Dannjels laxbåt
Båthus
Båthus är ovanliga i Vänern. Alla bruksbåtar byggda för att dras upp på land. Dannjels båt
har en särskild anordning för detta. Den får ni leta reda på själva.
Laxbåtar
En laxbåt är en stor Torsösnipa, tvåmastad och försedd med 3 eller 4 årpar (för 6 eller 8
roddare).
Båttypen började byggas någon gång i mitten av 1800-talet. Orsaken var förändringar i fisket.
Innan dess fiskades mest strandnära och kravet på båtarnas sjösäkerhet var inte så stor.
Laxfisket skedde mest i form av notdragning från land och bland annat på Hammarö utanför
Karlstad försörjdes en stor befolkning huvudsakligen på detta fiske. På 1800-talet utvecklades
nättekniken och fisket på öppen sjö blev allt viktigare och därmed kravet på båtarna.
Laxbåtarna användes även till annat. Affärsresor till städerna runt Vänern blev viktiga.
Fiskarna/bönderna sålde fisk, sågat virke, tjära, spannmål mm och köpte med sig salt, torkade
gula ärtor och liknande med hem. Eftersom borgarna hade monopol på handel i städerna fick
då och då fiskarna böta för olaga handel om de gjort affärer på annan tid en de lagliga
marknaderna. Laxbåtarna användes ibland som kyrkbåtar då de kunde ta med sig många
ombord. Det torde inte ha varit aktuellt i Amnehärad, kyrkan ligger ju inte vid sjön.
Motorernas intåg gjorde att laxbåtarna ersattes av motorsnipor ungefär vid tiden för första
världskriget.
Dannjels laxbåt
Daniel (uttalas Dannjel) Johansson föddes i Ålön 1827 och avled 1915. Han blev alltså 88 år
och försörjde sig så vitt vi vet som fiskare och båtbyggare.
Båtbyggeri på den tiden var oftast ingen heltidssysselsättning utan bedrevs höst och vår.
Vintertid var virket för hårt och sommartid bedrevs jordbruket. Att båtarnas typ varierade från
ort till ort berodde på att hantverket ärvdes mellan generationerna och därmed tekniken. De
lokala förutsättningarna var dessutom olika från område till område.
Dannjels laxbåt (den Du har bakom Dig just nu) anses vara byggd på 1870-talet. Den är den
enda bevarade tvåmastade Vänerlaxbåten överhuvud taget. Den är så visst känt den nästa
äldsta bruksbåten från Vänern. Det lär finnas en båt, som är ett par år äldre.
Båten hade ursprungligen två master och sex åror. De försvann på Lidköpings soptipp på
1950-talet, se historiebeskrivningen nedan. Vi har valt att inte tillverka nya master och åror
utan vill bevara båten i det skick den återkom till hembygden. Den har till skillnad från de
flesta gamla segelbåtar aldrig försetts med motor utan är helt i originalutförande.
Båtens spännande historia
Amnehärads Hembygdsförening håller på att forska i historien och vi har tillgång till en hel
del pressklipp från 1960 och framåt. Vi har också kunnat intervjua några Amnehäradsbor,
som varit med och använt båten i drift under andra världskriget. Många årtal nedan är tills
vidare ungefärliga.
1870-1880
1880ca-1915
1915-1943
1943 ca
Båten byggs i Ålön av Daniel Johansson. Exakta årtalet är inte känt.
Enligt sakkunskap är båten den näst äldsta (eller äldsta, det skiljer
bara några år) bevarade bruksbåten från Vänern.
Båten används som fiske- och transportbåt av Dannjel.
Ägare och användning okänd.
Båten ligger upplagd vid Ålön, bland tallarna vid Limskär. Natanael
Brandberg och Los-Karl rustar båten så att den kan användas.
Någon av dem kan ha varit ägare men det kan idag inte bekräftas.
Intervju Gösen
Lämna CD+sax
1943-1945
1945
Harry Johansson och Henry Brandberg, då unga pojkar, arbetar med
att transportera brännved från stränderna till skutor (bland annat då
världens äldsta seglande fartyg galeasen Lisa, byggd 1799) på
redden. Många andra, bland annat Holger Gustavsson, Gullspång,
rodde ved med andra båtar. En båt var av samma typ men målad.
Efter kriget upphör vedtransporterna och båten läggs upp. Den
mycket historieintresserade sedemera museeintendenten Benjamin
Lidholm fick Lidköpings stads uppdrag att resa Vänern runt för att
leda reda på gamla föremål lämpliga att ställa ut på Lidköpings
500-årsjubileums-utställning. Han hittade Dannjels laxbåt och det
är alltså tack vare honom som båten bevarats.
Intervju Gösen
Lämna CD+sax
1946
1946-1960
Harry Johansson, Ålön, och bröderna Erik och Arvid Gustavsson i
Lund seglar ner båten till Lidköping där båten ställs ut på
jubileumsutställningen. Harry Johansson blev intagen som
yrkesfiskare vid 13 års ålder i Amnehärads lokalförening av
Vänerns Fiskareförbund Förening u. p. a. På pärmens insida på hans
bevarade stadgar finns noterat med bläck: Var med Lånet ut båt
Utställning Lidköping 1946. Detta kan tolkas så att båten bara
lånades ut, inte skänktes.
Efter utställningen placerades båten på Lidköpings stads
materialgård under skydd. Någon gång i mitten på 1950-talet
behövs utrymmet till en nyinköpt sopmaskin. Båten flyttades då ut
på soptippen där den låg utan skydd en tid.
Efter någon tid täcktes den över men flyttades igen längre ut på
tippen. Under denna period försvann åror, master och segel.
1960
1960
1960-1980
Båten ligger nu övergiven utan skydd invid oljeupplaget i
Lidköping. Troligtvis genom Benajmin Lidholms försorg skickar
Västergötlands Hembygdsförbund en skrivelse, daterad 16/4 1960,
till Lidköpings stad där det föreslås att båten bevaras genom att den
läggs upp på lämplig plats och förses med ett enkelt skyddstak.
Skrivelsen ledde till en politisk strid. Drätselkammarens
arbetsutskott föreslog att skrivelsen skulle lämnas utan åtgärd då
båten skulle kräva kostsamma reparationer. I drätselkammaren
bordlades ärendet sedan flera ledamöter ifrågasatt att den kunde
betraktas som ett kulturminne. I stadsfullmäktige avslogs begäran.
Båten skänktes i stället till upptäckaren Benjamin Lidholm.
Lidholm donerar omgående båten till Vänersborgs muséum. Den
fraktas dit med ms Gullvåg från Lidköping och landsantikvarie
Sven Axel Hallbäck tar emot båten när den lyfts i land. Han har
höga ambitioner när nu båten enligt tidningsnotis kommit till sin
slutliga plats. Innan båten visas skall den förses med åror (6 par),
master och spristaksegel.
Det blev inga reparationer eller utställningar. I stället kom båten att
förvaras i olika magasin.
Intervju Peter Skanse
Lämna CD+sax
1981
1981-1991
Stiftelsen Älvsborgs länsmuséum låter deponera båten hos
Föreningen Allmogebåtar. Av brev framgår att muséet inte kan
hjälpa till med transporten utan det fick föreningen ordna själva.
Båten transporteras till båtsamlingarna på Bassholmen i Bohuslän.
Det enda vi vet är att besättningen lär vara nära att drunkna då den
då säkerligen väl uttorkade båten roddes ut. Båten hade nu nått sitt
sista hem för andra gången.
Båten finns nu på Bassholmen. Eftersom den inte flyter kan den
inte visas på vattnet, som övriga båtar, utan förvaras i ett magasin.
Intervju Lars-Göran Nilsson
1991
1991-2001
1998-2000
Båten återförs till Lidköping och Vänern och ställs ut några
månader utomhus vid Lidköpings Hantverks- och sjöfartsmuséum.
Inomhus (inte heller i det nya Vänermuséet) får båten inte plats utan
placeras i en ladugård i Rackeby på Kållandsö, där intresserade har
kunnat titta på den. Båten har nu nått sitt sista hem för tredje
gången.
Åke Andréason, Amnehärads Hembygdsförening, hittar litteraturuppgifter om en gammal laxbåt och efterforskar den. Efter många
turer spåras båten via Bassholmen till Vänermuséet.
Intervju Lars-Göran Nilsson
Visa Gösens bok
Överlämna kvitto.
Lämna CD+sax
2001
2003
2004
Efter ett flertal diskussioner om ägarskap och rättigheter kan vi den
13 oktober 2001 hämta båten på Kållandsö och lägga den under en
pressenning.
Båthuset byggs och är nästan färdigt i oktober då vi kör in båten i
sitt sista hem, det fjärde. Vår ambition är att det skall bli det sista
sista hemmet.
Den 5 juni invigs båthuset med hjälp av flera personer, som har haft
att göra med båten tidigare under dess långa historia.
Invigning
3 klipper, Åke inviger.
TACKA Bidragsgivare och sponsorer
Lions Club Amnehärad bidrog med stort ekonomiskt bidrag.
Idéhuset, Skagersvik, tillverkade stolpar och takstolar och hjälpte till med monteringen på
plats.
Tekniska verket, Gullspångs kommun, skänkte syllar och grus samt lade ut gruset.
Vänerply AB, Otterbäcken, skänkte plywoodbalkar till stommen och gav god rabatt på
plywoodskivor.
Träbiten, Skagersvik, gav god rabatt på övrigt byggmaterial.
Svenssons Järn & Färghandel, Otterbäcken, gav god rabatt på färg.
Amnehärad Byggkonsult AB, Otterbäcken, gav goda råd vid projekteringen.
Byggnadsnämnden, Gullspångs kommun, gav god rabatt på byggnadslovsavgiften.
Hedbergs plåtslageri, Otterbäcken, hjälpte till med hängrännorna.
Föreningen Mariannes vänner har lagat mindre skador på båten och hjälper till med
underhållet.
VARMT TACK TILL ALLA, SOM HJÄLPT OSS!
Medlemmar, som gjorde jobbet
Åke Andréason
Harald Ericksson
Jan-Erick Ericksson
Lars-Harry Johansson
Kåre Larsson
Lars Löfstrand
Jan-Erik Melander
Erling Olsson
Nils-Åke Olsson
Ingemar Wästlund (ritade, konstruerade mm)
Bjud in till mat
Kostar inget för deltagarna. Inte heller i princip för hembygdsföreningen. All lax har sponsrats
av ett lokalt gästgiveri, som har tillagat den kokta laxen för övrigt i vedeldad ugn. Övrigt har
finansieras indirekt då hela den beräknade kostnaden för info-tavlan har täckts av sponsore.
Sparsbössa
Böcker
Mingla, bjud till bords.
Tacka alla, som hjälpt till