Klimat och livsmedel, Jan Eksvärd, LRF

advertisement
Utblick: Klimat och livsmedel
Temaseminarium Länsstyrelsen i Stockholm
10 maj 2012
Jan Eksvärd, LRF
I dag tar jordens resurser slut!
Pressmeddelande från Global Footprint Network 27 september 2011
Vilka resurser avses ?
• Fysiska
• Förnybara – sol, vind,
sötvatten, biomassa,
+ förmågan att ta hand om
föroreningar
• Lagrade – fossil energi,
metaller, fosfor,
• Skapade – vattenförråd,
jordbruksmark, el, biodrivmedel,
• Mänskliga
• Arbete
• Kapital
• Kunskap, vilja, samarbete,
anpassning, nytänkande, att
bidra………
Resursläget för att öka mängden mat med
70 % till 2050?
• Jordbruksmark?
• Vatten?
• Fossil energi?
• Växtnäring?
• Potentialer att öka produktionen
• Ändrat klimat
Vad är hållbar utveckling ?
•
Uthållig utveckling är att förbättra livskvaliteten inom ramarna för
jordens bärkraft (UNCED FN 1991).
•
Ekologiska faktorer avser ekosystemens vitalitet och är grunden för
allt liv, även för människan.
•
Sociala faktorer avser de mänskliga systemen, våra värderingar och
vår livsstil. Exempel är fred, trygghet, demokrati, rättsäkerhet, välfärd, ,
sjukvård, skola, trygga bönder, tillräckligt med mat, säker mat.
•
Ekonomiska faktorer avser det vi människor producerar och hur vi
använder och fördelar resurser. För De gröna näringarna handlar det bl
a om konkurrenskraft, ekonomiska styrmedel för att öka andelen
förnybara energikällor, produktivitet, hushålla med resurser,
markanvändning.
Konsekvens/princip för ekologiska faktorer
• Att inte skada ekosystemen
• Kemiskt – med föroreningar
• Fysiskt – asfaltering, förstöra regnskogar,
markpackning
• Ökad bördighet i skog och mark, dvs stärka systemens
förmåga att producera ekosystemtjänster bl a varor för
människan att skörda.
Mänsklighetens säkra utrymme
Ecology and Society, In Press 14th September 2009. Planetary Boundaries.
Johan Rockström et al.
Resursläget för att öka mängden mat med
70 % till 2050?
• Jordbruksmark?
• Vatten?
• Fossil energi?
• Växtnäring?
• Potentialer att öka produktionen
• Ändrat klimat
Mineral fertilizer
Ökad vattenbrist i världen
Vatten
• 40 % av jordens befolkning bor idag i områden med
vattenbrist. Många produktionssystem är nära kollaps.
• Klimatändringar förstärker vattenbristen
• År 2050 kommer 60 % att bo i områden med vattenbrist
• Jordbruket svarar för 70 % av användningen av blått vatten
• Grönt vatten = regnvatten. Avgörande tillskott, men räcker
inte.
År 2050 beräknas 36 % inte ha vatten till egen mat.
• Virtuellt vatten = inbyggt vatten
Virtuellt vatten
• 1 600 liter behövs för
• 3 400
• 3 600
• 15 500
• 10 200
• 400 000
1 kg vete
1 kg ägg
1 kg ris
1 kg nötkött
jeans (1 kg)
bil (1 100 kg)
Konsekvenser av ändrat klimat
• Varmare 3-6 grader 2100
• Torrare i viktiga livsmedelsproducerande områden
• Högre havsyta – låglänta områden svämmas över
• Surare hav – minskad produktion i haven
• Att inte anpassa jordbruket till ändrat klimat finns inte.
Världens samlade resurs och uttag av olja och gas
30
Billion Barrels a year (Gb/a)
25
20
M.East
15
Other
10
Russia
5
Europe
0
1930
US-48
1940
1950
US-48
1960
1970
Europe
Russia
1980
1990
Other
M.East
2000
Heavy etc.
2010
2020
Deepwater
Polar
2030
NGL
2040
2050
Globala mänskliga utsläpp, CO2-e e
Bild på dagens situation
Nature Volume: 478, 2011, Pages: 337–342 doi:10.1038/nature10452
Nuvarande jämfört med potentiell avkastning
Region
Asien (exklusive västra)
Europa
Nordafrika och Mellanöstern
Oceanien
Sydamerika
Afrika söder om Sahara
Majs
Sojaböna
0,62
0,81
0,62
1,02
0,65
0,2
0,47
0,84
0,91
1,05
0,67
0,32
Källa: Världsbanken, Rising Global Interest in Farmland
Andel av areal som används för direkt för livsmedel
Önskad situation 2050
+49%
+28-58%
Nature Volume: 478, Pages: 337–342 doi:10.1038/nature10452
+ 40 %
Räcker marken och vattnet till mat åt alla 2050?
EU Low
Carbon
Economy
2050
Download