EBV och CMV
Klinik
Det beror på…
EBV
Vanlig infektion
Seroprevalens:
5 åå 50%
10 åå 60-70%
25 åå 90-95%
Oftast subklinisk infektion
Om primär infektion vid 15-25 åå, symtomatisk i ca 15-25%
Immunkompetenta
Infektiös mononukleos (IM)
Halsont
Förstorade tonsiller
Lymfocytos
Feber
Lymfadenopati
Trombocytopeni
Trötthet
Hepatosplenomegali Mjältinfarkt/ruptur
Ikterus
Hudutslag
Guillan Barre
Periorbitalt ödem
Myokardit
Multiorgansvikt
IM
Självläkande infektion, symtomatisk behandling
Vanligaste inläggningsorsak – sväljnings-/andningssvårigheter
Mjältruptur vid lättare trauma mot buken, ibland spontant
Långvarig, uttalad trötthet
Antiviralbehandling har ingen klinisk effekt trots minskade
virusnivåer
Steroider, IVIG kan övervägas vid multiorgansvikt/livshotande IM
EBV-associerade sjukdomar
Olika typer av lymfom
Burkitt Lymfom
Hodgkin Lymfom
Storcelligt B-cellslymfom
PTLD
FHL / HLH
Ventrikelcancer
Nasofarynxcancer
Leiomyosarkom
Oral ”Hairy leukoplaki” (HIV)
PTLD
Polyklonal B-cellslymfom
- EBV-positiva celler ~ 90%
- Primär EBV-infektion ~ 5 ggr ökad risk
- Barn ~ 5%
- Vuxna ~ 1%
- OKT-3 behandling ~ 10% (4-6 ggr ökad risk)
- CMV R-/D+ ökad risk
- EBV + CMV + OKT3 - 500 ggr ökad risk!!
- Drabbar ofta det transplanterade organet
MRT
29 sep
2001
MRT
23 maj
2002
Riskbedömning - organtransplantation
Rekommendationer - PTLD
CMV
Seroprevalens hos vuxna 60-70%
Oftast subklinisk infektion
Primär symtomatisk CMV – immunkompetenta
- Långdragen feber (3-11 v)
- Trötthet, sjukdomskänsla
- Led- och muskelvärk
- Lymfadenopati
- Lymfocytos, leverpåverkan
- Kolit, pneumonit, GB, hepatit, hemolys, trombocytopeni, mm
Kongenital CMV
Vanligaste intrauterina infektionen i Sverige – 0,2-0,5%
Om modern har en primär infektion under graviditeten är 30-40%
av barnen infekterade. Av dessa har ca 10-15% symptomatisk
infektion
Vid reaktivering av CMV under grav, blir ca 1-3% av barnen
infekterade
Symtom/fynd hos infekterade barn
Petekier, splenomegali, ikterus, tillväxthämning, mikrocefali,
neurologisk funktionsnedsättning
40-60% av symtomatiska och 10-15% av asymtomatiska barn
utvecklar hörselnedsättning
Behandling
Antiviral behandling inom 4 veckor efter födseln förbättrar
prognosen avseende dövhet/hörselnedsättning
Främst använd ganciklovir iv. Perorala alternativ inte tillräckligt
studerade.
Biverkningar huvudsakligen neutropeni
Behandling under graviditeten endast vid allvarlig klinisk bild hos
modern
Immundefekta patienter
Kolit, hepatit, esofagit, pneumonit, retinit, meningoencefalit
HIV (ovanligt hos antiretroviralt behandlade patienter)
Transplanterade
Primär infektion allvarligast
Reaktiveras i 30-70% av fallen (CMV-inf)
30-50 av dessa har symtom (CMV-sjd)
Associeras med:
- Immunsupprimerande mekanismer
- Kärlskada
- Ökar risk för fibrosutv hos levertransplanterade
- Rejektion
Strategier
Organtransplanterade
Antiviral profylax
- alla
- D+/RAllogen stamcellstransplanterade
Monitorering och pre-emptive behandling - vid viremi innan
symtom utvecklas
Båda effektiva avseende minskning av CMV-sjukdom hos
transplanterade patienter.
Lika bra på CMV-indirekta komplikationer?
CMV och IBD
Flera små okontrollerade, retrospektiva studier
Vanligare hos ulcerös kolit än Crohn
Oftast vid steroidresistenta skov
Vanligast i tarmresektat, mindre ofta i biopsimaterial
Olika diagnostiska metoder
IBD - svårigheter
CMV vanligt – Seroprevalens 70-80%
Reaktiveras vid immunsuppression
Svårt att detektera i biopsier Immunhistokemi
känsligare än endast histopatologi
PCR i vävnad för ospecifikt
Behandla?
Primär CMV hos IBD-patient och tarmsymtom?
Steroidresistent kolit, ssk innan man intensifierar
immunsuppressionen / kolektomerar?
Helst biopsi före behandling av skov
Fakta och behandlingsrekommentadioner för EBV och CMV finns på:
www.rav.nu
Tack för uppmärksamheten!