Barn och unga är den prioriterade målgruppen för nämndens arbete

advertisement
KULTURFÖRVALTNINGEN
Mål för
Kulturnämndens verksamhet
i
Karlskrona
Antaget av
kulturnämnden
2005-05-31
Reviderat 100622
Mål för kulturpolitiken i Karlskrona
ÖVERGRIPANDE MÅL:

ge alla som bor i Karlskrona tillgång till ett rikt kulturliv präglat av kvalité och mångfald

tillgodose barns och ungdomars ställning och behov av eget skapande inom kulturens alla
verksamhetsområden

främja eget skapande och ett livaktigt lokalt kulturliv

stärka kulturell och konstnärlig frihet och mångfald

synliggöra, vårda och bruka traditioner och kulturarv med särskilt fokus på Karlskronas ställning som
världsarv.

utveckla en hållbar, estetisk och attraktiv livsmiljö

bidra till tillväxt, förnyelse och dynamik i Karlskrona kommuns utveckling
Så här vill Kulturnämnden ur ett kulturellt perspektiv anknyta till
”De fyra hörnstenarna”, för att bygga det nya Karlskrona
Ett starkt kulturliv:
 Vi prioriterar ett varierat kulturutbud där kulturarvet hålls levande
 Vi gör kulturlivet tillgängligt för alla.
 Vi skapar förutsättningar för ett levande kulturutbyte likväl med Östersjöregionens länder som med
andra världsarv.
 Vi skapar mötesplatser för alla.
 Vi arbetar för att kulturen aktivt skall bidra till en god livsmiljö.
Kulturens växtkraft:
 Vi verkar för ökad tillgänglighet och generösa öppettider


Vi erbjuder lättillgänglig datorservice till kommuninvånare och turister
Vi marknadsför oss som kulturambassadörer hos företag och organisationer
Kultur och bildning:
 Vi utvecklar Kulturskolan mot bredd och mångfald i lärandet
 Vi arbetar för ett förverkligande av ett nytt stadsbibliotek där människor ges möjlighet till kunskaper,
kompetens och drivkraft
 Vi skapar förutsättningar för att kunskap och kulturell mångfald i allt lärande ska bidra till ökad
förståelse mellan människor
 Vi arbetar för att stärka kulturfrågorna inom skola och utbildning
Det öppna sinnet:




Barns och ungdomars kultur baseras på lyhördhet och föränderlighet
Barns- och ungdomars egna värderingar ska var vägledande för det kulturella utbudet
Vi vill stödja det kreativa skapandet genom ökade fria kulturbidrag
Kulturen bygger broar och skapar möten mellan olika kulturer och människor
Kulturarbetet i Karlskrona ska präglas av tillgänglighet och delaktighet
Kulturlivet ska ha en bredd som tillfredställer olika behov.
Karlskrona kommuns kulturinstitutioner ska erbjuda alla medborgare delaktighet genom att tydligt rikta sin
verksamhet mot olika målgrupper. Genom ett effektivare informationsarbete kan en ny publik nås.
Vidare ska kulturverksamheterna vara geografiskt spridda och förändras och utvecklas i en kulturellt väl
utvecklad infrastruktur.
Kulturlivet måste integreras bättre i samspel med omvärlden för att den gemensamma visionen i Karlskrona
kommun ska uppnås.
Kulturens verksamhetsområden:
Barn- och ungdomskultur
Våra nyckelord: Uppleva, upptäcka, skapa och visa.
Vi vill öka dialogen mellan unga och mellan unga och vuxna. Vi vill bidra till ökat engagemang .
Unga ska få möjlighet att upptäcka skapandet och ges möjlighet till möten inom konst, teater, film och musik.
Ungas röster ska tas på allvar.
Barn och unga är den prioriterade målgruppen för nämndens arbete. Utöver den dagliga
verksamheten med barn och ungdomar så bedrivs även arbete i olika projekt, t ex den årligt
återkommande ungdomskulturfestivalen UKM- Ung Kultur Möts
Allmänkultur
Den allmänna verksamheten har som uppgift att stödja, stimulera och initiera kulturverksamhet med prioritet på
barn och ungdomars kultur.
Kulturens pedagogiska möjligheter ska tas tillvara i all undervisning och samverkan med kulturinstitutioner och
det fria kulturlivet ska utvecklas och samordnas. Vi ska erbjuda pedagogiska verktyg till lärare inom konst, teater
och film. Kommunens stipendier till kulturskapare ska utvecklas i syfte att stärka konstnärlig utveckling och
nyskapande.
Studieförbundens verksamhet ska stödjas för att stärka medborgarnas bildningssträvande och eget skapande.
Kulturskolan
Kulturskolan ska bedriva pedagogisk verksamhet för barn och ungdom inom olika skapande områden och
därigenom medverka till att skapa ett gott kulturklimat.
Kulturskolan ska utgöra fundamentet i skapandet av kreativa och gränslösa mötesplatser för barn och ungdom.
Arbetet på Kulturskolan ska bedrivas med modern pedagogik och öppna sinnen för nya metoder och arbetssätt.
Biblioteken
Bibliotekens grundläggande uppgifter är att förmedla kultur och tillhandhålla information baserad på
värderingen om allas rätt till kulturella upplevelser och information.
Bibliotekens service ska spegla och anpassas till närsamhällets behov. Det betyder att både verksamhetens
innehåll och biblioteksstrukturen bör ändras i takt med samhällets övriga utveckling. Bibliotekens pedagogiska
roll ska utvecklas och samverkan ska ske med hela utbildningssektorn i den pågående processen med
biblioteksplan.
Alla skolelever ska ha tillgång till väl rustade skolbibliotek med utbildad personal
Kulturlokaler
Efterfrågan på olika lokaler är stor – alltifrån repetitionslokaler till scener för olika arrangemang.
Kulturarv och stadsmiljö
Kulturarvet är en strategisk resurs för såväl lokal som regional utveckling. Världsarvsuppdraget är prioriterat och
kulturhistoriska och estetiska aspekter i den fysiska miljön är viktiga.
1-procent-målet om konstnärlig utsmyckning skall tillämpas inom Karlskrona kommun.
Dynamiskt kulturliv
Karlskrona kommun ska utvecklas till en attraktiv kultur- och evenemangsstad. Det historiska arvet tillsammans
med en aktiv högskola och näringsliv ska samverka. De många spännande mötesplatser vi har ska lyftas fram i
en kulturdriven strategisk samhällsplanering.
Kulturen i Karlskrona ska genom kreativa metoder - från idé till handling - skapa optimala
förutsättningar för att kunna erbjuda våra medborgare det goda livet.
En regelbunden dialog med företrädare och aktörer inom kultursektorn kommer ytterligare
att stärka och utveckla kulturen i Karlskrona.
De nationella och internationella kontakterna inom kulturområdet ska utvecklas.
Våra utgångspunkter i arbete har bl a varit:




FN:s Barnkonvention
UNESCO:s Biblioteksmanifest
UNESCO:s Världsarvskonvention
Bibliotekslag
Kulturnämnden har som sedan 2005 uppnått följande mål









Arbetet med ett nytt stadsbibliotek har påbörjats.
UKM har fått en permanent organisation.
Biblioteksplan för Karlskrona kommun är antagen.
Karlskrona Konsthall/Salongen har tillkommit med en centralt belägen utställningslokal och en scen
för mindre produktioner
I samarbete med kommunägda Arenabolaget genomför kulturförvaltningen gatufestivalen Viva!
Karlskrona
Ett besökscentrum för Världsarvet har, i samarbete med stadsförsamlingen, öppnats i
Trefaldighetskyrkan
Världsarvet presenteras på ett eget område på Sailet- Världsarvsporten
Arbetet med Karlskronas världsarv har fått en permanent organisation med en heltidsanställd
världsarvskoordinator
Bidragspotten Öppna Sinnet, med fortsatt fokus på sommarmånaderna, bidrar till att hålla
Karlskronas kulturutbud på en hög nivå. 500 000 kronor fördelas årligen på mellan olika projekt
Download