Tomas Berggrens presentation

Främjande för energieffektivt byggande
Energimyndigheten
Tomas Berggren
Avdelningen för främjande
2012-10-10
Främjande insatser visar vägen
• Energimyndigheten
• Energieffektiviseringsdirektivet
• NNE
• Bebo och Belok
• Avsiktförklaring
Skapa goda förutsättningar för
framtiden
•
Stödja forskning och
teknikutveckling.
•
Stimulera utveckling och
kommersialisering av goda idéer
på energiområdet.
•
Analyser och utredningar om
energisystemet utveckling.
•
Information och stöd för
energieffektivisering.
•
Lokal, regional, nationell och
internationell samverkan.
•
Bevaka försörjningstryggheten.
Främjande för att driva utvecklingen framåt
Forskning– Utveckling– Demo- Kommersialisering- Information
Samarbetet med bransch/näringsliv är mycket viktigt och framgångsrikt
CERBOF
EFFSYS+
SOLEL
Fjärrsyn
BeBo
BELOK
HYLOK
BELIVS
LÅGAN
Belysningsprogrammet
Program
Energisystem PES
ELAN
Energi, IT & Design
AES
Kulturhistoriska
byggnader
U.F.O.S Energi
Sustainable
Innovation AB
UK
Ramarna för svensk energi- och
klimatpolitik sätts idag inom EU
Sveriges och EU:s mål för klimatoch energipolitiken till 2020
•
2020
Förnybar energi
Förnybar energi i transportsektorn
Energieffektivisering
Växthusgaser (CO2)
•
Nationella miljömål, t ex miljömål 15 God bebyggd miljö:
Effektivare energianvändning i bebyggelsen
•
År 2020 20 %
•
År 2050 50 %
Sverige
50 %
10 %
20 % 1)
40 %
•
1) Minskad energiintensitet (primär energi per BNP-enhet i fasta priser) jfr 2008
•
2) Effektivare primär energianvändning
EU
20 %
10 %
20 % 2)
20 %
Energieffektiviseringsdirektivet
EU 2020-strategin – 5 mätbara mål
• Andelen personer i arbetsför ålder som arbetar ska vara minst
75 procent, jämfört med dagens 69 procent.
• Anslagen till FoU ska öka till 3 procent av BNP – siffran i dag
är bara 2 procent.
• 20% minskade utsläpp av växthusgaser, 20% förnybar energi
och 20% förbättrad energieffektivitet till 2020
• Antalet personer som lever i fattigdom ska minska med 20
miljoner.
• På utbildningsområdet rekommenderar kommissionen att
andelen ungdomar som hoppar av skolan minskar till under
10 procent (idag 15 procent). Andelen unga akademiker ska
öka till 40 procent från dagens 31 procent.
Energi 2020 – 5 prioriterade
områden
1. Uppnå ett energieffektivt Europa
2. Skapa en helt integrerad pan-Europeisk
energimarknad
3. Stärka konsumenterna och garantera en trygg och
säker energiförsörjning
4. Vidareutveckla det europeiska ledarskapet inom teknik
och utveckling på energiområdet
5. Stärka den externa dimensionen av EU:s
energimarknad (relation till tredje land)
Det finns redan mycket EU-lagstiftning
kring energieffektivisering
• Direktivet om byggnaders energiprestanda
• Eco-design
• Märkning av energirelaterade produkter
• Märkning av däck
• Energitjänstedirektivet
• Kraftvärmedirektivet
• …
Varför behövs ett nytt
energieffektiviseringsdirektiv?
20%-målet bedöms inte kunna nås
med befintliga åtgärder
Vad omfattar det nya
energieffektiviseringsdirektivet?
Viktigaste delarna i direktivet
• Nationellt vägledande mål för energieffektivisering
• Offentliga sektorn föregångare
– Krav på årlig renovering av 3% av statliga myndigheters
byggnader
– Hänsyn till energieffektivitet vid offentlig upphandling
• Kvotpliktssystem eller alternativt system som ger 1,5% årlig
besparing i slutanvänd energi
(Sveriges åtagande är 3,2 TWh/år mellan år 2014-2020 totalt ca
TWh
• Energibesiktningar, obligatoriskt för stora företag
• Individuell mätning av värme och varmvatten. Smarta mätare
för el
• Certifiering av energitjänsteleverantörer
• Främjande av kraftvärme och fjärrvärme
• Information, utbildning samt finansiering och teknisk assistans
Hur ser den fortsatta processen ut?
• Uppdrag till Energimyndigheten och Boverket att utreda
och ta fram förslag, analyser, konsekvenserer för
implementeringen av direktivet.
• Implementerat av direktivet våren 2014
• Fokus kommer att vara på systemet som ska ge 1,5% årlig
energibesparing.
Vilka har nyckelfrågorna i
förhandlingarna varit?
• Ambitionsnivån i direktivet som helhet har
varit en nyckelfrågan.
• Sverige stödjer ett ambitiöst direktiv så länge
de åtgärder som föreslås är
kostnadseffektiva och tillräcklig flexibilitet ges
till MS i detaljutformningen.
Energimyndigheten förslag
till Nationell strategi NNE
• Demo 500 byggnader
2013-2021
• 170 miljoner 2013-2017
NNE- strategi för lågenergibyggnader
Hela Sverige
Alla byggnadskategorier
Uppskalning
Eventuellt nya byggregler
IDAG
2021
2014
2015
DEFINITION NNE
2015?
HANDLINGSPLANE
2018
KONTROLLSTATION 2014 & 2018
• Uppföljning
• Utvärdering
• Etappmål
• Ev ny def.
NNE är
BBR
Regeringens skrivelse och
handlingsplan för vägen till
nära-nollenergibyggnader
Främjandeåtgärder bör genomföras
Syftet är tvåfaldigt:
•
Minskade lärkostnader
•
Ökad kunskap om
lågenergibyggnader
Demonstrationsprogram
Aktivitetsmål:
• 100 nybyggda flerbostadshus
• 100 ombyggda flerbostadshus
• 100 nybyggda lokaler
• 100 ombyggda lokaler
• 100 nybyggda småhus
• Stöd i form av kunskap och resurser
Kriterier för
Näranollenergibyggnader
Tekniska kriterier
• Bra klimatskal
• Energieffektiva installationer
• Förnybar energi
Kriterier för utvärdering
• Uppföljning och mätning
• Ekonomiskt utfall
Främjande av nära nollenergibyggnader
Resultat
Storskalighet, uppskalning
Demonstrationsprogram
Ny teknik och metodutveckling
Uppföljning, utvärdering
Öka och sprida kunskap
Utbildningspaket
Utveckla marknadensaktörer
Vad händer nu NNE
• Budgetproppen för 2013
• 120 Miljoner mellan 2014-2016
• Vem som får uppdraget för
NNE-satsningen kommer
kanske i regleringsbrevet i
december