Sol, vind och vatten 2

advertisement
TEM
2
FAKTABLAD Bo01 / VÄSTRA HAMNEN
Sol, vind och vatten
Den nya stadsdelen försörjs med lokalt
producerad energi från förnybara
källor. Den energi som används på
Bo01-området alstras i eller i närheten
av området. Sol, vind och vatten
utgör basen i energiproduktionen
tillsammans med energi från
stadsdelens avfall.
En stor del av värmeenergin till området
utvinns ur havet och ur ett akvifersystem,
ett naturligt vattenmagasin i berggrunden,
med hjälp av en värmepump. Solfångare
och solceller, som till största delen är
placerade på tak och väggar till privata
fastigheter, drivs och underhålls av E.ON.
för att säkerställa höga underhålls- och
driftskrav.
Elektricitet genereras främst av vindkraft
och till en mindre del av solceller. Biogas
utvinns ur det organiska avfallet från
områdets avfallskvarnar och blir efter
rening energirik biogas som inte bidrar till
en ökad växthuseffekt.
Energibalans över året
Kravet på 100 procent förnybar energi
innebär att det måste finnas en jämvikt
mellan produktion och användning av el
och värme på årsbasis.
All energi som används i området har,
vid något tillfälle, producerats där. Det
nya elnätet och stadsdelens fjärrvärmenät
kopplas till Malmös systemen för att
överbrygga tidsintervallen mellan
produktion och användning av energi,
utan behov av specialutrustning för
energilagring. Detta system används som
ackumulator och reservtillgång.
Låg energianvändning
Effektiv energianvändning är nödvändigt
för att nå målet att uteslutande nyttja
lokalt producerad förnybar energi.
Byggnaderna i stadsdelen är utformade för
att minimera behovet av uppvärmning och
elektricitet.
Kortfakta
Målet för den genomsnittliga
energianvändningen i fastigheterna är
högst 105 kWh per kvadratmeter och år.
Detta mål har dock inte uppnåtts i alla
fastigheter. Efter den första mätningen har
åtgärder gjorts för att närma sig målet i de
fastigheter som inte nått målet.
att försörjas med lokalt producerad
förnybar energi.
Bo01/Västra Hamnen var ett av de första
områden som valdes ut för deltagande i
kampanjen. Området har också fått pris för
bästa energiprojekt i Europa, Campaign for
Take-Off award.
EU:s kampanj för förnybar energi
EU-kommissionens har satt som mål att
minst 12 procent av energin i Europa ska
komma från förnybara energikällor år 2010.
För att uppnå målet genomförs kampanjen
Campaign for Take-Off. Som ett led i
kampanjen kommer 100 geografiska
områden, från stadsdelar till hela regioner,
Faktablad
Faktabladom
ommiljösatsningarna
miljösatsningarnainom
inomlokalt
lokaltinvesteringsprogram
investeringsprogramför
förBo01
Bo01i iMalmö
Malmö
Alla
Alla62
61faktablad
faktabladkan
kanhämtas
hämtaspå
påmiljöförvaltningens
miljöförvaltningenssida
sidawww.malmo.se/miljo
www.malmo.se/miljo
Download