Extra marknadskommentar om Kina

advertisement
Extra marknadskommentar
om Kina
8 JULI 2015
Kinesiskt börsfall – rekyl efter osannolik rusning
Den senaste tiden har vi sett en kraftig nedgång på de kinesiska aktiemarknaderna. Det är framför allt den lokala
Shenzhen-börsen som har fallit, följd av Shanghai, medan fallet i Hongkong varit mer begränsat. Vi ser inga negativa
förändringar i förutsättningen för den reala ekonomin och nedgången bör ses i ljuset av det senaste årets extremt kraftiga
uppgångar. Börserna ligger fortfarande på plus sedan årsskiftet och korrektionen är inte orimlig sett ur ett värderingsperspektiv. Så länge börsfallet inte blir än kraftigare bedöms effekterna på den kinesiska ekonomin bli små, då hushållens
totala exponering mot börsen fortfarande är liten och raset väntas därmed inte påverka konsumtionen. Turbulensen har
dessutom inte i någon större utsträckning spridit sig till andra finansiella tillgångar.
De kraftiga fallen ska ses mot bakgrund av de mycket
kraftiga uppgångarna under det senaste året, speciellt på
Shenzhen-börsen som trots att den fallit med runt 40 %
den senaste månaden räknat i kronor ändå är upp drygt
110 % det senaste året! För börserna i Shanghai respektive
Hongkong är nedgångarna runt 30 % respektive 10 % den
senaste månaden. Shenzhen-börsen domineras stort av
inhemska placerare, där privatpersoner äger så mycket
som bortåt 80 % av det totala börsvärdet. Många av dessa
är nya placerare som kastat sig in på aktiemarknaden i
takt med att den öppnats upp, och dessutom ofta köpt
med belåning. Marknaden har också gradvis öppnats upp
för internationella investerare, något som också bidragit
till köptrycket. De placerar dock i huvudsak i så kallade
H-aktier medan de största fallen varit i A-aktier, som till
största del ägs av lokala investerare.
många av dem med en tillväxtinriktning som skulle kunna
motivera en högre värdering än många andra marknader
– men stämmer siffrorna är värderingen ändå besvärande
hög – med en del fallhöjd därmed kvar. De uppblåsta
aktievärderingarna gäller dock inte för exempelvis Hongkong, och de övriga marknader där de flesta västerländska
placerare och fondbolag är investerade.
En bubbla byggdes snabbt upp och har nu alltså brustit,
med branta kursfall som följd. Myndigheterna har på olika
sätt försökt hantera situationen men har hittills inte lyckats
stoppa blodflödet.
Ekonomi
Viktigt att notera är att rasen inte underbyggs av några
negativa nyheter i den reala utvecklingen, vare sig i
ekonomin eller för börsbolagen. Vi är i dagsläget relativt
trygga i förvissningen om att myndigheterna kommer att
kunna hantera ekonomin så att tillväxten blir fortsatt god.
Om börsrasen blir alltför stora och långvariga finns dock
en risk att det kan skapa press på den redan långsammare
tillväxttakten i ekonomin, via köplusten hos konsumenterna och investeringsviljan hos företagen. Mot detta talar att
nedgången hittills ”bara” raderat delar av årets uppgång.
Det är rimligen en begränsad del av hushållens kapital som
nu är i riskzonen.
Aktievärderingar
Kortsiktigt är risken uppenbar att fallen fortsätter. Man kan
misstänka att många högbelånade placerare ännu inte har
sålt, och kan tvingas göra det för att återbetala lån. Samtidigt är aktievärderingarna fortfarande besvärande höga – i
dagsläget handlas aktier i Shenzhen till ett P/E-tal på runt
24 i snitt, i jämförelse med t ex Hongkong, där P/E-talet är
drygt 10 på vinstprognoserna för kommande 12 månader.
Shenzhen-börsen har förvisso en hög andel småbolag, och
Kinesiska myndigheter agerar också med kraft för att
begränsa börsfallet och dess effekter. Vårt huvudscenario
är att tillväxten ändå stabiliseras på rimliga nivåer och att
börsfallet därmed så småningom byts till en marknad som
åter trendar uppåt – om än i (förhoppningsvis) lugnare
takt. På kort sikt är dock risken stor att fallet på den lokala
aktiemarknaden fortsätter, tills värderingarna blivit mer
rimliga.
Fortsättning på nästa sida
Hur ska man agera?
Den som äger Kina-fonder har fått se sitt kapital krympa
med väl över 10% de senaste veckorna, men har fortfarande en avkastning på runt 5-10 procent hittills i år och i
storleksordningen 30% uppgång sedan förra sommaren.
Även om fallen fortsätter kan det vara motiverat för den
långsiktige att ligga kvar. Att sälja nu kan utlösa skatteeffekter och risken är stor att man inte hinner med att köpa
in i marknaden igen, och därmed missar nästa uppgång.
Att köpa är i dagsläget lite som att försöka fånga en fallande kniv. Att försöka hitta en exakt botten exakt är en
nästan omöjlig uppgift. Bättre då att invänta tydligare
tecken på stabilisering och kanske ”missa” de första procenten av en (förhoppningsvis) kommande uppgång.
Johan Hagbarth
Placeringsstrateg,
Sparastrategi
Roger Törnkvist
Placeringsstrateg,
Sparastrategi
Effekterna på övriga börser i Asien har varit relativt begränsade. Så länge vårt scenario om stabiliserad tillväxt i Kina
inte ändras framstår fortfarande asiatiska aktiemarknader
– och fonder – som långsiktigt intressanta.
Pernilla Busch
Investment Communication Manager,
Investment Strategy
Viktig information:
Detta dokument kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEB:s finansiella instrument. SEB är det globala varumärkesnamnet för Skandinaviska
Enskilda Banken AB (publ) och dess dotterbolag och filialer. Varken materialet eller de produkter som beskrivs häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till
person bosatt i USA, s.k. US persons, och all sådan distribution kan vara otillåten. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte
för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om
möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på www.seb.se/
mb/disclaimers. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. Investeringsprodukter ger avkastning i förhållande till
risken. Deras värde kan både stiga och falla och historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet.
Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för
dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information såsom faktablad för fonder, informations- och marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter
din individuella situation från din rådgivare i SEB.
Information om beskattning. Som kund vid våra internationella bankkontor i Luxembourg, Schweiz och Singapore är det ditt ansvar att hålla dig informerad om de skatteregler som gäller i de länder som avser ditt medborgarskap, bosättning eller hemvist med hänsyn till bankkonton och finansiella transaktioner. Banken skickar ingen skatterapportering till främmande länder vilket betyder att du själv måste ombesörja att vederbörande myndighet tillställs information om och när så erfordras.
Download