Infektionssjukdomar Karin Ängeby Intensivvårdssjuksköterska

Infektionssjukdomar
Karin Ängeby
Intensivvårdssjuksköterska
HT 2014
Infektion
• Definition: tillstånd när mikroorganismer såsom
bakterier, virus eller parasiter invaderar, etablerar sig och
tillväxer i kroppsvävnad.
Smittämne
bakterier
svampar
parasiter
smittämne
prioner
virus
Bakterier
• Definition: encellig, kärnlös mikroorganism.
• Grampositiva kocker
• Gramnegativa kocker
• Grampositiva stavar
• Gramnegativa stavar
– Luftvägspatogena
– Urinvägspatogena
– Tarmpatogena
• Spiroketer
• Mykoplasma
• Intracellulära bakterier
Virus
• Definition: smittsamma, ofta sjukdomsframkallande
mikroorganismer av DNA eller RNA-typ som kräver en
värdcell för att fortplanta sig.
Svampar
• Definition: eukaryota organismer, högt utvecklade celler
med egen metabolism.
• Humanpatogena svampar
– Jästsvampar
– Trådsvampar
– Mögelsvampar
Parasiter
• Definition: organismer som lever och hämtar näring hos
andra organismer och orsakar sjukdom.
Prioner
• Definition: smittsamma proteinmolekyler utan arvsanlag
eller annan cellstruktur.
Smittspridning
blod
fekal/
oral
kontakt
vektor
smittväg
aerosol
dropp
Infektioner
• Luftvägsinfektion
• Pneumoni
• Influensa
• TBC
• Gastroenterit
• UVI, pyleonefrit
• Meningit
• Hepatit
• Borrelia
• Ebola
• Sepsis
• Erysipelas
• Fasciit
Övre luftvägsinfektioner
• Förkylning (rinofaryngit)
• Faryngotonsillit (ont i halsen)
• Mononukleos
• Parotit
• Otit
• Rinosinuit
• Akut laryngit
• Epiglottit
• Pertussis
Nedre luftvägsinfektion
Pneumoni
• Samhällsförvärvad pneumoni
• Mykoplasmapneumoni
• Legionellapneumoni
• Klamydiapneumoni
• Vårdrelaterad(nosokomial) pneumoni
• Aspirationspneumoni
• Pneumoi vid nedsatt immunförsvar
Patogenes
• Pneumokocker
• Haemophilus influenzae
• Moraxella catarralis
• Mykoplasma
• Klamydia
• Legionella
• S.aureus
• Tarmbakterier
• RS-virus
Symtom
• Feber, frossa
• Hosta, purulent eller torr
• Dyspné
• Takypné
• Hållsmärta
• Huvudvärk
Behandling/Omvårdnad
• Antibiotika
• Andningsgymnastik/Mobilisering
• Rikligt med dryck/näring
• O2-behandling
• Inhalationer
• Monitorera patienten
• Ev febernersättand
• Analgetika
• Sjusköterskansroll?
Influensa
Patogenes
• Olika virus
Symtom
• Frossa, feber
• Huvudvärk
• Muskelvärk
• Snuva
• Hosta
Behandling/Omvårdnad
• Antivirala medel ?
• Febernedsättande
• Hostdämpande
• Andningsgymnastik/mobilisering
• Isolering?
• Sjuksköterskans roll?
Tuberkolos(TBC)
Patogenes
• Mycobacterium tuberculosis
Symtom
• Hosta
• Trötthet
• Feber
• Nattliga svettningar
• Svullna lymfkörtlar
• Avmagring
Behandling/Omvårdnad
• Antibiotika
• Andningsgymnastik/Mobilisering
• Isolering
• Sjuksköterskans roll?
Profylax
• Vaccination
Meningit
Patogenes
• Meningokocker
• H.influenzae
• Pneumokocker
Symtom
• Navkstyvhet
• Hög feber
• Huvudvärk
• Slö, medvetandesänkt
• Kramper
• Petekier
• Ljuskänslig
Behandling/Omvårdnad
• Lumbalpunktion
• Antibiotika(högdos, snabbt inom 30 min efter ankomst)
• Ev. intensivvård(IVA)
• Isolering
• Lugn och ro
• Sjuksköterskans roll?
Vektorburna infektioner
Borrelios
TBE
Patogenes
• Borrelia burgdorferi
• TBE-virus
Symtom
• Erythema migrans(vandrande rodnad)
• Neurologiska symtom, facialisnerven
• Artrit
TBE
• Influensaliknande symtom
• Hög feber
• Svår huvudvärk
• Illamående
• Kräkningar
• Nackstelhet
• Psykisk påverkan
Behandling/Omvårdnad
• Antibiotika.Borrelia
• EV. antivirala medel-TBE
• Sjuksköterskans roll?
Profylax
• Vaccinationer
Infektiösa mag-tarmsjukdomar
Infektiösa diarréer
• Gastroenterit
• Enterokolit
• Enterit
• Dysenteri
• Sekretorisk diarré
Gastroenterit
Patogenes
• Bakterier
– ETEC(enterotoxinbildande E.coli)
– Campylobacter
– Salmonella
– Shigella
– Yersinia
– Kolera
• Virus
– Calici
– Rota
• Protozoer
– Amöba
Diarré
Definition
Ett ökat antal avföringar per dygn(fler än tre avföringar) och
att avföringen har lös konsistens(Hämtat från WHO)
Symtom
• Diarré
• Feber
• Kräkningar
• Buksmärtor
• Dehydrering
Behandling/Omvårdnad
• Isolering?
• Vätskabehandling
• Elektrolytkorrigering
• Odlingar
• Ev. antibiotika
• Tänk på patientens hud
• Frisk luft på rummet
• Sjuksköterskans roll?
Antibiotikainducerad diarré
Patogenes
• Clostrudium difficile
Symtom
• Diarré
• Buksmärtor
• Feber
• Kräkningar
Behandling/Omvårdnad
• Isolering
• Antibiotikaterapin avslutas
• Odling
• Nytt antibiotika
• Tänk på huden.
• Frisk luft på rummet
• Tarmsond
• Sjuksköterskans roll?
Urinvägsinfektioner(UVI)
Nedre urinvägsinfektioner
• Uretrit
• Cysteit
• Cystouretrit
Patogenes
• Bakterier
– E.coli ca 80%
Symtom
• Dysuri(sveda vid vattenkastning)
• Täta trängningar
• Ökad miktionsfrekvens med små volymer
• Smärta
• Subfebril
Behandling/Omvårdnad
• Odling
• Antibiotika
• Självläkning?
• Sjuksköterskans roll?
Övre urinvägsinfektion
Pyelonefrit
Patogenes
• Se nedre urinvägsinfektioner
Symtom
• Hög feber, frossa
• Flanksmärtor
• Ömhet över njurtrakten
• Illamånde
• Kräkningar
• Ont i magen(speciellt barn)
Behandling/Omvårdnad
• Antibiotika
• Vätskeintag
• Ev. sjukhusvård
• Sjuksköterskans roll?
Infektioner i hud, slemhinnor och
mjukdelar
Sårinfektioner
• Brännskador
• Traumatiska sår
• Kirurgiska sår
• Bensår
• Djurbett
Patogenes
• Stafylokocker
– S.aureus
• Streptokocker
• Tetanus(Clostridium tetani)
Symtom
• Rodnad
• Svullnad
• Värmeökning
• Klåda
• Smärta
• Sekretion från såret
Behandling/Omvårdnad
• Basala hygienrutiner
• Sårvård
• Smärtlindring
• Ev. antibiotika
• Sjuksköterskans roll?
Erysipelas(Rosfeber)
Patogenes
• GAS-bakterien S.pyogenes
Symtom
• Erytem
• Fjällning
• Blåsor
Behandling/Omvårdnad
• Odling
• Hög dos penicillin
• Högläge
• Smärtlindring
• Sjuksköterskans roll?
Fasciit
Nekrotiserande fasciit
Patogenes
• GAS-bakterien S auerus
• Streptokocker
Symtom
• Hudtrauma
• Lätt erytem
• Blåsor
• Nekrotiserande gangrenösa förändringar
• Hög feber, frossa
• Smärta
• Allmänpåverkad
• Multiorgansvikt
Behandling/Omvårdnad
• Odlingar
• Antibiotika
• Kirurgiska åtgärder
• Intensivvård
• Smärtlindring
• Sjuksköterskans roll?
Sepsis
• Vad är sepsis?
Definition
• Sepsis, infektion som ger ett systemiskt svar i form av:
– Kroppstemp >38,0° el <36,0°
– Hjärtfrekvens >90/min
– Andningsfrekvens >20/min el PaCO2<4,3 kPa
– B-LPK>12x109/l, <4x109/l, el >10% omogna former
• Det räcker med att två av dessa reaktioner föreligger för
att det är en sepsis.
Systemic Inflammatory Response Syndrome-SIRS
Definition av SIRS
Två eller fler av följande kriterier ska vara uppfyllda:
– Kroppstemp >38,0° el <36,0°
– Hjärtfrekvens >90/min
– Andningsfrekvens >20/min el PaCO2<4,3 kPa
– B-LPK>12x109/l, <4x109/l, el >10% omogna former
Svår sepsis:
Infektion med systemiskt svar som orsakar något av
hypotension, hypoperfusion eller organdysfunktion.
Septisk chock:
Svår sepsis med hypotension, som inte svarar på adekvat
vätsketerapi samt endera hypoperfusion eller
organdysfuntion.
Patogenes
Mikroorganismer; bakterier, virus eller svamp har fått fäste i
blodbanan.
Symtom
• Ökad andningsfrekvens
• Sjunkande saturation
• Sjunkande systoliskt BT, hypotension
• Sänkt vakenhet
• Kroppstemp
• Minskad diures
• Stigande laktat, leverpåverkan, koagulationspåverkan
Behandling/Omvårdnad
• A-E
• MIG
• Intensivvård
• Sjuksköterskans roll?
Kort om Hepatit, HIV och Ebola
Hepatit
• Virus
– Hepatit A
– Hepatit B
– Hepatit C
– Hepatit D
– Hepatit E
HIV
• Virus
• Aids är slutstadiet för en hiv-infektion.
Ebola
• Virus
• Hemorragisk feber(blödarfeber)
• Smittvägar
• Behandling/Omvårdnad
Bakterieodlingar
• Blod
• Urin
• Naso/farynx
• Sår
• Faeces
• Sputum
• Svalg
”Infektionsprover”
• Vad ingår?
Att vårdas på isoleringsrum
• Vad ska vi tänka på?
• Psykosociala aspekter
Tack för mig!
Karin Ängeby
[email protected]