Från råolja till bitumen

advertisement
Från råolja
till bitumen
1
2002-05-22
Your division
Subject matter
Hur råolja bildas
+
Organiskt
material
+
O2
Packning + bakterier + nedbrytning
av bottenslam i syrefri miljö
+
Tryck- och temperaturökning
möjliggjorde omvandling till petroleumprodukter
2
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
1
Råoljeutvinning
Lokalisering
– Veckformade porösa bergarter indränkta med
olja och gas
– Återfinns på 0-3000 meters djup
Utvinningsteknik, exempel:
– Vertikalt/horisontellt
– Injicering av lätt råolja/oljefraktion
> ”Mer lättflytande
– Injicering av vattenånga
> Lägre partialtryck av kolvätena
3
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
Bevisade råoljereserver, 2003
Mellanöstern
99108
Miljoner ton
Asien
6500
Nordamerika
8675
Afrika
13900
Syd- och
Centralamerika
13940
Eurasien
13940
Källa:
BP Statistical
review 2003
4
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
2
Oljereserv/oljeproduktion-förhållande (R/P)
ÅR
Källa:
BP Statistical
review 2003
5
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
Råoljeproduktion
Råoljeproduktion i världen:
– ca 4100 Mton*
Årlig bitumenproduktion:
– ca 80 - 85 Mton
Endast 2 % av världens råoljeförbrukning
idag används för bitumen
*Källa: PEL (Petroleum Economics Limited)
6
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
3
Världens bitumenbehov
USA
30 Mton/år
Europa
18 Mton/år
Sverige
0,5 Mton/år
Kina
12 Mton/år
Afrika
6 Mton/år
Världen ca 80-85 Mton/år
7
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
Råvara för bitumen
Tung
Venezuela
Hög svavelhalt
Tung
Mellanöstern
Hög svavelhalt
Lätt
Nordsjön
Låg svavelhalt
15%
19%
25%
25%
72%
35%
35%
40%
14%
11%
Bensin/fotogen
Diesel/
lätt eldningsolja
Smörjolja/
tung eldningsolja
Bitumen
8
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
4
Vad styr tillgången på bitumen?
Det finns tillräckligt med bitumenråvara för de
närmaste 100 åren
Nya svavelkrav medför minskat intresse för
bitumenråolja (ofta hög svavelhalt)
Efterfrågan, utbud, politik (bl a OPEC) styr
råoljeproduktion
Vid minskad råoljeproduktion minskar utvinning
av bitumenråolja mest
9
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
Vad är bitumen?
Bitumen är en komplex blandning av tusentals
olika ämnen (kolväteföreningar)
Tjära och naturasfalt definieras INTE som
bitumen
Det finns flera processer för att tillverka bitumen
Bitumen är ofarligt för hälsa och miljö
10
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
5
Hur tillverkas bitumen?
– exempel på olika processer
Destillation
– Råolja kokas och delas upp i olika
produktströmmar med hjälp av variationer i
kokpunkt.
Blåsning (oxidering)
– Bitumen görs hårdare genom att tillförsel av luft
medför bildning av större molekyler.
Deasfaltering
– Oljefasen i oljan löses ut med hjälp av lösningsmedel (propan). Olöslig del tas ut som bitumen.
Blandning
– Bitumen med olika penetration/viskositet blandas
för att uppfylla olika specifikationer.
11
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
Vakuumdestillation
Kvaliteten styrs med:
A. Temperatur efter ugn.
Högre temperatur ger mer förångat
och hårdare bitumen.
Över 400°C ger krackning.
B. Vakuum
Bättre vakuum ger mer förångat
och hårdare bitumen.
C. Strippånga
Mer ånga ger till en viss
gräns högre flampunkt.
12
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
6
Hur tillverkas bitumenprodukter?
Bitumenprocess
Destillering
etc
Oxidation
Industribitumen
Blandning
Emulgering
Polymerer
Lösning
Bitumenemulsioner
Polymermodifieradbitumen
Bitumenlösning
Penetrationsbitumen
13
Från råolja till bitumen
Karin Hennung/Nynäs Bitumen
7
Download