Investment Outlook Sammanfattning

advertisement
Investment Outlook
Sammanfattning
JUNI 2016
Den oväntat svaga tillväxten i USA under första
kvartalet gör att vi skriver ner våra prognoser för
året något – men vi räknar med att tillväxten skjuter
fart igen. Samtidigt fortgår Kinas mjuklandning och
ekonomin i Europa lunkar på i stabil takt. Vi räknar
sammantaget med hygglig global tillväxt med de
största riskerna främst inom politiken, i form av
Brexit-omröstning, spänningar inom EU och USA-val.
USA – tillbaka till hygglig tillväxt
Liksom tidigare år var tillväxten i USA under första kvartalet
tydligt svagare än förväntat. Vi tror dock inte att svagheten speglar
en underliggande inbromsning i ekonomin. Oron för en industriledd
recession har bedarrat samtidigt som de finansiella förhållandena
åter förbättrats. Hushållens goda ekonomi till trots är sparandet
relativt högt. Vi ser utsikter till förbättrad konsumtion framöver,
tack vare en ökande sysselsättning och effekter av det relativt sett
låga oljepriset. Vi räknar med att förnyad styrka i ekonomin gör att
centralbanken höjer styrräntan i juli och december samt ytterligare
två gånger under nästa år.
Europa – ekonomin står emot politisk oro
Tillväxten i Euro-zonen fortsätter att utvecklas stabilt. Hushållen
är den viktigaste tillväxtmotorn, tack vare stigande sysselsättning,
låg inflation och låga räntor. ECB fortsätter att bedriva en expansiv penningpolitik, inflationen förväntas likväl förbli låg länge. Vi
räknar med en stabil om än inte kraftig tillväxt. De största riskerna
finns på det politiska området, i närtid i form av Brexit-omröstning
och på lite sikt i form av strukturfrågor kring vägen fram för
unionen. För Storbritanniens del bromsar ekonomin in kraftigt
under första halvåret, i avvaktan på Brexit-resultatet. Vi räknar med
att majoriteten röstar för att stanna i EU – vilket gör de ekonomiska
effekterna begränsade.
Sverige – stark inhemsk efterfrågan driver tillväxt
Svensk ekonomi utvecklas i mycket god takt. Den snabba BNPökningen drivs av stark inhemsk efterfrågan samtidigt som den
relativt svaga kronan gynnar exporten. Den inhemska efterfrågan
drivs främst av rekordhöga tal kring offentlig konsumtion och
investeringar, mycket till följd av flyktingrelaterade utgifter vilket i
nästa steg ställer stora krav på integrationspolitiken. God privatkonsumtion stöttar tillväxten, medan obalanser på bland annat
arbetsmarknaden utgör orosmoln. Riksbanken behåller sannolikt
minusräntan till en god bit in under nästa år.
Kina – bromsar in enligt plan
Prognoser för Kinas ekonomi har länge präglats av oro för en hårdlandning, i kölvattnet av övergången från en export- och investeringsledd till en mer konsumtions- och servicedriven ekonomi. Efter
en skakig inledning på året ser vi nu tydliga tecken på stabilisering.
Servicesektorn, som utgör mer än 50 procent av ekonomin, växer
starkt tack vare en stark hushållssektor, samtidigt som myndig-
heter stöttar finanssystem och tillväxt via lättare penningpolitik och
ökade investeringar. Vår prognos om fortsatt mjuklandning står
fast.
Tillväxtmarknader – fortsatt låga råvarupriser sätter press
Stabiliseringen i oljepriset ger andrum åt många hårt trängda
EM-ekonomier. Men råvarupriserna är fortfarande besvärande
låga och många länder brottas också med strukturella problem.
Räntehöjningar i USA kan också stärka dollarn, vilket är negativt
för dessa ekonomier. Asiens tillväxtekonomier fortsätter visa snabb
och stabil tillväxt. Latinamerika, som ekonomiskt domineras av
Brasilien, tyngs av problemen ovan. Detsamma gäller Ryssland,
medan bilden är ljusare i övriga Östeuropa, med stabila ekonomier,
god inhemsk efterfrågan och huvuddelen av sin export till västra
Europa.
Aktier – i väntan på stigande vinster
De senaste månaderna har den globala aktiemarknaden bjudit på
goda kursuppgångar drivet av svagare dollar, stigande råvarupriser
och stabilare makrodata från främst Kina. Industrikonjunkturen
har visserligen stabiliserats, men brist på klara trender, relativt
höga börsvärderingar och osäkerhet kring vinsterna gör oss försiktiga i det korta perspektivet. Givet vår syn om successivt starkare
global konjunktur och långsamt stigande vinster är vi mer positiva till
aktier på sikt. Bäst förutsättningar ser vi i Europa och i Asien. Störst
är motvinden för råvaruberoende tillväxtländer, främst i Latinamerika och Ryssland.
Räntor – fortsatt låga räntor, möjligheter för High Yield
Måttlig global tillväxt, fortsatt låg inflation och kraftfulla stimulanser från centralbankerna talar för fortsatt extremt låga räntor. I USA
kommer styrräntan att justeras uppåt och våra prognoser pekar på
en första höjning i juli och sedan ytterligare en i december. Det låga
ränteläget, kombinerat med utsikter till långsamt stigande långräntor, gör att vi ser mycket låg eller ingen potential för traditionella
ränteplaceringar i exempelvis statspapper. Möjligheterna är bättre
för företagsobligationer, främst inom High Yield. Risken i dessa är
dock betydligt högre och kortsiktiga, relativt kraftiga nedgångar
kan inte uteslutas.
Alternativa investeringar – blandade förutsättningar
Oljepriset har det senaste kvartalet vänt kraftigt upp. Balansen
mellan utbud och efterfrågan är nu på en bättre nivå. Den fortsatta
rekordproduktionen inom OPEC kan dock även framöver orsaka
svängningar i oljepriset. Vår prognos är att oljepriset kommer att
ligga runt dagens nivå även mot slutet av året, även om säsongsmässiga faktorer (t.ex. ökat bilkörande under sommaren) periodvis
kan lyfta priset ytterligare.
Efter årets inledande turbulens har marknadsklimatet stabiliserats
något, vilket bland annat resulterat i tecken på tydligare marknadstrender. Det bör ge bättre förutsättningar för flera hedgestrategier
att hitta möjligheter till avkastning.
Taktisk förväntad risk och avkastning
Taktisk förväntad avkastning bygger på SEB:s HouseView från 2016-05-11.
TILLGÅNG
TAKTISK FÖRVÄNTAN
(ÅRSSIFFROR)
INDEX/UNDERLAG FÖR BERÄKNINGEN
AVKASTNING
RISK
5,5%
6,4%
9,6%
12,3%
15,6%
13,6%
MSCI World All Countries index i lokala valutor
MSCI EM TR i lokala valutor
SIX Portfolio Return Index i SEK
-2,2%
1,9%
5,7%
7,1%
3,1%
2,8%
4,4%
14,3%
OMRX T-bonds i SEK
IBOXX Investment Grade Index i USD
IBOXX High Yield Index i USD
JP Morgan Emerging Markets Bond Index i lokal valuta
N/A*
N/A**
N/A*
N/A**
AKTIER
Globala
Tillväxtmarknader
Svenska
RÄNTEBÄRANDE
Statsobligationer
Företagsobligationer Investment grade (IG)
Företagsobligationer High Yield (HY)
Tillväxtmarknadsobligationer (EM Debt)
ALTERNATIVA INVESTERINGAR
Hedgefonder
Råvaror
* Då hedgefonder består av så skilda undertillgångsslag, anser vi det ej relevant att ställa någon övergripande prognos för tillgångsslaget.
** På grund av osedvanligt stora rörelser inom tillgångsslaget råvaror, väljer vi för stunden att inte ställa prognoser för dessa tillgångsslag.
REGIONER
KOMMENTAR
Sverige
POSITIV
• Stark inhemsk efterfrågan och ökad export gör att svensk ekonomi utvecklas i
mycket god takt.
• Gradvis ökande global tillväxt bör gynna den exporttunga Stockholmsbörsen.
Övriga Europa
POSITIV
• Relativt svag men fortsatt stabil tillväxt för Euro-zonen. Resultatet av
Brexit-omröstningen kan påverka den fortsatta utvecklingen.
• Rimliga värderingar och hyggliga vinstutsikter talar för europeiska aktier.
USA
neutral
• Förnyad styrka i amerikansk ekonomi kan få centralbanken att höja styrräntan
igen i juli.
• Bättre fart i ekonomin talar för amerikanska aktier, men relativt höga
värderingar dämpar.
Tillväxtmarknader
NEGATIV
• Splittrad bild för världens tillväxtmarknader – många länder pressas av låga
råvarupriser.
• Stabilare råvarupriser och ökande global tillväxt kan ge stöd till pressade
länder, ekonomier och börser.
Kina
Neutral
• Efter en skakig inledning på året stabiliseras Kinas ekonomi – ser ut att mjuklanda
enligt plan.
• Förväntad stabilisering i ekonomin bör även ge stöd till aktiemarknaden.
Denna rapport publicerades den 31 maj 2016.
Rapportens innehåll baseras på information och analys tillgänglig före den 25 maj 2016
Historisk avkastning utgör ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga
och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.
Denna rapport kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEBs finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB
bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om
informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa
den information om specifika bolag som finns tillgänglig på www.seb.se/mb/disclaimers. Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. Investment Strategy följer och bevakar olika bolag löpande och tillämpar ingen fast periodicitet på investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fås på begäran. Analytiker anställda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag där de utarbetar en rekommendation. För mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vänligen se http://www.seb.se/upplysningar-is. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida
avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I
vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information
innan du fattar beslut om en investering. Mer information t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade
produkter finns på www.seb.se. Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.
Information om beskattning. Som kund vid våra internationella bankkontor i Luxemburg och Singapore är det ditt ansvar att hålla dig informerad om
de skatteregler som gäller i de länder som avser ditt medborgarskap, bosättning eller hemvist med hänsyn till bankkonton och finansiella transaktioner.
Banken skickar ingen skatterapportering till främmande länder vilket betyder att du själv måste ombesörja att vederbörande myndighet tillställs information om och när så erfordras.
Download