LiU Cancer
Verksamhetsplan
Linköping 2011-06-01
Charlotta Dabrosin
Professor/Överläkare
IKE/Div Onkologi
Linköpings Universitet
Onkologiska kliniken
Universitetssjukhuset
Maria Sunnerhagen
Professor i Strukturbiologi
IFM/Div Molekylär bioteknik
Campus Valla
Linköpings Universitet
Verksamhetsplan LiU
Cancer
Vision
Skapa en profilmiljö för cancerforskning vid LiU/LiÖ och höja nivån på LiU/LiÖ:s
cancerforskning genom fler kvalitativa publikationer samt större och fler excellenta
anslag.
Mission
LiU Cancer ska uppnå sin vision genom att:
- skapa gemenskap för cancerforskningen på LiU/LiÖ
- stärka de tvärvetenskapliga knytpunkterna för cancerforskningen på LiU/LiÖ
- vara en katalysator för samarbetsprojekt inom cancerområdet
- bygga på existerande starka miljöer och förstärka kopplingarna mellan
exemplifierat enligt nedan:
Klin / preklin målområden Visualisering Proteinkemi, Nano, Beräkning, proteomik material modellering Blod, immunologi Bröst, gynekologi Gastrointestinal Individualiserad cancerterapi Övriga (huvud, lunga, skelett mm) Mål
-
Leverera forskningsresultat utifrån praktiska frågeställningar inom sjukvården som
kan leda till praktisk nytta i patientvården inom en snar framtid
Utveckla hög grad av tvärvetenskapligt angreppsätt över fakultetsgränserna
Öka den externa finansieringen
Leverera excellent forskning
Attrahera/rekrytera produktiva forskare
Fakultetsöverbryggande handledning inom forskarutbildningen
2
Verksamhetsplan LiU
Cancer
Strategier
-
Uppstartsanslag för forskning som bryggar klinik-pre-teknik
Besöksforskaranslag: HU-Klinik, Klinik-Valla, Valla-HU
Flera PI teams för högre impakt – excellens; gemensamma stora anslag
Tydliggöra och manifestera LiU Cancer som en excellent miljö inom LiU/LiÖ
Utnyttja tvärvetenskapliga möjligheter och LiUs småskalighet/närhet
Genomföra gemensamma workshops och seminarier
På längre sikt starta en forskarskola.
Organisation
-
Exekutiv funktion Charlotta Dabrosin ordf, Maria Sunnerhagen koordinator/CEO.
-
Styrgrupp består för närvarande av Maria Sunnerhagen, Charlotta Dabrosin,
Örjan Smedby, Mikael Sigvardsson och Hans Starkhammar. Styrgruppen ska
innehålla representation från IKE, IMH, CMIV, RCC och Valla och kan väljas om
vid nätverkets årsmöte, som äger rum på den årliga retreaten.
-
Vetenskapligt råd (Core group) bestående av cancerforskare vid LiU/LiÖ med
excellenta externa forskningsanslag inom cancerområdet.
-
Beslut om vilka projekt som ska erhålla stöd fattas av styrgruppen baserat på
utvärderingar dels från det vetenskapliga rådet, dels från externa bedömare.
-
Hela nätverket innefattar aktiva forskare inom cancerområdet vid LiU/LiÖ, idag
beskrivet av bilden nedan:
3
Verksamhetsplan LiU
Cancer
Aktiviteter
Två centrala aktiviteter ska genomföras per år för hela nätverket
1. Workshop/seminarium – internationellt namnkunniga personer inbjuds till workshop
tex i samband med kliniska möten som anordnas i Linköping. Som exempel anordnas
hösten 2012 ett nationellt kliniskt ”state of the art” möte i Linköping i bröstcancervård. En
workshop planeras i anslutning med detta möte med möjlighet att integrera kliniken på
ett naturligt sätt. Tid ges för informella kontakter mellan seniorer/juniorer.
2. Retreat en gång per år för att skapa förutsättningar för fria diskussioner och därmed
öka möjligheterna till utökat samarbete mellan grupper på LiU/LiÖ.
Övriga aktiviteter
Inrätta möjligheter att söka stöd för
• Projektmedel för delfinansiering för fakultetsövergripande postdoc, doktorand eller
motsvarande
• Delfinansiering för tvärdisciplinära högriskprojekt
• Besöksanslag för utbyte mellan LiTH, HU, Klinik
• Internationella forskarutbyten inom cancerområdet
Knyta internationella kontakter med andra cancernätverk för att stärka internationella
kontakter samt öka möjligheterna för att attrahera EU-anslag. Kontakt med The
Netherlands Cancer Institute har tagits och studiebesök för styrgruppen planeras.
Samarbete med LiU Fundraising för att öka resurser och exponering, inkl ta fram en
logotype för LiU Cancer.
Uppdatera och tillgängliggöra en hemsida som beskriver cancerforskning vid LiU och
LiU-Cancers aktiviteter.
Normer
Normer upprättas för styrgruppens samarbete. Normerna kommer bland annat att
handla om närvaro, delaktighet, ansvar för att arrangera aktiviteter, samt lojalitet inom
gruppen.
Medlemskap upprättas för deltagarna i Core Group. Inflytande ges till medlemmarna om
hur medel kan användas. Krav kan ställas om finansiering erhålls och handla om hur
namnet LiU Cancer får användas i ansökningar, närvaro vid aktiviteter mm.
4
Verksamhetsplan LiU
Cancer
Budget
Med en budget på 9 MSEK fördelat över tre år planeras följande genomsnittliga årliga
budget:
Koordinator deltid/Adm stöd
Projektstöd
Retreat/Workshop
Overhead
200.000
1.800.000
250.000
750.000
Summa
3.000.000
Omfattningen på aktiviteterna kan variera över tiden efter beslut i styrgruppen.
Kommunikation
Kanal
Syfte
När
Vem/vilka
Styrgruppsmöten
Målsätta, genomföra
och planera LiU
Cancers verksamhet
Två gånger per
halvår
Hela styrgruppen
Ansvarig för
genomförande:
Koordinator och
ordförande
Retreat
Forskningsutbyte inom
LiU Cancer och extern
inspiration/mentorskap
En gång per år
Sprida information om
verksamheten och
aktuella aktiviteter
Kommunicera löpande
med medlemmarna
inätverket
Fortlöpande
Styrgruppen
Ansvarig för
genomförande:
Koordinator
Ansvarig:
Koordinator
Hemsida
Gruppmail
Fortlöpande
Ansvarig:
Koordinator
5
Verksamhetsplan LiU
Cancer
Utvärdering
Kriterium
Mätmetod
Excellenta externa anslag
Antal och storlek på anslag
Publikationer
Antal publikationer
Medelimpact
Antal publikationer med
impact över 5 och över 10
Rekryteringar
Antal doktorander, post
docs, Fo-ass, lektorer och
professorer inom området
Fakultetsövergripande
projekt
Antal - storlek
Status vid start
Inventering sker under
hösten 2011 för att
bestämma startvärde
(2010)
Inventering sker under
hösten 2011 för att
bestämma startvärde
(2010)
Inventering sker under
hösten 2011 för att
bestämma startvärde
(2010)
Inventering sker under
hösten 2011 för att
bestämma startvärde
(2010)
Utvärdering
efter 3 år
Start jämförs
med 2011,
2012, 2013
Start jämförs
med 2011,
2012, 2013
Start jämförs
med 2011,
2012, 2013
Start jämförs
med 2011,
2012, 2013
Inrapportering
En utvärdering av projektet sammanställs och inlämnas till samverksansberedningen
senast 31/12 2014.
6