Svenskt stöd för Kiribatis kolstoppsförslag

Dnr M2015/04066/Kl
Miljö- och energidepartementet
Till riksdagen
Klimat- och miljöministern samt vice
statsministern
Svar på fråga 2015/16:350 av Jens Holm (V) Svenskt stöd
för Kiribatis kolstoppsförslag
Jens Holm har frågat statsministern om Sverige kommer ställa sig
bakom Kiribatis vädjan om ett stopp för ny exploatering av kol.
Frågan har överlämnats till mig.
President Anote Tong lyfter en viktig fråga om klimatet och nya kolgruvor. Den globala uppvärmningen behöver hållas så långt under två
grader som möjligt. Det innebär att större delen av de fossila
reserverna måste stanna kvar i marken. Kolkraft har stora skadliga
effekter på miljön, hälsan och klimatet vilket gör det till ett olämpligt
energisslag som behöver fasas ut och ersättas med förnybar energi.
Sverige ska visa på globalt ledarskap i klimatfrågan och ska bli ett av
världen första fossilfria välfärdsländer. Regeringen avser inte att öppna
några nya kolgruvor.
2013 kom Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge, och USA överens
om att upphöra att stödja nya kolkraftverk utomlands, annat än i
undan-tagsfall. Regeringen avser att fortsätta vidta åtgärder för att
genomföra överenskommelsen, och anser att den ligger i linje med
Kiribatis före-slagna moratorium.
Sverige ska också använda sitt inflytande i det multilaterala
samarbetet och i de internationella finansiella institutionerna för att
investeringar och stöd till fossil energi fasas ut på sikt. Detta ska ske
genom att Sverige ska verka för att avsevärt minska sådana
investeringar, och betydligt öka investeringar i förnybar energi.
Sverige ska därtill verka för att institu-tionerna antar ambitiösa och
tidssatta mål för att öka andelen förnybar energi.
Stockholm den 11 december 2015
Åsa Romson