Särvux i vux-gruppen
Arbetsgruppen för särvux i GR:s
vuxgrupp:
Britt-Louise Kilbo, Stenungsund
Caroline Foss, Göteborg
Staffan Uddenberg, Härryda
Bo-Göran Dahlberg, Mölndal
Särvux i vux-gruppen
Rätt att läsa på särvux?
1.
2.
3.
Tillhör personkretsen
”Saknar sådana kunskaper som utbildningen i den obligatoriska
särskolan syftar till att ge.” (grundläggande säruvx)
”Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”
(grundläggande särvux)
Behörighet till gymnasial särvux:
1.
2.
”När han eller hon har slutfört utbildning i gymnasieskolan.”
”…dels sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen avser
att ge, dels ha förutsättningar att följa utbildningen med hänsyn till
tidigare studier och annan verksamhet.”
Särvux i vux-gruppen
Vad är ”tillfredsställande framsteg”? Hur
länge får man studera på särvux?
1.
2.
3.
Särvux-lärarna bedömer ”tillfredsställande framsteg”.
Göteborg har en treårsgräns som kontrollpunkt. För att
läsa längre ska det finnas särskilda skäl.
Eftersom det finns ett stort (dolt) behov av särvux, helst
synliggjort genom en kö, bör det finnas en konsekvent
och dokumenterad tillämpning av ”tillfredsställande
framsteg”.
Särvux i vux-gruppen
Gränsdragning träningsskolenivå och
grundsär-nivå
Svår att dra. På träningsnivå läser elever som har
måttlig/grav utvecklingsstörmning/autism
Endast två nationella kurser på träningsskolenivå:
1. Kommunikation
2. Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap
Gemensamt för all särvux: Utbildningen ska inte bara
upprätthålla kunskap, utan utveckla kunskap.
Särvux i vux-gruppen
Gränsdragning grundsär-nivå
och gysär-nivå
Person som har slutfört studier vid gymnasiesärskolan, skall
normalt sett inte studera på grundsär-nivå. Det är främst
graden av utvecklingsstörning som avgör om eleven skall läsa
på grundsär eller gysärnivå.
Särvux i vux-gruppen
Utredning av vuxna – vems ansvar?
Personer som har studerat vid särskolan har normalt en
utredning.
Kommunen har ett ansvar att utreda vuxna fram till 30 års ålder,
men det kan i praktiken vara svårt att få till stånd en sådan
utredning. Om en individ söker stödinsatser enligt LSS skall
LSS-handläggaren initiera en sådan om den inte finns redan.
Viss gränsdragningsproblematik kan ibland finnas mellan
Socialtjänst och LSS när det gäller vem som skall stå för
kostnaden.
Särvux i vux-gruppen
Grund-särvux nya kursplaner
1.
2.
3.
Mer lättillgängliga än de tidigare.
Konkretare mål.
Lättare att klargöra målen för särvux-studerande.
Särvux i vux-gruppen
Delkurser
1.
2.
Kan endast erbjudas inom grundläggande särvux
Får inte omfatta mindre än 45 timmar
Lokala kurser
1.
Får endast erbjudas inom gymnasial särvux.
Särvux i vux-gruppen
Timplaner
Grundläggande särvux har 10 kurser, från svenska 795
timmar, till religion, historia och kemi 50 timmar.
Timtalen saknar i praktiken betydelse (intygat av Skolverkets
representanter vid studiedag)
Särvux i vux-gruppen
Sätta betyg? Utfärda intyg?
”Betyg sätts på varje avslutad kurs eller delkurs inom den del
av grundläggande särvux som motsvarar grundsärskolan
och inom gymnasial särvux.”
”Inom den del av grundläggande särvux som motsvarar
träningsskolan skall ett intyg om att eleven har deltagit i
kursen utfärdas efter avslutad kurs.”
”För en elev som inte uppnår betyget Godkänt (G) utfärdas ett
intyg om att eleven har deltagit i kursen.”
Särvux i vux-gruppen
Samarbete med daglig verksamhet
Bör kunna utvecklas.
I daglig verksamhet kan kunskaper som utvecklats i särvux
befästas, särskilt träningsskolenivåns Kommunikation och
Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap.
Särvux i vux-gruppen
Yrkesutbildningar på särvux
1.
2.
3.
4.
Stort behov
Finns bara i Göteborg?
Fler bör kunna utvecklas i GR-samverkan
Realistisk arbetsmarknad med hjälp av t.ex. lönebidrag
Särvux i vux-gruppen
Nätverk för särvuxlärare
Särvuxlärare bör uppmuntras att medverka i Riksföreningen
Särvuxpedagogerna och i den västsvenska nätverket
Särvuxpedagoger i Väst
I båda nätverken erbjuds intressant fortbildning och kollegialt
stöd.
Särvux i vux-gruppen
Utmaningar för skolledare i Särvux
1. Särvux är en utbildningsform, inte daglig verksamhet:
• Kursplaner och kursmål ska ligga till grund för
verksamheten i särvux.
• Studieresultat ska alltid dokumenteras (”tillfredsställande
framsteg”)
• Betygskatalog ska föras (betyg och intyg).
• Kön till särvux ska dokumenteras.
2. Fler yrkesutbildningar för särvux-studerande bör
erbjudas genom GR-samverkan.