Särvux folder

advertisement
VÄLKOMMEN TILL
SÄRVUX
- För dig som har gått särskolan
Vad är särvux?
Särvux är en egen skolform som består av grundläggande särvux och gymnasial
särvux. Särvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador från och med andra halvåret det år han/hon fyller 20 år.
Särvux har samma läroplan som övrig vuxenutbildning men har kursplaner som är anpassade till skolformen. Eleven ska
sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Särskild
utbildning för vuxna är en skolform som omfattar grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningen på den grundläggande
nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den
som ges på gymnasiesärskolans nationella program. Inom särskild utbildning för vuxna kan det finnas såväl nationella
kurser som orienteringskurser. Även yrkesvux och lärlingsutbildning kan erbjudas. Välkommen med din ansökan!
Grundläggande särvux
Här får du lära dig:
Engelska: Du utvecklar din förmåga att tala, läsa och
skriva engelska.
Svenska: Vi tränar på att läsa, skriva, tala och lyssna.
Svenska som andraspråk: Vi tränar på att läsa, skriva,
tala och lyssna för dig som har ett annat modersmål än
svenska.
Matematik: Vi tränar på problemlösning, tid, pengar och
geometri.
Natur och miljö: Vi lär vi oss om människan, djur, natur,
klockan, vardagsekonomi, enkel teknik och att förstå
orsak/verkan med hjälp av bild, foto, film.
Geografi: Vi lär oss om kartan och jordens historia, klimat
och miljö.
Hem- och konsumentkunskap: Du lär dig laga mat och
baka. Du lär dig också om hälsa, ekonomi och miljön.
Historia: Vi lär oss om hur människorna i Sverige och Europa levde förr i tiden.
Individ och samhälle: Denna kurs innebär bland annat
begreppsträning, kunskaper om eget boende, traditioner,
samhällsservice och livsfrågor.
Religionskunskap: Här får du lära dig om olika religioner
och livsfrågor.
Samhällskunskap: Vi granskar vårt samhälle.
Språk och kommunikation: Här utvecklas din förmåga att
kommunicera med en eller flera metoder och att använda
hjälpmedel om det behövs.
Gymnasial särvux
Här får du lära dig:
Svenska: Du får jobba vidare med att tala, läsa och skriva
olika sorters texter, grammatik och söka information i olika
medier.
Svenska som andraspråk: Du jobbar med att tala, läsa
och skriva olika sorters texter, grammatik och söka information i olika medier.
Engelska: Vi tränar engelska genom att tala, lyssna, läsa
och skriva.
Litteratur: Du läser och lyssnar på olika typer av skönlitteratur samt lär dig om betydelsefulla barn-, ungdoms- och
vuxenboksförfattare.
Skrivande: Du skriver olika slags texter samt skapar texter där ord, bild och ljud samspelar.
Matematik: Vi tränar bland annat på problemlösning,
överslagsberäkning, huvudräkning, enkla ekvationer, geometri, procent och sannolikhet.
Naturkunskap: Du får lära dig om växter, djur och natur,
kropp och hälsa samt göra fältstudier i närmiljön.
Religionskunskap: Du lär dig om olika religioner och jobbar med olika livsfrågor bland annat.
Samhällskunskap: Vi diskuterar aktuella samhällsfrågor,
lär oss hur Sverige styrs, om närsamhället och privatekonomi.
Historia: Du får lära dig om förhistorisk tid, forntiden,
antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden, industrialiseringen och demokratiseringen under
1800-1900-talen.
Trafikantkunskap: Du lär dig bland annat trafikregler,
risker i trafiken i samband med användning av droger
och alkohol samt trafikens påverkan på miljön.
Sällskapsdjur: Du får lära dig vad man behöver veta för
att arbeta med sällskapsdjur, till exempel skötsel, djurens
beteende och ursprung, smittskydd, lagar och bestämmelser som rör arbete med sällskapsdjur.
Arbetslivets villkor: Du får bland annat lära dig om olika
yrken och branscher, hur man söker arbete och olika
lagar inom arbetslivet.
Information och kommunikation/Digital kompetens:
Du lär dig bland annat att skriva texter på dator och
I-pad, skriva e-post och söka på internet.
Våra lektionsutrymmen är anpassade för vår elevgrupp
och vi är utbildade för att kunna undervisa elever med en
eller flera funktionsnedsättningar. Vi använder bl. a dator,
flexiboard, I-pad, film, radio- och TV-program och böcker
i undervisningen. Vi kan kommunicera med tecken som
stöd, pictogram, bliss eller widgit. Vi använder även bilder
som stöd i undervisningen.
Välkommen till särvux!
1:a upplagan mars 2014
Hemsida: www.karlskrona.se/sarvux
Rektor
Gunilla Bergman
Telefon: 0455 - 30 41 66
E-post: [email protected]
Studie- och yrkesvägledare
Monica Nilsson
Telefon: 0455 -30 32 85
E-post: [email protected]
Speciallärare
Gunnel Petersson
Telefon: 0455 - 30 41 09
E-post: [email protected]
Expedition
Petra Svensson
Telefon: 0455 - 30 41 94
E-post: [email protected]
Specialpedagog
Margareta Jonsson
Telefon: 0455 - 30 41 09
E-post: [email protected]
Besöksadress: Norra Kungsgatan 24
Karlskrona
Anmälan sänds till:
Särvux, Vuxenutbildningen, Norra Kungsgatan 24, 371 33 Karlskrona.
Du kan söka timersättning eller korttidsbidrag för dina studier. Mer information finns
hos specialpedagogiska skolmyndigheten,
www.spsm.se
Välkommen med din anmälan!
Download