Placeringstips

advertisement
Placeringstips
Placera i Asien till hög eller låg risk
JANUARI 2014
Börserna för flertalet tillväxtmarknader har under 2013 utvecklats
betydligt sämre än för utvecklade
marknader som USA och Japan.
Nu finns dock tecken på att investerare åter börjar få upp ögonen
för tillväxtmarknaderna. Några
bakomliggande faktorer är fortsatt
god ekonomisk utveckling samt
intressanta värderingar i jämföresle
med marknader i de utvecklade
länderna. I detta klimat kan Asien
vara en av vinnarna.
Fortsatt styrka i Asien
VARFÖR ASIEN?
•
•
•
•
•
Flera länder i Asien kan stoltsera med goda statsfinanser
Gynnsam demografi med stor andel ung befolkning
Många nya arbetstillfällen skapas inom industrin...
...vilket ger högre löner än inom jordbrukssektorn och stärker privatkonsumtionen
Investerare verkar söka sig till aktiemarknader som under en tid utvecklats svagare än
andra marknader
• Intressant värdering för flera asiatiska börser och god förväntad vinsttillväxt för många
företag i regionen
Macquarie Asia New Stars SEK är en relativt koncentrerad fond, 40-50 innehav där teamet investerar i aktier i små och medelstora bolag. De söker efter attraktiva branscher, bolag
med starka positioner samt företag med starka balansräkningar. Den här fonden passar bra
som ett komplement till en bredare Asienplacering samt för den som söker en mer spetsig
placering i Asien.
Med Aktieobligation Asien 1401 A/1401 B så sker investeringen i en likaviktad korg som
följer de fyra aktiemarknaderna i Kina, Malaysia, Singapore och Taiwan. Om en positiv
korgutveckling uteblir får du ändå tillbaka nominellt belopp. Aktieobligationen finns i två
alternativ med varierande avkastningpotential och risk.
Viktig information
Detta presentationsmaterial har upprättats av SEB och innehåller allmän marknadsinformation om finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB
bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Eventuella uppgifter om
skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Sådana uppgifter om skatter är inte heller anpassade efter just din
specifika skattemässiga situation och för att veta hur en investering kommer att beskattas hos dig måste du därför rådgöra med en skatterådgivare. Historisk avkastning utgör
ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det
insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder
med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för
att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett
sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med
fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information istället på
begäran erhållas kostnadsfritt från det förvaltande fondbolaget. SEB förutsätter att du inför ditt investeringsbeslut tagit del av den detaljerade informationen som finns att
tillgå i fondens/fondernas faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt. För råd om placeringar anpassade efter din individuella
situation bör du kontakta rådgivare på SEB.
Fakta
MACQUARIE ASIA NEW STARS
Fondbolag
RBS (Luxembourg) S.A.
Ansvarig förvaltare
John Bugg & Sam Le Cornu
Risknivå (skala 1-7)
7 - mycket hög risk
Förvaltningsavgift
1,65 %
Fondnummer303
AKTIEOBLIGATION ASIEN 1401A/B
Nominellt belopp
10.000 SEK
Pris
1401A 10.200 SEK, 1401B 11.000 SEK
Kurtage2%
Sista teckningsdag
31 januari, 2014
Benämning SEB1401A och SEB1401B
Obligationen är kopplad till en likaviktad korg som följer de fyra
aktiemarknaderna Kina, Malaysia, Singapore och Taiwan.
Placeringen passar dig som har en positiv syn på den asiatiska
aktiemarknaden. Placeringen återbetalar minst nominellt belopp
på slutdagen.
Fonder: Om du vill veta mer om fonder bör du läsa fondens fakta- eller produktblad samt informationsbroschyr eller prospekt. Du finner dem på
www.seb.se/fonder under rubriken fondkurser. Fonderna har möjlighet att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.
Kapitalskyddade placeringar: Innan du investerar i dessa placeringar rekommenderar vi att du läser produktbladet för Aktieobligation Asien
1401A/1401B. För fullständiga villkor och risker hänvisar vi till SEB:s grundprospekt för MTN-program juli 2013 jämte publicerade tilläggsprospekt
samt Slutliga Villkor, daterade februari 2014. MTN-programmets Grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finansinspektionen.För
erhållande av offentliggjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till SEB kundcenter på telefon 0771-365 365 alternativt www.seb.se.
Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen.
Download