Inspelningsövning T6, VFU bas

advertisement
BU141001
Inspelningsövning T6, VFU bas
Förbered innan/kom ihåg
•
Ann-Charlott Sundh Persson, FoU-enheten, vån 3, Campus USÖ, skickar innan VFUperioden ut ett schema, där det framgår vilken kamera enheten har tillgång till under den
aktuella perioden.
•
Handledaren eller utsedd sekreterare kvitterar ut kameran och ansvarar för förvaring på
enheten.
•
Bestäm vilken/vilka datorer som skall kunna användas för uppspelning.
•
Ring IT-­‐support och be att få VLC (mediespelare) installerat på dessa.
•
Välj formatet STD Quality för inspelning (se nedan för instruktion).
•
Glöm inte att radera minneskortet efteråt.
Instruktion inspelningsövning T6
Under den första VFU bas perioden under Termin 6 ska studenterna, var och en, genomföra ett
patientsamtal som spelas in. Syftet med övningen är att studenterna ska träna sin förmåga att ta
en anamnes/föra ett samtal med en patient. Det inspelade samtalet ska bedömas av den kliniska
handledaren som går igenom samtalet tillsammans med studenten och ger återkoppling enligt
den mall som finns i dokumentet ”Intyg -­‐ Närvaro VFU Bas T4, period 1”.
Observera att målet för studenterna är det ” allmänna intervjuande samtalet”, de har inte
ämnesspecifik kompetens eller kompetens att lämna medicinsk information under samtalet.
Om handledaren och studenten i förväg kommit överens om vilken information studenten kan
lämna är det naturligtvis möjligt att inkludera detta i samtalet.
Observera också att syftet med övningen framförallt är formativt, d v s att studenten ska få
konstruktiv återkoppling för att utveckla sin förmåga. De kan inte förväntas behärska att ta en
anamnes fullt ut på detta tidiga stadium i utbildningen. Bedömningen bör därför göras med
utgångspunkten att visa studenten vad som fungerat bra och vad som kan förbättras under
samtalet. Övningen har i stort samma upplägg som en medsittning, men genom filmningen ges
studenten också möjlighet till självbedömning. Studenterna har genomfört en inspelningsövning
under termin 4. Bedömningen görs genom att student och handledare tillsammans tittar igenom
filmen.
Vid eventuell tveksamhet angående bedömningen informeras studenten om grunden för
tveksamheten, minneskortet sparas av den kliniska handledaren som kontaktar kursansvarig
för vidare instruktion kring medbedömning. Tills denna är genomförd eller annan person
BU141001
uttryckligen övertagit ansvaret svarar den kliniska handledaren för att minneskortet förvaras
på ett säkert sätt.
Det är endast patientsamtalet som ska filmas, inte några undersökningsmoment. Samtliga
patienter ska, precis som vid annan studentmedverkan, ha lämnat sitt medgivande, vara
informerade om momentets syfte och att filmen raderas så snart den bedömts av handledare
alternativt ansvarig från universitet. Inget filmat material sparas och filmen visas inte för någon
annan.
Praktiska anvisningar inför filmandet
Om möjligt så rekommenderar vi att inspelningsövningen görs med inneliggande patienter
eftersom det kan förväntas ta längre tid än vid ett vanligt mottagningsbesök. Varje klinik avgör
hur man önskar informera/kalla patienterna.
Kameror hämtas enligt tidigare anvisning hos Ann-Charlott Sundh Persson, FoU-enheten, vån 3,
Campus USÖ, dit också utrustningen återlämnas efter avslutad VFU period eller enligt
överenskommelse med Ann-Charlott Sundh Persson.
Till varje kamera ska medfölja ett stativ, två adapters för uppspelning i dator samt ett
minneskort per student.
Vid inspelningen
Vid inspelningen närvarar den student som ska samtala med patienten och en ytterligare
student som sköter filmningen. Är det av praktiska skäl inte möjligt att låta två studenter
närvara så ansvarar handledaren för hur inspelningen genomförs. Inspelningen bör inte vara
längre än cirka 10 minuter.
Kamerorna är enkla att använda och förinställda avseende datum, tid och inspelningskvalitet.
Ljudkvaliteten är tillräcklig för normalt samtal, men försök att undvika alltför mycket andra
störande ljud. Detaljerad instruktion (handbok) för kameran medföljer i kartongen men är inte
nödvändig för att kunna använda kameran. Nedan följer en kort instruktion som
förhoppningsvis ska räcka för den som saknar tidigare erfarenhet av denna kameratyp.
Montera gärna kameran på stativ, det kan vara ansträngande att hålla kameran under hela
inspelningen. Observera att kamerans batteri kan behöva laddas i förväg, om det missats
kan inspelningen ändå utföras, men kameran måste då anslutas till ett väggurtag, sladd för
det finns i kartongen.
Kameran spelar in i ett av två format: HD Quality resp STD Quality. HD kan ge problem
med uppspelningen. Välj format genom att klicka på skärmen: Meny > Image Quality >
Setting > välj STD Quality.
Inför en ny inspelning, placera kameran så att både studenten och patienten syns i bild. Sätt i
ett nytt minneskort i kameran för varje inspelning (fack för minneskortet sitter på kamerans
undersida, märkt SD).
Kameran startas genom att öppna vänster sidolock. Se till att ”filmrutan” till vänster på
baksidan lyser grön, växla annars mode. Ställ in skärpan med den avlånga knappen på
kamerans ovansida. Filmningen startas genom att trycka på den röda knappen på höger
sida.
BU140901
När inspelningen är klar, stäng av filmningen, stäng kameran och ta ut minneskortet genom att
trycka lätt på det.
Uppspelning görs helst i dator för att ge tillräckligt god bild vid bedömningen. De flesta
sjukhusdatorer saknar möjlighet att spela upp minneskort direkt och därför medföljer adapter,
Champion Multi Card Reader, för minneskort som ansluts till en USB-­‐port på datorn. Kortet
sätts in i avsett fack på adaptern märkt SD/SDHC/SDXC/MMC, obs kortet kan bara föras in
till hälften. Observera också att datorn måste ha VLC Media Player installerat. När du bestämt
vilken dator som skall användas, ring IT-support och be att få VLC installerat.
När uppspelningen är avslutad och bedömd raderas filen med inspelningen så att minneskortet
är tomt. Det åligger den ansvariga handledaren att se till att detta blir gjort
och att ta hand om minneskorten efteråt, tills dessa återlämnas tillsammans med den övriga
utrustningen efter VFU-periodens avslutande.
Problem?
Om du har tekniska problem med uppspelningen, ring IT-­‐support (019-­‐60) 26111.
Frågor?
Vid frågor kontakta i första hand
Erik Nilsson, VFU-­‐studierektor USÖ [email protected]
I andra hand kan kursansvarig eller VFU-­‐ansvarig
kontaktas:
Christina Karlsson, kursansvarig T4;
[email protected]
Bertil Uggla, VFU bas ansvarig ÖU;
[email protected]
Download