Garantier
Bankgarantin är en vanlig
säkerhet som banken ställer för
ditt företag till förmån för
företagets avtalspart.
Bankgarantin lämpar sig för
många olika situationer, till
exempel som säkerhet för
entreprenadavtal, leveranser
samt olika typer av betalningar.
I vissa fall kan bankgarantin
ersättas med en Standbyremburs, som i sin funktion är
identisk med bankggarantin.
Bankgarantier kan ställas till
din avtalspart inom landet
såväl som utomlands.
E0138 2012.02
Bankgarantin är en säkerhet som
SEB ställt i ditt företags ställe till
förmån för din avtalspart. Garantin
kan ställas till parter inom Sverige
såväl som utomlands. En anledning
till att avtalsparten begärt en garanti
kan till exempel vara för att
säkerställa en varuleverans eller
annan prestation. Det kan också
vara för att säkerställa avtalspartens
betalningsförmåga eller
återbetalningsskyldighet av ett
utbetalat förskott. Det kan också
vara så att ditt företag behöver en
bankgaranti av din avtalspart för att
säkerställa att denne är kapabel att
agera enligt avtalet, till exempel
betala.
Så fungerar det
En bankgaranti förutsätter ett
skriftligt avtal mellan ditt företag
och din avtalspart. Bankgarantin kan
också grunda sig på någon
myndighetsföreskrift eller lagrum.
För att utfärda garantin kommer
SEB att kräva in en så kallad
motförbindelse från ditt företag,
vilket förutsätter en kreditprövning.
Denna förbindelse reglerar
rättigheter och åtaganden mellan
SEB och ditt företag rörande krav
under garantin.
Vanliga garantityper som avser
den avtalade leveransen:

Anbudsgaranti
Garantin täcker kostnader och
skada som uppkommit i
samband med att en budgivare
dragits sig ur en
upphandlingsprocess eller
misslyckats med att fullgöra sitt
åtagande kring anbudet.

Förskottsgaranti
Denna garanti säkerställer
återbetalning av ett inbetalat
förskott om inte avtalsparten
levererar enligt avtal.

Fullgörandegaranti
Denna garanti understödjer
avtalspartens åtagande att
fullgöra avtalet. Vanligtvis är
garantibeloppet 10 % av
kontraktsbeloppet.

Återbetalningsgaranti
Det är vanligt att sista
betalningen hålls inne tills
köpare säkerställt att leveransen
är komplett.

Garantitidsgaranti
Denna garanti understödjer att
det finns täckning för den
garanti som leverantören lämnar
på en vara eller ett projekt.
Mer information
Om du vill veta mer om garantier
är du välkommen att kontakta ett
SEB-kontor eller din Företagsrådgivare.
Du kan också kontakta Telefonbanken
företag eller få information på vår
webbplats.
Telefon: 0771-62 53 53
Epost: [email protected]
Webbplats: www.seb.se
Garantier
Vanliga garantier för olika typer
av betalning:

tullgarantier

hyresgarantier

betalningsgarantier.
Utöver dessa så finns det
garantikrav från olika myndigheter
och lagar, till exempel resegarantier.
Demand- och borgensgarantier
Det finns många olika former av
garantier. Inom Sverige är det
vanligt med:
 Borgensgarantier, beroende av
det underliggande
rättsförhållandet mellan parter
 Demandgarantier, oberoende
av det underliggande
rättsförhållandet mellan parter.
Garantier är också mycket vanliga i
exportaffärer. Vanligtvis utfärdas då
garantin i demandform. Detta
innebär att garantin är betalbar vid
första skriftliga anmodan och mot
presentation av i garantin angivna
dokument och förutsättningar.
Standbyremburs
Som alternativ till bankgarantin kan
en standbyremburs användas, ofta
används dessa i exportaffärer. Den
är till sin funktion att jämställa med
en demandgaranti då den är
oberoende från det underliggande
rättsförhållandet.
Precis som när det gäller
garantier kan man säkerställa olika
risker man har i en leverans eller i
ett avtalsförhållande.
Fördelar med bankgarantier och
standbyremburser

de utgör en säker och lättskött
säkerhet

de kan ersätta
kontantsäkerheter

de kan stärka avtal där köparens
betalningsförmåga är osäker

de kan skräddarsys för att passa
ditt företags och din avtalsparts
önskemål.
Välkommen!