Stödkort om Förnybar energi

advertisement
Landsbygdsprogrammets & Havs-och fiskeriprogrammets stöd i Uppsala län
För dig som vill
utveckla
landsbygden
Stöd till produktion av förnybar energi
Sammanfattning stödet
Du kan få ekonomiskt stöd för att bygga en anläggning för att producera förnybar
energi. Beroende på om du har ett företag inom jordbruk- eller trädgårdföretag eller
har något annat slags företag på landsbygden kan du få stöd för olika typer av förnybar
energi. Du kan få upp till 40 % av dina utgifter i stöd (utgifterna måste dock vara 100
000 kr eller mer). Det högsta stödbelopp en stödmottagare kan få är 1,2 miljoner
kronor inom en period av tre år.
Du som driver ett jordbruks- eller trädgårdsföretag kan få stöd för att producera
förnybar energi, både för eget bruk och om det blir energi över, till försäljning. Stöd
kan sökas för byggnation av: bioenergi, - energi från biomassa, vindkraft, solenergi,
vattenkraft, jordvärme & bergvärme. (Stöd för gödselbaserad energi kan du söka
genom investeringsstöd till biogas. Stöd för plantering av energiskog kan du söka
genom investeringsstödet till jordbruk, trädgård och rennäring).
Andra företag på landsbygden ges stöd till förnybar energi endast om energin
produceras för försäljning. Du kan få stöd för att producera och sälja energi från:
biobränsle, biovärme, bio-el & biodrivmedel.
Det här kan du söka stöd för
•
utgifter för att genomföra investeringen, som köp av arbete och nytt material, köp
eller avbetalningsköp av ny utrustning och nya maskiner
Stöd till produktion av förnybar energi
•
•
tjänster som du köper av arkitekter, ingenjörer och konsulter
investeringar i inköp eller utveckling av programvara.
Du kan däremot inte få stöd för lön till anställda i ditt företag och inte heller till
eget arbete i enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag för att genomföra
investeringen.
Du kan söka stödet
•
•
om du har ett företag på landsbygden som bedriver annan verksamhet än
jordbruksverksamhet som omsätter högst 10 miljoner euro och har mindre än 50
anställda och kommer att producera förnybar energi till försäljning
om du vill bredda din jordbruksverksamhet och vill producera förnybar energi för
eget bruk eller till försäljning.
Din investering ska finnas kvar minst 5 år
Det du har fått stöd för måste finnas kvar och underhållas i 5 år. Om verksamheten
byter ägare måste den nye ägaren fortsätta enligt stödets kriterier annars finns risk att
du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet. Länsstyrelsen kan komma
att kontrollera investeringen upp till 5 år efter slututbetalningen.
Länsstyrelsen prioriterar bland ansökningarna
Din ansökan kommer att bedömas efter vad som är prioriterat för att nå målen med
landsbygdsprogrammet och målen för din regions utveckling. Det är endast de högst
prioriterade ansökningarna som får stöd. (Läs vidare om de regionala prioriteringarna
på Länsstyrelsens webbplats).
Sök stödet i Jordbruksverkets e-tjänst
Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd och projektstöd.
E-tjänsten hittar du på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.
På vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala kan du läsa mer om
stödet och vad som gäller. Om du har frågor ring Länsstyrelsen på telefon:
010-22 33 000 (vxl).
Download