Placeringstips
Placera i Asien och Afrika till hög risk
JANUARI 2014
Under de senaste 15 åren har flera
intressanta saker skett i Asien och
Afrika, och många länder i dessa
regioner har under 2000-talet
tillhört de absolut snabbast växande ekonomierna. Utsikterna till
bra tillväxt är goda även framöver,
men de bakomliggande faktorerna
varierar. Även om det inte går att
sätta likhetstecken mellan ett lands
eller regions ekonomiska status
och dess börsutveckling är sannolikheten relativt hög att båda
regionerna kommer att attrahera
investerare framöver. Vi ger här två
intressanta placeringsalternativ.
Spänstiga kraftpaket med möjligheter
varför asien?
•
•
•
•
•
Flera länder i Asien kan stoltsera med goda statsfinanser
Gynnsam demografi
Många nya arbetstillfällen skapas inom industrin...
...vilket ger högre löner än inom jordbrukssektorn och stärker privatkonsumtionen
Intressant värdering för flera asiatiska börser och god förväntad vinsttillväxt för många
företag i regionen
Macquarie Asia New Stars SEK är en fond där teamet investerar i aktier i små och medelstora bolag. De söker efter attraktiva branscher, bolag med starka positioner samt företag
med starka balansräkningar. Den här fonden passar bra som ett komplement till en bredare
Asienplacering samt för den som söker en mer spetsig placering i Asien.
Varför afrika?
•
•
•
•
•
•
Flera av de kommande årens snabbast växande ekonomier beräknas ligga i Afrika
Regionen är rik på många råvaror som basmetaller och olja
Stora satsningar på infrastruktur görs vilket är viktigt och nödvändigt för tillväxten
Den teknologiska utvecklingen går snabbt framåt
Allmänt förbättrad ekonomi har medfört en större andel bättre betalda jobb
Politiska situationen har förbättrats på många håll med fler demokratiska val, även om
mycket jobb återstår
Silk African Lions är en aktiefond som investerar på snabbväxande afrikanska marknader.
Den har relativt andra Afrikafonder en betydligt mindre del placerad i Sydafrika, till förmån
för andra länder som Nigeria och Kenya. Det medför att andelen råvarurelaterade bolag i denna
fond är betydligt lägre än för många andra Afrikafonder och den är därmed betydligt mindre
känslig för rörelser i råvarupriserna. Istället erhålls en tydligare inriktning mot den inhemska lokala
tillväxten i regionen via exempelvi bolag verksamma inom finans- och detaljhandel. Fonden kan
passa dig som kan acceptera en mycket hög risk.
Viktig information
Detta presentationsmaterial har upprättats av SEB och innehåller allmän marknadsinformation om finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB
bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Eventuella uppgifter om
skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats därefter. Sådana uppgifter om skatter är inte heller anpassade efter just din
specifika skattemässiga situation och för att veta hur en investering kommer att beskattas hos dig måste du därför rådgöra med en skatterådgivare. Historisk avkastning utgör
ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är därför inte säkert att du får tillbaka det
insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. För fonder
med andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för
att valutasäkringen kommer att kunna uppnås. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och detta presentationsmaterial får inte ensamt ligga till grund för ett
sådant beslut. Istället skall ett investeringsbeslut grundas på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) med
fondbestämmelser samt fullständiga prospekt, vilka är tillgängliga på www.seb.se/fonder. För fonder som inte förvaltas av SEB:s fondbolag kan denna information istället på
begäran erhållas kostnadsfritt från det förvaltande fondbolaget. SEB förutsätter att du inför ditt investeringsbeslut tagit del av den detaljerade informationen som finns att
tillgå i fondens/fondernas faktablad, informationsbroschyr(er) med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt. För råd om placeringar anpassade efter din individuella
situation bör du kontakta rådgivare på SEB.
Fakta
silk african lions
Fondbolag
IP Concept Fund Management S.A.
Ansvarig förvaltare
Funmi Akinluyi
Risknivå (skala 1-7)
6 - hög risk
Förvaltningsavgift
2,5 %
Fondnummer292
macquarie asia new stars
Fondbolag
RBS (Luxembourg) S.A.
Ansvarig förvaltare
John Bugg & Sam Le Cornu
Risknivå (skala 1-7)
7 - mycket hög risk
Förvaltningsavgift
1,65 %
Fondnummer303
Fonder: Om du vill veta mer om fonder bör du läsa fondens fakta- eller produktblad samt informationsbroschyr eller prospekt. Du finner dem på
www.seb.se/fonder under rubriken fondkurser. Fonderna har möjlighet att använda derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen.