Uppdatering av den vetenskapliga grunden för klimatarbetet

advertisement
Regeringsuppdrag till SMHI (I:6, M2011/2166/Kl); 2011-05-31
Uppdatering av den vetenskapliga
grunden för klimatarbetet
En översyn av naturvetenskapliga aspekter
Färdplan 2050 – svenska klimatmål
 Minska svenska
utsläppen av
växthusgaser med
40% till 2020 (basår
1990)
 Fossilfri
fordonsflotta 2030
 0-utsläpp 2050
Miljöminister Lena Ek och Jos Delbeke,
chef för EUs klimatdirektorat 2011-11-15
Medverkande
 SMHI
Markku Rummukainen, Joakim
Langner, Ralf Döscher
 Chalmers
Daniel J. A. Johansson,
Christian Azar
 Lunds universitet
Henrik Smith
Fokus på naturvetenskaper
 hur (”om”) ny kunskap påverkar tidigare
slutsatser om klimatförändringar och
klimateffekter
 vetenskapliga förutsättningar för 2ºC
 vetenskapliga förutsättningar för 1,5ºC
 kortlivade klimatpåverkande ämnen
Utsläpp av koldioxid (fossil förbränning)
2010
5,6% / year
1990-1999
1% / year
Year
Friedlingstein et al. (2010), uppdaterad mha CDIAC
2009
-1,3% / year
GtCO2/year
GtC/year
2000-2009
2,5% / year
Koldioxidhalten på Mauna Loa
ppm(v)
395 (max 2011)
Efter Feely m fl 2009
6
13
Data: WMO 2011
2001-2010
1991-2000
1981-1990
1971-1980
1961-1970
1951-1960
1941-1950
1931-1940
1921-1930
1911-1920
1901-1910
1891-1900
14,4
1881-1890
°C
14,6
Global medeltemperatur
14,2
14
13,8
13,6
13,4
13,2
2ºC
8
Klimatkänsligheten
2
grader
Atmosfärs-h
alt av
CO2ekv
Kolcykeln
Utsläppen
Global utsläppsbana
Nationella utsläppsbanor
47%
+
27%
26%
After: Global Carbon Project 2010, Se även Le Quéré et al. 2009, Canadell et al. 2007
Klimatkänsligheten
2
grader
Atmosfärs-h
alt av
CO2ekv
Kolcykeln
Utsläppen
Kostnadseffektivitetsoptimering
Global utsläppsbana
Nationella utsläppsbanor
Fördelningsmodell
Miljarder ton koldioxidekvivalenter / år
”Förenlighet” med tvågradersmålet
handlar om sannolikhet för måluppfyllelse
P = 20 %
P = 50 %
P = 80 %
År
 För att nå tvågradersmålet med en
sannolikhet runt 70% bör de globala
utsläppen minska ca 50-60% till 2050, och ca
100% till 2100 (basår 2000)
13
En fördelningsmodell
 Per capita
konvergens till 2050
www.sxz.hu
14
Tvågradersmålet, med ca 70 % sannolikhet
Utsläppsmål relativt år 2005
Region
2020
2030
2040
2050
USA
-22 %
-54 %
-74 %
-89 %
EU
-21 %
-50 %
-66 %
-80 %
Sverige
-18 %
-42 %
-57 %
-71 %
Kina
+34 %
-7 %
-31 %
-55 %
Indien
+81 %
+93 %
+104 %
+81 %
Latinamerika
+20 %
-6 %
-20 %
-40 %
Afrika söder om
Sahara exkl SA
+75 %
+99 %
+124 %
+113 %
Nettoutsläpp av CO2 från avskogning och andra markanvändningsförändringar och
skogsbruk samt utrikes luft- och sjöfart ingår inte i siffrorna
 För att nå tvågradersmålet med en
sannolikhet runt 70% bör de globala
utsläppen minska ca 50-60% till 2050, och ca
100% till 2100 (basår 2000)
 För att nå ett 1,5-gradersmål med en
sannolikhet runt 70% behövs globala
nollutsläpp redan runt år 2050 (basår 2000)
16
Klimatpåverkande luftföroreningar
(Short-lived Climate Forcers –SLCF)
Compound
Lifetime
GWP
GWP
100 yr
20 yr
_____________________________________________________________________
• Black Carbon-soot
1-2 weeks
210-1500 690-4700
Regional and local
• Troposperic Ozone
appr. 1 month
20% of methane
Regional and global
Regulated under ECE-LRTAP
• Methane
12 yrs
251 (31) 72 (104)
Regulated under KP. Global
Påverkan på strålningsbalansen 1750-2005
De positiva bidragen W/m2
1,56
0,72
CO2
CH4 etc.
0,44
0,39
Sot
Trop. O3
IPCC 2007
Påverkan på strålningsbalansen från
partiklar, W/m2
0,44
0,44
-0,91
-1,35
Sot
Sulfat, etc
Total
IPCC 2007
UNEP/WMO Integrated Assessment on Black Carbon and
Tropospheric Ozone
• Åtgärder mot SLCF kan reducera den globala
uppvärmningen med 0,5°C (0,2-0,7°C) 2050 – hälften av
den projicerade uppvärmningen – och skulle förbättra
utsikterna att nå ett tvågradersmål, men bara om CO2 och
andra långlivade växthusgaser också reduceras kraftigt
• Betydande hälsovinster och reducerade skördeförluster
kan uppnås regionalt
• Identifierade åtgärder tillämpas redan i olika regioner
Result for Global Temperature Change from the combined results from
NASA-GISS and ECHAM models (JRC)
Mini
stry
21
Huvudsakliga slutsatser / utsläppsbanor
 Tvågradersmålet / sannolikhet cirka 70 %
 de globala utsläppen behöver nå sin kulmen under de närmaste 510 åren och vid år 2050 ha minskat med cirka 50-60 %
 … convergence & contract
 SE:s utsläpp behöver minska med cirka 20 % till år 2020 och 70 %
till 2050, jämfört med år 2005
 Ett lägre temperaturmål - mer omfattande
utsläppsminskningar. Olika stora klimateffekter vid
olika klimatmål
Påverkar ny kunskap… ?
 Kunskapsläget om klimatkänsligheten som
redovisades i AR4 (IPCC 2007a) står sig väl
 Åtgärder mot kortlivade klimatpåverkande ämnen kan
ge väsentliga bidrag på kort sikt
 Stora utsläppsminskningar behövs
 Jämfört med AR4, ter sig riskerna för allvarliga
klimateffekter generellt större
22
Tack!
23
Download