Eco Vision 2050 - Konica Minolta

advertisement
Eco Vision 2050
Upprättande av Eco Vision 2050 för en hållbar planet och ett hållbart samhälle
Konica Minolta har formulerat sin långsiktiga miljövision i dokumentet ”Eco Vision 2050”. Visionen
fungerar som rättesnöre för Konica Minoltas miljöarbete så att vi, i egenskap av globalt företag, kan ta
vårt ansvar och medverka till en hållbar planet och ett hållbart samhälle.
Konica Minolta har också tagit fram Miljöplan 2016 (på engelska ”Medium-Term Environment Plan 2016”)
där vi definierar hur miljöarbetet ska se ut på medellång sikt. Tanken är att dessa delmål ska fungera som
en milstolpe i arbetet med att förverkliga målen i Eco Vision 2050.
Eco Vision 2050
1. Minska CO2-utsläppen i hela produktlivscykeln med 80 % till 2050 jämfört med 2005 års nivåer
2. Främja återvinning och effektiv användning av jordens begränsade resurser
3. Arbeta för att hjälpa till att återställa och bevara biologisk mångfald
Tillvägagångssätt för att sätta upp CO2-mål inom ramen för Eco Vision 2050
Enligt FN:s klimatpanel IPCC låg utsläppen av växthusgaser i världen år 2004 på 49 miljarder ton CO2. Om
man räknar med att jordens befolkning vid denna tid uppgick till 6,4 miljarder människor motsvarar det 7,66
ton CO2 per person och år. Man räknar med att jorden klarar att ta upp 11,4 miljarder ton CO2 om året. År
2050 förväntas vi vara 9,2 miljarder människor, vilket innebär att jorden på naturlig väg kan ta upp 1,24 ton
CO2 per person. Alltså hela 80 % mindre än vad vi idag släpper ut varje år.
Det var dessa beräkningar som låg till grund för målsättningen att minska CO2-utsläppen i produktlivscykeln
med 80 % till verksamhetsåret 2050 jämfört med verksamhetsåret 2005. I Miljöplan 2016 tillämpas dessutom
backcasting* från det här målet som innebär en 40 % minskning redan verksamhetsåret 2016.
*Backcasting: Ett tankesätt som bland annat går ut på att definiera en framtida åtgärd genom att skissa upp en önskvärd framtidsbild
och ett mål och sedan betrakta den aktuella situationen sedd från det målet.
4
Miljöstyrning på Konica Minolta
Konica Minoltas miljöpolicy
Konica Minolta-koncernens mål är att främja hållbar utveckling och lönsam tillväxt. Vi integrerar miljömässiga,
ekonomiska och sociala perspektiv i våra affärsstrategier så att vår verksamhet i alla avseenden bedrivs
i samklang med både människa och miljö.
Vårt koncept går ut på att göra kontinuerliga framsteg mot att komma till rätta med våra miljörelaterade
utmaningar genom kvantitativ mätning och analys av tillförlitliga data beträffande miljöprestanda och
miljöpåverkan. Denna grundprincip återspeglas också i våra löften inom ramen för begreppet
”Faktabaserad ledning”
1. Arbeta mot ett hållbart samhälle som en världsmedborgare
Vårt bidrag till ett hållbart samhälle är att bedriva en verksamhet som bygger på att vi hela tiden ska bli bättre
på att bevara miljön, åstadkomma ekonomisk tillväxt och fullgöra våra sociala åtaganden (etik). Var och en
av oss ska öka vår kunskap och vår medvetenhet i såväl miljöfrågor som i ekonomi- och samhällsfrågor på
global nivå. Vidare ska vi agera på ett ansvarsfullt sätt i vår strävan efter ett hållbart samhälle.
2. Följa lagar och andra bestämmelser
Vi ska följa lagar och förordningar i de länder och regioner där vi verkar och vi ska även leva upp till de
standarder som koncernen utarbetat. Dessutom ska vi på ett rättvist sätt respektera både våra intressenters
förväntningar och den allmänt rådande uppfattningen i det internationella samfundet.
3. Miljöhänsyn genom hela livscykeln för våra produkter och tjänster
Vi åtar oss att minska den miljöpåverkan som våra tjänster och våra produkter har under hela livscykeln
eftersom vi är införstådda med att ansvaret för en produkt ligger hos tillverkaren.
4. Satsningar på att motverka global uppvärmning
Eftersom den globala uppvärmningen är ett av de viktigaste miljöproblemen i världen ska vi kontinuerligt
minska utsläppen av växthusgaser i vår verksamhet. Detta gäller alla våra tjänster och genom hela
livscykeln för alla koncernens produkter.
5. Satsningar på ett återvinningsinriktat samhälle
Vi ser kontinuerligt över vad vi som företag kan göra för att skapa ett återvinningsinriktat samhälle, samtidigt
som vi arbetar för att minska förbrukningen av naturresurser och för att inget avfall ska hamna på soptippen.
Dessutom kommer vi att påskynda satsningarna på insamling och återvinning av uttjänta produkter och
förpackningsmaterial.
6. Förhindra utsläpp av kemikalier och minimera miljöriskerna
Vi kommer att vidta alla förebyggande åtgärder för att förhindra utsläpp av kemikalier eftersom vi är
medvetna om att kemiska substanser kan påverka både miljön och människors hälsa. Parallellt kommer vi att
fortsätta att minska både användning och utsläpp av kemikalier för att minimera miljöriskerna.
7. Främja öppenhet
Vi ska ta på oss ansvaret att till alla intressenter aktivt tillhandahålla miljöinformation och riskkommunikation.
Vi kommer också att göra allt vi kan för att uppfylla vårt åtagande till samhället. Vår miljöpolicy ska vara
offentlig så att alla kan ta del av den.
5
8. Sätta upp miljömål
Vi sätter upp och administrerar miljömål och miljöstyrningsprogram för att förverkliga den här miljöpolicyn.
Vi ska kontinuerligt se över dessa mål och program så att vi kan förbättra våra miljöprestanda ytterligare.
6
Download