Din rätt till värdig äldreomsorg
Värdighetsgarantier i Karlskrona kommun
Vi lovar dig
Självbestämmande och delaktighet
Tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan inom 14 dagar. Av den ska det framgå hur dina
beviljade insatser ska utformas utifrån dina behov och
önskemål. Den följs upp var sjätte månad eller vid
behov och vid större förändringar. I dagverksamhet
upprättas genomförandeplanen inom en månad.
Du erbjuds en kontaktpersonal, så fort som möjligt, senast inom 14 dagar. Kontaktpersonalen har ett särskilt
ansvar att hålla dig informerad samt att bevaka och
följa upp dina behov.
Trygghet
Du får träffa ansvarig chef för verksamheten. Chefen tar
kontakt med dig inom 7 dagar för att erbjuda och boka
tid med dig för ett personligt möte i samband med att
dina beviljade insatser påbörjas.
Personal du möter bär namnbricka och legitimation.
Personal kommer på avtalad tid och utför det ni
kommit överens om.
Du behöver inte ringa runt och söka efter rätt person.
Kommer du inte rätt från början ser vi till att rätt person
kontaktar dig.
Meningsfullhet
Vi ska planera för och dokumentera dina önskemål för
social gemenskap och sociala aktiviteter samt
ledsagning i genomförandeplanen.
Fem dagar i veckan finns möjlighet att delta i aktiviteter
som planeras och leds av personal i äldreförvaltningen.
Aktiviteterna ordnas på ”Träffpunkter” och ibland på
särskilt boende.
Vi vill bli bättre
Om vi inte lever upp till våra garantier vill vi att du tar
kontakt med oss så att vi kan rätta till det som blivit
fel. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår
verksamhet.
Du kan lämna dina synpunkter på blanketten
”Synpunkter, klagomål eller förslag” eller på
www.karlskrona.se/synpunkter.
Du kan även kontakta äldreinformatör Yvonne Petersson
på telefonnummer 0455 - 30 30 64.