Båtliv i sjö och hav

advertisement
Båtliv i sjö
och hav
I Olofströms kommun finns det mer än 200 sjöar som är större än en hektar
- en av dem är Halen som är Blekinges största sjö. Genom kommunen flyter
också flera åar. Många har en båt eller en kanot vid något av dessa vatten
eller i havet.
I Sverige finns cirka 850 000 sjödugliga båtar. Den vanligaste sorten är en
motorbåt utan övernattningsmöjlighet.
Båtlivet påverkar miljön, men som båtägare kan man med enkla medel minska
de negativa effekterna. Valet av motor och bränsle spelar stor roll liksom
målning och rengöring av båten.
Bränslen och båtmotorer
De vanligaste typerna av bränsle som man använder till fritidsbåtar är
bensin och diesel.
Om man har en lite äldre tvåtaktsmotor går cirka en tredjedel av bränslet
i tanken rakt genom motorn och ut i vattnet!
Ett litet räkneexempel: Den som kör en lite äldre 70 hk 2–taktare på full gas i
25 timmar kommer att hälla ut 300 liter oförbränt bränsle rakt ut i vattnet.
Om man i stället byter ut den mot en nyare 2-taktare eller 4-taktare minskar
bränslespillet till cirka 15 liter. Det är en skillnad på 285 liter!
Påverkan från båtlivet på organismer i de grunda områden där fisken leker
och växer till går inte att bortse ifrån och det är oftast där vi startar och
avslutar vår tur på sjön. Därför måste vi minska mängden utsläpp från
våra båtmotorer!
Förutom utsläppen av bensin så innehåller avgaserna PAH
(polycykliska aromatiska kolväten) som är mycket skadliga både för vår
hälsa och för fisk och andra organismer.
Alkylatbensin – ett bra alternativ
Det finns alternativ till vanlig bensin eller diesel. Alkylatbensin är den renaste
petroleumprodukt som går att få fram och den kan användas i båtmotorer.
Alkylatbensin är dyrare, men utsläppen minskar rejält - man slipper bland annat bensen och aromater som är ämnen som kan orsaka allvarliga
hälsoproblem.
Elmotorer
Med en elmotor rör sig båten nästan lika tyst och miljövänligt som en segelbåt.
För båtar finns både rena elmotorer och motorer som kan fästas vid en
traditionell båtmotor för att kombinera de båda motortyperna.
Båtbottenfärger
Båtbottenfärger som på kemisk eller biologisk väg förhindrar påväxt på
båtskrovet räknas som bekämpningsmedel. Dessa färger måste därför
granskas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas eller
användas. De båtbottenfärger som förhindrar påväxt enbart på fysikalisk väg
behöver däremot inte vara godkända för att få säljas. Dessa färger ger en
ytstruktur där påväxten inte får fäste, men även dessa färger innehåller i vissa
fall skadliga ämnen som läcker ut i miljön.
Ett godkänt bekämpningsmedel har en etiktett på förpackningen med ett
registreringsnummer och viktig information om hur medlet ska användas.
Produkter märkta med behörighetsklass 3 får användas av alla och ingen särskild yrkesutbildning krävs. Produkter märkta med behörighetsklass 1 och 2
får bara användas yrkesmässigt. Man skiljer även på färger avsedda för fartyg
och färger för fritidsbåtar. Det står också var färgen får användas.
Bottenfärg i insjöar
I insjöar behövs ingen speciell färg på båtens botten. Det finns därför inga
godkända båtbottenfärger för insjöar.
Bottenfärg i Östersjön
Reglerna för användning av båtbottenfärger är olika på östkusten och västkusten. Risk för påväxt varierar bland annat med salthalten och är därför lägre i
Östersjöns bräckta vatten. Vid godkännandet av olika färger tar därför
Kemikalieinspektionen hänsyn till den extra känsliga miljön i Östersjön.
Alternativa metoder
Ett alternativ till giftiga båtbottenfärger är mekanisk rengöring - men det bör
också göras utan att miljön påverkas.
Hur du tvättar båten
När man tvättar båten är det viktigt att tvättvattnet inte rinner rakt ner på
marken eller i havet. Har man någon gång målat båten innehåller
tvättvattnet ämnen som är mycket giftiga för levade organismer.
Det gäller även att samla in färgresterna när man skrapar bort gammal
färg eller lack från båten. Färgresterna kan var giftiga och ska lämnas in på
en miljöstation. Det är ett svårt och dyrt arbete att sanera förorenade områden
och vi vill ju lämna över en giftfri miljö till efterkommande generationer.
Båtbottentvättar i Blekinge
För båtar finns tvättar som fungerar ungefär som en biltvätt, men helt utan
kemikalier.
Båtens botten tvättas med borstar och materialet som tvättats bort samlas i en
bassäng
under båten och kan tas omhand på ett miljömässigt bra sätt.
Att tvätta sin båt i en båtbottentvätt är både enkelt och bra för miljön. Man kan
behöva tvätta
2-3 gånger per säsong. Genom att tvätta båten slipper man måla och båten
drar mindre bränsle. En båttvätt kostar från 200 kronor för en mindre fritidsbåt.
I flera hamnar i Blekinge finns båtbottentvättar där både båtar som tillhör hamnen och båtar
från andra hamnar är välkomna att tvätta sin båt.
Kontaktuppgifter till båttvättar:
Hälleviks båttvätt, 0456-570 80 eller 0705-89 12 17 http://halleviksbatklubb.se
Karlskrona båttvätt, Trossö Recond, 0455-61 61 69 eller 0708-41 44 53, www.
battvatten.se
Torhamn Båttvätt, 0709-89 08 88, [email protected]
Allemansrätten
I Sverige har vi en unik möjlighet – Allemansrätten – men den innebär
samtidigt ett ansvar! Att njuta av naturen - utan att störa eller förstöra gäller även på sjön. Nedskräpning är lika förbjudet till sjöss som på land.
Fåglar och djur
Fåglar är känsliga för störningar, särskilt vid häckningstid. Därför finns
skyddsområden där landstigning är förbjuden under vissa tider av året.
Respektera detta! Åk inte för nära djuren för att t ex fotografera dem.
Med båt kan man lätt komma för nära häckande fåglar på öar och
utmed stränder. Var extra försiktig under vår och försommar när fåglar
har ägg och små ungar. Om föräldrar skräms från bon eller kullar splittras
kan ungarna få svårt att klara sig.
Om fåglar eller andra djur uppträder nervöst eller varnar och beter
sig aggressivt mot dig (t ex tärnor som dyker mot båten) är du för nära.
Storlomar som ofta häckar på mindre öar är särskilt känsliga för störning.
Om de simmar omkring utanför stranden har de troligen bo i närheten.
Undvik att rasta eller slå läger i närheten av boplatser. Fiskgjusens bo
är ofta väl synligt i toppen av ett träd på en ö eller holme. Om fågeln
”hänger” högt i luften ovanför boet är du för nära. Hetsa inte fågelkullar
framför båten. Stanna upp och låt dem hinna undan. Undvik stora
svallvågor nära vassar, öar och stränder där fåglar har bon nära vattenytan.
Kräftpest
För att hindra kräftpest är det viktigt att båt och övrig utrustning får torka upp
ordentligt innan den flyttas till annat vatten.
Rastplatser och eldning
Allemansrätten ger oss möjlighet att grilla eller elda – men bara under säkra
förhållanden. Välj plats med omsorg och lämna aldrig elden obevakad.
Välj i första hand iordningställda rast- eller lägerplatser. Ibland utfärdas
eldningsförbud när det är torrt ute i markerna och då är all
öppen eld förbjuden.
Lämna rast- eller lägerplatser utan spår. Vill du stanna längre än ett dygn på
en plats frågar du markägaren om lov. Större grupper bör alltid fråga om lov.
Om nöden kräver… Ha alltid med en liten spade i båten och gräv en grop.
Täck över ordentligt!
Övrigt
Stora båtmotorer bullrar och kan störa både dem som finns på land och ute
till sjöss. Visa hänsyn! Körning med vattenskoter får endast ske på anvisade
platser och är inte tillåtet på sjöarna i
Olofströms kommun.
Mer att läsa om
båtliv och miljö
Båtbottentvättning av fritidsbåtar, Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:9 samt 2012:10
http://www.naturvardsverket.se/Start/Friluftsliv/Allemansratten/
Vad-galler/Motortrafik-i-naturen/Byt-batmotor-eller-tanka-alkylatbensin-for-miljons-skull/
www.kemi.se
www.miljomal.se
Download