Den sammanhållna skolan för solidaritet och likvärdiga - s

Karlskrona den 28 augusti 2007
Till
Barn- och ungdomsnämnden
Socialdemokraterna och vänsterpartiets förslag till skolplan för barn- och
ungdomsnämnden Karlskrona för perioden 2007-2010
Skolplanen ska beskriva den politiska visionen om skolan samt vad vi vill att skolan ska
utveckla under mandatperioden.
Vi har valt att göra ett alternativt förslag till skolplan. Det gör vi för att vår syn på skolan och
förskolan skiljer sig på alla väsentliga delar från högeralliansen syn på desamma. Förvisso
skulle vi kunna ställa upp på mycket som skrivs i minoritetsstyrets förslag men det är allt som
inte står där som gör att vi går fram med ett eget förslag. Vi tror på den sammanhållna skolan
för solidaritet och likvärdiga förutsättningar. Här nedan gör vi en kort beskrivning av några
viktiga principer;
Den sammanhållna skolan för solidaritet och likvärdiga förutsättningar
Poängen med vårt skolsystem är att samhället så långt möjligt är ska erbjuda en likvärdig
utbildning i hela landet till alla landets skolelever oavsett bakgrund. I skolan ska eleven få
möjlighet att träffa alla sortens människor med olika ekonomisk, etnisk, kulturell och social
bakgrund. Den explosionsartade utvecklingen av friskolor i Karlskrona kommer att leda till att
vi klyver samhället och går ifrån den sammanhållna och likvärdiga skolan. Redan idag kan vi
se segregerande effekter. För varje ny friskoleplats minskar de ekonomiska resurserna i den
kommunala skolan. Alla fina målsättningar om godkända betyg till alla elever blir mer och
mer orealistiskt för den kommunala skolan. De senaste betygsresultaten talar för sig själv – de
fristående skolorna klarar sitt uppdrag medan de kommunala skolorna har betydande
svårigheter att klara godkända betyg till alla elever. Detta betyder inte enligt vår mening att
friskolorna är bättre utan det handlar om det delade/segregerade Karlskrona. Vår kommun
håller i snabb takt på att försvinna bort från det sammanhållna och solidariska. Det är en
utveckling som vi vill undvika.
En viktig och grundläggande princip är att all undervisning skall vara icke-konfessionell. Vi
säger bestämt och tydligt nej till all form av religiösa och ideologiska för- och grundskolor i
Karlskrona kommun. Detta gör vi helt i överensstämmelse med vad som skrivs i 1994 års
läroplan för det obligatoriska skolväsendet; ”Undervisningen i skolan skall vara ickekonfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” ”. Lika tydlig
är läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som säger att ”alla föräldrar skall med samma
förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt
påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”
Varje barn som föds är unikt. Detta måste också prägla den politik som vi vill föra på
utbildningsområdet. Att då, som högeralliansen i Karlskrona, föreslå ett system där skolpeng
och barnomsorgscheckar införs är helt fel väg. Detta system bygger på att alla barn är lika och
har samma behov. Så är inte fallet. Den risk för kränkning som ett system där en central
instans ska behovspröva varje enskilt barn, dvs. påklistra en etikett som talar om hur
problematisk ett barn verkar, vänder vi oss starkt mot! Vi vill istället fortsätta det arbetet som
redan pågår med att i allt större grad se de enskilda individerna och forma en bra förskola och
skola runt dem.
Diskussionen om skolan är stundtals livlig och eländesbeskrivningarna tycks aldrig sluta att
överträffa varandra. En sak brukar dock bli tydlig nämligen att de som finns i skolan sällan
känner igen sig i den bild som målas upp. Karlskronas skolor är i de allra flesta stycken bra,
dock finns ett undantag; Kunskapsutvecklingen mätt i betyg går åt fel håll. Detta är en
utveckling som vi måste hejda. Antalet elever som lämnar grundskolan med ofullständiga
betyg måste bli färre och målet är enkelt, alla elever ska ges möjlighet att uppnå godkänt
betyg i minst de tre kärnämnena matematik, svenska och engelska.
Många anvisar enkla lösningar på detta problem. Fler prov, tidigare betyg, skriftliga
omdömen och att låta lärarna beslagta mobiltelefoner är några av dem. Vi anser att det är
mycket tveksamt om något av detta leder till att färre elever lämnar skolan med ofullständiga
betyg. Målet för skolans verksamhet bör vara enkelt att uttrycka och lätt att förstå. Vi menar
att målet för skolan ska vara ”att ge eleven erforderliga kunskaper och tillräcklig motivation
för vidare studier”. Att banka in kunskaper i eleverna på ett sätt som gör att man totalt tröttnar
på skolan är inte till någon nytta, inte heller hjälper det att man är supermotiverad för vidare
utbildning om man inte har nödvändiga kunskaper. Därför måste vi se att detta är ett mycket
komplext problem som inte sällan har sin lösning långt utanför skolans verksamhet.
Det känns som om den styrande minoriteten förlitar sig på skolminister Jan Björklunds
”batongskola”. Fler prov, fler mätinstrument, större och snabbare sortering är alliansens
recept på större måluppfyllelse. Som om inte de nationella proven skulle räcka vill nu
minoritetsstyret införa kommunprov i Karlskronas grundskolor. Detta avvisar vi med
bestämdhet! Skolan ska naturligtvis inriktas på elevernas lärande och det kan aldrig
accepteras att så många lämnar skolan utan godkända betyg. Men för att kunna utveckla
kunskap, sin person och gemenskap med andra krävs att eleverna trivs, känner sig bekräftade
och är trygga; Barnen har skolplikt, men vi har också en plikt mot barnen!
För socialdemokraterna
För vänsterpartiet
Patrik Hansson
Åsa Gyberg-Karlsson