Strategifonder – jämnare utveckling, mer balanserad risk

Vill du ha hjälp eller ytterligare information?
Kontakta din rådgivare
•
• Besök närmaste SEB-kontor
Besök Internetkontoret
•
Ring 0771-365 365 för personlig service
•
dygnet runt, alla dagar
• Läs mer på seb.se/fonder
Strategifonder
– jämnare utveckling, mer balanserad risk
Med våra strategifonder erbjuder vi ett brett och
aktivt – men främst av allt – enkelt sparande.
Större frihet utan jämförelseindex
När världens börser faller och finansmarknaderna skakar känns tankarna
om riskspridning extra aktuella. Ett sätt att försöka uppnå en jämn och
god avkastning i sitt sparande är att sprida riskerna över flera olika tillgångar. Tankesättet är grunden i SEB:s investeringsfilosofi och i modern
portföljförvaltning.
– Utan jämförelseindex kan vi tillåta oss att ha vilka tillgångsslag som
helst, i vilka proportioner som helst, så länge vi håller oss till fondens
bestämda risknivå och fondbestämmelser.
SEB erbjuder en palett med exponering mot sju olika tillgångsslag.
Här kompletterar vi traditionella alternativ som aktier och räntor med
andra inslag som fastigheter, valutor, råvaror, private equity och hedgefonder. Tillsammans kan de sänka den totala risken i ditt sparande
och bidra till en ökad motståndskraft mot börsnedgångar.
Men att som privatsparare hålla koll på vilka tillgångsslag som bör kombineras i olika marknadslägen kan förstås vara svårt. Därför har nu fyra
av SEB:s strategifonder gjorts om för att bättre spegla fördelarna med
ett brett sparande. De nya strategifonderna investerar i en mix av utvalda
fonder, med exponering mot flera olika tillgångsslag. Förvaltarna är inte
låsta vid SEB:s fondutbud, utan väljer fritt bland världens alla fonder.
Det innebär betydligt fler vägar till både avkastning och riskspridning.
Läs mer om strategifonderna och ta del av faktablad, informations­
broschyr och fullständiga prospekt på seb.se/strategifonder
Mårten Gabrielsson, förvaltare av strategifonderna, säger att förändringen
blivit möjlig tack vare att man inte använder något jämförelseindex.
Mårten Gabrielsson menar att de flesta placerare, både professionella
och privata, fortfarande litar lite för mycket på ett par tillgångsslag.
Oftast aktier och räntor. Med exponering mot fler tillgångsslag i portföljen blir aktiemarknadens upp- eller nedgång inte lika avgörande för
avkastningen.
Välj risknivå så sköter vi resten
SEB:s förnyade strategifonder har olika risknivåer. Och det är i princip
allt du som kund behöver ta ställning till – välj vilken risk du är beredd
att ta så sköter förvaltarna resten.
– Kunder som väljer en strategifond för sitt sparande kan känna sig
säkra på att de får en aktiv förvaltning. Vi i förvaltarteamet håller
löpande koll på fondernas risk. Utifrån vår bedömning av de olika
tillgångs­slagen arbetar vi för att kunden ska få så bra avkastning som
möjligt i för­hållande till risknivån. Det ger en jämnare och behagligare
resa, säger Mårten Gabrielsson.
Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.
Investeringssparkontot – en del av vårt sparerbjudande
I januari infördes det nya Investe­
ringssparkontot, ISK. Syftet med
den nya sparformen är att under­
lätta för privatpersoner att spara
i fonder och andra värdepapper
utan att behöva deklarera för varje
köp och försäljning.
Inom Investeringssparkontot kan pengar
flyttas mellan olika placeringar utan att det
utlöses någon kapitalvinstskatt. I stället tas
det ut en årlig schablonskatt på kapitalet,
oavsett om värdet har ökat eller minskat.
Investeringssparkontot lämpar sig bäst för
dig som sparar långsiktigt och som är beredd
att ta en något högre risk i ditt sparande. Det
passar också dig som är en aktiv placerare och
som föredrar en schablonskatt framför att
redovisa reavinster och förluster i deklarationen.
Investeringssparkontot är främst anpassat för
nysparande, eftersom vinster i ett befintligt
sparande måste beskattas innan kapitalet kan
placeras på Investeringssparkontot.
För dig som sparar i exempelvis räntefonder
med låg risk är Investeringssparkontot mindre
lämpligt, eftersom den årliga schablonbeskattningen då troligtvis blir högre än en kapitalvinstbeskattning. Det passar inte heller dig
som vill ha ett försäkringsskydd kopplat till
ditt sparande, eller som vill kunna bestämma
när pengarna ska betalas ut och till vem.
Då passar en kapitalförsäkring bättre.
För råd anpassade efter din individuella situation,
kontakta din rådgivare på SEB. Mer information om
Investeringssparkontot hittar du på seb.se/spara.