Stärkt investerarskydd för värdepapperssparare

advertisement
 DEN NYA LAGEN I KORTHET
• Träder i kraft den 1 november 2007
• Gäller all värdepappershandel i Sverige och övriga EU-länder
• Ett starkare investerarskydd som i stora drag innebär ett ökat ansvar
för SEB att kunden ska förstå produkten och risken vid nya affärer
• Alla kunder ska behandlas likvärdigt och rättvist
• Kundens bästa ska utgöra grunden för samtliga affärer
• Lagen tar hänsyn till kundens finansiella kompetens- och aktivitets nivå där ”icke professionella” har starkast skydd (hit räknas du)
• Direkta uppdrag med okomplicerade produkter, såsom noterade aktier
och värdepappersfonder, kan genomföras utan föregående prövning
• Vid affärer med komplicerade produkter (exempelvis derivatinstrument)
är det viktigt att du ges information om vilken risknivå produkten har
SEB delar upp värdepapper i fem produktgrupper, utifrån en bedömning
av värdepapprets risk och komplexitet. Om du vill ha mer information
om produkt­g rupperna, SEB, våra tjänster, risker med finansiella instrument,
gå in på www.seb.se. Du kan även vända dig till vårt kundcenter på
telefon 0771-365 365.
ID 03003
Stärkt investerarskydd
för värdepapperssparare
SEB hanterar värdepapperssparare
på rätt sätt enligt ny lag
Den 1 november 2007 börjar en ny lag gälla för värdepappersmarknaden inom Sverige och EU. För dig som SEB-kund innebär det här
egentligen inget nytt, eftersom vi i stort sett redan arbetar enligt
de föreskrivna reglerna sedan länge. Att ge goda råd utifrån kundens
bästa samt behandla alla professionellt är självklarheter för oss.
En del i den nya lagen är att informera dig om vad som gäller.
EU-direktivet, som förkortas MiFID (Markets in Financial Instruments Directive),
börjar gälla per 1 november 2007 och omfattar den totala värdepappershandeln i
Sverige och övriga EU. Regelverket tar upp flera områden med detaljerade kravställningar på de aktiva värdepappersföretagen. För dig som sparare innebär det
här ett förstärkt investerarskydd, oavsett vilken aktör du vänder dig till.
ÖKAT INFORMATIONSANSVAR FÖR RÅDGIVAREN
När du ska investera i aktier, fonder och andra
värdepapper har rådgivaren en viktig roll.
En förutsättning för att han/hon ska kunna ge
råd om en placering som är rätt för din situation
är givetvis att fråga efter dina specifika behov.
Det nya regelverket lägger stor vikt vid att du som
kund ska få information om den aktuella produkten och den risk investeringen för med sig. När
du fått information och är medveten om riskerna
anses du behörig att handla med produkten i
framtiden.
RÄTTVIS OCH LIKVÄRDIG KUNDHANTERING
Enligt den nya lagen ska du alltid kunna förvänta
dig att du får en rättvis orderhantering – där man
ser till ditt bästa – oavsett placeringsbeloppets
storlek. Vi vill än en gång understryka att det här
är en riktlinje som efterlevs och ingår i SEB:s order­
utförandepolicy redan idag (våra riktlinjer för
utförande av order återfinns på www.seb.se).
Hos oss är alla kunder viktiga kunder.
INVESTERARSKYDD UTIFRÅN FINANSIELL AKTIVITETSNIVÅ
Det lagstadgade investerarskyddet omfattar all värdepappershandel inom Sverige
och övriga EU, men utifrån tre gradskillnader:
1. Privatpersoner och företag som inte är så finansiellt aktiva sorterar under
nivån ”icke professionella”. Denna grupp bedöms ha störst behov av skydd enligt lagen. Till denna grupp räknar vi dig, i vår omsorg om att du ska känna
största möjliga trygghet.
2. ”Professionella kunder” inbegriper större företag, kreditinstitut, värdepappers‑
företag, försäkringsbolag, offentliga organ och liknande verksamheter med
mindre behov av skydd.
3. ”Jämbördiga motparter” är andra banker, centralbanker, myndigheter etc.
Du har möjlighet att ansöka om att få byta kundkategori. Vi är då skyldiga att
göra en bedömning av din erfarenhet och kunskap. Om du kategoriseras som
professionell mister du det mer omfattande investerarskyddet.
”Kompetent placeringsrådgivning? Javisst.
Rättvis och likvärdig kundhantering? Såklart.
Kundens bästa i fokus? Alltid.”
INVESTERINGSUPPDRAG PÅ EGET INITIATIV
I den händelse att du på eget initiativ kontaktar SEB och vill genomföra en affär,
gör regelverket en skillnad på komplicerade och okomplicerade finansiella instrument. Ett uppdrag med en okomplicerad produkt, såsom noterade aktier och
fondandelar i värdepappersfonder, genomförs utan att banken prövar om affären
är passande för dig. Men om det rör komplicerade produkter, exempelvis derivat,
måste det först säkerställas att du förstår innebörden av affären.
ÄNDRADE AVTALSVILLKOR
För dig som har depå eller fondkonto hos oss på SEB innebär den nya lagen att
vissa förändringar genomförs i de allmänna villkor som gäller för depån eller
fondkontot. De nya villkoren innehåller bl.a våra riktlinjer för utförande av order.
Genom att du ber SEB att utföra en transaktion, så samtycker du till att transaktionen utförs i enlighet med riktlinjerna. Du godkänner också att en order kan
utföras utanför en reglerad marknad eller handelsplattform. De nya villkoren
träder i kraft den 1 november.
ÖVERGÅNGSREGLER
En värdepapperskund – som har gjort affärer i vissa värdepapper innan den nya
lagen träder i kraft den 1 november 2007 – tilldelas behörighet att handla värdepapper per automatik. Kunden får också behörighet att handla värdepapper i den
produktgrupp som värdepapprena ingår i.
Download