
bilder som tagits med ansiktsprioritet (A97) eller
husdjursavkänning (A59), förstoras bilden med
2.0
ansiktet som kändes av under fotografering i mitten
(förutom bilder som tagits med serietagning (A76)
eller Exponeringsgaffling (A94)).
• Om fler än ett ansikte känns av förstoras bilden med det ansikte som användes
vid fokuseringen i mitten av monitorn. Tryck på H, I, J eller K på multiväljaren
för att visa andra ansikten som kändes av.
• När zoomreglaget vrids ytterligare mot g (i) eller f (h) ändras zoomnivån
och blir en normal visningszoom.
Mer om visning
119
Visa bilder efter kategori
Följande visningslägen kan väljas.
c
A111
Starta
Visa alla bilder.
h
A122
Favoritbilder
Visa bilder som lagts till ett album.
F
A129
Sortera automatiskt
Visa bilder och filmer som automatiskt sorterades in i den kategori som valdes vid
fotograferingen.
C
A132
Visa efter datum
Visa bilder som togs ett visst datum.
1
Tryck på d-knappen i visningsläget.
Mer om visning
• Visningsmenyn visas.
2
Tryck på J på multiväljaren.
• Det går nu att välja flik.
3
Tryck på H eller I för att välja N-fliken.
Visningsmeny
Snabbretuschering
D-Lighting
Mjuka hudtoner
Filtereffekter
Utskriftsbeställning
Bildspel
Skydda
Visningsläge
Starta
Favoritbilder
Sortera automatiskt
Visa efter datum
4
Tryck på K eller på k-knappen.
• Menyn för visningsläge visas
120
Visningsläge
Starta
Favoritbilder
Sortera automatiskt
Visa efter datum
Visa bilder efter kategori
5
Använd multiväljaren för att välja ett
visningläge.
• Tryck på d-knappen för att återgå till det aktuella
visningsläget utan att växla visningsläge.
6
Visningsläge
Starta
Favoritbilder
Sortera automatiskt
Visa efter datum
Tryck på k-knappen.
• Kameran går till det valda visningsläget.
Mer om visning
121
Sortera favoritbilder (läget Favoritbilder)
Bilder som tagits kan läggas till i ett album och sorteras.
När bilder har lagts till kan de enkelt visas med hjälp av läget ”h Favoritbilder”.
• Genom att bilder läggs till i ett album kan de lätt hittas.
• Bilder kan sorteras efter händelse, till exempel semester eller bröllop.
• Samma bild kan läggas till i flera album.
Lägga till bilder i ett album
Bilder som tagits kan läggas till i ett album och sorteras.
1
Välj en bild i visningsläget (A34), läget
sortera automatiskt (A129) eller läget Visa
efter datum (A132) och tryck på
d-knappen.
• Visningsmenyn visas.
Mer om visning
2
Använd multiväljaren för att välja
h Favoritbilder och tryck på k-knappen.
• Favoritbildsskärmen visas.
3
Tryck på J eller K på multiväljaren, välj
sedan en bild och tryck på H för att lägga
till y.
• Upprepa vid behov detta steg för att lägga till flera
bilder i samma album.
• Tryck på I för att ta bort y och avbryta valet.
• Vrid zoomkontrollen (A4) mot g (i) för att återgå till
helskärmsläget eller f (h) för att visa miniatyrbilder.
• Tryck på k-knappen för att visa skärmen för albumval.
122
Visningsmeny
Välj huvudbild
Favoritbilder
Favoritbilder
Åter
ON/OFF
Sortera favoritbilder (läget Favoritbilder)
4
Använd multiväljaren för att välja det album
där du vill lägga till bilderna och tryck på
k-knappen.
• De valda bilderna läggs till och kameran växlar till
visningsmenyn.
• Upprepa från steg 2 om du vill lägga till samma bild i
flera album.
Favoritbilder
Åter
Lägg till
Mer om visning
B
•
•
•
•
Om favoritbilder
Upp till 200 bilder kan läggas till i varje album.
Det går inte att lägga till filmer i ett album.
Om de valda bilderna redan har lagts till i ett album visas w i rutan för albumet.
När bilder läggs till i ett album flyttas de inte från mappen de sparats i (A215) eller kopieras till
albumet (A128).
D
Mer information
Mer information finns i “Ta bort bilder från ett album” (A125).
123
Sortera favoritbilder (läget Favoritbilder)
Visa bilder i ett album
När du använder läget ”h Favoritbilder” kan bilder som lagts till i ett album visas
genom att du väljer albumet.
• I helskärmsläget kan bilder i samma album visas (A111) och redigeras
(A146).
• När d-knappen trycks på i helskärmsläget eller miniatyrbildsläget visas menyn
för favoritbilder (A126) och du kan visa alla bilder som lagts till i ett album i ett
bildspel, och använda inställningarna för utskriftsbeställning eller skydd.
1
Tryck på d-knappen under
visning, välj fliken
N (visningsläge) och tryck sedan
på K eller k-knappen (A120).
Visningsläge
Starta
Favoritbilder
Sortera automatiskt
Visa efter datum
Mer om visning
• Tryck på H eller I för att välja h
Favoritbilder och tryck på k-knappen
för att visa en lista med album.
2
Använd multiväljaren för att välja ett album.
Favoritbilder
• Mer information om användning av albumlistskärmen
finns i “Använda läget Favoritbilder” (A126).
Välj ikon
• När k-knappen trycks visas en bild i det valda albumet
i helskärmsläget.
• Ikonen för det aktuella albumet som visas syns längst
upp till höger på monitorn.
• Upprepa stegen 1 och 2 för att välja ett album igen.
15/05/2011 15:30
0004.JPG
4
124
4
Sortera favoritbilder (läget Favoritbilder)
Ta bort bilder från ett album
Ta bort bilder från ett album utan att radera bilderna.
1
Välj albumet där du vill ta bort
bilder, visa bilderna i det albumet
(A124) och tryck sedan på
d-knappen.
15/05/2011 15:30
0004.JPG
• Visningsmenyn visas.
4
2
Använd multiväljaren för att välja h Ta bort
från favoriter och tryck på k-knappen.
4
Favoritbilder
Ta bort från favoriter
• Skärmen Ta bort från favoriter visas.
Tryck på J eller K på multiväljaren, välj
sedan en bild och tryck på H för att lägga
till y.
• Upprepa vid behov detta steg för att ta bort flera bilder
från samma album.
• Tryck på I för att ta bort y och avbryta valet.
• Vrid zoomkontrollen (A4) mot g (i) för att återgå till
helskärmsläget eller f (h) för att visa miniatyrbilder.
• Tryck på k-knappen när valet är klart.
4
Mer om visning
3
Ta bort från favoriter
Åter
ON/OFF
Välj Ja och tryck på k-knappen.
• Bilden tas bort från albumet.
• Välj Nej för att avbryta borttagningen.
Vill du ta bort bilden från
favoriter?
Ja
Nej
B
Om borttagning
Om en bild tas bort medan läget Favoritbilder används, tas bilden bort från albumet och den
kommer att permanent tas bort från internminnet eller minneskortet (A128).
125
Sortera favoritbilder (läget Favoritbilder)
Använda läget Favoritbilder
Följande funktioner är tillgängliga från skärmen med albumlista (A124 steg 2).
Funktion
Använd
Välja ett album
A
Beskrivning
Tryck på H, I, J eller K på multiväljaren.
Ett album kan även väljas genom att vrida
kommandoratten.
11,
12
Mer om visning
Växla till
helskärmsläge
k
Bilderna i det valda albumet visas i
helskärmsläget.
111
Ta bort bilder
l
Alla bilder som lagts till i det valda albumet
är borttagna. Välj Ja när
bekräftelsedialogrutan visas.
35
Ändra
albumikonen
d
Ändra albumikonen.
127
Tryck på c-knappen eller avtryckaren. Du
kan även växla till fotografering genom att
trycka på b (e filminspelning)-knappen.
34,
157
c
Växla till
fotograferingsläget
b (e)
C
Alternativ i visningsmenyn i läget Favoritbilder
Tryck på d-knappen i helskärmsläget eller läget miniatyrbildsvisning i läget Favoritbilder för att
tillämpa följande menyfunktioner.
• Snabbretuschering
• Mjuka hudtoner
• Utskriftsbeställning
• Skydda
• Dölj bild
• Röstmemo
• Alternativ för visa sekvens
• Ta bort från favoriter
126
➝ A148
➝ A150
➝ A135
➝ A139
➝ A141
➝ A142
➝ A145
➝ A125
• D-Lighting
• Filtereffekter
• Bildspel
• Rotera bild
• Småbild
• Svart kant
• Välj huvudbild
➝ A149
➝ A152
➝ A138
➝ A141
➝ A154
➝ A155
➝ A145
Sortera favoritbilder (läget Favoritbilder)
Ändra albumikoner
Det går att ändra utseendet för albumikoner. Genom att ändra ikonerna är det
enklare att identifiera vilken typ av bilder som lagts till i varje album.
1
Tryck på d-knappen under
visning, välj fliken
N (visningsläge) och tryck
sedan på K eller k-knappen
(A120).
Visningsläge
Starta
Favoritbilder
Sortera automatiskt
Visa efter datum
• Tryck på H eller I för att välja
h Favoritbilder och tryck på
k-knappen för att visa en lista med album.
2
Favoritbilder
• Skärmen där ikoner väljs visas.
Välj ikon
3
Tryck på J eller K för att välja en ikonfärg
och tryck på k-knappen.
Mer om visning
Använd multiväljaren för att välja
ett album och tryck på
d-knappen.
Välj ikon
Åter
4
Tryck på H, I, J eller K för att välja en ikon
och tryck på k-knappen.
Välj ikon
• Ikonen ändras och monitorns visning återgår till
albumlistskärmen.
Åter
B
Om albumikoner
Ange albumikoner separat för interminnet och minneskortet.
• Ta först bort minneskortet från kameran för att ändra albumikoner för internminnet.
• Standardinställningen för ikonen är sifferikonen (svart).
127
Sortera favoritbilder (läget Favoritbilder)
C
Lägga till/visa favoritbilder
När bilder läggs till i ett album flyttas de inte från mappen de sparats i (A215) eller kopieras till
albumet. Endast filnamnen för bilderna läggs till i albumet. När läget Favoritbilder används visas bilder
genom att bilder som motsvarar de filnamn som lagts till i albumen hämtas.
Om en bild tas bort medan läget Favoritbilder (A35, 126) används, tas bilden bort från albumet och
den kommer att permanent tas bort från internminnet eller minneskortet.
Lägga till bilder i album
Internminne eller minneskort
0001.JPG
0002.JPG
Album 1
Lägg till filnamn
0001.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
Album 2
Mer om visning
0001.JPG
Lägg till filnamn
0004.JPG
Visa bilder i album
0001.JPG
Album 1
0001.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0002.JPG
Hämta filer
Internminne
eller
minneskort
Visa
0003.JPG
128
Hitta bilder i läget Sortera automatiskt
Bilder och filmer sorteras automatiskt in i någon av följande kategorier under
fotografering. Om du väljer läget ”F Sortera automatiskt” kan du visa bilder och
filmer genom att välja den kategori som de sorterades in i.
Z Leende
Y Porträtt
u Mat
U Landskap
V Skymning till gryning
D Närbilder
O Husdjursporträtt
D Film
X Retuscherade kopior
W Andra motivtyper
• I helskärmsläget kan bilder i samma kategori visas (A111) och redigeras
(A146). Bilder kan även sorteras in i album.
• Om d-knappen trycks visas menyn Sortera automatiskt (A131) och du kan
välja bilder i samma kategori och visa dem i ett bildspel eller använda
inställningarna för utskriftsbeställning eller skydd.
Mer om visning
Visa bilder i läget Sortera automatiskt
1
Tryck på d-knappen under
visning, välj fliken
N (visningsläge) och tryck sedan
på K eller k-knappen (A120).
Visningsläge
Starta
Favoritbilder
Sortera automatiskt
Visa efter datum
• Tryck på H eller I för att välja F
Sortera automatiskt och tryck på
k-knappen för att visa en lista med
kategorier.
2
Använd multiväljaren för att välja önskad
kategori.
• Mer information om kategorier finns i “Kategorier i läget
Sortera automatiskt” (A130).
• Mer information om hur skärmen för sortera
automatiskt används finns i “Funktioner i läget Sortera
automatiskt” (A131).
• Tryck på k-knappen för att visa en bild i den valda
kategorin i helskärmsläge.
• Ikonen för den aktuella kategorin som visas syns längst
upp till höger på monitorn.
• Upprepa stegen 1 och 2 för att välja en önskad kategori
igen.
Porträtt
Andra motivtyper
15/05/2011 15:30
0004.JPG
1
4
129
Hitta bilder i läget Sortera automatiskt
Kategorier i läget Sortera automatiskt
Kategori
Beskrivning
Z Leende
Bilder tagna i smart porträtt-läget (A65) med leendeutlösaren
inställd på På visas.
Y Porträtt
Bilder tagna i läget j, k, l, m eller M med ansiktsavkänning
(A97).
Bilder tagna med följande motivtyper.
• e (Nattporträtt)* (A49)
• R (Motljus)* (A50)
• Porträtt* (A51), Party/inomhus (A52)
u Mat
Bilder tagna med motivtypen Mat (A56).
Mer om visning
U Landskap
Bilder tagna med motivtypen Landskap* (A51).
V Skymning till
gryning
Bilder tagna med följande motivtyper.
• j (Nattlandskap)* (A48)
• Solnedgång (A53), Skymning/gryning (A54),
Fyrverkeri (A57)
D Närbilder
Bilder tagna i fokusläget makronärbild (A40). Bilder tagna med
motivtypen Närbild* (A55).
O Husdjursporträtt
Bilder tagna med motivtypen Husdjursporträtt (A59).
D Film
Filmer (A157)
X Retuscherade kopior Kopior som skapats med redigeringsfunktionen (A146).
W Andra motivtyper
Alla andra bilder som inte kan definieras av de kategorier som
beskrivs ovan.
* Bilder som tagits med Automatisk motivtyp (A46) sorteras också in i lämpliga kategorier.
B
130
Om läget Sortera automatiskt
• Upp till 999 bild- och filmfiler kan sorteras in i varje kategori i läget Sortera automatiskt. Om 999
bilder eller filmer redan har sorterats in i en specifik kategori, går det inte att sortera in nya bilder
och filmer i den kategorin och de kan inte heller visas i läget Sortera automatiskt. Visa bilder och
filmer som inte kunde sorteras till en kategori i normalt visningsläge (A34) eller läget Visa efter
datum (A132).
• Bilder eller filmer som kopierats från internminnet till ett minneskort eller vice versa (A144) kan
inte visas i läget Sortera automatiskt.
• Bilder eller filmer som sparats av andra kameror än COOLPIX P500 kan inte visas i läget Sortera
automatiskt.
Hitta bilder i läget Sortera automatiskt
Funktioner i läget Sortera automatiskt
Följande funktioner är tillgängliga från skärmen för kategorilista (A129 steg 2).
Funktion
Använd
A
Beskrivning
Tryck på H, I, J eller K på multiväljaren.
11,
En kategori kan även väljas genom att vrida
12
kommandoratten.
Välj en kategori
Växla till
helskärmsläge
k
Visa bilder i den valda kategorin i
helskärmsläge.
Ta bort bilder
l
Ta bort alla bilder i den valda kategorin. Välj
35
Ja när bekräftelsedialogrutan visas.
111
c
34,
157
b (e)
C
Mer om visning
Tryck på c-knappen eller avtryckaren. Du
kan även växla till fotografering genom att
trycka på b (e filminspelning)-knappen.
Växla till
fotograferingsläget
Alternativ i visningsmenyn i läget Sortera automatiskt
Tryck på d-knappen i helskärmsläget eller miniatyrbildsvisning i läget Sortera automatiskt för att
använda följande menyer.
• Snabbretuschering
• Mjuka hudtoner
• Utskriftsbeställning
• Skydda
• Dölj bild
• Röstmemo
• Alternativ för visa sekvens
• Favoritbilder
➝ A148
➝ A150
➝ A135
➝ A139
➝ A141
➝ A142
➝ A145
➝ A122
• D-Lighting
• Filtereffekter
• Bildspel
• Rotera bild
• Småbild
• Svart kant
• Välj huvudbild
➝ A149
➝ A152
➝ A138
➝ A141
➝ A154
➝ A155
➝ A145
131
Visa bilder efter datum (Visa efter datum)
Endast bilder som tagits på samma datum kan visas i läget ”C Visa efter datum”.
• I helskärmsläget kan du visa fotoinformation, förstora bilder, redigera bilder och
spela upp filmer, precis som i vanligt visningsläge. Bilder kan även sorteras in i
album.
• Om d-knappen trycks visas menyn Visa efter datum (A133) och du kan visa
alla bilder som har tagits på samma datum i ett bildspel eller använda
inställningarna för utskriftsbeställning eller skydd.
Visa bilder i läget Visa efter datum
1
Tryck på d-knappen under
visning, välj fliken
N (visningsläge) och tryck sedan
på K eller k-knappen (A120).
Visningsläge
Starta
Favoritbilder
Sortera automatiskt
Visa efter datum
Mer om visning
• Tryck på H eller I för att välja C Visa
efter datum och tryck på k-knappen
för att visa Visa efter datum-skärmen.
2
Använd multiväljaren för att välja ett datum.
• Kameran visar upp till 29 datum. Om det finns bilder för
fler än 29 datum visas alla bilder som sparats tidigare än
de senaste 29 datumen tillsammans under Annat.
• Mer information om hur skärmen Visa efter datum
används finns i “Funktioner i läget Visa efter datum”
(A133).
• När k-knappen trycks visas den första bilden som togs
det valda datumet i helskärmsläget.
• Upprepa stegen 1 och 2 för att välja ett datum igen.
Visa efter datum
26/05/2011
4
20/05/2011
11
18/05/2011
8
15/05/2011
4
15/05/2011 15:30
0004.JPG
1
B
132
4
Om läget Visa efter datum
• De senaste 9 000 bilderna kan visas i läget Visa efter datum. Om flera än 9 000 bilder finns sparade
visas ”*” för det datum som innehåller den 9 001:a bilden.
• Bilder som togs då kamerans datum inte var inställt får datumet 1 januari 2010.
Visa bilder efter datum (Visa efter datum)
Funktioner i läget Visa efter datum
Följande funktioner är tillgängliga på skärmen Visa efter datum (A132 steg 2).
Funktion
Använd
A
Beskrivning
Tryck på H eller I.
Ett datum kan även väljas genom att vrida
kommandoratten.
Välja datum
11,
12
Växla till helskärmsläge
k
Visa bilderna som togs på det valda datumet i
111
helskärmsläget.
Ta bort bilder
l
Ta bort alla bilder som togs ett visst datum. Välj
35
Ja när bekräftelsedialogrutan visas.
Visa menyn Visa efter
datum
d
Visa menyn Visa efter datum.
–
c
b (e)
C
Mer om visning
Tryck på c-knappen eller avtryckaren. Du kan
34,
även växla till fotografering genom att trycka
157
på b (e filminspelning)-knappen.
Växla till
fotograferingsläget
Alternativ i visningsmenyn i läget Visa efter datum
Tryck på d-knappen i läget Visa efter datum för att tillämpa en av följande menyfunktioner för de
bilder som togs det angivna datumet.
• Snabbretuschering1
• Mjuka hudtoner
1
• Utskriftsbeställning2
• Skydda2
• Dölj bild2
• Röstmemo
1
• Alternativ för visa sekvens
• Favoritbilder1
1
2
➝ A148
➝ A150
➝ A135
➝ A139
➝ A141
➝ A142
➝ A145
➝ A122
• D-Lighting1
• Filtereffekter1
• Bildspel
• Rotera bild1
• Småbild1
• Svart kant1
• Välj huvudbild
➝ A149
➝ A152
➝ A138
➝ A141
➝ A154
➝ A155
➝ A145
Tryck på d-knappen när du har visat bilden i helskärmsläge.
När d-knappen trycks på skärmen Visa efter datum (A132 steg 2) kan alternativen tillämpas på
alla bilder som togs på det angivna datumet. När d-knappen trycks ned i helskärmsläget kan
alternativen tillämpas på enskilda bilder.
133
Visningsalternativ: Visningsmeny
Följande alternativ finns tillgängliga i visningsmenyn.
k
I
e
p
a
b
d
Mer om visning
f
i
g
E
h
j
C
C
h
h
134
Snabbretuschering
A148
Enkelt skapa retuscherade bilder där kontrast och mättnad har förstärkts.
D-Lighting
A149
Förbättra ljusstyrkan och kontrasten i bildens mörka delar.
Mjuka hudtoner
A150
Ge motivet mjukare hudtoner.
Filtereffekter
A152
Tillämpa flera olika effekter med digitalt filter.
Utskriftsbeställning
A135
Välj de bilder som ska skrivas ut och hur många kopior som ska göras av varje.
Bildspel
A138
Visa bilder som har sparats i internminnet eller på ett minneskort i ett automatiskt
bildspel.
Skydda
A139
Skydda markerade bilder mot oavsiktlig borttagning.
Rotera bild
A141
Ändra orienteringen för den tagna bilden.
Dölj bild
A141
Dölj markerade bilder vid visning.
Småbild
A154
Skapa en liten kopia av den tagna bilden.
Röstmemo
A142
Lägg till ett röstmemo till den tagna bilden.
Kopiera
A144
Kopiera filer mellan minneskortet och internminnet.
Svart kant
A155
Skapa en ny bild med en svart ram.
Alternativ för visa sekvens
A145
Visa en bildsekvens tagen i serietagningsläget som enskilda bilder eller visa endast
huvudbilden för sekvensen.
Välj huvudbild
A145
Ändra huvudbilden som visas för en serie med serietagna bilder (Bilder i en sekvens
A113).
Favoritbilder
A122
Välj och spara bilder som favoriter.
Ta bort från favoriter
A125
Ta bort en bild från ett album.
Visningsalternativ: Visningsmeny
Visa visningsmenyn
Tryck på c-knappen för att komma till visningsläget (A34).
Tryck på d-knappen för att öppna visningsmenyn.
15/05/2011 15:30
0004.JPG
Visningsmeny
4 132
Snabbretuschering
D-Lighting
Mjuka hudtoner
Filtereffekter
Utskriftsbeställning
Bildspel
Skydda
• Använd multiväljaren för att välja alternativ och ställa in funktioner i
menyer (A12).
• Tryck på d-knappen för att stänga visningsmenyn.
Tryck på c-knappen (Visningsläge) M d (Visningsmeny) M a Utskriftsbeställning
Mer om visning
a Utskriftsbeställning: Markera bilderna och ange antalet
kopior som ska skrivas ut
Om du väljer en av följande metoder för att skriva ut bilder som har sparats på ett
minneskort, kan bilderna som ska skrivas ut och antal kopior ställas in i förväg på
minneskortet.
• Utskrift med en DPOF-kompatibel (A233) skrivare som är utrustad med ett
kortfack.
• Beställning av utskrifter från ett fotolabb för digitalbilder med DPOF-service.
• Utskrift genom att ansluta kameran till en PictBridge-kompatibel (A233)
skrivare (A179). (När minneskortet tas ur kameran kan inställningarna för
utskriftsbeställning även tillämpas för bilderna i internminnet.)
1
Använd multiväljaren för att välja Välj bilder
och tryck på k-knappen.
Utskriftsbeställning
Välj bilder
Radera utskriftsinst.
135
Visningsalternativ: Visningsmeny
2
Välj bilderna (upp till högst 99) och antalet
kopior (upp till nio per bild).
Utskriftsområde
1
1
3
• Tryck multiväljaren J eller K för att välja bilder, och tryck
på H eller I för att ange antal kopior för var och en.
• Bilder kan även väljas genom att vrida kommandoratten.
• Bilder som har valts för utskrift känns igen på
Åter
kryssmarkeringen och siffran som anger det antal kopior
som ska skrivas ut. Det visas ingen kryssmarkering för
bilder där inga kopior har angetts och de bilderna skrivs heller inte ut.
• Vrid zoomreglaget mot g (i) för att växla till helskärmsläge eller mot f (h) för att
växla till miniatyrbildsvisning för 12 bilder.
• Tryck på k-knappen när inställningen är klar.
3
Välj om även fotograferingsdatum och
fotoinformation ska skrivas ut.
Mer om visning
• Välj Datum och tryck på k-knappen för att skriva ut
tagningsdatum på alla bilder i utskriftsbeställningen.
• Välj Info och tryck på k-knappen för att skriva ut
fotograferingsinformation (slutartid och bländarvärde)
på alla bilder i utskriftsbeställningen.
• Välj Klar och tryck på k-knappen för att slutföra
utskriftsbeställningen.
Bilder som har valts ut för utskrift känns igen på ikonen
w som visas i visningsläget.
Utskriftsbeställning
Klar
Datum
Info
15/05/2011 15:30
0004.JPG
4 132
B
Om utskrift av fotograferingsdatum och fotoinformation
När alternativen Datum och Info är aktiverade i menyn Utskriftsbeställning, skrivs
fotograferingsdatum och fotoinformation ut på bilderna när en DPOF-kompatibel (A233) skrivare
med stöd för detta används.
• Fotoinformation kan inte skrivas ut när kameran är direktansluten till en skrivare via den
medföljande USB-kabeln, för DPOF-utskrift (A184).
• Datum och Info återställs varje gång som menyn för Utskriftsbeställning visas.
• Det datum som skrivs ut är det datum som sparades när bilden
togs. Om du ändrar kamerans datum med alternativet Tidszon
och datum i inställningsmenyn sedan bilden har tagits påverkas
inte det datum som skrivs ut på bilden.
15/05/2011
136
Visningsalternativ: Visningsmeny
B
Om Utskriftsbeställning
När en utskriftsbeställning skapas i läget Favoritbilder, Sortera automatiskt eller läget Visa efter datum,
visas skärmen nedan om andra bilder än de i det valda albumet, kategorin eller fotograferingsdatum
har markerats för utskrift.
• Om Ja väljs läggs den aktuella utskriftsbeställningen till i utskriftsbeställningen för andra bilder.
• Om Nej väljs, tas alla utskriftsbeställningar för andra bilder bort och endast de aktuella
utskriftsbeställningarna finns kvar.
Utskriftsbeställning
Utskriftsbeställning
Spara utskriftsmarkeringen för
andra bilder?
Spara utskriftsmarkeringen
för andra datum?
Ja
Nej
Ja
Nej
Läget Favoritbilder eller
Sortera automatiskt
Läget Visa efter datum
Utskriftsbeställning
C
Mer om visning
Om det dessutom finns mer än 99 bilder på grund av att de aktuella utskriftsbeställningarna har lagts
till, visas skärmen nedan.
• Om Ja väljs, tas alla utskriftsbeställningar för andra bilder bort och endast de aktuella
utskriftsbeställningarna finns kvar.
• Om Avbryt väljs, finns utskriftsbeställningarna för andra bilder kvar och de aktuella
utskriftsbeställningarna tas bort.
Utskriftsbeställning
För många bilder har valts.
Ta bort utskriftsmarkeringar
från andra bilder?
För många bilder har valts.
Ta bort utskriftsmarkeringar
för andra datum?
Ja
Avbryt
Ja
Avbryt
Läget Favoritbilder eller
Sortera automatiskt
Läget Visa efter datum
Borttagning av alla utskriftsbeställningar
Välj Radera utskriftsinst. i steg 1 i proceduren för utskriftsbeställning (A135) och tryck på
k-knappen för att ta bort utskriftsbeställningarna för alla bilder.
D
Skriv ut datum
Datum och tid för tagningen kan stämplas på bilderna vid tagningstillfället med hjälp av Skriv ut
datum (A192) i inställningsmenyn. Denna information kan även skrivas ut på skrivare som inte har
stöd för utskrift av datum och tid. Endast datum och tid för Skriv ut datum skrivs ut på bilderna även
om Utskriftsbeställning aktiverats med datumet valt på skärmen för utskriftsbeställning.
D
Mer information
Mer information finns i ”Om utskrift av bilder med storleken 1:1” (A86).
137
Visningsalternativ: Visningsmeny
b Bildspel
Tryck på c-knappen (Visningsläge) M d (Visningsmeny) M b Bildspel
Visa bilder som har sparats i internminnet eller på ett minneskort i ett automatiskt
bildspel.
1
Använd multiväljaren för att välja Start och
tryck på k-knappen.
Bildspel
Paus
• För att ändra intervallet mellan bilderna väljer du
Bildintervall, önskad intervalltid och trycker sedan på
Start
k-knappen innan du väljer Start.
Bildintervall
Loop
• Upprepa bildspelet automatiskt genom att aktivera
Loop och tryck på k-knappen innan du väljer Start.
Markeringen (w) läggs till efter loopalternativet när det har aktiverats.
Mer om visning
2
3s
Bildspelet börjar.
• Tryck på multiväljaren K för att visa nästa bild eller på
J för att visa föregående bild. Tryck och håll ned
knappen för att snabbt gå framåt eller bakåt.
• Tryck på k-knappen för att avsluta innan bildspelet är
klart eller pausa.
3
Välj Slut eller Omstart.
• Skärmen till höger visas när man avslutar eller pausar
bildspelet. Välj Slut och tryck på k-knappen för att
återgå till visningsmenyn. Välj Omstart för att visa
bildspelet igen.
Paus
Omstart
Slut
Bildintervall
B
138
Om bildspel
• Endast den första bildrutan i filmer (A168) som inkluderats i ett bildspel visas.
• För sekvenser (A113) där alternativen för sekvensvisning har ställs in som Endast huvudbild
visas endast huvudbilden.
• Bilder som spelats in med Enkelt panorama kan inte visas i ett bildspel.
• Maximal visningstid för ett bildspel är cirka 30 minuter även om Loop är aktiverat (A199).
Visningsalternativ: Visningsmeny
d Skydda
Tryck på c-knappen (Visningsläge) M d (visningsmeny) M d Skydda
Skydda de markerade bilderna mot oavsiktlig borttagning.
Välj en bild i skärmen för val av bild och aktivera eller inaktivera skyddet. Mer
information finns i ”Välja bilder” (A140).
Tänk på att skyddade filer tas bort permanent när kamerans internminne eller
minneskort formateras (A200).
Skyddade bilder känns igen på ikonen s i visningsläget (A10, 116).
Mer om visning
139
Visningsalternativ: Visningsmeny
Välja bilder
Skärmen för val av bild som visas till höger visas i följande
menyer.
Endast en bild kan väljas för vissa menyalternativ medan
flera bilder kan väljas för andra menyalternativ.
Skydda
Åter
Funktioner för vilka endast en bild kan
väljas
• Visningsmeny:
Rotera bild (A141),
Välj huvudbild (A145)
• Inställningsmeny:
Välj en bild i Välkomstbild (A187)
ON/OFF
Funktioner för vilka flera bilder kan väljas
Mer om visning
• Visningsmeny:
Välj bilder i Utskriftsbeställning
(A135),
Skydda (A139),
Dölj bild (A141),
Valda bilder i Kopiera (A144)
Favoritbilder (A122),
Ta bort från favoriter (A125)
• Radera valda bilder i Ta bort onödiga
bilder (A35)
Följ proceduren som beskrivs nedan för att välja bilder.
1
Tryck på J eller K på multiväljaren för att välja
önskad bild.
Skydda
• Bilder kan även väljas genom att vrida
kommandoratten.
• Vrid zoomreglaget mot g (i) för att växla till
helskärmsläge eller mot f (h) för att växla till
miniatyrbildsvisning för 12 bilder.
• Fortsätt till steg 3 för funktioner för vilka endast en bild är vald.
2
Tryck på H eller I för att markera eller
avmarkera (eller välja antalet kopior).
Åter
ON/OFF
Skydda
• När en bild är vald visas en markering (y) på den
aktuella bilden. Upprepa steg 1 och 2 om du vill välja
ytterligare bilder.
Åter
3
ON/OFF
Tryck på k-knappen för att bekräfta bildvalet.
• Bekräftelsedialogrutan visas vid val som Valda bilder. Följ anvisningarna på skärmen.
140
Visningsalternativ: Visningsmeny
f Rotera bild
Tryck på c-knappen (Visningsläge) M d (visningsmeny) M f Rotera bild
Ändra orienteringen för bilder som visas på kamerans monitor efter fotografering.
Stillbilder kan roteras 90° medurs eller moturs.
Bilder som sparats med stående orientering kan roteras upp till 180° i endera
riktningen.
Välj en bild på skärmen för val av bild (A140) för att visa skärmen Rotera bild. Tryck
på J eller K på multiväljaren för att rotera bilden 90°.
Rotera bild
Rotera
Rotera 90° moturs
Åter
Rotera bild
Rotera
Åter
Rotera
Rotera 90° medurs
Tryck på k-knappen för att ställa in den visade orienteringen och spara
orienteringsdata med bilden.
B
Mer om visning
Åter
Rotera bild
Rotera bilder i en sekvens
Medan huvudbilden för en sekvens visas går det inte att rotera bilden. Tillämpa inställningen efter att
enskilda bilder visas (A113, 145).
i Dölj bild
Tryck på c-knappen (Visningsläge) M d (visningsmeny) M i Dölj bild
Dölj bilderna så att de inte kan visas på kamerans monitor.
Välj bilderna på skärmen för val av bild och aktivera eller avaktivera döljinställningen. Mer information finns i ”Välja bilder” (A140).
Dolda bilder kan inte tas bort med l-knappen. Observera emellertid att
formatering av internminnet eller minneskortet (A200) permanent tar bort dolda
bilder.
141
Visningsalternativ: Visningsmeny
E Röstmemo
Tryck på c-knappen (Visningsläge) M d (visningsmeny) M E Röstmemo
Använd kamerans mikrofon för att spela in röstmemon för bilder.
Spela in röstmemon
1
Välj en bild i helskärmsläge (A34) eller
miniatyrbildsvisning (A115) och tryck på
d-knappen.
• Visningsmenyn visas.
2
Använd multiväljaren för att välja E
Röstmemo och tryck på k-knappen.
Visningsmeny
Mer om visning
Rotera bild
Dölj bild
Småbild
Röstmemo
Kopiera
Svart kant
Alternativ för visa sekvens
• Skärmen för inspelning av röstmemon visas.
3
Tryck och håll k-knappen intryckt för att
spela in ett röstmemo.
• Inspelningen avslutas efter cirka 20 sekunder eller när
k-knappen släpps.
• Rör inte vid mikrofonen under inspelningen.
Åter
• Under inspelningen blinkar o och p på monitorn.
• När inspelningen avslutas visas uppspelningsskärmen
för röstmemo. Följ proceduren i steg 3 i “Spela upp
röstmemon” (A143) för att spela upp röstmemot.
• Tryck på J på multiväljaren innan eller efter inspelning
av ett röstmemo för att återgå till uppspelningsmenyn.
Tryck på d-knappen för att stänga
uppspelningsmenyn.
D
142
Mer information
Mer information finns i “Fil- och mappnamn” (A215).
20s
17s
Visningsalternativ: Visningsmeny
Spela upp röstmemon
Bilder där röstmemon har spelats in indikeras med p i helskärmsläget.
1
Välj en bild med ett röstmemo i
helskärmsläge (A34) eller
miniatyrbildsvisning (A115) och
tryck på d-knappen.
15/05/2011 15:30
0004.JPG
• Visningsmenyn visas.
4 132
2
Använd multiväljaren för att välja E
Röstmemo och tryck på k-knappen.
• Skärmen för uppspelning av röstmemo visas
Rotera bild
Dölj bild
Småbild
Röstmemo
Kopiera
Svart kant
Alternativ för visa sekvens
Tryck på k-knappen för att spela upp
röstmemot.
• Tryck en gång till på k-knappen för att stoppa
uppspelningen.
• Vrid zoomreglaget mot g eller f under uppspelning
Åter
för att justera volymen.
• Tryck på J på multiväljaren innan eller efter
uppspelning av ett röstmemo för att återgå till uppspelningsmenyn. Tryck på
d-knappen för att stänga uppspelningsmenyn.
Mer om visning
3
Visningsmeny
6s
Ta bort röstmemon
Välj en bild med ett röstmemo och tryck på l-knappen.
Tryck på H eller I på multiväljaren för att välja Aktuell
bild och tryck på k-knappen (A35). När
bekräftelsedialogrutan visas trycker du på H eller I på
multiväljaren för att välja w och trycker sedan på
k-knappen. Endast röstmemot tas bort.
B
Radera 1 bild?
Ja
Nej
Om röstmemon
• När en bild med ett röstmemo tas bort, tas både bilden och dess röstmemo bort.
• Det går inte att spela in röstmemon för en bild som redan har ett röstmemo. Det aktuella
röstmemot måste tas bort innan ett nytt röstmemo kan spelas in.
• COOLPIX P500 kan inte spela in ett röstmemo för bilder som tagits med en digitalkamera av annat
märke eller modell.
143
Visningsalternativ: Visningsmeny
h Kopiera: Kopiera bilder mellan internminnet och
minneskortet
Tryck på c-knappen (Visningsläge) M d (visningsmeny) M h Kopiera
Kopiera bilder mellan internminnet och ett minneskort.
1
Använd multiväljaren för att välja vart bilderna
ska kopieras och tryck på k-knappen.
Kopiera
• q: Kopiera bilder från internminnet till
minneskortet.
• r: Kopiera bilder från minneskortet till
internminnet.
Mer om visning
2
Kamera till kort
Valda bilder
Alla bilder
• Valda bilder: Kopiera bilder som markerats på skärmen
för val av bild (A140). Om du väljer en sekvens där
endast en huvudbild visas (A113) kopieras alla bilder i
den visade sekvensen.
• Alla bilder: Kopiera alla bilder. Detta alternativ visas inte
om du väljer en bild i en sekvens.
• Aktuell sekvens: Detta alternativ visas när en bild i en sekvens har valts innan
visningsmenyn visas. Alla bilder i den aktuella sekvensen kopieras.
B
144
Välj ett kopieringsalternativ och tryck på
k-knappen.
Om kopiering av bilder
• Det går att kopiera filer i formaten JPEG, MOV och WAV. Det går inte att kopiera filer som sparats i
något annat format.
• Röstmemo (A142) som spelats in för bilder och Skydda-inställning (A139) kopieras också
med bilderna.
• Funktion garanteras inte med bilder som tagits med en kamera av ett annat märke eller bilder som
har ändrats på en dator.
• Inställningar för Utskriftsbeställning (A135) och innehållet i album (A122) kopieras inte med
bilderna.
• Bilder med Dölj bild-inställningar (A141) kan inte kopieras.
• Bilder eller filmer som kopierats från internminnet eller ett minneskort kan inte visas i läget Sortera
automatiskt (A129).
• Om du ställer in Alternativ för visa sekvens (A145) på Endast huvudbild, väljer en bild i
sekvensen och trycker på k-knappen för att visa enskilda bilder (A113) är endast bildkopiering
r (minneskort till internminne) tillgängligt.
Visningsalternativ: Visningsmeny
C
Meddelande: ”Det finns inga bilder i minnet.”
Om det inte finns några bilder på minneskortet i kameran när visningsläget väljs, visas meddelandet
Det finns inga bilder i minnet.. Tryck på d-knappen för att visa skärmen för kopieringsalternativ
och kopiera bilderna i kamerans internminne till minneskortet.
D
Mer information
Mer information finns i “Fil- och mappnamn” (A215).
C Alternativ för visa sekvens
Tryck på c-knappen (Visningsläge) M d (Visningsmeny) M C Alternativ för visa
sekvens
Mer om visning
Välj den metod som användes för att visa en bildserie som togs med serietagning
(sekvens, A113) när de visas i helskärmsläge (A34) eller miniatyrbildsvisning
(A115).
Inställningarna gäller för alla sekvenser och inställningarna sparas i kamerans minne
även när den är avstängd.
Alla bilder, en efter en
Varje bild i en sekvens visas.
Endast huvudbild (standardinställning)
Återgår till att visa endast huvudbilden för en sekvens vars bilder har visats separat.
C Välj huvudbild
Tryck på c-knappen (Visningsläge) M d (Visningsmeny) M C Välj huvudbild
När Alternativ för visa sekvens är inställt på Endast huvudbild kan
huvudbilden i helskärmsläget (A34) eller miniatyrbildsvisningen (A115) ställas
in för varje bildsekvens.
• Välj först önskad sekvens i helskärmsläge eller miniatyrbildsvisning innan du
trycker på d när du vill ändra denna inställning.
• Välj en bild när skärmen för val av huvudbild visas. Mer information finns i “Välja
bilder” (A140).
145
Redigera bilder
Bildredigeringsfunktioner
Med hjälp av funktionerna nedan kan man enkelt redigera bilder med kameran.
Redigerade bilder sparas som separata filer (A215).
Redigeringsfunktion
Beskrivning
Snabbretuschering
(A148)
Skapa enkelt en kopia med förstärkt kontrast och djupare färger.
D-Lighting (A149)
Skapa en kopia av den aktuella bilden med ökad ljusstyrka och
kontrast, så att mörka delar av bilden blir ljusare.
Mjuka hudtoner (A150) Gör hudtoner mjukare.
Redigera bilder
Filtereffekter (A152)
Tillämpa flera olika effekter med digitalt filter. Tillgängliga
effekter är Mjuk, Selektiv färg, Stjärnfilter, Fisheye och
Miniatyreffekt.
Småbild (A154)
Skapa en mindre kopia av bilder som passar t.ex. för att skickas
som e-postbilagor.
Svart kant (A155)
Lägga till en svart ram runt bilden. Använd när du vill lägga till
en svart kant till en bild.
Beskärning (A156)
Beskära en del av bilden. Används till att zooma in ett motiv eller
arrangera en komposition.
B
146
Om bildredigering
• Bilder som tagits med en Bildstorlek (A84) på I 3984×2656, u 3968×2232, O 1920×1080
och H 2992×2992 kan endast modifieras med hjälp av redigeringsfunktionen Svart kant.
Även andra redigeringsfunktioner än Svart kant är inte tillgängliga för stillbilder som tagits vid
inspelning av filmer i HD eller full HD (A155).
• Bilder som spelats in med Enkelt panorama kan inte redigeras.
• Om inga ansikten känns av i bilden kan inte funktionen för mjuka hudtoner användas (A150).
• Redigeringsfunktionerna i COOLPIX P500 kan inte användas för bilder som tagits med andra
digitalkameror än COOLPIX P500.
• Om en kopia som skapats med hjälp av COOLPIX P500 visas på en annan digitalkamera kanske det
inte går att visa bilden korrekt eller överföra den till en dator.
• Redigeringsfunktionerna är inte tillgängliga när det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i
internminnet eller på minneskortet.
• Utför en av följande funktioner före redigering, för sekvenser där endast en huvudbild visas
(A113).
- Tryck på k-knappen för att visa enskilda bilder och välj sedan en bild i sekvensen
- Ställ in Alternativ för visa sekvens (A145) på Alla bilder, en efter en så att varje bild visas
individuellt och välj sedan en bild.
Bildredigeringsfunktioner
C
Begränsningar för bildredigering
Följande begränsningar gäller vid redigering av bilder som skapats genom redigering.
Redigeringsfunktion
som används
Redigeringsfunktion att lägga till
Snabbretuschering
D-Lighting
Filtereffekter
Mjuka hudtoner, Småbild, Svart kant eller beskärning kan
användas. Snabbretuschering, D-Lighting eller Filtereffekter kan
inte användas samtidigt.
Mjuka hudtoner
Snabbretuschering, D-Lighting, Filtereffekter, Småbild, Svart
kant eller beskärning kan användas.
Småbild
Inga ytterligare redigeringsfunktioner kan användas.
Svart kant
Småbild kan användas.
Beskär
Svart kant kan användas.
• Kopior som skapats genom redigering kan inte redigeras igen med samma redigeringsfunktion.
• Om en annan redigeringsfunktion används tillsammans med småbild, börja med den andra
redigeringsfunktionen och utför funktionen för småbild sist.
• Bilder som togs med mjuka hudtoner kan redigeras med hjälp av funktionen mjuka hudtoner.
Originalbilder och redigerade kopior
• Kopior som har skapats med redigeringsfunktioner tas inte bort när originalbilderna tas bort.
Originalbilderna tas inte bort om kopior som har skapats med redigeringsfunktioner tas bort.
• Redigerade kopior lagras med samma fotograferingsdatum och -tid som originalbilderna.
• Även om bilder som används för redigering är markerade med Utskriftsbeställning (A135)
eller Skydda (A139), återges inte dessa inställningar på de redigerade kopiorna.
Redigera bilder
D
147
Redigera bilder
k Snabbretuschering: Förbättra kontrast och mättnad
Skapa enkelt retuscherade bilder där kontrast och mättnad har förbättrats.
Retuscherade kopior sparas som separata filer.
1
Välj önskad bild i helskärmsläget (A34) eller
miniatyrbildsvisningsläget (A115) och tryck
på d-knappen.
• Visningsmenyn visas.
2
Använd multiväljaren för att välja
k Snabbretuschering och tryck på
k-knappen.
• Originalversionen visas till vänster och den redigerade
versionen till höger.
Redigera bilder
3
Tryck på H eller I för att välja
inställningsnivån och tryck på k-knappen.
Visningsmeny
Snabbretuschering
D-Lighting
Mjuka hudtoner
Filtereffekter
Utskriftsbeställning
Bildspel
Skydda
Snabbretuschering
• En retuscherad kopia skapas.
• Tryck på d-knappen för att avbryta.
Normal
Värde
• Snabbretuscheringskopior känns igen på ikonen
s som visas under bildvisningsläge.
15/05/2011 15:30
0004.JPG
4 132
D
148
Mer information
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
Redigera bilder
I D-Lighting: Förbättra ljushet och kontrast
Skapa kopior med förbättrad ljushet och kontrast så att mörka delar av bilden blir
ljusare. Dessa kopior sparas som separata filer.
1
Välj önskad bild i helskärmsläget (A34) eller
miniatyrbildsvisningsläget (A115) och tryck
på d-knappen.
• Visningsmenyn visas.
2
Använd multiväljaren för att välja
I D-Lighting och tryck på k-knappen.
• Originalversionen visas till vänster och den redigerade
versionen till höger.
Tryck på H eller I för att välja
inställningsnivån och tryck på k-knappen.
Snabbretuschering
D-Lighting
Mjuka hudtoner
Filtereffekter
Utskriftsbeställning
Bildspel
Skydda
Redigera bilder
3
Visningsmeny
D-Lighting
• En ny, redigerad kopia skapas.
• Tryck på d-knappen för att avbryta.
Normal
Värde
• D-Lighting-kopior känns igen på ikonen c som visas i
visningläget.
15/05/2011 15:30
0004.JPG
4 132
D
Mer information
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
149
Redigera bilder
e Mjuka hudtoner: Ge motivets hud mjukare hudtoner
Mjuka hudtoner kan användas på ansikten som kännes igen i bilder som redan har
tagits, för att ge motivets hud mjukare hudtoner. Bilder som har redigerats med
denna funktion sparas som separata filer.
1
Välj önskad bild i helskärmsläget (A34) eller
miniatyrbildsvisningsläget (A115) och tryck
på d-knappen.
• Visningsmenyn visas.
2
Använd multiväljaren för att välja e Mjuka
hudtoner och tryck på k-knappen.
• Skärmen där du kan välja graden av mjuka hudtoner
visas.
• Om inga ansikten känns igen i bilden visas en varning
och skärmen återgår till visningsmenyn.
Redigera bilder
150
3
Tryck på H eller I för att välja
inställningsnivån och tryck på k-knappen.
• En bekräftelseskärm visas och bilden visas med
inzoomning på det ansikte som redigerats med mjuka
hudtoner.
• Tryck på d-knappen för att avbryta.
Visningsmeny
Snabbretuschering
D-Lighting
Mjuka hudtoner
Filtereffekter
Utskriftsbeställning
Bildspel
Skydda
Mjuka hudtoner
Normal
Värde
Redigera bilder
4
Bekräfta resultat.
Förhandsgransk.
• Mjuka hudtoner används på upp till 12 ansikten, räknat
från det ansikte som är närmast bildens mitt.
• Använd J och K på multiväljaren för att växla det
ansikte som visas när flera ansikten redigeras med
mjuka hudtoner.
Åter
Spara
• Justera graden av mjuka hudtoner genom att trycka på
d-knappen och återgå till steg 3.
• Tryck på k-knappen för att skapa en kopia redigerad med mjuka hudtoner.
• Kopior som har skapats vid redigering med mjuka
15/05/2011 15:30
0004.JPG
hudtoner känns igen på ikonen E som visas i
bildvisningsläget.
4 132
Redigera bilder
B
Om mjuka hudtoner
Beroende på olika omständigheter, t.ex. åt vilket håll motivet är vänt och hur ljust ansiktet är, kan
ansiktet eventuellt inte kännas av korrekt eller så kanske inte önskad effekt kan uppnås.
D
Mer information
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
151
Redigera bilder
p Filtereffekt: Digitalt filter
Tillämpa flera olika effekter med digitalt filter. Följande alternativ för effekter är
tillgängliga.
Bilden som skapats med filtereffekten sparas separat från originalbildfilen.
Alternativ
Beskrivning
Mjuk
Gör bildområden från mitten till kanten varsamt mjukare I bilder som
tagits när ansiktsprioritet (A97) eller husdjursavkänning (A59)
valts, blir områdena runt ansikten oskarpa.
Selektiv färg
Behåller endast valda bildfärger och gör andra färger svartvita.
Stjärnfilter
Skapar stjärnliknande ljusstrålar som strålar utåt från ljusa föremål
som till exempel solstrålar och stadsljus. Lämplig för nattmotiv.
Fisheye
Skapar bilder som ser ut som om de togs med ett fisheye-objektiv.
Lämpligt för bilder tagna i makroläge.
Miniatyreffekt
Skapar bilder som ser ut som närbilder av en diorama. Lämpligt för
bilder tagna uppifrån en hög plats med huvudmotivet nära mitten av
ramen.
Redigera bilder
1
Välj önskad bild i helskärmsläget (A34) eller
miniatyrbildsvisningsläget (A115) och tryck
på d-knappen.
• Visningsmenyn visas.
2
3
Använd multiväljaren för att välja p
Filtereffekter och tryck på k-knappen.
Välj filtereffekttypen och tryck på k-knappen.
• En bekräftelseskärm visas.
• När Stjärnfilter, Fisheye eller Miniatyreffekt har
valts fortsätter du till steg 5.
152
Visningsmeny
Snabbretuschering
D-Lighting
Mjuka hudtoner
Filtereffekter
Utskriftsbeställning
Bildspel
Skydda
Filtereffekter
Mjuk
Selektiv färg
Stjärnfilter
Fisheye
Miniatyreffekt
Redigera bilder
4
Justera effekten.
• Mjuk: Tryck på H eller I för att välja graden för
effekten och tryck på k-knappen.
Mjuk
Normalt
Område
• Selektiv färg: Tryck på H eller I för att flytta
skjutreglaget, välj färgen som du vill ha och tryck på
k-knappen.
5
Kontrollera effekten, välj Spara och tryck på
k-knappen.
Selektiv färg
Förhandsgransk.
Redigera bilder
• En ny, redigerad kopia skapas.
• Välj Avbryt och tryck på k-knappen för att avbryta.
Spara
Avbryt
• Kopior som har skapats vid redigering med filtereffekter
känns igen på ikonen c som visas i bildvisningsläget.
15/05/2011 15:30
0004.JPG
4 132
D
Mer information
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
153
Redigera bilder
g Småbild: Minska bildstorlek
Skapa en liten kopia av den tagna bilden. Lämplig för visning på webbsidor eller för
att skickas som e-postbilagor. Tillgängliga bildstorlekar är l 640×480,
m 320×240 eller n 160×120. Små kopior sparas som separata filer med
komprimeringsgraden 1:16.
1
Välj önskad bild i helskärmsläget (A34) eller
miniatyrbildsvisningsläget (A115) och tryck
på d-knappen.
• Visningsmenyn visas.
2
Redigera bilder
3
4
Använd multiväljaren för att välja g Småbild
och tryck på k-knappen.
Visningsmeny
Välj önskat format på kopian och tryck på
k-knappen.
Småbild
Rotera bild
Dölj bild
Småbild
Röstmemo
Kopiera
Svart kant
Alternativ för visa sekvens
640×480
320×240
160×120
Välj Ja och tryck på k-knappen.
• En ny och mindre kopia skapas.
• Välj Nej och tryck på k-knappen för att avbryta.
• Kopian visas med en svart ram.
Skapa småbild?
Ja
Nej
D
154
Mer information
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
Redigera bilder
j Svart kant: Lägga till en svart kant på bilder
Denna funktion skapar svarta kanter längs bildens kanter. Välj mellan linjer med
tjockleken Tunn, Medelbred eller Bred. De skapade bilderna sparas som separata
filer.
1
Välj önskad bild i helskärmsläget (A34) eller
miniatyrbildsvisningsläget (A115) och tryck
på d-knappen.
• Visningsmenyn visas.
2
4
Visningsmeny
Välj önskad tjocklek på kanten och tryck på
k-knappen.
Svart kant
Tunn
Medelbred
Bred
Välj Ja och tryck på k-knappen.
• En ny kopia med svart kant skapas.
• Välj Nej och tryck på k-knappen för att avbryta.
• Kopior som har skapats vid redigering med svarta
kanter känns igen på ikonen J som visas i
visningsläget.
B
Rotera bild
Dölj bild
Småbild
Röstmemo
Kopiera
Svart kant
Alternativ för visa sekvens
Redigera bilder
3
Använd multiväljaren för att välja j Svart
kant och tryck på k-knappen.
Skapa en kopia med
en svart kant?
Ja
Nej
Om svarta kanter
• En del av bilden som motsvarar den svarta kantens tjocklek klipps av eftersom den svarta kanten
överlappar bilden.
• När en bild med svart kant skrivs ut med skrivarens kantlösa utskriftsfunktion kanske den svarta
kanten inte skrivs ut.
D
Mer information
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
155
Redigera bilder
a Beskär: Skapa en beskuren kopia
Skapa en kopia som endast innehåller den del som syns på monitorn när u visas med
visningszoomen (A118) aktiverad. Beskurna kopior sparas som separata filer.
1
Vrid zoomreglaget till g (i) i helskärmsläget
(A34) för att zooma in i bilden.
• För att beskära en bild som visas med stående orientering
zoomar du in bilden tills de svarta områdena som visas på
båda sidorna om monitorn försvinner. Den beskurna
bilden visas med liggande orientering. För att beskära
bilden i dess aktuella stående orientering, använder du
alternativet Rotera bild (A141) för att rotera bilden så
att den visas liggande. Därefter förstorar du bilden för beskärning, beskär bilden och
roterar därefter den beskurna bilden tillbaka till stående orientering.
2
Förfina bildkompositionen.
Redigera bilder
• Vrid zoomreglaget mot g (i) eller f (h) för att
justera zoomnivån.
• Tryck på H, I, J eller K på multiväljaren för att flytta
bilden tills endast den del som ska kopiera syns på
monitorn.
3
Tryck på d-knappen.
4
Använd multiväljaren för att välja Ja och tryck
på k-knappen.
4.0
Spara aktuell bild?
• En beskuren kopia skapas.
• Välj Nej och tryck på k-knappen för att avbryta.
Ja
Nej
C
Bildstorlek
Eftersom det område som ska sparas är reducerat, är den beskurna kopians bildstorlek (pixlar) också
reducerad. När inställningen för bildstorlek för en beskuren kopia är 320×240 eller 160×120 visas en
svart ram runt bilden under bildvisning och småbildsikonen B eller C visas på den vänstra sidan av
monitorn.
D
156
Mer information
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
Filminspelning och filmuppspelning
Spela in filmer
HD-filmer kan spelas in med ljud.
• Vid filminspelning krävs ett minneskort. Sätt i minneskortet i kameran (A26).
• Maximal filmlängd för en film är 4 GB eller 29 minuter även om det finns
tillräckligt med ledigt utrymme på minneskortet för en längre film (A166).
1
Sätt på kameran och visa
fotograferingsskärmen.
Filmalternativ
• Filmer kan spelas in i alla fotograferingslägen (A44).
• Filmalternativen visar vilken typ av film som kommer
att spelas in. Standardinställningen är d HD
1080pP (1920×1080) (A164). Filmalternativen
visas inte om det inte finns ett minneskort i kameran.
• Vid filminspelning är bildvinkeln (dvs. det synliga
1/250 F5.6
området i bilden) smalare än när du tar stillbilder. Tryck
på s (informationsvisning)-knappen och visa
filmbilden (A17) för att kontrollera bildvinkeln för en filmbild före inspelning.
2
1342
Rotera filmlägesratten till HD.
• Fäll ner blixten Om blixten är uppfälld kan inspelningen
störas.
Tryck på b (e filminspelning)knappen för att starta filminspelningen.
• LCD-monitorn stängs av en liten stund och
därefter startar filminspelningen.
• Kameran fokuserar i mitten av bilden.
Fokusområden visas inte under inspelning.
• Vid filminspelning i HD eller Full HD ändras
visningen på monitorn till ett bildförhållande på
16:9 med filminspelning (området som
indikeras till höger spelas in).
• Den ungefärliga återstående filmlängden visas
under inspelning.
• Inspelningen stoppas automatiskt när den
maximala filmlängden har spelats in.
4
Filminspelning och filmuppspelning
3
7m23s
Tryck på b (e filminspelning)-knappen för att avsluta inspelningen.
157
Spela in filmer
B
Om filminspelning
• Ett minneskort med SD-hastighetsklass Class 6 eller högre rekommenderas (A214). Om kortets
överföringshastighet är för långsam kan filminspelningen oväntat avslutas.
• Användning av digital zoom försämrar bildkvaliteten. Om du börjar spela in filmen utan digital
zoom och vrider zoomreglaget mot g stannar zoomen vid den maximala optiska zoomnivån.
Släpp zoomreglaget och vrid det igen mot g för att aktivera den digitala zoomen.
Digital zoom stängs av när inspelningen avslutas.
• Ljud från zoomreglage, zoom, autofokus eller bländarfunktion när ljuset varierar kan spelas in.
• Följande fenomen kan visas på monitorn under filminspelning. Dessa fenomen sparas på de
inspelade filmerna.
- Ränder kan uppstå i bilder som tagits under belysning från lysrör, kvicksilverlampor eller
natriumlampor.
- Motiv som rör sig snabbt från en sida av bilden till den andra, till exempel ett tåg eller en bil i
rörelse, kan verka skeva.
- Hela filmbilden kan bli skev när kameran panoreras.
- Lampor eller andra ljusa områden kan lämna restbilder när kameran flyttas.
B
Filminspelning och filmuppspelning
158
Om autofokus
• Om Autofokusläge i filmmenyn är inställt på A Enkel AF (standardinställning) låses fokus när
b (e filminspelning)-knappen trycks ned för att starta filminspelningen (A166).
• Autofokus fungerar kanske inte som förväntat (A33). Försök med följande om detta inträffar:
1. Ställ in Autofokusläge i filmmenyn till A Enkel AF (standardinställning) före inspelning.
2. Placera ett annat motiv på samma avstånd i mitten av skärmen. Tryck på b (e filminspelning)knappen för att starta filminspelningen och ändra kompositionen.
Innan du börjar spela in kan du ställa in fokusläget på E (manuell fokusering) och justera fokus
med hjälp av manuell fokusering (A42).
B
Om kameratemperatur
Kameran kan bli varm vid långa filminspelningar eller om den används under varma förhållanden.
Detta är inte ett fel.
B
Om att spara filmer
När en film har spelats in är den inte fullständigt sparad i internminnet eller på minneskortet förrän
monitorn återgått till att visa fotograferingsinformation. Öppna inte luckan till batterifacket/
minneskortsfacket medan bilder spelas in. Om kameran stängs av eller kortet tas ut medan
filmer spelas in kan det orsaka förlust av data eller skada på kameran eller kortet.
Spela in filmer
C
Tillgängliga funktioner i filminspelningsläget
• Fokusläget, exponeringskompensationen och inställningarna för Optimera bild och Vitbalans i
fotograferingsmenyn tillämpas också vid inspelning av filmer. Bekräfta inställningarna innan du
börjar spela in film.
• När fotograferingsläget är j, k, l, m eller M används inställningen för Mätning (A93) även för
filminspelningen (utom för Spot AF-omr.).
• Självutlösaren (A39) kan användas. Om självutlösaren är inställd och b (e filminspelning)knappen trycks ned, fokuserar kameran i mitten på bilden och startar filminspelningen efter tio
eller två sekunder.
• Blixten avfyras inte.
• Tryck på d-knappen innan du startar filminspelningen för att visa fliken D (film) och välj
filmmenyinställningar (A163).
• För att reducera effekterna av kameraskakning när du spelar in filmer, ska du ställa in Elektronisk
VR (A167) i filmmenyn.
Filminspelning och filmuppspelning
159
Spela in filmer
Spela in filmer i slow motion och fast motion (HS-film)
HS (hög hastighet)-filmer kan spelas in. De avsnitt av filmen som spelats in som
HS-film kan spelas upp i slow motion med 1/8-1/2 av den normala
uppspelningshastigheten eller spelas upp i fast motion med dubbelt så snabb
hastighet som den normala hastigheten. Under filminspelning kan kameran växla
från filminspelning med normal hastighet till filminspelning i slow motion eller fast
motion.
1
Sätt på kameran och vrid
filmlägesratten till HS.
• Alternativen för HS-film visar vilken
typ av HS-film som kommer att spelas
in (A165). HS-filmalternativen visas
inte om det inte finns ett minneskort i
kameran.
• Fäll ner blixten Om blixten är uppfälld
kan inspelningen störas.
2
1/250
F5.6
1342
Tryck på b (e filminspelning)-knappen för
att starta filminspelningen.
Filminspelning och filmuppspelning
• LCD-monitorn stängs av en liten stund och därefter
startar HS-filminspelningen.
• Kameran fokuserar i mitten av bilden. Fokusområdet
visas inte när filmen spelas in.
7m23s
7m23
• När Starta insp. med HS-hast. (A165) ställs in på
Vid filminspelning med
Av spelas filmer in med normal hastighet. Tryck på
normal hastighet
k-knappen för att växla till inspelning av HS-film när
kameran ska spela in för uppspelning i slow motion eller
fast motion.
• Kameran växlar mellan filminspelning med normal
hastighet och inspelning av HS-film varje gång du
trycker på k-knappen.
• Om inspelningstiden för HS-film (A165) tar slut växlar
9s
kameran till filminspelning med normal hastighet.
Vid inspelning
• Vid inspelning av HS-filmer ändras visningen av tiden
av HS-film
för maximal inspelningslängd till att visa återstående tid
för inspelning av HS-film.
• De visade alternativen för HS-film ändras beroende på den typ av film som spelas in.
3
160
Alternativ för HS-film
Tryck på b (e filminspelning)-knappen för att avsluta inspelningen.
Spela in filmer
B
Om HS-film
• Filmsekvenser som spelats in för visning i slow motion eller fast motion spelas inte in med ljud.
• Vibrationsreducering kan inte användas för filmer som spelas in medan filmlägesväljaren är inställd
på HS. Zoomposition, fokus, exponering och vitbalans låses när b (e filminspelning)-knappen
trycks ned för att starta inspelningen.
D
HS-film
Inspelade filmer spelas upp med cirka 30 bilder per sekund, inklusive de delar som spelats in som HSfilm.
När Alternativ för HS-film (A165) ställs in på k 240 bilder/sek., h 120 bilder/sek. eller
i 60 bilder/sek. går det att spela in filmer som kan spelas upp i slow motion. När inställningen
är j 15 bilder/sek. går det att spela in filmer som kan spelas upp i fast motion med dubbelt så
snabb uppspelningshastighet som vid normal hastighet.
Delar som spelats in med k 240 bilder/sek.:
En film med en längd på upp till tio sekunder spelas in när inspelning sker med snabb hastighet.
Uppspelningen är åtta gånger långsammare.
Inspelning 10 sek.
Uppspelni
80 sek.
Delar som spelats in med j 15 bilder/sek.:
En film med en längd på upp till två minuter spelas in vid inspelning för höghastighetsuppspelning.
Uppspelningen sker dubbelt så snabbt.
Inspelning
Uppspelning
2 min.
1 min.
Uppspelning i fast motion
(inget ljud)
Filminspelning och filmuppspelning
Uppspelning i slow motion
(inget ljud)
161
Spela in filmer
Ta stillbilder under inspelning av filmer
Om avtryckaren trycks ned hela vägen under
filminspelning, sparas en bildruta som en stillbild.
Filminspelningen fortsätter medan stillbilden sparas.
• An stillbild kan sparas när Q visas längst upp till
vänster på monitorn.
7m23s
• Q visas inte medan stillbilder sparas. En ytterligare
stillbild kan inte sparas förrän Q visas igen.
• Stillbilden sparas med Normal som bildkvalitet. Bildstorleken fastställs av typen
(upplösningen) (A164) på originalfilmen.
Filmtyp (upplösning)
Filminspelning och filmuppspelning
B
•
•
•
•
•
Storlek på stillbild
d HD 1080pP (1920×1080)/
e HD 1080p (1920×1080)
i (1920 × 1080)
f HD 720p (1280×720)
R (1280 × 720)
g VGA (640×480)
S (640 × 480)
Om att spara stillbilder under filminspelning
Stillbilder kan inte sparas när återstående filminspelningstid är mindre än 30 sekunder.
Stillbilder kan inte sparas när inspelning av HS-film (A160) pågår.
När filmalternativet är inställt på iFrame 540 (960×540) kan inte stillbilder sparas.
Slutarljudet som hörs när en stillbild sparas kan höras i den inspelade filmen.
Om kameran flyttas när avtryckaren trycks ned, kan bilden bli suddig.
C
Filnamn för sparade stillbilder
Filnummer för stillbilder tilldelas i stigande ordning med början på filnumret för filmen som spelas
in +1.
D
162
Mer information
Mer information finns i “Fil- och mappnamn” (A215).
Spela in filmer
Använda filmmenyn
Alternativen nedan kan ställas in i filmmenyn.
A164
Filmalternativ
Alternativ för filmen som spelas in kan väljas när filmlägesratten vrids till HD.
A165
Alternativ för HS-film
Alternativ för filmen som spelas in kan väljas när filmlägesratten vrids till HS.
A165
Starta insp. med HS-hast.
Välj om du ska, eller inte ska, spela in slow motion- eller fast motion-filmer från början av
filminspelningen när filmlägesratten har vridits till HS.
A166
Autofokusläge
Välj hur kameran fokuserar vid filminspelning med filmlägesratten inställd på HD.
A167
Elektronisk VR
Ställ in elektronisk VR vid filminspelning med filmlägesratten inställd på HD.
A167
Vindbrusreducering
Ställ in om vindbrus ska reduceras eller inte under filminspelning.
Visa filmmenyn
Film
1/250
F5.6
1342
Filmalternativ
Alternativ för HS-film
Starta insp. med HS-hast.
Autofokusläge
Elektronisk VR
Vindbrusreducering
• Använd multiväljaren för att välja alternativ och ställa in funktioner i
menyn (A12).
• Tryck på d-knappen för att lämna filmmenyn.
Filminspelning och filmuppspelning
Tryck på d-knappen i fotograferingsläget för att visa menyn och använd den
vridbara multiväljaren för att ändra till D-fliken och visa filmmenyn (A13).
163
Spela in filmer
Filmalternativ
Visa fotograferingsskärmen M d M D (filmmeny) (A163) M Filmalternativ
Alternativ för filmen som spelas in kan väljas när filmlägesratten vrids till HD. Högre
upplösning och bithastighet ger högre bildkvalitet, men också större filstorlek.
Alternativ
Beskrivning
Filmer med ett bildförhållande på 16:9 spelas in med Full
HD-kvalitet. Detta alternativ är lämpligt för uppspelning
d HD 1080pP(1920×1080)
på Full HD-kompatibla TV-apparater med bredbild.
(standardinställning)
• Bildstorlek: 1920 × 1080 pixlar
• Filmens bithastighet: 14 Mbps
Filminspelning och filmuppspelning
e HD 1080p (1920×1080)
Filmer med ett bildförhållande på 16:9 spelas in med Full
HD-kvalitet. Detta alternativ är lämpligt för uppspelning
på Full HD-kompatibla TV-apparater med bredbild.
• Bildstorlek: 1920 × 1080 pixlar
• Filmens bithastighet: 12 Mbps
f HD 720p (1280×720)
Filmer med ett bildförhållande på 16:9 spelas in med
HD-kvalitet. Detta alternativ är lämpligt för uppspelning
på TV-apparater med bredbild.
• Bildstorlek: 1280 × 720 pixlar
• Filmens bithastighet: 9 Mbps
p iFrame 540 (960×540)
Filmer med ett bildförhållande på 16:9 spelas in.
Det är ett av de format som stöds av Apple Inc.
• Bildstorlek: 960 × 540 pixlar
• Filmens bithastighet: 24 Mbps
g VGA (640×480)
Filmer med ett bildförhållande på 4:3 spelas in.
• Bildstorlek: 640 × 480 pixlar
• Filmens bithastighet: 3 Mbps
• Filmens bithastighet är mängden filmdata som spelas in per sekund. Eftersom ett
system med variabel bithastighet (VBR) används, varierar
filminspelningshastigheten automatiskt efter motivet så att mer data spelas in
per sekund för filmer som innehåller motiv som ofta rör på sig, vilket leder till att
filmens filstorlek ökar.
• Bildfrekvensen är cirka 30 bilder per sekund (bps) för alla alternativ.
B
Om p iFrame 540 (960×540)
Det går inte att spara stillbilder under filminspelning, spara en bild från en film som en stillbild eller
redigera filmer.
D
164
Mer information
Mer information finns i “Maximal filmlängd” (A166).
Spela in filmer
Alternativ för HS-film
Visa fotograferingsskärmen M d M D (filmmeny) (A163) M Alternativ för HS-film
Alternativ för filmen som spelas in kan väljas när filmlägesratten vrids till HS (hög
hastighet).
Alternativ
Beskrivning
h 120 bilder/sek.
Slow motion-filmer med 1/4-hastighet med ett bildförhållande på
4:3 spelas in.
• Maximal inspelningstid*: 15 sekunder (uppspelningstid: 1 minut)
• Bildstorlek: 640 × 480 pixlar
• Filmens bithastighet: 3 Mbps
i 60 bilder/sek.
Slow motion-filmer med 1/2-hastighet med ett bildförhållande på
16:9 spelas in.
• Maximal inspelningstid*: 30 sekunder (uppspelningstid: 1 minut)
• Bildstorlek: 1280 × 720 pixlar
• Filmens bithastighet: 9 Mbps
j 15 bilder/sek.
Fast motion-filmer med 2×-hastighet med ett bildförhållande på
16:9 spelas in.
• Maximal inspelningstid*: 2 minuter (uppspelningstid: 1 minut)
• Bildstorlek: 1920 × 1080 pixlar
• Filmens bithastighet: 12 Mbps
* Maximal inspelningstid gäller endast för avsnittet som tagits för uppspelning i slow motion eller med
ökad hastighet.
Starta insp. med HS-hast.
Visa fotograferingsskärmen M d M D (filmmeny) (A163) M Starta insp. med HShast.
Filminspelning och filmuppspelning
k 240 bilder/sek.
(standardinställning)
Slow motion-filmer med 1/8-hastighet med ett bildförhållande på
4:3 spelas in.
• Maximal inspelningstid*: 10 sekunder (uppspelningstid:
1 minut 20 sekunder)
• Bildstorlek: 320 × 240 pixlar
• Filmens bithastighet: 640 kbps
Välj om du ska, eller inte ska, spela in slow motion- eller fast motion-filmer från
början av filminspelningen när filmlägesratten har vridits till HS.
• På (standardinställning): HS-filmer spelas in när inspelningen startar.
• Av: Filmer med normal hastighet spelas in när inspelningen startar. Tryck på
k-knappen för att växla till inspelning av HS-film när kameran ska spela in för
uppspelning i slow motion eller fast motion.
165
Spela in filmer
C
Maximal filmlängd
Alternativ
Minneskort (4 GB)*
HD 1080pP(1920×1080)
d
(standardinställning)
35 min.
e HD 1080p (1920×1080)
40 min.
f HD 720p (1280×720)
55 min.
p iFrame 540 (960×540)
15 min.
g VGA (640×480)
2 tim. 30 min.
Alla värden är ungefärliga. Den maximala inspelningstiden kan variera beroende på minneskortets
tillverkare och den inspelade filmens bithastighet.
* Maximal filmlängd för en film är 4 GB eller 29 minuter även om det finns tillräckligt med ledigt
utrymme på minneskortet för en längre film. Maximal filmlängd för en enda film visas under
inspelning.
D
Mer information
Mer information finns i “Fil- och mappnamn” (A215).
Autofokusläge
Filminspelning och filmuppspelning
Visa fotograferingsskärmen M d M D (filmmeny) (A163) M Autofokusläge
Välj hur kameran fokuserar vid filminspelning med filmlägesratten inställd på HD.
Alternativ
Beskrivning
A Enkel AF
(standardinställning)
Fokus låses när b (e filminspelning)-knappen trycks ned för att
starta inspelningen. Välj detta alternativ när avståndet mellan
kameran och motivet kommer att vara ganska konstant.
B Aktiv AF
Kameran fokuserar kontinuerligt under filminspelning.
Välj detta alternativ när avståndet mellan kameran och motivet
kommer att förändras relativt mycket under inspelningen. För att
förhindra att ljudet från kamerans fokusering stör inspelningen
rekommenderas att du använder Enkel AF.
C
Autofokusläge vid filminspelning
• När motivtypen är inställd på Fyrverkeri låses kamerans fokus på oändlighet.
• Ställ in fokusläget på E (manuell fokusering) och justera fokus med hjälp av manuell
fokusering (A42).
166
Spela in filmer
Elektronisk VR
Visa fotograferingsskärmen M d M D (filmmeny) (A163) M Elektronisk VR
Ställ in elektronisk VR vid filminspelning med filmlägesratten inställd på HD.
Alternativ
Beskrivning
w
På (standardinställning)
Minskar effekten av kameraskakning i filmlägen.
k
Av
Elektronisk VR är inte aktiverad.
När elektronisk VR är inställd på På, visas R på skärmen när filminspelningen
startar (A8).
B
Om elektronisk VR
Elektronisk VR kan inte användas vid HS-filminspelning.
Vindbrusreducering
Visa fotograferingsskärmen M d M D (filmmeny) (A163) M Vindbrusreducering
Alternativ
Beskrivning
Spelar in samtidigt som vindbrus i mikrofonen
reduceras. Lämpligt för inspelning vid starka vindar.
Under uppspelning kan också andra ljud utöver
vindbrus bli svåra att höra.
Y
På
k
Av (standardinställning) Vindbrus minskar inte.
När vindbrusreduceringen är aktiverad visas aktuell inställning under inspelningen
(A8). När Av väljs visas ingen ikon för aktuell inställning.
Filminspelning och filmuppspelning
Ställ in om vindbrus ska reduceras eller inte under filminspelning.
167
Filmvisning
I helskärmsläget (A34) identifieras filmer med en ikon
för filmalternativ (A164). Tryck på k-knappen om du
vill spela upp en film.
2011/05/15
15/05/2011 15:30
0004.MOV
10m16s
Använd zoomreglaget g eller f under uppspelning för
att justera volymen.
Vrid kommandoratten för att spola filmen framåt eller
bakåt. Visningsreglagen visas överst på monitorn.
Tryck på J eller K på multiväljaren för att välja ett
visningsreglage och tryck sedan på k-knappen för att
utföra vald åtgärd. Följande åtgärder är tillgängliga.
Pausa
7m42s
Under
uppspelning
Filminspelning och filmuppspelning
Om du vill
Använd
Spola tillbaka
A
Filmen spolas tillbaka när k-knappen trycks ned.
Spola framåt
B
Filmen spolas framåt när k-knappen trycks ned.
Volymindikator
Beskrivning
Följande åtgärder kan utföras med visningsreglagen överst på
monitorn när uppspelningen är pausad.
C
Pausa
E
D
I
H
F
Avsluta
G
Spola tillbaka filmen en bild i taget. Håll k-knappen
intryckt för att spola tillbaka kontinuerligt.*
Spola filmen framåt en bild i taget. Håll k-knappen
intryckt för att spola framåt kontinuerligt.*
Extrahera och spara endast önskade delar av filmen
(A169).
Spara den extraherade bildrutan från en film som en
stillbild (A170).
Återuppta uppspelningen.
Återgå till helskärmsläge.
* Filmen kan också spolas framåt eller bakåt en bildruta i taget genom att vrida kommandoratten.
B
168
Om filmvisning
Filmer som har spelats in med andra kameror än COOLPIX P500 kan inte spelas upp.
Filmvisning
Redigera filmer
Önskade avsnitt av en inspelad film kan sparas som en separat fil (förutom för filmer
inspelade med (p iFrame 540 (960×540)).
1
Spela upp filmen som ska redigeras och pausa vid startpunkten för det
avsnitt som ska extraheras (A168).
2
Använd J eller K på multiväljaren för att välja
I på visningsreglaget och tryck på
k-knappen.
• Skärmen för filmredigering visas.
7m42s
3
Tryck på H eller I för att välja J (Välj startpunkt)
på visningsreglaget för redigering.
Välj startpunkt
• Tryck på J eller K på multiväljaren för att justera
startpunkten.
• För att avbryta trycker du på H eller I för att välja
L (Åter) och tryck sedan på k-knappen.
Tryck på H eller I för att välja K (Välj slutpunkt).
Välj slutpunkt
• Tryck på J eller K på multiväljaren för att flytta
slutpunkten vid högra änden till slutpositionen för
önskat avsnitt.
• Välj c (förhandsgranskning) och tryck på k-knappen
för att kontrollera uppspelningen av filmen i det
5m52s
specificerade intervallet innan du sparar den. Under
förhandsvisning kan volymen justeras med zoomreglaget g/f. Vrid
kommandoratten för att snabbspola filmen framåt eller bakåt. Tryck på k-knappen för
att avbryta förhandsvisningen.
5
När du är klar med inställningarna trycker du på H eller I för att välja m
(Spara) och tryck sedan på k-knappen.
6
Välj Ja och tryck på k-knappen.
• Den redigerade filmen sparas.
• Välj Nej om du inte vill spara.
Filminspelning och filmuppspelning
4
8m48s
Vill du spara?
Ja
Nej
169
Filmvisning
B
Om redigering av filmer
• När en film har skapats genom redigering kan den inte användas igen för extrahering av en film.
För att extrahera ett annat intervall ska du välja och redigera den ursprungliga filmen.
• Eftersom redigerade filmer extraheras i 1-sekundersenheter kan de variera en aning från den
inställda startpunkten och slutpunkten. Avsnitt som är kortare än två sekunder kan inte extraheras.
• Redigeringsfunktionerna är inte tillgängliga när det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme i
internminnet eller på minneskortet.
D
Mer information
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
Spara en bildruta från en film som en stillbild
En bildruta från en inspelad film kan extraheras och sparas som en stillbild (förutom
filmer som spelats in med p iFrame 540 (960×540)).
• Pausa en film och visa bilden som ska extraheras
(A168).
• Välj H på visningsreglaget med J eller K på
multiväljaren och tryck på k-knappen.
7m42s
Filminspelning och filmuppspelning
• När bekräftelsedialogrutan visas väljer du Ja och
trycker på k-knappen för att spara. Välj Nej om du inte
vill spara.
• Stillbilden sparas med Normal som bildkvalitet.
Bildstorleken fastställs av typen (upplösningen)
(A162, 164, 165) på originalfilmen.
B
Kopiera denna bildruta som
stillbild?
Ja
Nej
Om att spara en stillbild
En svart ram visas runt bilden som sparats med s (320×240) under uppspelning.
Ta bort onödiga filmer
Tryck på l-knappen när en film är vald i helskärmsläge
(A34) eller miniatyrbildsvisning (A115) för att visa
bekräftelsedialogrutan för radering. Mer information finns
i “Ta bort onödiga bilder” (A35).
Radera 1 bild?
Ja
Nej
170
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
Ansluta till en TV
Anslut kameran till en TV för att spela upp bilder på TV:n.
Om din TV har en HDMI-kontakt kan du ansluta kameran till TV:n med en
HDMI-kabel som kan köpas i handeln för att visa de inspelade filmerna i HD-kvalitet.
Stäng av kameran.
2
Anslut kameran till TV:n.
Vid anslutning med den medföljande AV-kabeln
• Anslut den gula kontakten till videoingången på TV:n och den vita kontakten till
ljudingången.
Gul
Vit
Röd
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
1
Vid anslutning med hjälp av en HDMI-kabel som kan köpas i handeln
• Anslut kontakten till HDMI-ingången på TV:n.
Till HDMI-ingången
HDMI-minikontakt
(Typ C)
171
Ansluta till en TV
3
Ställ in TV:n på videokanalen.
• Läs dokumentationen som följer med TV:n för ytterligare information.
4
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
Håll c-knappen intryckt för att sätta på
kameran.
• Kameran ställs i visningsläge och inspelade bilder visas
på TV:n.
• Medan kameran är ansluten till TV:n förblir kamerans
monitor avstängd.
B
Om anslutning av en HDMI-kabel
• Ingen HDMI-kabel medföljer. Använd en HDMI-kabel som kan köpas i handeln för att ansluta
kameran till en TV. Utgången på denna kamera är en HDMI-minikontakt (typ C). Då du köper en
HDMI-kabel ska du kontrollera att kabeländen som ska anslutas till en enhet är en
HDMI-minikontakt.
• För uppspelning i HD-kvalitet när kameran är ansluten till en TV med en HDMI-kontakt
rekommenderar vi att stillbilder tas med Bildstorlek (A84) inställt på C 2048×1536 eller högre,
och att filmer spelas in med Filmalternativ (A164) inställt på f HD 720p (1280×720) eller
högre.
B
Om anslutning av AV-kabel
• När du ansluter kabeln måste du vara noga med att kontakterna sitter åt rätt håll. Tvinga inte in
kontakten i kameran. När du kopplar ur kabeln ska du dra kontakten rakt ut.
• Anslut inte kablar till både HDMI-minikontakten och USB-/AV-kontakten samtidigt.
B
Om ingenting visas på TV:n
Se till att TV-inställningar (A201) i inställningsmenyn (A185) är lämpliga för din TV.
C
172
Använda TV:s fjärrkontroll (HDMI-styrning)
Fjärrkontrollen för en TV som följer HDMI-CEC-standarden kan användas för att styra kameran under
uppspelning.
Istället för multiväljaren eller zoomreglaget kan fjärrkontrollen användas till bildval, filmvisning/paus
av filmer eller Enkelt panorama-bilder och växling mellan helskärmsläge och 4-bilds
miniatyrbildsläge.
• Ställ in HDMI-styrning (A201) i TV-inställningar på På (standardinställning) i
inställningsmenyn och anslut kameran till TV:n med en HDMI-kabel.
• Rikta fjärrkontrollen mot TV:n för att styra den.
• Kontrollera i handboken för din TV eller annan relaterad dokumentation om TV:n har stöd för
HDMI-CEC-standarden.
Ansluta till en dator
Använd den medföljande USB-kabeln för att ansluta kameran till en dator och
kopiera (överföra) bilder till datorn.
Innan du ansluter kameran
Installera följande programvara på datorn med hjälp av den medföljande
ViewNX 2-cd-skivan.
Mer information om hur du installerar programvaran finns i Snabbguiden.
• ViewNX 2: Använd bildöverföringsfunktionen ”Nikon Transfer 2” för att spara
bilder som tagits med kameran på datorn. Du kan visa och skriva ut sparade
bilder. Det finns även stöd för bild- och filmredigeringsfunktioner.
• Panorama Maker 5: Med det här programmet kan du sätta ihop en serie bilder till
en enda panoramabild.
Kompatibla operativsystem
Windows
Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate,
Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service
Pack 2) eller Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
Installera programvaran
Macintosh
Mac OS X (version 10.4.11, 10.5.8, 10.6.5)
Mer information om systemkraven för att spela upp filmer med hög upplösning
finns i ”Systemkrav” i hjälpinformationen för ViewNX 2 (A177).
På Nikons webbplats hittar du den senaste informationen om kompatibilitet med
operativsystem.
B
Om att ansluta till en dator
Koppla bort alla andra USB-enheter, som USB-laddare, från datorn. Om du ansluter kameran och
andra USB-enheter samtidigt till datorn kan det orsaka fel på kameran eller göra att kameran får för
mycket ström, vilket kan skada kameran eller minneskortet. Mer information finns i dokumentationen
som medföljde USB-enheterna.
173
Ansluta till en dator
B
Om strömkällan
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
• Använd ett batteri som är såpass laddat att inte kameran plötsligt stängs av när du ansluter
kameran till datorn.
• När kameran har anslutits till en dator med den medföljande USB-kabeln och Auto
(standardinställning) har valts för alternativet Ladda från dator i inställningsmenyn laddas
batteriet som sitter i kameran automatiskt med ström från datorn (A178, 202).
• Om nätadaptern EH-62A (A213) (köps separat) används kan COOLPIX P500 få ström från ett
eluttag. Använd inte en nätadapter av annat märke eller annan modell än EH-62A. Om du inte följer
dessa anvisningar kan kameran överhettas eller skadas.
Överföra bilder från kameran till en dator
1
2
3
Starta den dator där ViewNX 2 har installerats.
Kontrollera att kameran är avstängd.
Anslut kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln.
Kontrollera att kontakterna är rättvända. Försök inte att föra in kontakterna snett, och
använd inte våld när du sätter i eller tar ut USB-kabeln.
Kameran slås på automatiskt och strömlampan lyser eller
blinkar. Kamerans monitor är avstängd.
B
174
Ansluta USB-kabeln
Anslutningen kan kanske inte identifieras om kameran ansluts till datorn via en USB-hubb.
Ansluta till en dator
4
Starta ViewNX 2-bildöverföringsfunktionen ”Nikon Transfer 2” som
finns installerad på datorn.
• Windows Vista
När dialogrutan Spela upp automatiskt visas klickar du på Importera fil i Nikon
Transfer 2.
• Windows XP
När dialogrutan för val av åtgärd visas väljer du Nikon Transfer 2 Importera fil och
klickar på OK.
• Mac OS X
Nikon Transfer 2 startar automatiskt när kameran ansluts till datorn om du valde Ja i
dialogrutan Autostart-inställning när du installerade ViewNX 2.
• Mer information finns i ”Starta Nikon Transfer 2 manuellt” (A177).
• Om batteriet som sitter i kameran har för låg laddning kanske inte datorn kan
identifiera kameran. Om kameran inte identifieras kommer bilderna inte att överföras.
Om batteriladdningen startar automatiskt med ström från datorn väntar du tills
batteriladdningen har nått en tillräcklig nivå för att överföringen ska kunna börja.
• Om det finns många bilder på minneskortet kan det dröja en stund innan Nikon
Transfer 2 startar.
5
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
• Windows 7
När skärmen Enheter och skrivare K P500 visas klickar du på Byt program under
Importera bilder och filmer. Välj Importera fil i Nikon Transfer 2 i dialogrutan Byt
program och klicka på OK.
Dubbelklicka på Importera fil på skärmen Enheter och skrivare K P500.
Kontrollera att källenheten visas i panelen Källa för
överföringsalternativ och klicka på Starta överföring.
Källa
Knappen Starta
överföring
Alla bilder som inte har överförts till datorn kommer att överföras (standardinställning i
ViewNX 2).
175
Ansluta till en dator
När överföringen är klar öppnas skärmen ViewNX 2 (standardinställning i ViewNX 2) med
de överförda bilderna.
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
Mer information om hur man använder ViewNX 2 finns i hjälpinformationen för ViewNX 2
(A177).
Koppla från kameran
Stäng inte av kameran och koppla inte från kameran från datorn under överföring.
Stäng av kameran och ta ut USB-kabeln när överföringen är klar.
Kameran stängs av automatiskt om det inte sker någon kommunikation med
datorn under 30 minuter när kameran är ansluten med USB-kabeln.
B
176
Ladda batteriet
Strömlampan blinkar långsamt orange medan batteriet i kameran laddas (A178).
Ansluta till en dator
C
Överföra bilder via en dators minneskortsfack eller en kortläsare som finns
att köpa i handeln
D
Starta ViewNX 2 manuellt
Windows
Välj Start-menyn > Alla program > ViewNX 2 > ViewNX 2.
Om du dubbelklickar på genvägsikonen för ViewNX 2 på skrivbordet startar även ViewNX 2.
Mac OS X
Öppna mappen Program, öppna mapparna Nikon Software > ViewNX 2 i den ordningen och
dubbelklicka sedan på ikonen ViewNX 2. Om du klickar på ikonen ViewNX 2 i dockan startar även
ViewNX 2.
D
Starta Nikon Transfer 2 manuellt
Starta Nikon Transfer 2 genom att först starta ViewNX 2, klicka sedan på ikonen Transfer högst upp
på skärmen eller välj Starta Transfer på menyn Arkiv.
D
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
När minneskortet har satts in i minneskortsfacket på en dator eller i en annan kortläsare kan bilderna
överföras med hjälp av bildöverföringsfunktionen ”Nikon Transfer 2” i ViewNX 2.
• Kontrollera att det minneskort som används stöds av den aktuella kortläsaren.
• Överför bilderna genom att sätta i minneskortet i kortläsaren eller minneskortsfacket och följa
anvisningarna från steg 4 (A175).
• För att bilder som finns sparade i kamerans internminne ska kunna överföras måste bilderna först
kopieras till ett minneskort med hjälp av kameran (A144).
Mer information om hur du använder ViewNX 2 och Nikon Transfer 2
Om du vill ha mer information om ViewNX 2 eller Nikon Transfer 2 startar du ViewNX 2 eller Nikon
Transfer 2 och väljer Visa Hjälp på Hjälp-menyn.
D
Skapa panoramabilder med Panorama Maker 5
• Använd en serie bilder som tagits med Panorama Assist i motivtypen Panorama (A58) för att
skapa en enda panoramabild med Panorama Maker 5.
• Panorama Maker 5 kan installeras på en dator med den medföljande ViewNX 2-cd-skivan.
• När installationen är klar följer du nedanstående anvisningar för att starta Panorama Maker 5.
Windows
Välj Start-menyn > Alla program > ArcSoft Panorama Maker 5 > Panorama Maker 5.
Mac OS X
Öppna Program och dubbelklicka på ikonen Panorama Maker 5.
• Mer information om hur man använder Panorama Maker 5 finns i skärmanvisningarna och i
hjälpinformationen i Panorama Maker 5.
D
Namn på bildfiler och mappar
Mer information finns i ”Fil- och mappnamn” (A215).
177
Ansluta till en dator
Ladda kameran ansluten till en dator
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
Om alternativet Ladda från dator (A202) i kamerans inställningsmeny är inställt
på Auto (standardinställning), och kameran är ansluten till en dator via USB-kabeln,
kan batteriet i kameran laddas automatiskt beroende på datorns
strömförsörjningskapacitet.
Mer information om hur du ansluter kameran till en dator finns i ”Innan du ansluter
kameran” (A173) och ”Överföra bilder från kameran till en dator” (A174).
Strömlampa
I följande tabell beskrivs strömlampans status när kameran är ansluten till en dator.
Strömlampa
Blinkar långsamt
(orange)
Beskrivning
Batteriet laddas.
Lyser (grönt)
Batteriet laddas inte. När strömlampan slutar blinka (orange) och börjar
lysa (grönt) är laddningen klar.
Flimrar (orange)
• Den omgivande temperaturen är inte lämplig för laddning. Ladda
batteriet inomhus med en omgivningstemperatur på mellan 5 °C
och 35 °C.
• En USB-kabel är inte korrekt ansluten, eller så är det fel på batteriet.
Anslut USB-kabeln korrekt eller byt ut batteriet.
• Datorn är i viloläge och ger ingen ström. Starta om datorn.
• Batteriet kan inte laddas eftersom datorns specifikationer eller
inställningar inte stöder strömförsörjning till kameran.
B
Om att ladda kameran ansluten till en dator
• Batteriet kan inte laddas och data kan inte överföras när kameran är ansluten till en dator förrän
kamerans visningsspråk samt datum och tid har ställts in (A24). Om klockbatteriet i kameran
(A189) är slut måste datum och tid återställas innan batteriet kan laddas och bilder kan överföras
vid anslutning till en dator. Använd i så fall laddningsnätadaptern EH-69P (A20) för att ladda
batteriet och ställ sedan in datum och tid i kameran.
• Om kameran stängs av avbryts laddningen.
• Om datorn försätts i viloläge under laddningen avbryts laddningen och kameran kan stängas av.
• När du ska koppla bort kameran från datorn ska du först stänga av kameran och sedan koppla bort
USB-kabeln.
• Det tar cirka fem timmar och 30 minuter att ladda ett helt urladdat batteri. Laddningstiden ökar om
bilder överförs samtidigt som batteriet laddas.
• När kameran ansluts till en dator kan ett program på datorn, t.ex. Nikon Transfer 2, startas. Om
kameran har anslutits till datorn endast för att ladda batteriet avslutar du programmet.
• Kameran stängs av automatiskt om det inte sker någon kommunikation med datorn under
30 minuter efter att batteriet har laddats färdigt.
• Beroende på datorspecifikationer, inställningar, strömförsörjning och allokering kanske det inte går
att ladda batteriet i kameran via datoranslutning.
178
Ansluta till skrivare
Om du har en PictBridge-kompatibel (A233) skrivare kan du ansluta kameran
direkt till skrivaren och skriva ut bilder utan att gå via en dator. Följ proceduren
nedan för att skriva ut bilder.
Välja bilderna för utskrift med
alternativet utskriftsbeställning
(Utskriftsbeställning: A135)
Anslut kameran till skrivaren (A180)
Skriv ut bilderna en i taget
(A181)
Skriv ut flera bilder (A182)
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
Ta bilder
Stäng av kameran och koppla ur USB-kabeln när utskriften är klar.
B
Om strömkälla
• Använd ett fulladdat batteri när du ansluter kameran till en skrivare, för att förhindra att kameran
oväntat stängs av.
• Om nätadaptern EH-62A (säljs separat) (A213) används kan COOLPIX P500 drivas via ett eluttag.
Använd inte en nätadapter av annat märke eller modell eftersom det kan medföra att kameran
överhettas eller slutar fungera.
D
Skriva ut bilder
Förutom att skriva ut bilder som överförts till en dator och skriva ut via en direkt kamera-till-skrivareanslutning finns även följande alternativ för att skriva ut bilder som är sparade på minneskortet:
• Sätt in ett minneskort i kortfacket i en DPOF-kompatibel skrivare.
• Ta minneskortet till ett fotolabb för digitalbilder.
För utskrift med dessa metoder anger du vilka bilder du vill skriva ut och antalet kopior för var och
en med alternativet Utskriftsbeställning (A135) i visningsmenyn.
179
Ansluta till skrivare
Ansluta kameran till en skrivare
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
1
Stäng av kameran.
2
Sätt på skrivaren.
• Kontrollera skrivarinställningarna.
3
Anslut kameran till skrivaren med den medföljande USB-kabeln.
• Se till att kontakterna sitter åt rätt håll. Var noga så att du sätter i kontakterna rakt och
var försiktig när du ansluter eller kopplar bort USB-kabeln.
4
Kameran startas automatiskt.
• Om anslutningen har utförts korrekt visas startbilden för
PictBridge (1) på kamerans monitor. Därefter visas
skärmen Utskriftsområde (2).
1
2
Utskriftsområde
15/05
2011
NO. 32
32
B
180
Om startbilden för PictBridge inte visas
Stäng av kameran och koppla ur USB-kabeln. Ställ in Ladda från dator-alternativet (A202) i
kamerans inställningsmeny på Av och återanslut kabeln.
Ansluta till skrivare
Skriva ut en bild i taget
När kameran är korrekt ansluten till skrivaren (A180) kan du skriva ut bilder enligt
anvisningarna nedan.
Använd multiväljaren för att välja bilden som
ska skrivas ut och tryck på k-knappen.
Utskriftsområde
15/05
2011
• Bilder kan även väljas genom att vrida
kommandoratten.
• Vrid zoomreglaget mot f (h) för att visa
12 miniatyrbilder, eller mot g (i) för att växla tillbaka till
helskärmsläget.
2
Välj Kopior och tryck på k-knappen.
NO. 32
32
PictBridge
001 utskrifter
Starta utskrift
Kopior
Pappersformat
3
Välj antal kopior (upp till nio) och tryck på
k-knappen.
Kopior
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
1
4
4
Välj Pappersformat och tryck på k-knappen.
PictBridge
004 utskrifter
Starta utskrift
Kopior
Pappersformat
D
Mer information
Mer information finns i ”Om utskrift av bilder med storleken 1:1” (A86).
181
Ansluta till skrivare
5
Välj önskat pappersformat och tryck på
k-knappen.
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
• Ange pappersformatet med hjälp av
skrivarinställningarna genom att välja Standard på
pappersformatsmenyn.
6
Välj Starta utskrift och tryck på k-knappen.
Pappersformat
Standard
3,5×5 tum
5×7 tum
100×150 mm
4×6 tum
8×10 tum
Letter
PictBridge
004 utskrifter
Starta utskrift
Kopior
Pappersformat
7
Utskriften startar.
• Monitorn återgår till det som visades i steg 1 när
utskriften är klar.
• Om du vill avbryta utskriften innan alla kopior har skrivits
ut trycker du på k-knappen.
Skriver ut
002 / 004
Avbryt
Aktuell utskrift/ totalt
antal utskrifter
Skriva ut flera bilder
När kameran är korrekt ansluten till skrivaren (A180) kan du skriva ut bilder enligt
anvisningarna nedan.
1
När skärmen Utskriftsområde visas trycker
du på d-knappen.
• Utskriftsmeny visas.
2
Använd multiväljaren för att välja
Pappersformat och tryck på k-knappen.
• Tryck på d-knappen för att stänga utskriftsmenyn.
182
Utskriftsmeny
Utskriftsalternativ
Skriv ut alla bilder
DPOF-utskrift
Pappersformat
Ansluta till skrivare
3
Välj önskat pappersformat och tryck på
k-knappen.
4
Välj Utskriftsalternativ, Skriv ut alla bilder
eller DPOF-utskrift och tryck på k-knappen.
Standard
3,5×5 tum
5×7 tum
100×150 mm
4×6 tum
8×10 tum
Letter
Utskriftsmeny
Utskriftsalternativ
Skriv ut alla bilder
DPOF-utskrift
Pappersformat
Utskriftsalternativ
Välj bilderna (upp till högst 99) och antalet kopior
10
Utskriftsområde
(upp till nio per bild).
• Tryck på J eller K på multiväljaren för att välja
1
1
2
3
bilderna, och tryck på H eller I för att ange
antal kopior för var och en.
• Bilder kan även väljas genom att vrida
kommandoratten.
Åter
• Bilder som har valts för utskrift känns igen på
kryssmarkeringen och siffran som anger det
antal kopior som ska skrivas ut. Det visas ingen kryssmarkering för bilder där
inga kopior har angetts och de bilderna skrivs heller inte ut.
• Vrid zoomreglaget mot g (i) för att växla till helskärmsläge eller mot
f (h) för att växla till miniatyrbildsvisning för 12 bilder.
• Tryck på k-knappen när inställningen är klar.
• När menyn till höger visas väljer du Starta
utskrift och trycker på k-knappen för att
starta utskriften.
• Välj Avbryt och tryck på k-knappen för att
återgå till utskriftsmenyn.
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
• Ange pappersformatet med hjälp av
skrivarinställningarna genom att välja Standard på
pappersformatsmenyn.
Pappersformat
Skriv ut valda bilder
010 utskrifter
Starta utskrift
Avbryt
183
Ansluta till skrivare
Skriv ut alla bilder
Ansluta kameran till TV-apparater, datorer och skrivare
Alla bilder som finns sparade i internminnet eller
på minneskortet skrivs ut en i taget.
• När menyn till höger visas väljer du Starta
utskrift och trycker på k-knappen för att
starta utskriften.
• Välj Avbryt och tryck på k-knappen för att
återgå till utskriftsmenyn.
Skriv ut alla bilder
018 utskrifter
Starta utskrift
Avbryt
DPOF-utskrift
Bilder för vilka en utskriftsbeställning skapades i
Utskriftsbeställning-alternativet (A135) kan
skrivas ut.
• När menyn till höger visas väljer du Starta
utskrift och trycker på k-knappen för att
starta utskriften.
• Välj Avbryt och tryck på k-knappen för att
återgå till utskriftsmenyn.
• Visa aktuell utskriftsbeställning genom att välja
Visa bilder och trycka på k-knappen. För att
skriva ut bilder trycker du på k-knappen igen.
DPOF-utskrift
010 utskrifter
Starta utskrift
Visa bilder
Avbryt
10
Visa bilder
Åter
5
Utskriften startar.
• Monitorn återgår till det som visades i steg 2 när
utskriften är klar.
• Om du vill avbryta utskriften innan alla kopior har
skrivits ut trycker du på k-knappen.
Skriver ut
002 / 010
Avbryt
Aktuell utskrift/ totalt
antal utskrifter
C
184
Pappersformat
Kameran har stöd för följande pappersformat: Standard (standardpappersformat för den aktuella
skrivaren), 3,5×5 tum, 5×7 tum, 100×150 mm, 4×6 tum, 8×10 tum, Letter, A3 och A4. Endast
format som stöds av den aktuella skrivaren visas.
Grundläggande kamerainställningar
Inställningsmeny
Inställningsmenyn innehåller följande alternativ.
Grundläggande kamerainställningar
Välkomstbild
A187
Välj om du vill visa en Välkomstbild eller ej på monitorn när kameran slås på.
Tidszon och datum
A188
Ställ kameraklockan och välj tidszon hemma och tidszon för resmålet.
Monitorinställningar
A191
Ställ in visningen av tagen bild, monitorns ljusstyrka och visningen av kompositionsrutnät
och histogram under fotografering.
Skriv ut datum
A192
Stämpla datum och tid för tagningen på bilderna.
Vibrationsreducering
A193
Ställ in vibrationsreduceringen för stillbilder.
Rörelsedetektering
A195
Aktivera rörelsedetektering för att minska effekterna av kameraskakning och motivets rörelse
under fotografering av stillbilder.
AF-hjälpbelysning
A196
Aktivera eller inaktivera AF-hjälplampan.
Röda ögon-reducering
A196
Välj röda ögon-reducering när blixtläget är automatisk med röda ögonreducering.
Digital zoom
A197
Aktivera eller avaktivera digital zoom.
Tilldela sidozoomreglage
A198
Välj funktionen som ska utföras under fotografering när sidozoomreglaget vrids.
Ljud
A199
Justera ljudinställningarna.
Auto av
A199
Ställ in tiden innan kameran ska gå ned i vänteläge för att spara ström.
Formatera minne/Formatera minneskort
A200
Formatera internminnet eller minneskortet.
Språk/Language
A201
Välj språket som används på kamerans monitor.
TV-inställningar
A201
Justera inställningarna för att ansluta till en TV.
Ladda från dator
A202
Välj om du ska ladda upp kamerans batteri eller ej när den ansluts till en dator via USBkabeln.
185
Inställningsmeny
Återställ filnumrering
Återställ filnumreringen.
Blinkningsvarning
Välj om kameran ska upptäcka om personer blundar vid fotografering med
ansiktsprioritet.
Återställ alla
Återställ kamerainställningarna till standardvärdena.
Versionsinfo
Visa kamerans versionsinformation.
A202
A203
A205
A208
Visa inställningsmenyn
Välj z (Inställningar)-fliken på menyskärmen.
Grundläggande kamerainställningar
1
2
Tryck på d-knappen för att visa
menyn.
Tryck på J på multiväljaren.
• Flikarna kan nu väljas.
• Se ”Multiväljaren” (A12).
3
Tryck på H eller I för att välja z-fliken.
Fotograferingsmeny
Bildkvalitet
Bildstorlek
Optimera bild
Vitbalans
ISO-känslighet
Mätning
Exponeringsgaffling
Fotograferingsmeny
Bildkvalitet
Bildstorlek
Optimera bild
Vitbalans
ISO-känslighet
Mätning
Exponeringsgaffling
Inställningar
Välkomstbild
Tidszon och datum
Monitorinställningar
Skriv ut datum
Vibrationsreducering
Rörelsedetektering
AF-hjälpbelysning
186
Inställningsmeny
4
Tryck på K eller på k-knappen.
• Alternativen på inställningsmenyn kan nu väljas.
• Använd multiväljaren för att välja alternativ och ställa in
funktioner i menyer (A12).
• Tryck på d-knappen för att stänga inställningsmenyn
eller tryck på J och växla till en annan flik.
Inställningar
Välkomstbild
Tidszon och datum
Monitorinställningar
Skriv ut datum
Vibrationsreducering
Rörelsedetektering
AF-hjälpbelysning
Välkomstbild
Välj om du vill visa en Välkomstbild eller ej på monitorn när kameran slås på.
Ingen (standardinställning)
Visar fotograferings- eller bildvisningsskärmen utan att visa en Välkomstbild.
COOLPIX
Kameran visar en Välkomstbild och går sedan till fotograferingsläget eller
visningsläget.
Välj en bild
Välj en bild som du har tagit som Välkomstbild. Välj en bild på skärmen för val av bild
(A140) och tryck på k-knappen för att spara den.
• Eftersom den valda bilden sparas i kameran visas den som Välkomstbild även om
originalbilden tas bort.
• Bilder som tagits med en Bildstorlek (A84) på I 3984×2656,
u 3968×2232, O 1920×1080 och H 2992×2992 kan inte väljas.
• Bilder som spelats in med Enkelt panorama kan inte väljas.
• Det går inte att välja bilder som reducerats till storleken 160×120 eller mindre
genom Småbild-redigering (A154) eller beskärning (A156).
Grundläggande kamerainställningar
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Välkomstbild
187
Inställningsmeny
Tidszon och datum
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Tidszon och datum
Ställ in kamerans interna klocka.
Datum och tid
Grundläggande kamerainställningar
Ställ in kameraklockan på dagens datum och aktuell tid.
Använd multiväljaren för att ange datum och tid.
• Välj ett alternativ: Tryck på K eller J (väljs i följande
ordning: D (dag) ➝ M (månad) ➝ Å (år) ➝
timme ➝ minut).
• Ställ in innehållet: Tryck på H eller I. Datum och
tid kan även ställas in genom att vrida
kommandoratten (A11).
• Avsluta inställningen: Välj minut och tryck på
k-knappen eller på K.
Datum och tid
D
15
M
05
15
Å
2011
10
Ändra
Datumformat
Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas (År/månad/dag, Månad/dag/år
eller Dag/månad/år).
Tidszon
w Tidszon hemma kan anges och sommartid kan aktiveras eller inaktiveras.
När x resmål har registrerats beräknas tidsskillnaden (A190) från w tidszon
hemma automatiskt och lokalt datum och tid sparas. Denna funktion är användbar
på resor.
Ställa in tidszon för resmål
1
Använd multiväljaren för att välja Tidszon och
tryck på k-knappen.
• Skärmen Tidszon visas.
Tidszon och datum
15/05/2011 15:30
London, Casablanca
Datum och tid
Datumformat
Tidszon
2
Välj x Resmål och tryck på k-knappen.
• Datum och tid som visas på monitorn ändras efter
aktuell region.
Tidszon
15/05/2011 15:30
London, Casablanca
Tidszon hemma
Resmål
188
Inställningsmeny
3
Tryck på K.
• Skärmen för val av tidszon visas.
Tidszon
15/05/2011 15:30
London, Casablanca
Tidszon hemma
Resmål
4
Tryck på J eller K för att välja tidszonen för
resmål (Tidszon).
Tidsskillnad
10:30
-5:00
EDT:
New York
Toronto
Lima
Åter
Tidszon
15/05/2011 10:30
EDT:New York
Toronto, Lima
Tidszon hemma
Resmål
B
Grundläggande kamerainställningar
• Tidsskillnaden mellan hemmazonen och resmålet visas.
• Slå på sommartidsinställningen med H när du
använder kameran i ett område där sommartid gäller.
När sommartid är aktiverad visas ikonen W och klockan
ställs fram en timme. Tryck på I för att stänga av.
• Tryck på k-knappen för att registrera tidszonen för
resmål.
• När tidszonen för resmålet har valts visas ikonen Z på
monitorn när kameran är i fotograferingsläge.
Klockbatteriet
Kamerans interna klocka använder ett annat batteri än kamerans batteri. Klockbatteriet laddas när
huvudbatteriet sätts i eller när en nätadapter ansluts och ger flera dagars batteriström efter cirka tio
timmars laddning.
C
w Tidszon hemma
• Byt till hemmatidszonen genom att välja w Tidszon hemma i steg 2 och tryck på k-knappen.
• Hemmatidszonen ändras genom att du väljer w Tidszon hemma i steg 2 och utför samma
procedur som för x Resmål för att ange tidszonen hemma
C
Sommartid
När sommartiden börjar eller slutar, aktiverar eller inaktiverar du alternativet för sommartid i skärmen
för val av tidszon som visas i steg 4.
D
Datumstämpla bilder vid fotografering
Ange inställningarna för Skriv ut datum i inställningsmenyn (A192) när rätt datum och tid har
ställts in. När Skriv ut datum har ställts in kan datum och tid för tagningen stämplas på bilderna.
189
Inställningsmeny
D
Tidszoner
Kameran har stöd för de tidszoner som visas i listan nedan.
För tidsskillnader som inte anges nedan, ställs kamerans klocka med hjälp av Datum och tid.
UTC +/-
Grundläggande kamerainställningar
190
Plats
UTC +/-
Plats
-11
Midway, Samoa
+1
Madrid, Paris, Berlin
-10
Hawaii, Tahiti
+2
Athens, Helsinki, Ankara
-9
Alaska, Anchorage
+3
Moscow, Nairobi, Riyadh,
Kuwait, Manama
-8
PST (PDT): Los Angeles,
Seattle, Vancouver
+4
Abu Dhabi, Dubai
-7
MST (MDT): Denver, Phoenix
+5
Islamabad, Karachi
-6
CST (CDT): Chicago,
Houston, Mexico City
+5,5
-5
EST (EDT): New York,
Toronto, Lima
+6
Caracas
+7
Bangkok, Jakarta
+8
Beijing, Hong Kong,
Singapore
-4,5
New Delhi
Colombo, Dhaka
-4
Manaus
-3
Buenos Aires, Sao Paulo
+9
Tokyo, Seoul
-2
Fernando de Noronha
+10
Sydney, Guam
-1
Azores
+11
New Caledonia
±0
London, Casablanca
+12
Auckland, Fiji
Inställningsmeny
Monitorinställningar
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Monitorinställningar
Ändra inställningarna för alternativen nedan.
Visning av nytagen bild
På (standardinställning): Bilden visas automatiskt på monitorn direkt efter att den
har tagits och monitorn återgår till fotograferingsläge.
Av: Bilden visas inte efter att den har tagits.
Ljusstyrka
Välj en av fem inställningar för monitorns ljusstyrka. Standardinställningen är 3.
På: Ett kompositionsrutnät visas för att underlätta komponering av bilder.
Av (standardinställning): Kompositionsrutnät visas inte.
Visa/dölj histogram
På: Histogram visas i fotograferingsläget även när exponeringskompensation inte
har ställts in (A43).
Av (standardinställning): Histogram visas inte.
B
Grundläggande kamerainställningar
Visa/dölj stödlinjer
Om att visa/dölja kompositionsrutnät
Kompositionsrutnät visas inte i följande situationer.
• När man följer ett motiv (efter att ett motiv har registrerats)
• Vid inspelning av film
• När det förstorade mittområdet på bilden visas i E (manuell fokusering)
B
Om att visa/dölja histogram
Histogram visas inte i följande situationer.
• Vid inspelning av film
• När det förstorade mittområdet på bilden visas i E (manuell fokusering)
• När blixtlägesmenyn, självutlösarmenyn eller fokuslägesmenyn visas.
• När serietagningsmenyn visas.
• När ansiktsavkänning är valt
• När följ rörligt motiv är valt i AF-områdesläge
191
Inställningsmeny
Skriv ut datum
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Skriv ut datum
Datum och tid för tagningen kan stämplas på bilderna
vid tidpunkten för fotograferingen. Denna information
kan även skrivas ut på skrivare som inte har stöd för
utskrift av datum och tid (A136).
15/05/2011
f
Datum
Grundläggande kamerainställningar
Datum stämplas på bilder.
S
Datum och tid
Datum och tid stämplas på bilderna.
k
Av (standardinställning)
Datum och tid stämplas inte på bilderna.
När Skriv ut datum är aktiverat visas aktuell inställning under fotograferingen (A8).
När Av är valt visas ingen ikon för aktuell inställning.
B
Om Skriv ut datum
• Stämplade datum kan inte tas bort från bilden och datum kan inte heller stämplas på bilden efter
att den har tagits.
• Datum kan inte stämplas i följande situationer.
- När motivtypen (A45) ställts in på j (Nattlandskap) eller e (Nattporträtt) med Utan stativ,
o (Motljus) med HDR inställt på På, Sport, Museum, Panorama, eller Husdjursporträtt
med Serietagning
- När serietagning (A76) är inställd på Serietagning H, Serietagning L, Förfotominne,
Serietagning H: 120 bilder/sek., Serietagning H: 60 bilder/sek., eller BSS
- När Exponeringsgaffling (A94) används
- När Leendeutlösare (A67) eller Blinkningsskydd (A68) i smart porträtt är inställt på På
- Vid filminspelning
• Datum som stämplats med Bildstorlek (A84) inställt på f 640×480 kan vara svåra att läsa. Ställ
in Bildstorlek på J 1024×768 eller större.
• Datumet spelas in i det format som väljs med alternativet Tidszon och datum i inställningsmenyn
(A24, 188).
C
192
Skriv ut datum och Utskriftsbeställning
Vid utskrift på DPOF-kompatibla skrivare med stöd för utskrift av fotograferingsdatum och
fotoinformation kan datum och information skrivas ut på bilder som inte har denna information
stämplad på sig, med hjälp av inställningar i Utskriftsbeställning-alternativet (A135).
Inställningsmeny
Vibrationsreducering
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Vibrationsreducering
Ange inställningarna för vibrationsreducering för fotografering av stillbilder.
Korrigera oskärpa orsakad av små handrörelser, kameraskakningar, vilka ofta
inträffar vid fotografering med zoom eller med långa slutartider.
Ställ in vibrationsreducering på Av om ett stativ används för att stabilisera kameran
vid fotografering.
V
På (hybrid)
g
På (standardinställning)
Kompenserar för kameraskakning vid fotografering av stillbilder med hjälp av
förflyttning av bildsensorn. Kameran känner automatiskt av panoreringsriktningen
och korrigerar endast vibrationer som orsakats av kameraskakning.
När kameran till exempel panoreras vågrätt, minskar vibrationsreduceringen
endast vertikala skakningar. Om kameran panoreras vertikalt, kompenserar
vibrationsreduceringen endast horisontella skakningar.
k
Grundläggande kamerainställningar
Spelar in med optisk kompensation för kameraskakning vid fotografering av
stillbilder med hjälp av förflyttning av bildsensorn, och utför också under följande
förhållanden elektronisk VR med hjälp av bildoptimering.
• När blixten inte avfyras
• När slutartiden är långsammare än 1/30 sekund (vidvinkel) och 1/250 sekund
(telefoto).
• När självutlösaren är avstängd
• När Enbildstagning väljs för serietagningsinställningen
• När Av väljs för Exponeringsgaffling-inställningen
• När ISO-känsligheten är 200 eller lägre
Av
Vibrationsreducering är inte aktiverad.
När vibrationsreducering är aktiverad visas aktuell inställning under fotografering
(A8, 29). När Av väljs visas ingen ikon för aktuell inställning.
D
Kompensera filmer med Elektronisk VR
För att minska effekterna av kameraskakningar vid filminspelning aktiverar du Elektronisk VR
(A167) från filmmenyn (A163).
193
Inställningsmeny
B
Grundläggande kamerainställningar
194
Om vibrationsreducering
• Det kan ta några sekunder för vibrationsreduceringen att aktiveras efter att strömmen slagits på,
eller när kameran går till fotograferingsläget från visningsläget. Vänta tills monitorn har stabiliserats
innan du fotograferar.
• På grund av vibrationsreduceringsfunktionens egenskaper kan de bilder som visas på kamerans
monitor direkt efter fotograferingen se suddiga ut.
• Vibrationsreduceringen kanske inte helt kan eliminera påverkan från kameraskakningar i vissa
situationer.
• Vid extremt mycket eller lite kameraskakningar kan bildkompensering med elektronisk VR
eventuellt inte användas när På (hybrid) är valt.
• När slutartiden är kort eller mycket lång kanske elektronisk VR inte fungerar trots att På (hybrid) är
valt.
• När elektronisk VR i På (hybrid) används tar det längre tid att spara bilden än vanligt eftersom
slutaren automatiskt utlöses två gånger när bilden tas för att utföra bildkompensering. Slutarljud
(A199) hörs endast en gång. Endast en bild tas.
Inställningsmeny
Rörelsedetektering
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Rörelsedetektering
Aktivera rörelsedetektering för att minska effekterna av motivets rörelse och
kameraskakning under fotografering av stillbilder.
U
Auto
k
Av (standardinställning)
Rörelsedetektering används inte
När rörelsedetektering är aktiverad visas aktuell inställning under
fotograferingen (A8).
Rörelsedetekteringsikonen lyser grön när kameran upptäcker några vibrationer och
förkortar slutartiden. När Av väljs visas ingen ikon för aktuell inställning.
B
Grundläggande kamerainställningar
Om kameran upptäcker att motivet rör sig eller kameraskakning, ökas ISOkänsligheten och förkortas slutartiden för att minska effekterna av detta.
Rörelsedetektering fungerar emellertid inte i följande situationer.
• När upplättningsblixten avfyras
• I följande motivtyper: j (Nattlandskap), e (Nattporträtt), o (Motljus), Sport,
Skymning/gryning, Museum, Fyrverkeri och Husdjursporträtt
• När fotograferingsläget är j, k, l, m eller M
Om rörelsedetektering
• Rörelsedetektering kan eventuellt inte helt reducera effekterna av kameraskakningen och motivets
rörelse i vissa situationer.
• Rörelsedetektering fungerar eventuellt inte om motivet uppvisar betydande rörelse eller är för
mörkt.
• Bilderna som tagits kan bli korniga.
195
Inställningsmeny
AF-hjälpbelysning
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M AF-hjälpbelysning
Aktivera eller inaktivera AF-hjälplampan som används för att underlätta autofokus
vid dålig belysning.
Auto (standardinställning)
AF-hjälplampan tänds automatiskt när motivet är svagt belyst. Lampan har en
räckvidd på cirka 6,0 m vid maximal vidvinkelposition respektive 5,0 m vid maximal
telefotoposition. För vissa fokusområden och motivtyper tänds emellertid inte
AF-hjälplampan även om Auto är aktiverat.
Av
Grundläggande kamerainställningar
Avaktivera funktionen. Kameran kan eventuellt inte fokusera vid svag belysning.
Röda ögon-reducering
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Röda ögon-reducering
Välj röda ögon-reduceringsmetod när blixtläget (A36) är V (Auto med röda
ögon-reducer.).
Förblixt på (standardinställning)
Blixten avfyrar förblixtar med låg intensitet flera gånger före huvudblixten för att
reducera röda ögon, och röda ögon-reducering utförs därefter med hjälp av
bildkompensering.
Observera att det är en kort tidsfördröjning mellan det att avtryckaren trycks och
bilden tas.
Förblixt av
Förblixten avfyras inte. Slutaren utlöses direkt när avtryckaren trycks ner helt och röda
ögon-reducering utförs med hjälp av bildkompensering.
196
Inställningsmeny
Digital zoom
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Digital zoom
Aktivera eller avaktivera digital zoom.
På (standardinställning)
När kameran zoomas till maximal optisk zoomposition, aktiveras den digitala
zoomen genom att vrida och hålla zoomreglaget mot g (i) (A31).
Beskär
Av
Digital zoom är inte aktiverad.
B
Grundläggande kamerainställningar
Begränsar zoomens förstoring till zoomposition V vid stillbildsfotografering.
Begränsar också den digitala zoomen till det intervall där kvaliteten på tagna
stillbilder inte försämras.
• Digital zoom är inte tillgänglig när Bildstorlek är F 4000×3000, I 3984×2656,
u 3968×2232, O 1920×1080 eller H 2992×2992.
• Vid filminspelning fungerar digital zoom så som beskrivs under På.
Om digital zoom
• När digital zoom är aktiverad ställs AF-områdesläget (A95) in på Mitten.
• Digital zoom kan inte användas i följande situationer.
- När fokusläget (A40) är inställt på E (manuell fokusering)
- När motivtypen (A45) är inställd på j (Nattlandskap), e (Nattporträtt), Automatisk
motivtyp, Porträtt eller Husdjursporträtt
- När smart porträtt är valt
- När Multibild 16 väljs för serietagningsinställningen (A76)
- När Följ rörligt motiv valts för AF-områdesläge (A95)
• Vid förstoringar på 1,2× till 1,8×, ställs Mätning in på Centrumvägd och vid förstoringar på
2,0× till 4,0× på Spot.
197
Inställningsmeny
Tilldela sidozoomreglage
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Tilldela sidozoomreglage
Välj funktionen som ska utföras under fotografering när sidozoomreglaget används.
Zoom (standardinställning)
Använd sidozoomreglaget (A31) för att justera zoomen vid fotografering.
Manuell fokusering
Grundläggande kamerainställningar
198
Använd sidozoomreglaget för att fokusera (A42) när fokusläget är inställt på
E (manuell fokusering).
• Använd sidozoomreglaget i riktningen mot g för att fokusera på motiv som är
längre bort.
• Använd sidozoomreglaget i riktningen mot f för att fokusera på motiv som är
nära.
Zoom med snabbåterställning
Detta är praktiskt vid fotografering i telefotopositionen när det är svårare att hålla
motiv i fokus.
Använd sidozoomreglaget i riktningen mot f för att zooma ett specifikt steg från
den aktuella zoompositionen mot f-sidan. Använd den i riktning mot f igen för
att flytta zoompositionen vidare mot f-sidan. Använd det i riktning mot g för att
återgå till ursprunglig zoomposition innan sidozoomreglaget användes.
• När man använder den digitala zoomen ska man använda sidozoomreglaget
mot f för att flytta mot den optiska zoomens telefotosida.
• Om du utför en annan åtgärd än att du använder sidozoomreglaget, återgår
zoomen inte till zoompositionen före användningen.
• Zoom med snabbåterställning är inte tillgänglig under filminspelning.
Inställningsmeny
Ljud
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Ljud
Justera följande ljudinställningar.
Knappljud
Ställer in ljudsignalen och startljudet i läget På (standardinställning) eller Av. En
ljudsignal avges en gång när inställningarna har slutförts korrekt, två gånger när
kameran fokuserar på motivet och tre gånger om ett fel uppstår.
Slutarljud
Välj om slutarljudet ska ställas in på På (standardinställning) eller Av.
Om ljudinställningar
• I motivläget Husdjursporträtt, även när På är inställt, är knappljudet och slutarljudet inaktiverade.
• Även om På har ställts in, är slutarljudet inaktiverat vid serietagning eller filminspelning.
Auto av
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Auto av
Om inga funktioner används under en viss period medan kameran är påslagen
stängs monitorn av för att spara ström och kameran ställs i viloläge (A23).
I denna meny kan du ställa in tiden innan kameran ställs i viloläge.
Välj mellan 30 s, 1 min (standardinställning) 5 min och 30 min.
C
Grundläggande kamerainställningar
B
När monitorn stängs av för att spara ström
• Strömlampan blinkar i vänteläget.
• Kameran stängs av när vänteläget fortsätter under cirka tre minuter.
• Slå på monitorn igen med en av följande åtgärder när strömlampan blinkar.
- Tryck på strömbrytaren, avtryckaren, c-knappen eller b (e filminspelning)-knappen.
- Vrid på funktionsratten.
B
Inställning för automatisk avstängning
I följande situationer används en fast tid innan kameran ställs i viloläge.
• När menyerna visas: tre minuter
• Under visning av bildspel: som längst 30 minuter
• När nätadaptern EH-62A är ansluten: 30 minuter
199
Inställningsmeny
Formatera minne/Formatera minneskort
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Formatera minne/Formatera
minneskort
Formatera internminnet eller ett minneskort.
Formatering tar permanent bort alla data i internminnet eller på
minneskortet. Borttagna data kan inte återställas. Se till att överföra viktiga
bilder till en dator innan du formaterar.
Formatera internminnet
Grundläggande kamerainställningar
Ta ut minneskortet från kameran för att formatera
internminnet. Alternativet Formatera minne visas på
inställningsmenyn.
Alla bilder kommer
att raderas! OK?
Formatera
Nej
Formatera minneskort
För att formatera ett minneskort sätter du i det i
kameran. Alternativet Formatera minneskort visas på
inställningsmenyn.
Formatera minneskort
Alla bilder kommer
att raderas! OK?
Formatera
Nej
B
200
Formatera minne
Formatera internminne och minneskort
• Albumikoninställningarna (A127) återställs till sina standardinställningar (sifferikoner) när
internminnet eller minneskortet formateras.
• Stäng inte av kameran och öppna inte luckan till batterifacket/minneskortsfacket under
formateringen.
• Första gången du sätter i ett minneskort som har använts i en annan enhet i denna kamera ska du
formatera det med den här kameran.
Inställningsmeny
Språk/Language
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Språk/Language
Välj ett av 26 språk att visa kamerans menyer och meddelanden på.
Ungerska
Nederländska
Norska
Spanska
Portugisiska
Grekiska
Franska
Indonesiska
Italienska
Ryska
Rumänska
Finska
Svenska
Polska
Turkiska
Ukrainska
Arabiska
Förenklad
kinesiska
Traditionell
kinesiska
Japanska
Koreanska
Thailändska
TV-inställningar
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M TV-inställningar
Justera inställningarna för att ansluta till en TV.
Videoläge
Grundläggande kamerainställningar
Tjeckiska
Danska
Tyska
(standardinställning)
Välj mellan NTSC och PAL.
HDMI
Välj bildupplösning för HDMI-utgång från Auto (standardinställning), 480p,
720p eller 1080i. När Auto har ställts in väljs den bildupplösning som stämmer bäst
överens med den anslutna HD-TV:n automatiskt från 480p, 720p eller 1080i.
HDMI-styrning
Välj om kameran ska ta emot signaler eller ej från en TV som uppfyller HDMI-CECstandarden och är ansluten med en HDMI-kabel. När På (standardinställning) har
ställts in kan TV:ns fjärrkontroll användas för att styra kameran under visning.
Mer information finns i ”Använda TV:s fjärrkontroll (HDMI-styrning)” (A172).
D
HDMI och HDMI-CEC
”HDMI” är en förkortning för High-Definition Multimedia Interface, vilket betecknar en typ av
multimediagränssnitt. ”HDMI-CEC” är en förkortning för HDMI-Consumer Electronics Control, vilket
möjliggör funktionssamverkan mellan kompatibla enheter.
201
Inställningsmeny
Ladda från dator
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Ladda från dator
Välj om batteriet i kameran ska laddas när kameran ansluts till en dator via
USB-kabeln (A178).
Auto (standardinställning)
När kameran ansluts till en dator som är igång, laddas batteriet i kameran automatiskt
med ström från datorn.
Av
Batteriet som sitter i kameran laddas inte när kameran ansluts till en dator.
Grundläggande kamerainställningar
B
Om anslutning av kameran till en skrivare
• Batteriet kan inte laddas via anslutning till en skrivare även om skrivaren följer PictBridgestandarden.
• När Auto valts för Ladda från dator går det eventuellt inte att skriva ut bilder via direktanslutning
av kameran till vissa skrivare. Om startbilden för PictBridge inte visas på monitorn när kameran har
anslutits till en skrivare och slagits på, stänger du av kameran och kopplar ur USB-kabeln. Ställ in
Ladda från dator på Av och anslut kameran till skrivaren igen.
Återställ filnumrering
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Återställ filnumrering
När Ja valts återställs filernas löpnummer (A215). Efter återställning skapas en ny
mapp och filnumret för nästa bild som tas startar från ”0001”.
B
Om återställning av filnumrering
• Återställ filnumrering kan inte tillämpas när motivtyp ställts in på Panorama, eller om
Intervalltimertagning har valts för serietagning när fotograferingsläget j, k, l, m eller
M används.
För Panorama Assist eller Intervalltimertagning skapas en ny mapp och filnummer tilldelas
automatiskt med början på ”0001” (A215, 216).
• Återställ filnumrering kan inte användas om mappnumret är 999 och det finns bilder i mappen.
Sätt i ett nytt minneskort eller formatera om internminnet eller minneskortet (A200).
202
Inställningsmeny
Blinkningsvarning
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Blinkningsvarning
Välj om kameran ska upptäcka om personer blundar vid fotografering med
ansiktsprioritet (A97) i följande fotograferingslägen.
• I följande motivtyper: e (Nattporträtt) (A49), Automatisk motivtyp (A46)
och Porträtt (A51)
• Fotograferingslägen j, k, l, m och M (när Ansiktsprioritet (A95) valts för
AF-områdesläge).
På
Av (standardinställning)
Ingen blinkningsvarning ges.
B
Grundläggande kamerainställningar
Skärmen Blundade någon? visas på monitorn om kameran registrerar att en
person kan ha blundat strax efter att ansiktet har känts av och motivet har
fotograferats.
Ansiktena på personer som blundar ramas in med en gul ram. Du kan kontrollera
bilden som togs och bestämma om du behöver ta en ny bild.
Mer information finns i ”Använda skärmen Blundade någon?” (A204).
Om blinkningsvarning
Ingen blinkvarning ges när andra inställningar än Enbildstagning valts för serietagning (A76) när
Exponeringsgaffling (A94) ställts in.
203
Inställningsmeny
Använda skärmen Blundade någon?
Följande åtgärder kan utföras när skärmen Blundade
någon? visas.
Om inga åtgärder utförs under några sekunder återgår
skärmvisningen automatiskt till fotograferingsskärmen.
Blundade någon?
Avsluta
Om du vill
Zooma in det ansikte
där blinkning
registrerades
Grundläggande kamerainställningar
204
Återgå till
helskärmsläget
Använd
g (i)
f (h)
Vrid zoomreglaget till g (i).
Vrid zoomreglaget mot f (h).
Om kameran känner av att en eller flera personer
blundar, trycker du på H, I, J eller K vid
visningszoom för att visa andra ansikten.
Kommandoratten kan också använda för att ändra
visningen.
Välj det ansikte som
ska visas
Ta bort bilden som
togs
Beskrivning
l
Tryck på l-knappen.
k
Återgå till
fotograferingsskärmen
Tryck på k-knappen eller på avtryckaren.
Inställningsmeny
Återställ alla
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Återställ alla
När Återställ väljs återställs kamerans inställningar till standardvärdena.
Popup-meny
Alternativ
Standardvärde
Auto
Självutlösare (A39)
OFF
Fokus-läge (A40)
Autofokus
Exponeringskompensation (A43)
0.0
Fotografering med motivtyp
Standardvärde
Alternativ
Motivtypsmeny (A45)
Automatisk motivtyp
Nyansjustering i Mat-läge (A56)
Mitten
Panorama (A58)
Normal (180°) i Enkelt panorama
Husdjursporträtt (A59)
Självutlösare: Automatisk slutare
Serietagning: Serietagning
Nattlandskapsmeny
Alternativ
Nattlandskap (A48)
Grundläggande kamerainställningar
Blixtläge (A36)
Standardvärde
Utan stativ
Nattporträttmeny
Alternativ
Nattporträtt (A49)
Standardvärde
Med stativ
Motljusmeny
Alternativ
HDR (A50)
Standardvärde
Av
205
Inställningsmeny
Smart porträtt-menyn
Alternativ
Standardvärde
Mjuka hudtoner (A67)
Normal
Leendeutlösare (A67)
På
Blinkningsskydd (A68)
Av
Fotograferingsmeny
Alternativ
Standardvärde
Grundläggande kamerainställningar
Bildkvalitet (A83)
Normal
Bildstorlek (A84)
F (4000×3000)
Optimera bild (A87)
Normal
Anpassad i Optimera bild (A88)
Kontrast: Auto
Bildskärpa: Auto
Färgmättnad: Auto
Anpassad för Svartvitt i Optimera bild (A89)
Kontrast: Auto
Bildskärpa: Auto
Monokromfilter: Inget
Svartvitt + färg: Av
Vitbalans (A90)
Auto
ISO-känslighet (A92)
Auto
Auto inom fast intervall (A92)
ISO 160-200
Längsta slutartid (A92)
Ingen
Mätning (A93)
Matrix
Exponeringsgaffling (A94)
Av
AF-områdesläge (A95)
Auto
Autofokusläge (A101)
Enkel AF
Blixtexp.komp. (A101)
0.0
Brusreducering, lång exp. (A102)
Auto
Aktiv D-Lighting (A103)
Av
Serietagningsmeny
Alternativ
206
Standardvärde
Serietagning (A76)
Enbildstagning
Intervalltimertagning (A79)
30 s
Inställningsmeny
Filmmeny
Alternativ
Standardvärde
Filmalternativ (A164)
HD 1080pP (1920×1080)
Alternativ för HS-film (A165)
240 bilder/sek.
Starta insp. med HS-hast. (A165)
På
Autofokusläge (A166)
Enkel AF
Elektronisk VR (A167)
På
Vindbrusreducering (A167)
Av
Inställningsmeny
Standardvärde
Ingen
Visning av nytagen bild (A191)
På
Ljusstyrka (A191)
3
Visa/dölj stödlinjer (A191)
Dölj
Visa/dölj histogram (A191)
Dölj
Skriv ut datum (A192)
Av
Vibrationsreducering (A193)
På
Rörelsedetektering (A195)
Av
AF-hjälpbelysning (A196)
Auto
Röda ögon-reducering (A196)
Förblixt på
Digital zoom (A197)
På
Tilldela sidozoomreglage (A198)
Zoom
Knappljud (A199)
På
Slutarljud (A199)
På
Auto av (A199)
1 min
HDMI (A201)
Auto
HDMI-styrning (A201)
På
Ladda från dator (A202)
Auto
Blinkningsvarning (A203)
Av
Grundläggande kamerainställningar
Alternativ
Välkomstbild (A187)
207
Inställningsmeny
Annat
Alternativ
Standardvärde
Pappersformat (A181, 182)
Standard
Bildintervall för Bildspel (A138)
3 sek.
Albumikoner och färg (A127)
Nummerikon (svart)
Grundläggande kamerainställningar
• Om du väljer Återställ alla raderas även det aktuella filnumret (A215) från
minnet. Efter återställningen fortsätter numreringen från det lägsta tillgängliga
numret i internminnet eller på minneskortet. Om Återställ alla utförs efter att
alla bilder har raderats från internminnet eller minneskortet (A35) startar
filnumreringen för nästa tagna bild från ”0001”.
• Följande inställningar påverkas inte även om Återställ alla utförs.
Fotograferingsmeny: Förinspelade manuella data för Vitbalans (A91)
Visningsmeny: Alternativ för visa sekvens (A145) och Välj huvudbild
(A145)
Inställningsmeny: Tidszon och datum (A188), Språk/Language (A201)
och Videoläge (A201) i TV-inställningar
• User settings (användarinställningar) som sparats för funktionsrattens läge
M återställs inte till standarinställningarna när Återställ alla utförs. För att ändra
dessa inställningar tillbaka till standardinställningarna använder du Återställ
user settings (A110).
Versionsinfo
Tryck på d-knappen M z (inställningsmeny) (A186) M Versionsinfo
Aktuell firmwareversion för kameran visas.
COOLPIX P500 Ver.X.X
Åter
208
Kameravård
Kameravård
För att du ska ha så stor glädje av Nikon-kameran som möjligt bör du iaktta följande
försiktighetsåtgärder när du förvarar och använder produkten.
B
Håll kameran torr
Kameran skadas om den sänks ned i vatten eller om den utsätts för hög luftfuktighet.
B
Tappa inte kameran
Kameran kan sluta fungera som den ska om den utsätts för kraftiga stötar eller vibrationer.
B
Hantera objektivet och alla rörliga delar försiktigt
Var försiktig när du hanterar objektivet, objektivskyddet, monitorn, facket för minneskortet
och batterifacket. Dessa delar skadas lätt. Ovarsam hantering av objektivskyddet kan medföra att
kameran slutar fungera eller att objektivet skadas. Om monitorn går sönder måste du vara försiktig
så att du inte skadar dig på det krossade glaset och så att de flytande kristallerna från displayen inte
kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen.
B
Rikta inte objektivet mot starka ljuskällor under en längre tid
Se till att objektivet inte är riktat mot solen eller andra starka ljuskällor under en längre tid när
du använder eller förvarar kameran. Intensivt ljus kan leda till att bildsensorn försämras och ge
upphov till en vit oskärpeeffekt i bilderna.
B
Undvik kraftiga magnetfält
B
Undvik plötsliga temperaturförändringar
Kameravård
Använd eller förvara inte kameran i närheten av utrustning som alstrar kraftig elektromagnetisk
strålning eller magnetiska fält. Kraftiga statiska laddningar eller magnetfält som alstras av exempelvis
radiosändare kan ge upphov till störningar på monitorn, skada data på minneskortet eller påverka
kamerans interna kretsar.
Plötsliga temperaturförändringar, t.ex. när du kommer in i eller går ut från en uppvärmd byggnad en
kall dag, kan orsaka kondens inuti kameran. Undvik kondens genom att placera kameran i ett fodral
eller en plastpåse innan den utsätts för plötsliga temperaturförändringar.
B
Stäng av kameran innan du avlägsnar eller kopplar från strömkällan
Ta inte ut batteriet medan kameran är på, eller medan bilder sparas eller raderas. Om du bryter
strömmen under de här förhållandena kan det leda till dataförlust eller skador på minnet eller
de interna kretsarna.
209
Kameravård
C
Kameravård
210
Batteriet
• Kontrollera batterinivån när du tar fram kameran och ladda batteriet om det behövs. Fortsätt inte
laddningen efter att batteriet är fulladdat, eftersom batteriets prestanda kan försämras då. Om du
har möjlighet ska du ta med dig ett fulladdat reservbatteri när du tar bilder vid viktiga tillfällen.
• Använd inte batteriet vid omgivningstemperaturer på under 0 °C eller över 40 °C. Om du gör det
kan det skada batteriet eller försämra dess prestanda.
• Ladda batteriet i en inomhusmiljö där temperaturen ligger på 5-35 °C.
• När batteriet laddas genom att ansluta COOLPIX P500 till laddningsnätadapter EH-69P eller till en
dator, kan omladdningsförmågan minska om batteritemperaturen ligger mellan 45 och 60 °C.
Batteriet laddas inte upp om dess temperatur är under 0 °C eller över 60 °C.
• Om ett helt urladdat batteri används vid en låg temperatur startar kameran eventuellt inte upp.
Se till att batteriet är fulladdat och att du har reservbatterier med dig innan du ger dig ut för att ta
bilder när det är kallt ute. Förvara reservbatterier på ett varmt ställe och byt ut när det behövs. När
ett kallt batteri, som tillfälligt inte kunde användas på grund av att prestandan sänktes, har värmts
upp kan den återfå en del av laddningen.
• Om batteripolerna blir smutsiga, startar eventuellt inte kameran upp på grund av dålig kontakt.
Torka av polerna med en ren, torr duk före användning.
• Ladda upp det minst en gång var sjätte månad och kör slut på det innan du lägger tillbaka det för
förvaring. Sätt på det inkluderade skyddet för polerna och förvara batteriet på en plats med en
temperatur på mellan 15 och 25 °C. Förvara inte batteriet på mycket varma eller kalla platser.
• Du bör ladda upp ett batteri som förvarat minst en gång per halvår och därefter köra slut på
batteriet i kameran innan du åter förvarar det på en sval plats.
• Ta alltid ur batteriet ur kameran eller batteriladdaren när det inte ska användas. Om batteriet
lämnas kvar, fortsätter strömflödet i mindre skala, vilket kan leda till att batteriet laddas ur för att
därefter inte fungera.
• En påtaglig minskning av den tid ett fulladdat batteri förblir laddat vid bruk i rumstemperatur
utgör ett tecken på att batteriet behöver bytas ut. Köp ett nytt batteri.
• Byt ut batteriet när det inte längre går att ladda. Förbrukade batterier är en värdefull resurs.
Återvinn förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
Kameravård
Rengöring
Objektiv/
sökare
Undvik att vidröra glasdelar med fingrarna. Ta bort damm eller ludd med
en blåspensel (en liten anordning med en gummiblåsa monterad på en
rörformad pensel, där ett tryck på gummiblåsan ger en luftström genom
penseln). Om du vill avlägsna fingeravtryck eller andra fläckar som inte kan
avlägsnas med en blåspensel torkar du av optiken med en mjuk trasa med
en spiralformad rörelse i riktning från linsens mitt och utåt. Om inte
optiken blir ren torkar du av den med en trasa, lätt fuktad med
linsrengöringsmedel.
Monitor
Ta bort damm eller ludd med en blåspensel. Ta bort fingeravtryck och
andra fläckar med en mjuk, torr duk utan att trycka.
Kamerahus
Blås bort damm, smuts eller sand med en blåspensel och torka sedan
försiktigt med en mjuk, torr trasa. Om du har använt kameran på stranden
eller vid kusten torkar du bort sand och salt med en torr trasa som är lätt
fuktad med rent färskvatten och torkar sedan av kameran noggrant.
Observera att okända partiklar som råkat komma in i kameran kan leda till
skador som inte täcks av garantin.
Använd inte alkohol, thinner eller andra flyktiga kemikalier.
Kameravård
211
Kameravård
Lagring
Stäng av kameran när den inte används. Kontrollera att strömindikatorn inte lyser
innan du lägger undan kameran. Ta ut batteriet om kameran inte kommer att
användas under en längre tid. Förvara inte kameran tillsammans med
lösningsmedel, malmedel eller på följande platser:
• innehåller utrustning som utsänder kraftiga elektromagnetiska fält, t.ex. TV- och
radioapparater
• där temperaturer understiger –10 °C eller överstiger 50 °C
• är dåligt ventilerade eller har högre luftfuktighet än 60 %
För att förhindra mögel bör man ta fram kameran ur förvaringsplatsen minst
en gång i månaden. Sätt på kameran och utlös slutaren några gånger innan
du lägger tillbaka kameran igen.
Kameravård
C
212
Information om monitorn
• Monitorn kan innehålla ett fåtal pixlar som alltid lyser eller som aldrig tänds.
Det här gäller alla TFT-LCD-monitorer och är inte ett fel. Bilderna som lagras påverkas inte.
• Det kan vara svårt att se bilder på monitorn i starkt ljus.
• Monitorn är bakgrundsbelyst med lysdioder. Om monitorn börjar mörkna eller flimra kontaktar
du en servicerepresentant för Nikon.
Teknisk information och index
Extra tillbehör
Laddningsbart
batteri
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL51
Laddningsnätadapter
Laddningsnätadapter EH-69P1, 2
Batteriladdare
Batteriladdare MH-612
Nätadapter EH-62A (anslut som visas nedan)
1
2
3
Nätadapter
För in strömkontaktkabeln helt i öppningen i batterifacket innan du
stänger luckan till batterifacket/minneskortsfacket. Om delar av
kabeln är utanför öppningen, kan luckan eller kabeln skadas när du
stänger luckan.
USB-kabel UC-E61
AV-kabel
AV-kabel EG-CP161
Objektivlock
Objektivlock LC-CP231
1 Levereras med kameran vid inköpstillfället (➝ sidan 3 i snabbguiden).
2 Vid användning i andra länder ska vid behov en resenätadapter som kan köpas i
handeln användas. Kontakta din resebyrå för mer information om
resenätadaptrar.
Teknisk information och index
USB-kabel
213
Extra tillbehör
Godkända minneskort
Följande SD-minneskort (Secure Digital) har testats och godkänts för användning
med denna kamera.
• Minneskort med SD-hastighetsklass Class 6 eller högre rekommenderas när man
spelar in film på ett minneskort. Om kortets överföringshastighet är för långsam
kan filminspelningen oväntat avslutas.
SD-minneskort
SDHC-minneskort2
SanDisk
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
TOSHIBA
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Panasonic
2 GB1
4 GB, 8 GB, 12 GB,
16 GB, 24 GB, 32 GB
Lexar
2 GB1
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB -
1
2
3
Teknisk information och index
214
SDXC-minneskort3
48 GB, 64 GB
Innan du använder en kortläsare eller liknande enhet bör du kontrollera att enheten
stödjer minneskort på 2 GB.
SDHC-kompatibel. Innan du använder en kortläsare eller liknande enhet bör
du kontrollera att enheten stödjer SDHC.
SDXC-kompatibel. Innan du använder en kortläsare eller liknande enhet bör
du kontrollera att enheten stödjer SDXC.
• Kontakta respektive tillverkare för ytterligare information om
ovanstående kort.
Fil- och mappnamn
Bilder, filmer och röstmemon tilldelas filnamn enligt följande.
DSCN0001.JPG
ID (visas inte på kameramonitorn)
Originalstillbilder
(röstmemobilaga
inkluderad), filmer
Små kopior
(röstmemobilaga
inkluderad)
Beskurna kopior
(röstmemobilaga
inkluderad)
Bilder som skapats med
annan bildredigering än
beskärning och
småbildsredigering
(inklusive röstmemobilagor)
och filmer skapade med
filmredigering
DSCN
Filnamnstillägg (betecknar filtyp)
Stillbilder
Filmer
Röstmemon
.JPG
.MOV
.WAV
SSCN
RSCN
Filnummer (tilldelas automatiskt
i stigande följd från ”0001”)
FSCN
Teknisk information och index
• En mapp för att lagra filer skapas automatiskt och namnges enligt följande:
”Mappnummer + NIKON” (t.ex. ”100NIKON”). En ny mapp skapas om en mapp
innehåller 200 filer. (Exempel: mappnamnet efter ”100NIKON” blir ”101NIKON.” En
ny mapp skapas också när filnumret i en mapp når 9999 eller när Återställ
filnumrering (A202) utförs. Nästa filnummer ställs automatiskt in på ”0001”.
Om mappen inte innehåller några filer skapas ingen ny mapp även om Återställ
filnumrering utförs.
• Filnamn för röstmemon har samma ID och filnummer som bilden som
röstmemot är tillagt till.
• Vid användning av Panorama Assist (A58) skapas en mapp för varje
fotograferingssession med hjälp av följande namngivningskonvention:
”Mappnummer + P_XXX” (t.ex. ”101P_001”). Bilder sparas i sekvens i filer med
löpnummer som startar från 0001.
• Varje gång en bild tas med intervalltimerfotografering (A77) skapas en mapp
med namngivningskonventionen: ”Mappnummer + INTVL” (t.ex. ”101INTVL”).
Bilder sparas i sekvens i filer med löpnummer som startar från 0001.
215
Fil- och mappnamn
• När bildfiler eller röstfiler kopieras mellan internminnet och ett minneskort
(A144) ska filerna namnges enligt följande:
- Filer som kopieras med Valda bilder kopieras till den aktuella mappen (eller
till mappen som används för efterföljande bilder), där de tilldelas nya
filnummer i stigande ordning med start från det högsta filnumret i minnet.
- Filer som kopieras med Alla bilder, tillsammans med deras mappar, kopieras
tillsammans. Mappnummer tilldelas i stigande ordning från det högsta
mappnumret på målmediet.
Filnamnen ändras inte.
• Om den aktuella mappen har numret 999 och innehåller 200 filer, eller en fil med
numret 9999, måste du formatera internminnet eller minneskortet (A200) eller
sätta i ett nytt minneskort innan du kan ta fler bilder.
Teknisk information och index
216
Felmeddelanden
Följande tabell innehåller de felmeddelanden och andra varningar som visas på
monitorn samt lösningar för att åtgärda dem.
Monitor
Beskrivning
Q
Objektivlocket sitter
Stäng av kameran, ta
på eller ett objektivfel
bort objektivskyddet och
inträffade.
starta kameran på nytt.
Lösning
A
Kontrollera att objektivlocket är av
och starta därefter kameran igen. Om
felet kvarstår även efter att kameran
har stängs av och startats igen
23
kontaktar du återförsäljaren eller en
Nikon-auktoriserad
servicerepresentant.
Klockan har inte ställts. Ställ in datum och tid.
188
N
Batteriet är slut.
Batteriet är urladdat.
Ladda eller byt ut batteriet.
18, 20
Batteritemperaturen
är hög.
Stäng av kameran och låt batteriet
svalna innan du använder det igen.
Fem sekunder efter att detta
meddelande visas stängs monitorn av
och strömlampan flimrar. När lampan 23
blinkat i tre minuter stängs kameran
av automatiskt men du kan även
stänga av den manuellt genom att
trycka på strömbrytaren.
P
Hög batteritemperatur
Det har blivit varmt i Låt kameran vara avstängd tills
P
Kameran stängs av för att kameran. Kameran
kamerans insida har svalnat och sätt
förhindra överhettning. stängs av automatiskt. sedan på den igen.
–
Q (blinkar rött)
Det går inte att
fokusera.
• Fokusera om.
• Använd fokuslås.
32, 33
33
P
Vänta på att kameran
slutar spela in.
Kameran kan inte
utföra andra åtgärder
förrän inspelningen
har slutförts.
Vänta tills meddelandet försvinner
automatiskt från monitorn när
inspelningen har slutförts.
–
N
Minneskortet är
skrivskyddat.
Spärren för skrivskydd Skjut spärren för skrivskydd till
är i ”låst” läge.
”skrivläge”.
27
P
Inget kort finns.
Inget minneskort sitter
Sätt i ett minneskort innan du börjar
i när man försöker
spela in film.
spela in en film.
157
Teknisk information och index
O
(blinkar)
217
Felmeddelanden
Monitor
Beskrivning
Lösning
• Använd ett godkänt kort.
214
• Kontrollera att kontakterna är rena. 27
• Kontrollera att minneskortet är rätt 26
isatt.
P
Minneskortet är inte
formaterat. Formatera
minneskort?
Ja
Nej
Minneskortet har inte
formaterats för
användning i denna
kamera.
Alla data lagrade i minneskortet raderas när det formateras.
Om det finns data på minneskortet
som du vill spara, välj Nej och
27
säkerhetskopiera data till en dator
innan du formaterar minneskortet.
Formatera minneskortet genom att
välja
Ja och tryck på k-knappen.
Minneskortet är fullt.
• Välj lägre bildkvalitet eller mindre
bildformat.
• Radera bilder och filmer.
• Byt ut minneskortet.
• Ta ur minneskortet och använd
internminnet.
Ett fel uppstod när
bilden lagrades.
Formatera internminnet eller
minneskortet.
Kameran har slut på
filnummer.
Byt ut minneskortet eller formatera
26, 200,
om internminnet eller minneskortet. 216
Bilden kan inte
användas som
Välkomstbild.
Följande bilder kan inte användas.
• Bilder som spelats in med Enkelt
panorama
• Bilder som tagits med Bildstorlek
på I 3984×2656,
u 3968×2232, O 1920×1080
eller H 2992×2992
• Bilder som skapats med småbildseller beskärningsfunktionen som är
160×120 eller mindre
N
Slut på minne.
Teknisk information och index
P
Bilden kan inte sparas.
Det finns inte
tillräckligt med
Ta bort bilder på målplatsen.
utrymme för att spara
en kopia.
218
A
P
Kortet kan inte användas. Ett fel uppstod vid
läsningen av
P
minneskortet.
Kortet kan inte läsas.
83, 84
35, 170
26
26
200
60
84
154,
156
35
Felmeddelanden
Monitor
Beskrivning
N
Kan inte skapa
panorama.
N
Kan inte skapa
panorama. Panorera
endast i en riktning.
Det går inte att
använda Enkelt
panoramafotografering.
N
Kan inte skapa
panorama. Panorera
kameran långsammare.
Lösning
A
Fotografering med Enkelt panorama
är eventuellt inte tillgänglig i följande
situationer.
• När fotograferingen inte har
avslutats efter en viss tidsperiod
60
• När hastigheten för kamerarörelse
är för hög
• När kameran inte är rak i
förhållande till
panoramariktningen
• Det går inte att lägga till
–
Det går inte att bifoga
P
röstmemon till filmer.
ett röstmemo till
Ljudfilen kan inte sparas.
• Välj en bild som tagits med denna 142
denna fil.
kamera.
N
Någon kan ha blundat
En blinkning upptäcktes i
Kontrollera resultatet i visningsläget.
när bilden togs.
bilden som nyss togs.
68
Det går inte att
redigera den valda
bilden.
• Kontrollera förutsättningarna som 146
krävs för redigering.
• Det går inte att redigera filmer.
–
N
Kan inte spela in film.
Timeout-fel vid
filminspelning.
Välj minneskort med snabbare
skrivhastighet.
214
N
Kan inte återställa
filnumrering.
Inga fler mappar kan
skapas.
Sätt i ett nytt minneskort eller
formatera om internminnet eller
minneskortet.
26, 200,
202
Det finns inga bilder i
internminnet eller på
minneskortet.
• Ta bort minneskortet från kameran 26
för att visa bilder som sparats i
kamerans internminne.
• För att kopiera filer från
144
internminnet till minneskortet
trycker du på d-knappen för att
visa kopieringsskärmen och
kopierar sedan filerna från
internminnet till minneskortet.
N
Det finns inga bilder i
minnet.
Teknisk information och index
N
Bilden kan inte ändras.
219
Felmeddelanden
Monitor
N
Filen innehåller inga
bilddata.
P
Filen kan inte spelas upp.
N
Alla bilder är dolda.
Teknisk information och index
220
Beskrivning
Fil som inte skapats
med COOLPIX P500.
Bilden kan inte visas i
ett bildspel.
Lösning
A
Filen kan inte visas på denna kamera.
Visa filen med datorn eller en annan
–
enhet som användes till att skapa eller
redigera denna fil.
–
138
Alla bilder i
Avaktivera inställningen Dölj bild för
internminnet/på
141
att visa bilder.
minneskortet är dolda.
N
Bilden kan inte tas bort.
Bilden är skyddad.
Avaktivera skyddet.
139
N
Resmålet finns i
nuvarande tidszon.
Resmålet och
hemlandet ligger i
samma tidszon.
–
190
P
Funktionsratten är i fel
läge.
Funktionsratten är
placerad mellan två
lägen.
N
Fäll upp blixten.
Den inbyggda blixten
sänks när motivtypen
Tryck på m (blixtuppfällning)är e (Nattporträtt)
knappen för att fälla upp blixten.
eller HDR
i o (Motljus) är Av.
37, 49,
50
m (blixtläge)-knappen
Tryck på m (blixtuppfällning)på multiväljaren trycks
knappen för att fälla upp blixten.
när blixten sänks.
37
N
Blixten är nedfälld.
Blixten fälls inte upp
under Automatisk
motivtyp-läget.
Vrid funktionsratten för att välja
önskat läge.
44
Tryck på m (blixtuppfällning)knappen för att fälla upp blixten.
Kameran kan fortfarande ta bilder på 37, 46
normalt sätt med blixten nerfälld om
du inte vill använda den.
Felmeddelanden
Monitor
Beskrivning
Lösning
A
N
Fäll ned blixten.
Fäll försiktigt ned blixten och spela in
Blixten fälls upp när en
en film. Observera att ljudet från när 37, 157
film spelas in.
blixten fälls ned kan spelas in.
P
Kommunikationsfel
Ett fel uppstod vid
kommunikation med
skrivare.
Stäng av kameran och återanslut USB180
kabeln.
Systemfel
Q
Ett fel har uppstått i
kamerans interna
kretsar.
Stäng av kameran, ta bort och sätt i
batteriet igen och sätt på kameran.
Om felet kvarstår kontaktar du
återförsäljaren eller en Nikonauktoriserad servicerepresentant.
PR
Skrivarfel: kontrollera
skrivarens status.
Skrivarfel
Kontrollera skrivaren. Efter att du har
löst problemet, väljer du Återuppta
–
och trycker på k-knappen för att
fortsätta utskriften.*
PR
Skrivarfel: kontrollera
papper
Papper med det
angivna
pappersformatet är
inte isatt.
Sätt i papper med det angivna
papperet, välj Återuppta och tryck
på k-knappen för att fortsätta
utskriften.*
–
PR
Papper har fastnat i
Skrivarfel: pappersstopp skrivaren.
Avlägsna papperet som har fastnat,
välj Återuppta och tryck på
k-knappen för att fortsätta
utskriften.*
–
Sätt i papper med det angivna
Inget papper har fyllts papperet, välj Återuppta och tryck
PR
Skrivarfel: slut på papper på i skrivaren.
på k-knappen för att fortsätta
utskriften.*
–
PR
Skrivarfel: kontrollera
bläck
Bläckfel
Kontrollera bläcket, välj Återuppta
och tryck på k-knappen för att
fortsätta utskriften.*
–
PR
Skrivarfel: slut på bläck
Byt bläckpatronen, välj Återuppta
Bläckpatronen är tom. och tryck på k-knappen för att
fortsätta utskriften.*
–
Teknisk information och index
Ett fel som orsakades
PR
av bildfilen har
Skrivarfel: filen är skadad
inträffat.
23
Välj Avbryt och tryck på k-knappen
–
för att avbryta utskriften.
* Ytterligare hjälp och information finns i dokumentationen som medföljer skrivaren.
221
Felsökning
Om kameran inte fungerar som förväntat bör du gå igenom listan över vanliga
problem nedan innan du kontaktar återförsäljaren eller en Nikon-auktoriserad
servicerepresentant. Mer information finns på de sidor som anges i kolumnen
längst till höger.
Visning, inställningar och strömförsörjning
Problem
Det går inte att
byta batteriet i
kameran.
Orsak/lösning
Bekräfta alla anslutningar.
• Av är valt för Ladda från dator i inställningsmenyn.
• Vid laddning genom att ansluta kameran till en dator
Batteriet kan inte
avbryts batteriladdningen när kameran stängs av.
laddas genom att • Vid laddning genom att ansluta kameran till en dator
du ansluter
avbryts batteriladdningen när datorn ställs i standbyläge
(viloläge) och kameran kan stängas av.
kameran till en
• Beroende på datorns specifikationer, inställningar och
dator.
status kanske det inte går att ladda batteriet i kameran via
datoranslutningen.
Det går inte att
starta kameran.
Teknisk information och index
• Batteriet är urladdat.
• Kameran har stängts av automatiskt för att spara ström.
• Kameran stängs av om laddningsnätadaptern ansluts
medan kameran är påslagen.
• Kameran stängs av om USB-kabeln som ansluter den till
Kameran stängs av
en dator eller skrivare kopplas bort. Återanslut USButan förvarning.
kabeln.
• Det har blivit varmt i kameran. Låt kameran vara avstängd
tills dess insida har svalnat och försök därefter starta den
igen.
• Kameran och batteriet kanske inte fungerar som de ska
om de är kalla.
Inget visas i
monitorn och
sökaren.
222
• Batteriet är urladdat.
• Kameran kan inte sättas på när den är ansluten till ett
eluttag med laddningsnätadaptern.
• Kameran är avstängd.
• Batteriet är urladdat.
• Vänteläge för att spara ström: Tryck på strömbrytaren,
avtryckaren eller c-knappen eller vrid funktionsratten.
• Monitorn och sökaren kan inte användas samtidigt. Tryck
på x-knappen för att växla mellan visningsenheterna.
• Kameran är ansluten till datorn med en USB-kabel.
• Kameran är ansluten till TV:n med en AV- eller HDMI-kabel.
• Intervalltimerfotografering pågår.
A
20
202
178
178
–
28
20
28
199
20
174, 176,
180
–
210
23
28
23, 34
16
173
171
79
Felsökning
Problem
Orsak/lösning
A
• Omgivningen är för ljus: använd sökaren eller flytta dig till 30
Det är svårt att läsa
en mörkare plats.
informationen på
• Justera monitorns ljusstyrka.
191
monitorn.
• Monitorn är smutsig. Rengör monitorn.
209
Det är svårt att läsa
Justera dioptrijusteringskontrollen.
informationen i
sökaren.
16, 30
Visningen växlar
inte till monitor
(eller sökare) när
x-knappen
trycks.
• Du kan inte växla visningen i följande situationer:
- Medan du spelar in eller spelar upp filmer
- Medan du spelar in eller spelar upp röstmemon
- Vid intervalltimerfotografering
- Medan kameran är ansluten till en skrivare
- Medan du visar bildraderingsskärmar
• Det går inte att växla visningsenhet medan vissa
felmeddelanden visas.
Felaktigt datum
och tid för tagna
bilder.
• Om kameraklockan inte har ställts in (”datum inte inställt”- 24, 188
indikatorn blinkar under fotografering) får stillbilder
tidsstämpeln ”00/00/0000 00:00” och filmer dateras ”01/
01/2011 00:00”. Ställ in korrekt datum och tid med
Tidszon och datum i inställningsmenyn.
• Kameraklockan är inte lika exakt som en normal klocka, 188
t.ex. ett armbandsur. Kontrollera kameraklockan
regelbundet mot tillförlitliga tidskällor och ställ om
klockan vid behov.
157, 168
142
79
179
35
217
17
Skriv ut datum är
Tidszon och datum har inte ställts in.
inte tillgänglig.
24, 188
• Ett fotograferingsläge som inte har stöd för Skriv ut datum 192
Datumet visas inte
är valt.
på bilder trots att
• Datum kan inte stämplas på filmer.
–
Skriv ut datum
• Datum kan inte stämplas på stillbilder som sparas under –
har aktiverats.
filminspelning.
Kamerans
inställningar
återställs.
Teknisk information och index
Fotograferingsdata och fotoinformation kan vara dolda.
Ingen information
Tryck på s-knappen tills fotograferingsdata eller
visas på monitorn.
fotoinformation visas.
Klockbatteriet är urladdat; alla inställningar har återställts till
189
sina standardvärden.
202, 215
• Återställ filnumrering kan inte användas om
mappnumret är 999 och det finns bilder i mappen. Byt ut
minneskortet eller formatera internminnet eller
Återställ
minneskortet.
filnumrering kan
• Återställ filnumrering kan inte ställas in när motivtypen 58, 76, 202, 215
inte utföras.
är Panorama eller när fotograferingsläget är j, k, l, m
eller M och Intervalltimertagning är valt för
serietagning.
223
Felsökning
Problem
Monitorn släcks
och strömlampan
flimrar.
Orsak/lösning
A
Batteritemperaturen är hög. Stäng av kameran och låt
batteriet svalna innan du använder det igen. När lampan
blinkat i tre minuter stängs kameran av automatiskt men du 23
kan även stänga av den manuellt genom att trycka på
strömbrytaren.
När funktioner som t.ex. filminspelning används under lång
Kameratemperatu- tid eller när kameran används på platser med hög
158
omgivningstemperatur kan kameratemperaturen stiga.
ren stiger.
Detta är inte ett fel.
Elektroniskt styrda kameror
I väldigt sällsynta fall kan ovanliga tecken visas på monitorn och kameran kan sluta
fungera. Fenomenet orsakas oftast av en kraftig, extern, statisk laddning. Stäng av
kameran, ta ut och byt batteriet och sätt sedan på kameran igen. Observera att om du
kopplar ur strömkällan på det sätt som anges ovan kan du förlora data som inte hade
sparats i internminnet eller på minneskortet när problemet inträffade. Data som redan
sparats påverkas inte. Om kameran fortfarande inte fungerar kontaktar du din
återförsäljare eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.
Fotografering
Problem
Teknisk information och index
224
Orsak/lösning
A
Fotograferingsläge
kan inte ställas in
Koppla bort HDMI- eller USB-kabeln.
171, 174, 180
34
Ingen bild tas när
avtryckaren trycks
ned.
• Tryck på c eller på avtryckaren när kameran är i
visningsläge.
• När menyerna visas trycker du på d-knappen.
• Batteriet är urladdat.
• När motivtypen är e(Nattporträtt) eller HDR i
o (Motljus) är Av fäller du upp blixten.
• Blixten laddas när blixtindikatorn blinkar.
40, 46, 55
Det går inte att
fokusera.
• Motivet är för nära kameran. Prova att fotografera med
D (makronärbild) i fokusläget eller motivtypsläget
Automatisk motivtyp eller Närbild.
• Autofokus fungerar mindre bra med det aktuella motivet.
• Ställ in AF-hjälpbelysning i inställningsmenyn på Auto.
• Motivet är inte i fokusområdet när avtryckaren trycks ned
halvvägs.
• Fokusläget är inställt på E (manuell fokusering).
• Stäng av kameran och sätt på den igen.
13
28
37, 49, 50
38
33
196
32, 95
40
23
Felsökning
Problem
Bilderna är oskarpa.
Ljusa prickar visas i
bilder som är tagna
med blixt.
Blixten avfyras inte.
Digital zoom är inte
tillgänglig.
Inget avtryckarljud
hörs.
Använd blixt.
Använd vibrationsreducering eller rörelsedetektering.
Använd D (Best Shot Selector).
Använd ett stativ för att stabilisera kameran (använd med
självutlösare för bättre resultat).
A
36
193, 195
76
39
Blixten reflekteras från partiklar i luften. Ställ in blixten på W
36
(Av).
•
•
•
•
Blixtläget är inställt på W (Av).
En motivtyp som inte kan aktivera blixten har valts.
Blinkningsskydd är inställt på På i Smart porträtt-läget.
En annan funktion som är aktiverad för närvarande
begränsar blixtfunktionen.
• Av är valt för Digital zoom i inställningsmenyn.
• Digital zoom kan inte användas i följande situationer.
- Fokusläget är inställt på E (manuell fokusering).
- När motivtypen är inställd på j (Nattlandskap),
e (Nattporträtt), Automatisk motivtyp, Porträtt
eller Husdjursporträtt
- När smart porträtt är valt
- När Multibild 16 är inställt för serietagning
- När Följ rörligt motiv väljs för AF-områdesläge
36
45
68
104
197
42
46, 48, 49, 51, 59
65
77
96
En annan funktion som är aktiverad för närvarande
begränsar Bildstorlek.
104
•
•
•
•
199
76
94
52, 57, 58, 59
Av är valt för Slutarljud under Ljud i inställningsmenyn.
Serietagning är valt.
Exponeringsgaffling är valt i fotograferingsmenyn.
Sport, Museum, Enkelt panorama i Panorama eller
Husdjursporträtt är valt för motivläget.
• På är valt för Leendeutlösare eller Blinkningsskydd i
Smart porträtt-läget.
• När kameran spelar in en fil.
• Blockera inte högtalaren.
67, 68
157
5
AF-hjälplampan
tänds inte.
Av är valt för AF-hjälpbelysning i inställningsmenyn. Även
när Auto är inställt tänds eventuellt inte AF-hjälplampan
196
beroende på fokusområdespositionen eller motivtypen.
Bilderna ser
smutsiga ut.
Objektivet är smutsigt. Rengör objektivet.
209
Färgerna är
onaturliga.
Vitbalansen eller nyansen matchar inte ljuskällan.
90
Teknisk information och index
Bildstorlek är inte
tillgänglig.
Orsak/lösning
•
•
•
•
225
Felsökning
Problem
Orsak/lösning
När motivet är bakgrundsbelyst eller när man tar bilder med
en extremt stark ljudkälla i bilden, t.ex. i solljus, kan
ringformade eller regnbågsformade band visas på bilden.
–
Ändra ljuskällans position eller ta bort den från bilden, och
försök att ta bilden igen.
Slumpmässigt
utspridda ljusa pixlar
(”brus”) förekommer i
bilden.
Eftersom motivet är mörkt, så är slutartiden för lång eller ISOkänsligheten för hög.
• Använd blixt.
36
• Ange en lägre ISO-känslighetsinställning.
92
102
• Använd Brusreducering, lång exp. i
fotograferingsmenyn så att det passar situationen.
•
•
•
Bilderna är för mörka •
(underexponerade). •
•
Blixtläget är inställt på W (Av).
Blixtfönstret är blockerat.
Motivet är utanför blixtens räckvidd.
Justera exponeringskompensationen.
Öka ISO-känsligheten.
Motivet är i motljus. Fäll upp blixten och ställ in
motivtypen på o (Motljus) eller ställ in blixtläget på
X (upplättningsblixt).
36
30
36
43
92
36, 50
Teknisk information och index
Bilderna är för ljusa
(överexponerade).
Justera exponeringskompensationen.
Oväntade resultat
uppstod när blixten
ställdes in på
automatik med röda
ögon-reducering.
I mycket sällsynta fall när V (Auto med röda ögon-reducer.)
eller upplättningsblixt för röda ögon-reducering i motivläget
e (Nattporträtt) används för blixtfotografering, kan andra
områden än sådana som har röda ögon korrigeras. Ställ in 36, 49
blixtläget på någonting annat än V (Auto med röda ögonreducer.), välj ett annat motivtypsläge än e (Nattporträtt)
och fortsätt fotografera.
43
• Mjuka hudtoner kanske inte ger önskat resultat beroende 65
Resultatet av mjuka
på fotograferingsförhållandena.
hudtoner är inte som
• Försök att använda mjuka hudtoner i visningsmenyn för 150
förväntat.
bilder med fyra eller fler ansikten.
Det tar tid att spara
bilder.
226
A
Ringformade eller
regnbågsformade
band syns på
skärmen eller den
tagna bilden.
Det kan ta längre tid att spara bilder i följande situationer:
• När brusreduceringsfunktionen är aktiverad
• När blixten är inställd på V (Auto med röda ögonreducer.)
• När bilder tas i följande motivlägen.
- Utan stativ i j (Nattlandskap)
- Utan stativ i e (Nattporträtt)
- HDR inställt på På i o (Motljus)
- Enkelt panorama i Panorama
• När funktionen mjuka hudtoner används vid fotografering
• Vid användning av Aktiv D-Lighting under fotografering
• När Serietagning H: 120 bilder/sek. eller
Serietagning H: 60 bilder/sek. är valt för serietagning
–
36
48
49
50
58
65
103
76
Felsökning
Problem
Orsak/lösning
A
Det går inte att ställa
En annan funktion som är aktiverad för närvarande
in eller använda
begränsar inställningen för serietagning eller
Serietagning eller
exponeringsgaffling.
Exponeringsgaffling.
104
Det går inte att ställa En annan funktion som är aktiverad för närvarande
begränsar Optimera bild.
in Optimera bild.
104
Bildvisning
Problem
A
Orsak/lösning
• Filen har skrivits över eller också har namnet ändrats med –
datorn eller med en kamera av annat märke eller annan
Det går inte att visa
modell.
en fil.
• Intervalltimerfotografering pågår.
79
• Filmer som har spelats in med andra kameror än COOLPIX 157
P500 kan inte spelas upp.
• Bilder som har serietagits med andra kameror än COOLPIX –
P500 kan inte spelas upp som en sekvens.
• Kontrollera inställningen för Alternativ för visa
145
sekvens.
Det går inte att
zooma in bilden.
• Visningszoomen kan inte användas med filmer, småbilder –
eller beskurna kopior på 320 × 240 pixlar och mindre.
• Visningszoomen kanske inte är tillgänglig för bilder som –
tas med andra kameror än COOLPIX P500.
• Det går inte att lägga till röstmemon till filmer.
168
Det går inte att
• Röstmemon kan inte bifogas bilder tagna med andra
142
spela in eller spela
kameror än COOLPIX P500 och röstmemon som spelas in
upp röstmemo.
med andra kameror kan inte spelas upp med denna
kamera.
• Svart kant är den enda typen av redigering som kan utföras
på bilder som tagits med en Bildstorlek på
I 3984×2656, u 3968×2232, O 1920×1080 eller
H 2992×2992.
Bilder och filmer
• Bilder som spelats in med Enkelt panorama kan inte
kan inte redigeras.
redigeras.
• Kontrollera förutsättningarna som krävs för redigering.
• Bilder och filmer som tagits med andra kameror än
COOLPIX P500 kan inte redigeras.
Bilderna visas inte
på TV:n.
84
Teknisk information och index
Det går inte att
spela upp en
sekvens.
–
146
–
201
• Videoläge eller HDMI har inte ställts in korrekt i
inställningsmenyn för TV-inställningar.
171
• Kablar är anslutna till både HDMI-minikontakten och
USB-/audio video-kontakt.
• Minneskortet innehåller inga bilder. Byt ut minneskortet. Ta 26
bort minneskortet för att visa bilder från internminnet.
227
Felsökning
Problem
• De önskade bilderna har sorterats till en annan kategori än
den kategori som visas för tillfället.
• Bilder som sparats på andra kameror än COOLPIX P500
och bilder som kopierats med hjälp av Kopieraalternativet kan inte visas i Sortera automatiskt-läget.
De sparade
bilderna visas inte i • Bilder som sparats i internminnet eller på minneskortet
kanske inte kan visas korrekt om de har skrivits över av en
läget sortera
dator.
automatiskt.
• Upp till totalt 999 bilder och filmer kan läggas till varje
kategori. Om den önskade kategorin redan innehåller
totalt 999 bilder eller filmer, går det inte att lägga till nya
bilder eller filmer.
Teknisk information och index
•
•
•
•
•
Kameran är avstängd.
Batteriet är urladdat.
USB-kabeln är inte rätt ansluten.
Nikon Transfer 2
Kameran kan inte identifieras av datorn.
startar inte när
Kontrollera att operativsystemet som används är
kameran ansluts till
kompatibelt med kameran.
en dator.
• Datorn har inte ställts in för att starta Nikon Transfer
2 automatiskt.
Mer information om Nikon Transfer 2 finns i
hjälpinformationen i ViewNX 2.
PictBridgeskärmen visas inte
när kameran är
ansluten till en
skrivare.
A
Orsak/lösning
Albumikoner
återställs till deras
standardikoner
Data som sparats i internminnet eller på minneskortet
eller bilder som
kanske inte kan visas om de har skrivits över av en dator.
läggs till album kan
inte visas i
favoritbildsläget.
–
129
130
–
130
23
28
174
–
173
177
Med vissa PictBridge-kompatibla skrivare kan det hända att
PictBridge-startbilden inte visas och det går eventuellt inte
att skriva ut bilder när Auto är valt för Ladda från dator.
202
Ställ in Ladda från dator på Av och anslut kameran till
skrivaren igen.
• Minneskortet innehåller inga bilder. Byt ut minneskortet. 26
Bilder som ska
• Ta bort minneskortet för att skriva ut bilder från
26
skrivas ut visas inte.
internminnet.
Det går inte att
välja
pappersformat
med kameran.
228
Pappersformat kan inte väljas från kameran i följande
situationer, inte ens för PictBridge-kompatibla skrivare.
Använd skrivaren för att välja pappersformat.
• Pappersformatet som valdes med kameran är inte
kompatibelt med skrivaren.
• Du använder en skrivare som automatiskt ställer in
pappersformatet.
181, 182
–
Specifikationer
Nikon COOLPIX P500 digitalkamera
Typ
Effektiva pixlar
Bildsensor
Objektiv
Brännvidd
f/-nummer
Uppbyggnad
Digital zoom
Vibrationsreducering
Autofokus (AF)
Fokusområde (från
objektiv)
Fokusområdesval
Sökartäckning
(fotograferingsläge)
Sökartäckning
(visningsläge)
Monitor
Sökartäckning
(fotograferingsläge)
Sökartäckning
(visningsläge)
Förvaring
Media
Filsystem
Filformat
Teknisk information och index
Elektronisk sökare
Kompakt digitalkamera
12,1 miljoner
1/2,3-tums typ CMOS, cirka 12,75 miljoner pixlar totalt
36× optisk zoom, NIKKOR-objektiv
4,0-144 mm (motsvarande bildvinkel för objektiv på
22,5-810 mm i 35mm småbildsformat)
f/3,4-5,7
14 element i 9 grupper
Upp till 4× (bildvinkel motsvarande cirka 3 240 mm i 35mm
småbildsformat)
Både förflyttning av bildsensor och elektronisk (stillbilder)
Elektronisk (filmer)
Kontrastdetekterande AF
• Cirka 50 cm till ∞ (vidvinkelsida), cirka 2,2 m till ∞
(telefotosida)
• Makronärbildsläge: Cirka 10 cm till ∞ (när F lyser grönt och
zoomindikatorn är i vidvinkelpositionen för K), och cirka
1 cm till ∞ (tre steg från maximal vidvinkelposition mot
telefotopositionen)
Ansiktsprioritet, auto (automatiskt val mellan 9 områden),
mitten, manuellt med 99 fokusområden, följ rörligt motiv
Färg LCD-sökare, 0,6 cm (0,24 tums) TFT LCD, cirka 230 000
punkter, med dioptrijustering
Cirka 97 % horisontellt och 97 % vertikalt (jämfört med den
verkliga bilden)
Cirka 100 % horisontellt och 100 % vertikalt (jämfört med den
verkliga bilden)
7,5 cm (3-tums), cirka 921 000 punkters, TFT
LCD-vidvinkelmonitor med anitreflexbehandling och
ljusstyrkejustering med 5 nivåer, kan vinklas 82° neråt, 90° uppåt
Cirka 97 % horisontellt och 97 % vertikalt (jämfört med den
verkliga bilden)
Cirka 100 % horisontellt och 100 % vertikalt (jämfört med den
verkliga bilden)
• Internminne (cirka 102 MB),
• SD/SDHC/SDXC-minneskort
Kompatibel med DCF, Exif 2.3 och DPOF
Stillbilder: JPEG
Ljudfil (röstmemo): WAV
Filmer: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Ljud: AAC-stereo)
229
Specifikationer
Bildstorlek
(pixlar)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12 M
8M
5M
3M
2M
1M
PC
VGA
3:2
16:9 (9M)
16:9 (2M)
1:1
4000×3000
3264×2448
2592×1944
2048×1536
1600×1200
1280×960
1024×768
640×480
3984×2656
3968×2232
1920×1080
2992×2992
ISO-känslighet
(Standardutmatningskänslighet)
•
•
•
•
ISO 160, 200, 400, 800, 1600, 3200
Auto (autoförstärkning från ISO 160 till 800)
Hög ISO-känslighet auto (ISO 160 till 1600)
Automatiskt inom fast intervall (ISO 160 till 200, 160 till 400)
Exponering
Mätning
Teknisk information och index
230
Exponeringskompensation
256-segments matris, centrumvägd, spot, spot AF-område
(med stöd för 99 fokusområden)
Programmerad autoexponering med flexibelt program,
slutarstyrd automatik, bländarstyrd automatik, manuell,
exponeringsgaffling, rörelsedetektering,
exponeringskompensation (–2,0 till +2,0 EV i steg om 1/3 EV)
Specifikationer
Slutare
Slutartid
In-/utgångskontakt
Språk som stöds
Strömkällor
[W]: 0,5 till 8,0 m
[T]: 2,2 till 4,5 m
TTL-autoblixt med förblixtar
Hi-Speed USB
MTP, PTP
Kan väljas mellan NTSC och PAL
Kan väljas från Auto, 480p, 720p och 1 080i
AV-utgång; digital in/ut (USB); HDMI-minikontakt
(HDMI-utgång)
Arabiska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, holländska,
indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och
traditionell), koreanska, norska, polska, portugisiska, ryska,
rumänska, spanska, svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska,
tyska, ungerska, ukrainska
• Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL5 (medföljer)
• Nätadapter EH-62A (säljs separat)
Teknisk information och index
Bländare
Intervall
Självutlösare
Inbyggd blixt
Räckvidd (cirka)
(ISO-känslighet: Auto)
Blixtkontroll
Gränssnitt
Dataöverföringsprotokoll
Videoformat
HDMI-format
Mekanisk slutare och elektronisk CMOS-slutare
Autoläge, motivtypsläge
• 1/1500 till 2 s
• 4 s (motivtyp Fyrverkeri)
Läge j eller k
• 1/1500 till 2 s
• 1/1500 till 1/2 s (när ISO-känsligheten låses på 3200)
Läge l eller m
• 1/1500 till 8 s (när ISO-känsligheten låses på 160 eller 200, vid
inställning på ISO 160-200 i Auto inom fast intervall i l-läget,
och vid inställning på Auto, Auto. hög ISO-känslig. eller Auto
inom fast intervall i m-läget)
• 1/1500 till 4 s (när ISO-känsligheten låses på 400 eller 800, och
vid inställning på Auto eller ISO 160-400 i Auto inom fast
intervall i l-läget)
• 1/1500 till 2 s (när ISO-känsligheten låses på 1600, och vid
inställning på Auto. hög ISO-känslig. i l-läget)
• 1/1500 till 1/2 s (när ISO-känsligheten låses på 3200)
Serietagning H
• 1/4000 till 1/125 s (Serietagning H: 120 bilder/sek.)
• 1/4000 till 1/60 s (Serietagning H: 60 bilder/sek.)
Elektroniskt styrd 6-bladig irisdiafragma
9 steg om 1/3 EV
Tider på 2 eller 10 sekunder kan väljas
231
Specifikationer
Laddningstid
Batteriets livslängd
(EN-EL5)
Stativgänga
Storlek
(Bredd × Höjd × Djup)
Vikt
Driftsmiljö
Temperatur
Luftfuktighet
Cirka 4 timmar och 50 minuter (vid användning av
laddningsnätadaptern EH-69P och när ingen laddning återstår)
Stillbilder*: Cirka 220 bilder
Filmer: Cirka 1 tim 20 min (HD 1080pP (1920×1080))
1/4 (ISO 1 222)
Cirka 115,5 × 83,7 × 102,5 mm (exklusive utskjutande delar)
Cirka 494 g (med batteri och SD-minneskort)
0 till 40 °C
Högst 85 % (ingen kondens)
• Om inget annat anges gäller alla uppgifter för en kamera som används med ett
fulladdat EN-EL5-litiumjonbatteri vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
* Baserat på CIPA-standarder (Camera and Imaging Products Association;
branschorganisationen för kamera- och bildprodukter) för mätning av kamerabatteriers
livslängd. Uppmäts vid 23 (±2) °C, zoomningen justeras för varje bild, blixten avfyras
varannan bild, Bildkvalitet inställd på Normal, Bildstorlek inställd på F 4000×3000.
Batteriets livslängd kan variera beroende på fotograferingsintervall och hur länge menyer
och bilder visas.
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL5
Teknisk information och index
Typ
Uppladdningsbart litiumjonbatteri
Nominell kapacitet
DC 3,7 V, 1 100 mAh
Drifttemperatur
0 till 40 °C
Storlek
(Bredd × Höjd × Djup)
Cirka 36 × 54 × 8 mm (exklusive utskjutande delar)
Vikt
Cirka 30 g (exklusive polskydd)
Laddningsnätadapter EH-69P
Nominell inspänning
AC 100 till 240 V, 50/60 Hz, 0,068 till 0,042 A
Nominell utspänning
DC 5,0 V, 550 mA
Drifttemperatur
0 till 40 °C
Storlek
(Bredd × Höjd × Djup)
Cirka 55 × 22 × 54 mm (exklusive resenätadapter)
Vikt
Cirka 55 g (exklusive resenätadapter)
B
232
Specifikationer
• Nikon ansvarar inte för eventuella felaktigheter i den här handboken.
• Specifikationerna och produktens utseende kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Specifikationer
Kompatibla standarder
• DCF: (ursprungligen japansk) standard för hantering av bildfiler i kameror som
används mycket inom digitalkamerabranschen för att säkerställa kompatibilitet
mellan kameror av olika märken.
• DPOF: Digital Print Order Format är en branschstandard som innebär att bilder
kan skrivas ut från utskriftsbeställningar som har sparats på minneskortet.
• Exif-version 2.3: Den här kameran stöder Exif (överförbara bildformat för
digitalkameror) version 2.3, en standard som gör att information som lagras
tillsammans med bilder kan användas för optimal färgåtergivning vid utskrift på
Exif-kompatibla skrivare.
• PictBridge: En standard som har utvecklats genom samarbete mellan
digitalkamera- och skrivarbranscherna och som innebär att bilder kan skrivas ut
direkt på en skrivare utan att kameran ansluts till en dator.
Teknisk information och index
233
Index
Symboler
Teknisk information och index
R 64
A Autoläge 28
k (aktivera alternativ)-knapp 12
c Bildvisningsknapp 34
c Bildvisningsläge 34
X Blixtläge 36
X Blixtuppfällningsknapp 37
l Bländarstyrd automatik 69, 73
o Exponeringskompensation 43
b (e filminspelning)-knapp 157
p Fokusläge 41
s (informationsvisning)-knapp 17
V-knapp för serietagningsläge 59, 77
m Manuellt läge 69, 74
d Menyknapp 13
h Miniatyrbildsvisning 115
x Monitorknapp 16
y Motivtyp 45
R motljus 50
j Nattlandskap 48
e Nattporträtt 49
j Programautomatik 69, 71
l Radera-knapp 35, 143, 170
n Självutlösare 39
k Slutarstyrd automatik 69, 72
F Smart porträtt-läge 65, 67
g Tele 31
M User setting-läge
(användarinställningar) 108
f Vidvinkel 31
i Visningszoom 118
c Vitbalans 90
.JPG 215
.MOV 215
.WAV 215
A
234
AF-hjälpbelysning 4, 196
AF-områdesläge 95
Aktiv D-Lighting 103
Album 127
Alternativ för HS-film 165
Alternativ för visa sekvens 145
Anpassning 88
Ansiktsprioritet 95
Antal återstående exponeringar 28, 85
Auto 36
Auto av 199
Autofokus 41, 101, 166
Autofokusläge 101, 166
Autoläge 28
Automatisk motivtyp x 46
Av 36
AV-ingång 171
AV-kabel 171, 213
Avtryckare 32
B
Batteri 18, 20, 213
Batteriladdare 22, 213
Beskär 156, 169
Best Shot Selector 76
Bildkopia 144
Bildkvalitet 83
Bildredigering 146
Bildskärpa 88
Bildspel 138
Bildstorlek 84
Bildvisning 34, 111, 115, 117, 118, 143
Blinkningsskydd 68
Blinkningsvarning 203
Blixtindikator 38
Blixtläge 36
Bländarstyrd automatik 73
Bländarvärde 70
Brusreducering, lång exponering 102
BSS 76
D
Dator 173
Datum och tid 24, 188
Digital zoom 31, 197
Dioptrijusteringskontroll 30
D-Lighting 149
DPOF-utskrift 184
DSCN 215
Dölj bild 141
E
Elektronisk VR 167
Enbildstagning 76
Index
Enkelt panorama 58, 60
Exponering 70
Exponeringskompensation 43
Exponeringsläge 69
Extra tillbehör 213
Extrahera stillbilder 168
F
H
HDMI 171, 201
HDMI-minikontakt 171
HDMI-styrning 201
Helskärmsläge 34, 111
HS-film 160, 161, 165
Husdjursporträtt O 59
ID 215
Indikator för batterinivå 28
Indikator för internminne 29
Inställningsmeny 185
Internminne 26
Intervalltimerfotografering 77, 79
ISO-känslighet 92
K
Kalendervisning 117
Knappljud 199
Kommandoratt 11
Kompensation för blixtexponering 101
Kontrast 88
Kopiera 144
L
Ladda från dator 202
Laddare 213
Laddningsbart batteri 213
Laddningslampa 178
Laddningsnätadapter 20, 213
Lampa för självutlösare 39
Landskap c 51
Leendeutlösare 67
Litiumjonbatteri 18, 20, 213
Ljud 199
Lucka till batterifack/minneskortsfack 18,
26
Långsam synk 36
Läget Favoritbilder 122
Läget Sortera automatiskt 129, 131
Läget Visa efter datum 132
Längsta slutartid 92
Teknisk information och index
Favoritbilder 122
Filmalternativ 164
Filminspelning 157
Filmlängd 166
Filmmeny 163
Filmvisning 168
Filnamn 215
Filnamnstillägg 215
Filtereffekter 152
Fokus 15, 32, 95, 101
Fokuslås 33
Fokusläge 40
Fokusområde 32, 95
Formatera 27, 200
Formatera minne 200
Formatera minneskortet 27, 200
Fotografering 28, 44, 157
Fotografering med ansiktsprioritet 97
Fotograferingsinformation 17
Fotograferingsmeny 81
FSCN 215
Funktioner som inte kan tillämpas
samtidigt 104
Funktionsratt 44
Fyrverkeri m 57
Färgmättnad 88
Följ rörligt motiv 96, 99
Förfotograferingsminne 76
Förinspelad manuell 91
I
M
Makronärbild 40
Manuell fokusering 40, 42
Manuellt läge 74
Mappnamn 215
Mat u 56
Menyn Favoritbilder 126
Mikrofon 142, 157
Miniatyrbildsvisning 115
Minneskapacitet 28
Minneskort 26, 214
235
Index
Minneskortsfack 26
Mjuka hudtoner 67, 150
Monitor 6, 8, 211
Monitorinställningar 191
Monitorns ljusstyrka 191
Motivtyp 45
Motljus R 50
Multibild 16 77
Multiväljare 12
Museum l 57
Mätning 93
N
Nattlandskap j 48
Nattporträtt e 49
Nikon Transfer 2 173, 174
Närbild k 55
Nätadapter 213
O
Teknisk information och index
Objektiv 211, 229
Objektivlock 7
Optimera bild 87
Optisk zoom 31
Oändlighet 40
P
Panorama Assist 58, 63
Panorama Maker 5 173, 177
Panorama p 58
Pappersformat 181, 182
Party/inomhus f 52
PictBridge 179
Porträtt b 51
Programautomatikläge 71
T
Redigera filmer 169
Rotera bild 141
RSCN 215
Röda ögon-reducering 36, 196
Rörelsedetektering 195
Röstmemo 142
Ta bort 35, 143, 170
Ta bort från favoriter 125
Tele 31
Tidsskillnad 190
Tidszon 190
Tidszon och datum 24, 188
Tilldela sidozoomreglage 198
Trycka ned halvvägs 15
TV 171
TV-inställningar 201
S
U
Sekvens 113
Serietagning 76
Serietagning H: 120 bps 76
Uppladdningsbart litiumjonbatteri 18,
213
Upplättningsblixt 36
R
236
Serietagning H: 60 bps 76
Självutlösare 39
Skriv ut datum 136, 192
Skrivare 179
Skydda 139
Skymning/gryning i 54
Slutarljud 199
Slutarstyrd automatik 72
Slutartid 70
Smart porträtt-läge 65, 67
Småbild 154
Snabbretuschering 148
Snö z 53
Solnedgång h 53
Sommartid 24, 189
Spara user settings
(användarinställningar) 109
Spela in filmer i slow motion 160
Sport d 52
Språk/Language 201
SSCN 215
Starta insp. med HS-hast. 165
Strand Z 53
Ström 23, 24, 28
Strömbrytare/Strömlampa 23
Svart kant 155
Svartvit reprokopia n 57
Synk på bakre ridå 36
Sökare 16, 30
Index
Uppspelning 168
USB/AV-utgång 171, 180
USB/ljud/video-kontakt 173, 174
USB-kabel 174, 180, 213
User setting-läge
(användarinställningar) 108
Utskrift 179, 181, 182
Utskriftsbeställning 135
V
Z
Zoom 31
Zoomreglage 31
Å
Återställ alla 205
Återställ filnumrering 202
Återställa sparade inställningar 110
Teknisk information och index
Versionsinfo 208
Vibrationsreducering 193
Videoformat 201
Vidvinkel 31
ViewNX 2 173, 177
Vindbrusreducering 167
Visa/dölj histogram 17, 191
Visa/dölj kompositionsrutnät 191
Visningslägesmeny 120
Visningsmeny 134
Visningszoom 118
Vitbalans 90
Volym 168
Välj huvudbild 145
Välja bilder 140
Välkomstbild 187
Växla mellan flikar 13
Ö
Ögla för kamerarem 7
237
Varken hela eller delar av användarhandboken får reproduceras i
någon form (med undantag av korta citat i granskande artiklar eller
recensioner) utan skriftligt tillstånd från NIKON CORPORATION.
FX1D03(1B)
© 2011 Nikon Corporation
6MM0031B-03