FLEX
Monoclonal Mouse
Anti-Human
Inhibin α
Klon R1
Ready-to-Use
(Link)
Kod IR058
Avsedd användning
För in vitro-diagnostik.
FLEX Monoclonal Anti-Human Inhibin α, Clone R1 (1), Ready-to-Use, (Link), är avsedd att användas
i immunhistokemi tillsammans med Autostainer Link-instrument. Antikroppen är användbar för att identifiera
tumörer i äggstockarna, t ex könsbundna navelsträngsstromala tumörer (SCST). Den kliniska tolkningen av all
färgning eller frånvaro av färgning måste göras genom morfologiska studier med hjälp av lämpliga kontroller, och
måste utvärderas av en kvalificerad patolog inom ramen för patientens anamnes och andra diagnostiska tester.
Sammanfattning
och förklaring
Inhibin är ett dimeriskt glykoproteinhormon bestående av en α- och ß-underenhet. Det är ett led i den
transformerande tillväxtfaktor-ßs (TGF-ß) superfamiljen och hämmar produktionen eller sekretionen av
hypofysära gonadotropiner, företrädelsevis follikelstimulerande hormon (FSH) (2, 3). Inhibin skapar tillsammans
med aktivin - ett närbesläktat dimeriskt glykoproteinhormon bestående av två ß-underenheter - en finjusterad
endokrin återkopplingskrets. Inhibin minskar och aktivin ökar biosyntesen och frigörandet av FSH. Inhibin och
aktivin har visat sig förekomma i en mängd olika gonadala och icke-gonadala vävnader, vilket tyder på att dessa
peptider har andra funktioner förutom att reglera sekretionen av FSH. Inhibin motverkar aktiviteten av aktivin
i många system, en egenskap som finns i tumorgenes. Allmänt tror man att inhibin kan fungera som en
suppressor av gonadala tumörer, medan aktivin kan främja tumörtillväxt via en autokrin slinga (2).
Se Dakos Allmänna instruktioner för immunhistokemisk färgning eller detektionssystemets instruktioner om
IHC-procedurer för: 1) Procedurprincip, 2) Material som behövs men inte medföljer, 3) Förvaring,
4) Provberedning, 5) Färgningsprocedur, 6) Kvalitetskontroll, 7) Felsökning, 8) Tolkning av färgningen,
9) Allmänna begränsningar.
Medföljande reagens
Bruksfärdig monoklonal antikropp medföljer i flytande form i en buffert som innehåller stabiliserande protein
och 0,015 mol/L NaN3.
Klon: R1
Isotyp: IgG2a, kappa
Specificitet
Anti-inhibin α, klon R1 riktas mot 1–32 aminosyrasekvensen i underenheten human inhibin α. Klon R1 visar enligt
inhibitionsresultat från radioimmunanalyser på en mycket större preferens för humanpeptid 1–32 än för
nötkreaturspeptid (73-faldig) eller grispeptid (23-faldig). Antikroppen reagerar också ihop med en del av de
mångmolekylära former av inhibin som påträffas i såväl nötkreaturs- som humanfollikulära vätskor (1).
Försiktighetsåtgärder
1.
2.
3.
4.
5.
Förvaring
(115467-001)
För yrkesanvändning.
Denna produkt innehåller natriumazid (NaN3), en kemikalie som är mycket giftig i ren form.
I produktkoncentrationer kan natriumazid, trots att det inte klassificeras som farligt, reagera med bly- och
kopparrör och bilda successiv uppbyggnad av högexplosiva metallazider. Skölj med stora mängder vatten
vid kassering, så att inte metallazider ansamlas i avloppet.
I likhet med alla produkter av biologiskt ursprung måste korrekta procedurer användas vid hanteringen.
Använd lämplig personlig skyddsutrustning för att undvika kontakt med ögon och hud.
Oanvänd lösning måste kasseras i enlighet med lokala och statliga föreskrifter.
Förvaras vid 2–8 °C. Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på flaskan. Användaren måste
validera alla förvaringsförhållanden som avviker från dem som anges i produktbladet. Det finns inga tydliga
tecken som indikerar instabilitet hos denna produkt. Därför bör positiva och negativa kontroller analyseras
samtidigt med patientprov. Kontakta Dako Teknisk Support, om oväntad färgning observeras, men inte kan
förklaras med variationer i laboratorieprocedurerna och om du misstänker att det kan finnas problem med
antikroppen.
307131SE_001 sid. 1/3
Provberedning
inklusive material
som behövs, men
inte medföljer
Antikroppen kan användas för märkning av formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt. Vävnadsprov ska
skäras i cirka 4 µm tjocka snitt.
Förbehandling med värmeinducerad epitopåtervinning (HIER) krävs. Optimala resultat erhålls, om vävnaderna
förbehandlas med EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (10x) (Link) (kod K8000/K8004).
Avparaffiniserade snitt: Förbehandling av avparaffiniserade formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssnitt
rekommenderas. Använd Dako PT Link (kod PT100/PT101). Bruksanvisningen PT Link ger mer information.
Följ den förbehandlingsprocedur som skildrats i stora drag i bipacksedeln till EnVision FLEX Target Retrieval
Solution, High pH (10x) (Link) (kod K8000/K8004). Använd följande parametrar för PT Link:
Förvärmningstemperatur: 65 °C; epitopåtervinningstemperatur och tid: 97 °C under 20 (±1) minuter; kyl ned
till 65 °C. Skölj snitt med spädd rumstemperatur EnVision FLEX Wash Buffer (10x) (Link) (kod K8000).
Paraffininbäddade snitt: Som en alternativ provberedning kan såväl avparaffinering som epitopåtervinning utföras
i PT Link med hjälp av en modifierad procedur. Se PT Link-bruksanvisning för instruktioner. När
färgningsproceduren har utförts, måste snitten dehydreras, klaras och monteras med hjälp av ett permanent
monteringsmedium.
Låt inte vävnadssnitten torka ut under behandlingen eller under den påföljande immunhistokemiska
färgningsproceduren. För bättre vidhäftning av vävnadssnitten till objektglasen rekommenderas användning av
Dako Silanized Slides (kod S3003).
Färgningsprocedur
inklusive material
som behövs, men
inte medföljer
Rekommenderat visualiseringssystem är EnVision FLEX+, Mouse, High pH, (Link) (kod K8002).
Färgningsstegen och inkubationstiderna är förprogrammerade i programvaran Autostainer Link. Se vederbörlig
bruksanvisning Autostainer Link för mer information om laddning av objektglas och reagenser. Kontakta Dakos
tekniska support, om det inte finns några protokoll på den Autostainer-plattform som används. Alla
inkubationssteg ska utföras vid rumstemperatur.
Optimala förhållanden kan variera beroende på prov- och beredningsmetoder och bör bestämmas av varje
enskilt laboratorium. Om den utvärderande patologen vill ha en annan färgningsitensitet, kan en Dakoappliceringsspecialist/teknisk servicespecialist kontaktas för information om omprogrammering av protokollet.
Bekräfta att resultatet för det justerade protokollet fortfarande är giltigt genom att utvärdera att färgningsmönstret
är identiskt med det färgningsmönster som beskrivs i ”Prestandaegenskaper”.
Kontrastfärgning i hematoxylin rekommenderas med EnVision FLEX Hematoxylin (Link) (kod K8008). Icke
vattenhaltigt, permanent monteringsmedium rekommenderas.
Positiva och negativa kontroller ska köras samtidigt med hjälp av samma protokoll som för patientprov. Den
positiva kontrollvävnaden ska innehålla såväl Leydig-celler som Sertoli-celler, och cellerna/strukturerna ska visa
reaktionsmönster i likhet med dem som beskrivs för denna vävnad i ”Prestandaegenskaper” i alla positiva prov.
Rekommenderad negativ kontrollreagens är FLEX Negative Control, Mouse (Link) (kod IR750).
Tolkning
av färgningen
Det cellulära färgningsmönstret är cytoplasmiskt.
Prestandaegenskaper
Normala vävnader: Inhibin α-expression fastställd av immunhistokemi påträffas i de flesta gonadala könsbundna
navelsträngsstromala beståndsdelar. Immunreaktiva beståndsdelar omfattar follikulära granulosaceller och teka
interna i äggstocken, testikulära Sertoli- och Leydig-celler samt luteiniserade teka- och hilumceller (2). Antiinhibin α, klon R1 påvisade stark immunreaktivitet i zona reticularis (nätbältet) i den normala binjurebarken,
svagare immunreaktivitet i zona fasciculata (strängbältet) och reagerade inte alls på celler i zona glomerulosa
(nätbältet) (4). I normal bröstvävnad observerades inhibin α-expression i duktala och lobulära epitelceller, men
inte i myoepitelceller (5). Somatrofa celler i hypofysen (6) påträffades också positiva med immunhistokemi. Ingen
positiv immunfärgning har observerats i några endokrina celler i bukspottskörteln eller mag-/tarmkanalen,
inklusive celler i fundus, antrum, duodenum, jejunum, os ilium, appendix eller rektum (6).
Onormala vävnader: Inhibin α-expression i hyperplastisk binjurebark var starkt positiv i zona reticularis
(nätbältet), svagt positiv i zona fasciculata (strängbältet) och negativ i zona glomerulosa (nätbältet) samt
i binjuremärgceller. I adrenokortikala adenomer var inhibin α–expressionen svag och fokal, men stark i alla
viriliserande tumörer. Inhibin α-expression varierade i adrenokortikala karcinomer oavsett hormonell aktivitet, de
var antingen starkt positiva eller helt negativa. På det hela taget var den zonspecifika expressionen av inhibin α
hög i androgenproducerande adrenokortikala celler (4). I abnorma bröstvävnader påvisade anti-inhibin α måttlig
till starkt positiv immunreaktivitet i de epitelcellerna i godartade neoplasmer, kraftigt positiv immunreaktivitet
i apokrina epitelceller vid fibrocystisk sjukdom och svag till måttligt positiv immunreaktivitet i epitelneoplastiska
celler såväl som positiv immunreaktivitet i endotelceller vid elakartade lesioner (5). Ett fall av granulosacelltumör
i centrala nervsystemet (CNS) påvisade positiv reaktivitet med anti-inhibin α, klon R1. I sjuttio endokrina tumörer
från olika ställen i det gastroenteropankreatiska systemet påträffades positiv immunreaktivitet med anti-inhibin α,
klon R1 i sällsynta celler i sju av de sjuttio tumörerna. Positiv immunreaktivitet påvisades i en av en
G-cellsgastinom i duodenum, i en av två G-cellsgastinomer i bukspottskörteln, i två av tre VIP-omer
i bukspottskörteln, i en av en odefinierad celltumör i jejunum och bukspottskörteln och i en av en A/D-celltumör
i bukspottskörteln. För övrigt påvisade anti-inhibin α negativ immunreaktivitet i resterande tumörer av varierande
celltyper som testats i duodendum och bukspottskörteln, såväl som i blindtarmen, os ileum, rektum, höger kolon
och mage (6).
I abnorma äggstocksvävnader har inhibin α påvisats som en känslig markör för majoriteten av
navelsträngsstromala tumörer (SCST). Baserat på en enkät i aktuell litteratur (2) förekommer immunreaktiv
inhibin α i nästan 100 % av tumörcellerna i granulosacelltumörer, Leydig celltumörer, Sertoli-Leydig celltumörer,
Sertoli celltumörer, steroida celltumörer, könsbundna navelsträngstumörer och gynadroblastomer. Anti-inhibin α
(115467-001)
307131SE_001 sid. 2/3
färgar de könsbundna navelsträngarna i gonadoblastomer och oklassificerade könsbundna navelsträngsstromala
tumörerna med ett par undantag. Sertoli-cellbeståndsdelen i SCST har ibland emellertid rapporterats reagera
negativt på inhibin α-expression. Inhibin α uttrycks också i majoriteten av luteiniserade stromala celler eller
tekaluteinliknande celler i tekoman, fibrotekoman, stromala luteomer, fibromer, sklerosstromala tumörer, stromala
hyperplasier och hyperteokos. Expression av inhibin α har även observerats i luteiniserade stromala eller
lekaluteinliknande celler inuti stroman i ovariala epiteltumörer och ovariala metastaskarcinomer (2). Vid tester av
olika ovariala abnorma vävnader med anti-inhibin α, klon R1, påvisades immunreaktivitet hos sjuttiosju av åttio
granulosa celltumörer, alla tolv Sertoli-Leydig-tumörer, båda retiforma undertyper av Sertoli-Leydig-celltumörer,
båda Sertoli-tumörer, båda gynadroblastomer, nio av arton tekoman och alla sex steroidcellstumörer (3, 7).
Femton av arton fall av testikulär könsbunden navelsträngsstromal tumör testades med inhibin α R1 och
påvisade positiv immunreaktivitet (2). Alla fibromer, myxomer, skleroserande stromala tumörer, olika karcinomer,
könscellkarcinomer, småcelliga karcinomer, lymfoner och malign vävnad i lågt differentierad prostatacancer
påvisade negativ tumörimmunreaktivitet med anti-inhibin α-antikroppar (3, 7, 8).
Litteraturhänvisningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Groome N, Hancock J, Betteridge A, Lawrence M, Craven R. Monoclonal and polyclonal antibodies reactive
with the 1–32 amino terminal sequence of the alpha subunit of human 32K inhibin. Hybridoma 1990; 9(1):31
Zheng W, Lauchlan SC. Inhibin and activin: their roles in ovarian tumorigenesis and their diagnostic utility in
surgical pathology practice. Applied Immuno & Mol Morph 1999; 7(1):29
Costa MJ, Ames PF, Walls J, Roth LM. Inhibin immunohistochemistry applied to ovarian neoplasms:
a novel, effective, diagnostic tool. Human Path 1997; 28(11):1247
Arola J, Liu J, Heikkilä P, Voutilainen R, Kahri A. Expression of inhibin α in the human adrenal gland and
adrenocortical tumors. Endo Res 1998; 24(3&4):865
Di Loreto C, Reis FM, Cataldi P, Zuiani C, Luisi S, Beltrami CA, Petraglia F. Human mammary gland and
breast carcinoma contain immunoreactive inhibin/activin subunits: evidence for a secretion into cystic fluid.
European J of Endo 1999; 141:190
La Rosa S, Uccella S, Billo P, Facco C, Fausto S, Capella C. Immunohistochemical localization of α- and
ßA-subunits of inhibin/activin in human normal endocrine cells and related tumors of the digestive system.
Virchows Arch 1999; 434:29
Matias-Guiu X, Pons C, Prat J. Mullerian inhibiting substance, alpha-inhibin, and CD99 expression in sex
cord-stromal tumors and endometrioid ovarian carcinomas resembling sex cord-stromal tumors. Human
Path 1998; 29(8):840
Mellor SL, Richards MG, Pedersen JS, Robertson DM, Risbridger GP. Loss of the expression and
localization of inhibin α-subunit in high grade prostate cancer. J of Clin Endocrinol and Metab 1998;
83(3):969
Upplaga 09/07
(115467-001)
307131SE_001 sid. 3/3