SÄKERHETSDATABLAD Elga H-fluss

Elga H-fluss
Sida 1 av 7
SÄKERHETSDATABLAD
Elga H-fluss
Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum
15.03.2011
Produktnamn
Användningsområde
Elga H-fluss
Flussmedel för lödning med silverlod
1.1 Produktbeteckning
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och
användningar som det avråds från
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Distributör
Företagets namn
Postadress
Postnr.
Postort
Land
Telefon
Fax
E-post
Webbadress
GasIQ AB
Snickarevägen 1
SE-443 61
Stenkullen
Sverige
+46 302 24680
+46 302 24690
[email protected]
http://www.gasiq.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon
Ring 112:begär Giftinformation
Avsnitt 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 67/548/EEC
eller 1999/45/EC
Xn; R20/22
Xi; R36/37/38
R-fraser
R20/22 Farligt vid inandning och förtäring.
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
S25 Undvik kontakt med ögonen.
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och
kontakta läkare.
S37 Använd lämpliga skyddshandskar.
Kaliummetaborat: >50%, Kaliumtetrafluoroborat:> 25%
2.2 Märkningsuppgifter
Farosymbol
S-fraser
Sammansättning på etiketten
2.3 Andra faror
Fysikaliskt-kemiska effekter
Hälsoeffekt
Vid brand eller vid kontakt med syror bildas giftiga och frätande gaser
(fluorväte (HF)).
Ofta återkommande inandning av partiklar/gas, som bildas vid lödning,
över längre tid ökar risken för att utveckla lungsjukdomar.
Elga H-fluss
Sida 2 av 7
Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar
Ämne
Kaliummetaborat
Identifiering
CAS-nr.:16481-66-6
EG-nr.: 237-262-2
Kaliumtetrafluoroborat
CAS-nr.: 14075-53-7
EG-nr.: 237-928-2
Borsyra
CAS-nr.: 10043-35-3
< 5%
EG-nr.: 233-139-2
Indexnr.: 005-007-00-2
CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller
Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial
Substances; Ämne = Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i
ämneslistan måste översättas om det går). Innehåll angivet i ; %,
%vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol%
T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi =
Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F
= Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.
Se avsnitt 16 för förklaring av H- och R-fraser.
Kolumnrubriker
FH/FB/FM
Ämneskommentarer
Klassificering
Xi; R36/37/38
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE3; H335
Skin Irrit. 2; H315
Xn; R20/22
Xi; R36
Acute tox. 4; H332
Acute tox. 4; H302
Eye Irrit. 2; H319
Rep2; R60, R61
Repr. 1b; H360FD
Innehåll
> 50%
> 25%
Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring
Kontakta läkare i osäkra fall.
Frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten. Kontakta läkare om symptom
uppträder. Vid kraftig exponering stå under läkarkontroll – lungödem kan
tillstöta efter flera timmar.
Skölj genast huden med mycket vatten. Tag av förorenade kläder. Om
symptom uppträder, kontakta läkare. Frätskador skall behandlas av
läkare. Brännskada: Skölj genast med vatten. Avlägsna under
sköljningen kläder/tyg som inte är fastbrända. Tillkalla ambulans.
Fortsätt skölja under transporten till sjukhuset.
Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna
eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Till sjukhus eller
ögonläkare.
Skölj genast munnen och ge vatten eller mjölk att dricka om personen är
vid fullt medvetande. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare.
4.2 De viktigaste symptomen och efferkterna, både akuta och fördröjda
Akuta symptom och effekter
Fördröjd Symptom och effekter
Inandning: Exponering för ånga eller dimma vid lödning kan irritera
luftvägar och lungor och ge hosta och andnöd. Inandning av damm kan
ge sveda i näsa och svalg. Vid kraftig exponering kan lungödem tillstöta
efter flera timmar.
Hudkontakt: Verkar starkt irriterande. Långvarig kontakt kan ge
frätskador.
Ögonkontakt: Verkar starkt irriterande. Risk för allvarliga ögonskador.
Förtäring: Irriterande. Illamående, magsmärtor och kräkningar kan
förekomma.
Kan ha frätande verkan på matsmältningskanalen.
Ofta återkommande inandning av partiklar/gas, som bildas vid lödning,
över längre tid ökar risken för att utveckla lungsjukdomar.
Elga H-fluss
Sida 3 av 7
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
Annan information
Kontakta Giftinformationscentralen för ev antidot
Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Olämpliga brandsläckningsmedel
Väljes med avseende på material i omgivningen. Pulver, koldioxid
(CO2), vattendimma, alkoholresistent skum.
Använd inte samlad vattenstråle.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker
Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.
Vid brand bildas giftiga och frätande gaser. Fluorväte (HF). Fluorider.
Kolmonoxid (CO). Borsyraanhydrid.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning
Annan information
Använd andningsapparat vid släckningsarbete. Vid utrymning använd
om möjligt flyktmask.
Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle.
Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet.
Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personliga skyddsåtgärder
Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik dammbildning och spridning av
damm. Undvik inandning av damm. Använd personlig skyddsutrustning
(se avsnitt 8).
6.1.1 För annan personal än räddningspersonal
6.1.2 För räddningspersonal
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder
Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark. Vid större utsläpp till
avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Metoder för rengöring
Sopas försiktigt ihop och uppsamlas. Samlas upp i för ändamålet
avsedda behållare och skickas som farligt avfall i överensstämmelse
med avsnitt 13.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar
Se även avsnitten 8 och 13.
Avsnitt 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering
Sörj för tillräcklig ventilation. Mekanisk ventilation eller punktutsug är
nödvändigt. Håll behållare väl slutna. Undvik dammbildande hantering.
Undvik direktkontakt med produkten. Använd skyddsutrustning enligt
avsnitt 8.
Skyddsåtgärder
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring
Förvaras svalt, torrt och väl tillsluten. Förvaras åtskilt från: brandfarliga
varor
Elga H-fluss
Sida 4 av 7
7.3 Specifik slutanvändning
Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Exponeringskontroll
Hygieniska gränsvärden
Ämne
Fluorider (som F)
Identifiering
Gränsväden
Biologiska gränserna
DNEL / PNEC
Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering
Tillämpliga miljö exponeringskontroll
Värde
NGV: 2 mg/m3
Norm år
2007
8.2 Begränsning av exponeringen
Begränsning av exponeringen på
arbetsplatsen
Ventilation skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och
risken för inandning av damm skall minimeras. Mekanisk ventilation och
punktutsug kan behövas. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med
gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av
personlig skyddsutrustning. Man får inte äta, dricka eller röka under
arbetet.
Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd
Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (enligt EN 166).
Hudskydd
Handskydd
Hudskydd (av annat än
händerna)
Använd kemikalieresistenta handskar (enligt EN 374), av t.ex.:
Butylgummi. Nitrilgummi. Naturgummi (latex). Den mest lämpliga
handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan
meddela handskmaterialets genombrottstid.
Använd heltäckande skyddskläder och stövlar.
Andningsskydd
Andningsskydd
Vid otillräcklig ventilation och vid upphettning av produkten kan lämpligt
andningsskydd med kombinationsfilter typ B/P3 användas.
Termisk fara
Annan information
Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska
risker kan leda till andra krav. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning
skall finnas på arbetsplatsen.
Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fyskisk form
Lukt
Färg
Löslighet i vatten
Relativ densitet
Smältpunkt/smältpunktsinteravall
pH (vattenlösning)
Flampunkt
Explosiva egenskaper
Termiska tändtemperatur
Oxiderande egenskaper
Fördelningskoefficient: noktanol/vatten
Ångtryck
Sönderfallstemperatur
Pulver eller pasta
Mild
Vit
Blandbar.
Värde: 1,223 g/cm3
Värde: > 400°C
Kommerntarer: ej bestämt
Kommentarer: ej brandfarligt
Egenskaper: inga explosiva egenskaper
Kommentarer: ingen självantändning sker
Inte oxiderande
Kommentarer: ej bestämd
Kommentarer: ej relevant för fast material
Kommentarer: Borsyra sönderfaller vid 100°C till bl.a borsyraanhydrid
Elga H-fluss
Sida 5 av 7
9.2 Annan information
Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet
Produkten är stabil under normala temperaturförhållanden och
rekommenderad användning.
10.3 Risken för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner
Fluorväte kan avges vid brand eller upphettning samt vid kontakt med
syror.
10.4 Förhållanden som skall undvikas
10.5 Oförenliga material
Material som skall undvikas
Starka oxidationsmedel. Starka syror.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter
Vid brand eller höga temperaturer bildas: Fluorväte (HF). Fluorider.
Kolmonoxid (CO). Borsyraanhydrid.
Avsnitt 11: Toxikologisk information
Toxikologisk information
LD50 oral
Värde: 5854 mg/kg
Försöksdjursart: råtta
Kommentarer: litteraturvärde, kaliumtetrafluoroborat
Övriga upplysningar om hälsofara
Inandning
Hudkontakt
Ögonkontakt
Förtäring
Kroniska effekter
Sensibilisering
Cancerframkallande egenskaper
Egenskaper skadliga för fostret
Reproduktionsstörningar
Exponering för ånga eller dimma vid lödning kan irritera luftvägar och
lungor och ge hosta och andnöd. Inandning av damm kan ge sveda i
näsa och svalg. Vid kraftig exponering kan lungödem tillstöta efter flera
timmar.
Verkar starkt irriterande. Långvarig kontakt kan ge frätskador.
Verkar starkt irriterande. Risk för allvaliga ögonskador.
Irriterande. Illamående, magsmärtor och kräkningar kan förekomma.
Kan ha frätande verkan på matsmältningskanalen.
Ofta återkommande inandning av partiklar/gas, som bildas vid lödning,
över längre tid ökar risken för att utveckla lungsjukdomar.
Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerade som
allergiframkallande.
Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerade som
cancerframkallande.
Innehåller borsyra, som kan ge fosterskador.
Innehåller borsyra, som kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
Avsnitt 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Toxikologisk information
Akvatisk kommentarer
Fluoridjoner (litteraturvärden):
LC50 Fish 240h: 64 mg/l (Brown trout)
lC50 Algae 96h: 95 mg/l (Scenedesmus sp.)
Övriga miljöupplysningar
Ekotoxicitet
Produkten är inte klassifierad som miljöfarlig.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet
Produkten innehåller oorganiska föreningar som inte är bionedbrytbara.
12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga
Kaliumtetrafluoroborat (litteraturvärde): log Pow=0,22
Elga H-fluss
Sida 6 av 7
12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet
Blandbar med vatten. Sjunker i vatten.
12.5 Reslutat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT assessment results (UK)
Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för ämnena i produkten.
12.6 Andra skadliga effekter
Avsnitt 13: Avfallshantering
EWC-kod
Produkten är klassificerad som
farligt avfall
EWC: 06 03 14 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de
som anges i 06 03 11 och 06 03 13
EWC: 16 05 07 Kasserade oorganiska kemikalier som består av eller
som innehåller farliga ämnen
Ja
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder för
avfallshantering
Omhändertas som farligt avfall av godkänd entreprenör. Koden för farligt
avfall (EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig
EWC-kod om användningsområdet avviker.
Avsnitt 14: Transportinformation
Farligt gods ADR
Farligt gods RID
Farligt gods IMDG
Farligt gods ICAO/IATA
Status: Nej
Status: Nej
Status: Nej
Status: Nej
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Annan relevant information.
Ej tillämpbart
Avsnitt 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,
hälsa och miljö
Referenser (lagar/förordningar)
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter KIFS 2005:7, gällande från 1 januari 2006.
Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006
(REACH), Bilaga II: Säkerhetsdatablad.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder
mot luftföroreningar, AFS 2005:17 och senaste ändring AFS 2007:2 från
07.08.2007.
Avfallsförordningen, SFS 2001:1063.
ADR/ADR-S (MSBFS 2009:2) samt RID/RID-S (MSBFS 2009:3)
Säkerhetsdatabladet är utarbetat utifrån uppgifter erhållna av
tillverkaren.
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsbedömning
har gjorts
Nej
Avsnitt 16: Annan information
Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP/GHS]
Förteckning över relevanta
R-fraser (rubrikerna 2 och 3)
Acute tox. 4;H302;
Acute tox. 4;H332;
Skin Irrit. 2;H315;
Eye Irrit. 2;H319;
Repr. 1B;H360FD;
STOT SE3;H335;
R20/22 Farligt vid inandning och förtäring.
R36 Irriterar ögonen.
R36/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
Elga H-fluss
Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt
2 och 3)
Ytterligare information
Viktiga källor vid utarbetandet av
säkerhetsdatablad
Upplysningar som har lagt till,
raderats eller reviderats
Leverantörens anmärkningar
Kvalitetssäkring av informationen
Ansvarig för säkerhetsdatablad
Utarbetat av
Sida 7 av 7
R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
R61 Kan ge fosterskador.
H302 Skadligt vid förtäring.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Förkortningar:
PBT: Persistent, Bioackumulerande and Toxisk (giftig).
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och
mycket Bioackumulerande).
Säkerhetsdatablad från leverantör daterad: 01.06.2010
Tidigare utgivet i annat format.
Informationen i detta dokument skall ges till alla som hanterar produkten.
Underlaget till detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknologisk
Lab AB, Sverige och/eller av Teknologisk Institutt as, Norge, som är
certifierade enligt ISO 9001:2008.
GasIQ AB
GasIQ AB, Stenkullen