Utgångspunkter - Energipolitik.nu

advertisement
Utgångspunkter:
 Naturen och miljön
 Det går envetet åt fel håll
 Investeringar 2001 är
infrastruktur 2050
 Globalt perspektiv – EU’s
ansvar
 En helt ny energipolitik är
nödvändig
Ett Europa med uthålligt
energisystem – bort från fossilt och
kärnkraft – är möjligt!
Finns potentialen?
 Den finns, men måste kunna realiseras
(tekniskt överkomligt, ref. EU, IPCC,
ABB)
 Avvägning centraliserat/modulärt och
decentraliserat (ny transmission m.m.)
 Förnybart minst 50%
 Effektivisering minst 50%
 Många lösningar utanför energisektorn
(transporter, IT, byggen, jordbruk)
 Utveckla spjutspetsteknologi och stoppa
export av gammal teknik och gamla idéer
Verktygslådan:
 Miljöskatter skall beslutas med
majoritetsbeslut
 Genomför en ”försöksballong” med
utsläppshandel för den energiintensiva
sektorn i EU
 Den offentliga upphandlingen – en
”oförlöst naturkraft”
 Förbjud subventioner till icke förnybar
energi
 Inför olika direktiv för få fram normer
för energieffektiva investeringar
- T ex att nya byggnader måste ha en
lägre energianvändning än ca 80 kWh
/m2
 Exportkrediterna får inte användas till
investeringar i icke förnybar energi
 Biståndet måste integreras med en
sammanhållen energi vision
 Stimulera utvecklingen av gemensam
märkning för energisnåla produkter
 Uppmana företag och hushåll att köpa
miljömärkt elleveranser
Att nå visionen 2050:
 Ta globalt ansvar
 Utgå från forskning, försiktighetsprincipen och hur mycket vi vill att
planeten skall drabbas (450 ppm).
 Kvantitativa mål, med ”milestones”.
 Innovativ omstrukturering av regelverk
och styrmedel - verktygslådan
 Snabbt få fram ny teknik till bra pris
 Engagera företagen




Från vara till service
Från relativ till absolut påverkan
Från reaktiv till proaktiv
Från vinstmaximering till ”goda medborgare”
 Från maximera till optimera
Download